Thursday 20 June 2024

சுந்தர காண்டம் 62ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ த்³விஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉

Dadhimukha falling in the feet of Sugreeva

தான் உவாச ஹரி ஷ்²ரேஷ்டோ² ஹநூமான் வாநர ருஷப⁴꞉ |
அவ்யக்³ர மநஸோ யூயம் மது⁴ ஸேவத வாநரா꞉ || 5-62-1
அஹமாவாரயிஷ்யாமி யுஷ்மாகம் பரிபந்தி²ந꞉ |

ஷ்²ருத்வா ஹநுமதோ வாக்யம் ஹரீணாம் ப்ரவரோ அந்க³த³꞉ || 5-62-2
ப்ரத்யுவாச ப்ரஸந்ந ஆத்மா பிப³ந்து ஹரயோ மது⁴ |

அவஷ்²யம் க்ருத கார்யஸ்ய வாக்யம் ஹநுமதோ மயா || 5-62-3
அகார்யம் அபி கர்தவ்யம் கிம் அந்க³ புந꞉ ஈத்³ருஷ²ம் |

அந்த³க³ஸ்ய முகா²த் ஷ்²ருத்வா வசநம் வாநர ருஷபா⁴꞉ || 5-62-4
ஸாது⁴ ஸாத்⁴வ் இதி ஸம்ஹ்ருஷ்டா வாநரா꞉ ப்ரத்யபூஜயன் |

பூஜயித்வா அந்க³த³ம் ஸர்வே வாநரா வாநர ருஷப⁴ம் || 5-62-5
ஜக்³மு꞉ மது⁴ வநம் யத்ர நதீ³ வேக³ இவ த்³ருதம் |

தே ப்ரஹ்ருஷ்டா மது⁴ வநம் பாலான் ஆக்ரம்ய வீர்யத꞉ || 5-62-6
அதிஸர்கா³ச் ச படவோ த்³ருஷ்ட்வா ஷ்²ருத்வா ச மைதி²லீம் |
பபு꞉ ஸர்வே மது⁴ ததா³ ரஸவத்ப²லமாத³து³꞉ || 5-62-7

உத்பத்ய ச தத꞉ ஸர்வே வந பாலான் ஸமாக³தா꞉ |
தாட³யந்தி ஸ்ம ஷ²தஷ²꞉ ஸக்தான் மது⁴ வநே ததா³ || 5-62-8

மதூ⁴நி த்³ரோண மாத்ராணி ப³ஹுபி⁴꞉ பரிக்³ருஹ்ய தே |
பிப³ந்தி ஸஹிதா꞉ ஸர்வே ப⁴க்ஷயந்தி ததா² அபரே || 5-62-9

கேசித் பீத்வா அபவித்⁴யந்தி மதூ⁴நி மது⁴ பிந்க³லா꞉ |
மது⁴ உச்சிஷ்டேந கேசிச் ச ஜக்⁴நு꞉ அந்யோந்யம் உத்கடா꞉ || 5-62-10

அபரே வ்ருக்ஷ மூலேஷு ஷா²கா²ம் க்³ருஹ்ய வ்யவஸ்தி²த꞉ |
அத்யர்த²ம் ச மத³ க்³லாநா꞉ பர்ணாநி ஆஸ்தீர்ய ஷே²ரதே || 5-62-11

உந்மத்த பூ⁴தா꞉ ப்லவகா³ மது⁴ மத்தா꞉ ச ஹ்ருஷ்டவத் |
க்ஷிபந்தி அபி ததா² அந்யோந்யம் ஸ்க²லந்தி அபி ததா² அபரே || 5-62-12

கேசித் க்ஷ்வேடா³ன் ப்ரகுர்வந்தி கேசித் கூஜந்தி ஹ்ருஷ்டவத் |
ஹரயோ மது⁴நா மத்தா꞉ கேசித் ஸுப்தா மஹீ தலே || 5-62-13

க்ருத்வா கேசிர்த⁴ஸந்த்யந்யே கேசித்குர்வந்தி சேதரத் |
க்ருத்வா கேசித்³வத³ந்த்யந்யே கேசித்³பு³த்⁴யந்தி சேதரத் || 5-62-14

யே அபி அத்ர மது⁴ பாலா꞉ ஸ்யு꞉ ப்ரேஷ்யா த³தி⁴ முக²ஸ்ய து |
தே அபி தை꞉ வாநரை꞉ பீ⁴மை꞉ ப்ரதிஷித்³தா⁴ தி³ஷோ² க³தா꞉ || 5-62-15

ஜாநுபி⁴꞉ ச ப்ரக்ருஷ்டா꞉ ச தே³வ மார்க³ம் ச த³ர்ஷி²தா꞉ |
அப்³ருவன் பரம உத்³விக்³நா க³த்வா த³தி⁴ முக²ம் வச꞉ || 5-62-16

ஹநூமதா த³த்த வரை꞉ ஹதம் மது⁴ வநம் ப³லாத் |
வயம் ச ஜாநுபி⁴꞉ க்ருஷ்டா தே³வ மார்க³ம் ச த³ர்ஷி²தா꞉ || 5-62-17

ததோ த³தி⁴ முக²꞉ க்ருத்³தோ⁴ வநப꞉ தத்ர வாநர꞉ |
ஹதம் மது⁴ வநம் ஷ்²ருத்வா ஸாந்த்வயாமாஸ தான் ஹரீன் || 5-62-18

இஹ ஆக³ச்ச²த க³ச்சா²மோ வாநரான் அதித³ர்பிதான் |
ப³லேந ஆவாரயிஷ்யாமோ மது⁴ ப⁴க்ஷயதோ வயம் || 5-62-19

ஷ்²ருத்வா த³தி⁴ முக²ஸ்ய இத³ம் வசநம் வாநர ருஷபா⁴꞉ |
புந꞉ வீரா மது⁴ வநம் தேந ஏவ ஸஹிதா யயு꞉ || 5-62-20

மத்⁴யே ச ஏஷாம் த³தி⁴ முக²꞉ ப்ரக்³ருஹ்ய ஸுமஹாதரும் |
ஸமப்⁴யதா⁴வத் வேகே³நா தே ச ஸர்வே ப்லவம்க³மா꞉ || 5-62-21

தே ஷி²லா꞉ பாத³பான் ச அபி பாஷாணான் ச அபி வாநரா꞉ |
க்³ருஹீத்வா அப்⁴யாக³மன் க்ருத்³தா⁴ யத்ர தே கபி குந்ஜரா꞉ || 5-62-22

தே ஸ்வாமி வசநம் வீரா ஹ்ருத³யேஷ்வ் அவஸஜ்ய தத் |
த்வரயா ஹி அப்⁴யதா⁴வந்த ஸால தால ஷி²லா ஆயுதா⁴꞉ || 5-62-23

வ்ருக்ஷஸ்தா²ன் ச தலஸ்தா²ன் ச வாநரான் ப³ல த³ர்பிதான் |
அப்⁴யக்ராமந்த தே வீரா꞉ பாலா꞉ தத்ர ஸஹஸ்ரஷ²꞉ || 5-62-24

அத² த்³ருஷ்ட்வா த³தி⁴ முக²ம் க்ருத்³த⁴ம் வாநர பும்க³வா꞉ |
அப்⁴யதா⁴வந்த வேகே³ந ஹநூமத் ப்ரமுகா²꞉ ததா³ || 5-62-25

தம் ஸவ்ருக்ஷம் மஹாபா³ஹும் ஆபதந்தம் மஹாப³லம் |
ஆர்யகம் ப்ராஹரத் தத்ர பா³ஹுப்⁴யாம் குபிதோ அந்க³த³꞉ || 5-62-26

மத³ அந்த⁴꞉ அ ந வேத³ ஏநம் ஆர்யகோ அயம் மம இதி ஸ꞉ |
அத² ஏநம் நிஷ்பிபேஷ ஆஷு² வேக³வத் வஸுதா⁴ தலே || 5-62-27

ஸ ப⁴க்³ந பா³ஹு꞉ விமுகோ² விஹ்வல꞉ ஷோ²ணித உக்ஷித꞉ |
முமோஹ ஸஹஸா வீரோ முஹூர்தம் கபி குந்ஜர꞉ || 5-62-28

ஸ ஸமாஷ்²வஸ்ய ஸஹஸா ஸம்க்ருத்³தோ⁴ ராஜமாதுல꞉ |
வாநராந்வாரயாமாஸ த³ண்டே³ந மது⁴மோஹிதான் || 5-62-29

ஸ கத²ஞ்சித் விமுக்த꞉ தை꞉ வாநரை꞉ வாநர ருஷப⁴꞉ |
உவாச ஏக அந்தம் ஆக³ம்ய ப்⁴ருத்யான் தான் ஸமுபாக³தான் || 5-62-30

ஏதே திஷ்ட²ந்து க³ச்சா²மோ ப⁴ர்தா நோ யத்ர வாநர꞉ |
ஸுக்³ரீவோ விபுல க்³ரீவ꞉ ஸஹ ராமேண திஷ்ட²தி || 5-62-31

ஸர்வம் சைவ அந்க³தே³ தோ³ஷம் ஷ்²ராவயிஷ்யாமி பார்தி²வ |
அமர்ஷீ வசநம் ஷ்²ருத்வா கா⁴தயிஷ்யதி வாநரான் || 5-62-32

இஷ்டம் மது⁴ வநம் ஹி ஏதத் ஸுக்³ரீவஸ்ய மஹாத்மந꞉ |
பித்ரு பைதாமஹம் தி³வ்யம் தே³வை꞉ அபி து³ராஸத³ம் || 5-62-33

ஸ வாநரான் இமான் ஸர்வான் மது⁴ லுப்³தா⁴ன் க³த ஆயுஷ꞉ |
கா⁴தயிஷ்யதி த³ண்டே³ந ஸுக்³ரீவ꞉ ஸஸுஹ்ருஜ் ஜநான் || 5-62-34

வத்⁴யா ஹி ஏதே து³ராத்மாநோ ந்ருப ஆஜ்ஞா பரிபா⁴விந꞉ |
அமர்ஷ ப்ரப⁴வோ ரோஷ꞉ ஸப²லோ நோ ப⁴விஷ்யதி | 5-62-35

ஏவம் உக்த்வா த³தி⁴ முகோ² வந பாலான் மஹாப³ல꞉ |
ஜகா³ம ஸஹஸா உத்பத்ய வந பாலை꞉ ஸமந்வித꞉ || 5-62-36

நிமேஷ அந்தர மாத்ரேண ஸ ஹி ப்ராப்தோ வந ஆலய꞉ |
ஸஹஸ்ர அம்ஷு² ஸுதோ தீ⁴மான் ஸுக்³ரீவோ யத்ர வாநர꞉ || 5-62-37

ராமம் ச லக்ஷ்மணம் சைவ த்³ருஷ்ட்வா ஸுக்³ரீவம் ஏவ ச |
ஸம ப்ரதிஷ்டா²ம் ஜக³தீம் ஆகாஷா²ன் நிபபாத ஹ || 5-62-38

ஸ நிபத்ய மஹாவீர்ய꞉ ஸர்வை꞉ தை꞉ பரிவாரித꞉ |
ஹரி꞉ த³தி⁴ முக²꞉ பாலை꞉ பாலாநாம் பரம ஈஷ்²வர꞉ || 5-62-39
ஸ தீ³ந வத³நோ பூ⁴த்வா க்ருத்வா ஷி²ரஸி ச அஞ்ஜலிம் |
ஸுக்³ரீவஸ்ய ஷு²பௌ⁴ மூர்த்⁴நா சரணௌ ப்ரத்யபீட³யத் || 5-62-40

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ த்³விஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை