Wednesday 29 May 2024

சுந்தர காண்டம் 58ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ அஷ்டபஞ்சாஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Jambavan and Angada enquiring Hanuman of his Lanka visit

தத꞉ தஸ்ய கி³ரே꞉ ஷ்²ருந்கே³ மஹாஇந்த்³ரஸ்ய மஹாப³லா꞉ |
ஹநுமத் ப்ரமுகா²꞉ ப்ரீதிம் ஹரயோ ஜக்³மு꞉ உத்தமாம் || 5-58-1

தம் தத꞉ ப்ரதிஸம்ஹ்ருஷ்ட꞉ ப்ரீதிமந்தம் மஹாகபிம் |
ஜாம்ப³வான் கார்ய வ்ருத்த அந்தம் அப்ருச்ச²த் அநில ஆத்மஜம் || 5-58-2

கத²ம் த்³ருஷ்டா த்வயா தே³வீ கத²ம் வா தத்ர வர்ததே |
தஸ்யாம் வா ஸ கத²ம் வ்ருத்த꞉ க்ரூர கர்மா த³ஷ² ஆநந꞉ || 5-58-3

தத்த்வத꞉ ஸர்வம் ஏதன் ந꞉ ப்ரப்³ரூஹி த்வம் மஹாகபே |
ஷ்²ருத அர்தா²꞉ சிந்தயிஷ்யாமோ பூ⁴ய꞉ கார்ய விநிஷ்²சயம் || 5-58-4

ய꞉ ச அர்த²꞉ தத்ர வக்தவ்யோ க³தை꞉ அஸ்மாபி⁴꞉ ஆத்மவான் |
ரக்ஷிதவ்யம் ச யத் தத்ர தத் ப⁴வான் வ்யாகரோது ந꞉ || 5-58-5

ஸ நியுக்த꞉ தத꞉ தேந ஸம்ப்ரஹ்ருஷ்ட தநூ ருஹ꞉ |
நமஸ்யன் ஷி²ரஸா தே³வ்யை ஸீதாயை ப்ரத்யபா⁴ஷத || 5-58-6

ப்ரத்யக்ஷம் ஏவ ப⁴வதாம் மஹாஇந்த்³ர அக்³ராத் க²ம் ஆப்லுத꞉ |
உத³தே⁴꞉ த³க்ஷிணம் பாரம் காந்க்ஷமாண꞉ ஸமாஹித꞉ || 5-58-7

க³ச்ச²த꞉ ச ஹி மே கோ⁴ரம் விக்⁴ந ரூபம் இவ அப⁴வத் |
காந்சநம் ஷி²க²ரம் தி³வ்யம் பஷ்²யாமி ஸுமநோ ஹரம் || 5-58-8

ஸ்தி²தம் பந்தா²நம் ஆவ்ருத்ய மேநே விக்⁴நம் ச தம் நக³ம் |
உபஸம்க³ம்ய தம் தி³வ்யம் காந்சநம் நக³ ஸத்தமம் || 5-58-9
க்ருதா மே மநஸா பு³த்³தி⁴꞉ பே⁴த்தவ்யோ அயம் மயா இதி ச |

ப்ரஹதம் ச மயா தஸ்ய லாந்கூ³லேந மஹாகி³ரே꞉ || 5-58-10
ஷி²க²ரம் ஸூர்ய ஸம்காஷ²ம் வ்யஷீ²ர்யத ஸஹஸ்ரதா⁴ |

வ்யவஸாயம் ச மே பு³த்³த்⁴வா ஸ ஹ உவாச மஹாகி³ரி꞉ || 5-58-11
புத்ர இதி மது⁴ராம் பா³ணீம் மந꞉ ப்ரஹ்லாத³யந்ன் இவ |

பித்ருவ்யம் ச அபி மாம் வித்³தி⁴ ஸகா² அயம் மாதரிஷ்²வந꞉ || 5-58-12
மைநாகம் இதி விக்²யாதம் நிவஸந்தம் மஹாஉத³தௌ⁴ |

பக்ஷ்வவந்த꞉ புரா புத்ர ப³பூ⁴வு꞉ பர்வத உத்தமா꞉ || 5-58-13
சந்த³த꞉ ப்ருதி²வீம் சேரு꞉ பா³த⁴மாநா꞉ ஸமந்தத꞉ |

ஷ்²ருத்வா நகா³நாம் சரிதம் மஹாஇந்த்³ர꞉ பாக ஷா²ஸந꞉ || 5-58-14
சிச்சே²த³ ப⁴க³வான் பக்ஷான் வஜ்ரேண ஏஷாம் ஸஹஸ்ரஷ²꞉ |

அஹம் து மோக்ஷித꞉ தஸ்மாத் தவ பித்ரா மஹாத்மநா || 5-58-15
மாருதேந ததா³ வத்ஸ ப்ரக்ஷிப்தோ அஸ்மி மஹாஅர்ணவே |

ராமஸ்ய ச மயா ஸாஹ்யே வர்திதவ்யம் அரிம் த³ம || 5-58-16
ராமோ த⁴ர்மப்⁴ருதாம் ஷ்²ரேஷ்டோ² மஹாஇந்த்³ர ஸம விக்ரம꞉ |

ஏதத் ஷ்²ருத்வா மயா தஸ்ய மைநாகஸ்ய மஹாத்மந꞉ || 5-58-17
கார்யம் ஆவேத்³ய து கி³ரே꞉ உத்³த⁴தம் ச மநோ மம |
தேந ச அஹம் அநுஜ்ஞாதோ மைநாகேந மஹாத்மநா || 5-58-18

ஸ சாப்யந்தர்ஹித꞉ ஷை²லோ மாநுஷேண வபுஷ்மதா |
ஷ²ரீரேண மஹாஷை²ல꞉ ஷை²லேந ச மஹோத³தௌ⁴ || 5-58-19

உத்தமம் ஜவம் ஆஸ்தா²ய ஷே²ஷம் அத்⁴வாநம் ஆஸ்தி²த꞉ |
ததோ அஹம் ஸுசிரம் காலம் வேகே³ந அப்⁴யக³மம் பதி² || 5-58-20

தத꞉ பஷ்²யாமி அஹம் தே³வீம் ஸுரஸாம் நாக³ மாதரம் |
ஸமுத்³ர மத்⁴யே ஸா தே³வீ வசநம் மாம் அபா⁴ஷத || 5-58-21

மம ப⁴க்ஷ்ய꞉ ப்ரதி³ஷ்ட꞉ த்வம் அமாரை꞉ ஹரி ஸத்தமம் |
தத꞉ த்வாம் ப⁴க்ஷயிஷ்யாமி விஹித꞉ த்வம் சிரஸ்ய மே || 5-58-22

ஏவம் உக்த꞉ ஸுரஸயா ப்ராஞ்ஜலி꞉ ப்ரணத꞉ ஸ்தி²த꞉ |
விவர்ண வத³நோ பூ⁴த்வா வாக்யம் ச இத³ம் உதீ³ரயம் || 5-58-23

ராமோ தா³ஷ²ரதி²꞉ ஶ்ரீமான் ப்ரவிஷ்டோ த³ண்ட³கா வநம் |
லக்ஷ்மணேந ஸஹ ப்⁴ராத்ரா ஸீதயா ச பரம் தப꞉ || 5-58-24

தஸ்ய ஸீதா ஹ்ருதா பா⁴ர்யா ராவணேந து³ராத்மநா |
தஸ்யா꞉ ஸகாஷ²ம் தூ³தோ அஹம் க³மிஷ்யே ராம ஷா²ஸநாத் || 5-58-25

கர்தும் அர்ஹஸி ராமஸ்ய ஸாஹ்யம் விஷய வாஸிநி |
அத²வா மைதி²லீம் த்³ருஷ்ட்வா ராமம் ச அக்லிஷ்ட காரிணம் || 5-58-26
ஆக³மிஷ்யாமி தே வக்த்ரம் ஸத்யம் ப்ரதிஷ்²ருணோதி மே |

ஏவம் உக்தா மயா ஸா து ஸுரஸா காம ரூபிணீ || 5-58-27
அப்³ரவீன் ந அதிவர்தேத கஷ்²சித் ஏஷ வரோ மம |

ஏவம் உக்த꞉ ஸுரஸயா த³ஷ² யோஜநம் ஆயத꞉ || 5-58-28
ததோ அர்த⁴ கு³ண விஸ்தாரோ ப³பூ⁴வ அஹம் க்ஷணேந து |

மத் ப்ரமாண அநுரூபம் ச வ்யாதி³தம் தன் முக²ம் தயா || 5-58-29
தத் த்³ருஷ்ட்வா வ்யாதி³தம் து ஆஸ்யம் ஹ்ரஸ்வம் ஹி அகரவம் வபு꞉ |
தஸ்மின் முஹூர்தே ச புந꞉ ப³பூ⁴வ அந்கு³ஷ்ட² ஸம்மித꞉ || 5-58-30

அபி⁴பத்ய ஆஷு² தத் வக்த்ரம் நிர்க³தோ அஹம் தத꞉ க்ஷணாத் |
அப்³ரவீத் ஸுரஸா தே³வீ ஸ்வேந ரூபேண மாம் புந꞉ || 5-58-31

அர்த² ஸித்³த்⁴யை ஹரி ஷ்²ரேஷ்ட² க³ச்ச² ஸௌம்ய யதா² ஸுக²ம் |
ஸமாநய ச வைதே³ஹீம் ராக⁴வேண மஹாத்மநா || 5-58-32
ஸுகீ² ப⁴வ மஹாபா³ஹோ ப்ரீதா அஸ்மி தவ வாநர |

ததோ அஹம் ஸாது⁴ ஸாத்⁴வீ இதி ஸர்வ பூ⁴தை꞉ ப்ரஷ²ம்ஸித꞉ || 5-58-33
ததோ அந்தரிக்ஷம் விபுலம் ப்லுதோ அஹம் க³ருடோ³ யதா² |

சாயா மே நிக்³ருஹீதா ச ந ச பஷ்²யாமி கிஞ்சந || 5-58-34
ஸோ அஹம் விக³த வேக³꞉ து தி³ஷோ² த³ஷ² விலோகயன் |
ந கிஞ்சித் தத்ர பஷ்²யாமி யேந மே அபஹ்ருதா க³தி꞉ || 5-58-35

ததோ மே பு³த்³தி⁴꞉ உத்பந்நா கிம் நாம க³மநே மம |
ஈத்³ருஷோ² விக்⁴ந உத்பந்நோ ரூபம் யத்ர ந த்³ருஷ்²யதே || 5-58-36

அதோ⁴ பா⁴கே³ந மே த்³ருஷ்டி꞉ ஷோ²சதா பாதிதா மயா |
ததோ அத்³ராக்ஷம் அஹம் பீ⁴மாம் ராக்ஷஸீம் ஸலிலே ஷ²யாம் || 5-58-37

ப்ரஹஸ்ய ச மஹாநாத³ம் உக்தோ அஹம் பீ⁴மயா தயா |
அவஸ்தி²தம் அஸம்ப்⁴ராந்தம் இத³ம் வாக்யம் அஷோ²ப⁴நம் || 5-58-38

க்வ அஸி க³ந்தா மஹாகாய க்ஷுதி⁴தாயா மம ஈப்ஸித꞉ |
ப⁴க்ஷ꞉ ப்ரீணய மே தே³ஹம் சிரம் ஆஹார வர்ஜிதம் || 5-58-39

பா³ட⁴ம் இதி ஏவ தாம் வாணீம் ப்ரத்யக்³ருஹ்ணாம் அஹம் தத꞉ |
ஆஸ்ய ப்ரமாணாத் அதி⁴கம் தஸ்யா꞉ காயம் அபூரயம் || 5-58-40

தஸ்யா꞉ ச ஆஸ்யம் மஹத் பீ⁴மம் வர்த⁴தே மம ப⁴க்ஷணே |
ந ச மாம் ஸா து பு³பு³தே⁴ மம வா விக்ருதம் க்ருதம் || 5-58-41

ததோ அஹம் விபுலம் ரூபம் ஸம்க்ஷிப்ய நிமிஷ அந்தராத் |
தஸ்யா ஹ்ருத³யம் ஆதா³ய ப்ரபதாமி நப⁴꞉ தலம் || 5-58-42

ஸா விஸ்ருஷ்ட பு⁴ஜா பீ⁴மா பபாத லவண அம்ப⁴ஸி |
மயா பர்வத ஸம்காஷா² நிக்ருத்த ஹ்ருத³யா ஸதீ || 5-58-43

ஷ்²ருணோமி க² க³தாநாம் ச ஸித்³தா⁴நாம் சாரணை꞉ ஸஹ |
ராக்ஷஸீ ஸிம்ஹிகா பீ⁴மா க்ஷிப்ரம் ஹநுமதா ஹ்ருதா || 5-58-44

தாம் ஹத்வா புந꞉ ஏவ அஹம் க்ருத்யம் ஆத்யயிகம் ஸ்மரன் |
க³த்வா ச மஹத் அத்⁴வாநம் பஷ்²யாமி நக³ மண்டி³தம் || 5-58-45
த³க்ஷிணம் தீரம் உத³தே⁴꞉ லந்கா யத்ர ச ஸா புரீ |

அஸ்தம் தி³ந கரே யாதே ரக்ஷஸாம் நிலயம் புரீம் || 5-58-46
ப்ரவிஷ்டோ அஹம் அவிஜ்ஞாதோ ரக்ஷோபி⁴꞉ பீ⁴ம விக்ரமை꞉ |

தத்ர ப்ரவிஷ²தஷ்²சாபி கல்பாந்தக⁴நஸந்நிபா⁴ || 5-58-47
அட்டஹாஸம் விமுஞ்சந்தீ நாரீ காப்யுத்தி²தா புர꞉ |

ஜிகா⁴ம்ஸந்தீம் ததஸ்தாம் து ஜ்வலத³க்³நிஷி²ரோருஹாம் || 5-58-48
ஸவ்யமுஷ்டிப்ரஹாரேண பராஜித்ய ஸுபை⁴ரவாம் |
ப்ரதோ³ஷகாலே ப்ரவிஷ²ம் பீ⁴தயாஹம் தயோதி³த꞉ || 5-58-49

அஹம் லங்காபுரீ வீர நிர்ஜிதா விக்ரமேண தே |
யஸ்மாத்தஸ்மாத்³விஜேதாஸி ஸர்வரக்ஷாம்ஸ்யஷே²ஷத꞉ || 5-58-50

தத்ர அஹம் ஸர்வ ராத்ரம் து விசிந்வன் ஜநக ஆத்மஜாம் |
ராவண அந்த꞉ புர க³தோ ந ச அபஷ்²யம் ஸுமத்⁴யமாம் || 5-58-51

தத꞉ ஸீதாம் அபஷ்²யன் து ராவணஸ்ய நிவேஷ²நே |
ஷோ²க ஸாக³ரம் ஆஸாத்³ய ந பாரம் உபலக்ஷயே || 5-58-52

ஷோ²சதா ச மயா த்³ருஷ்டம் ப்ராகாரேண ஸமாவ்ருதம் |
காந்சநேந விக்ருஷ்டேந க்³ருஹ உபவநம் உத்தமம் || 5-58-53

ஸ ப்ராகாரம் அவப்லுத்ய பஷ்²யாமி ப³ஹு பாத³பம் |
அஷோ²க வநிகா மத்⁴யே ஷி²ம்ஷ²பா பாத³போ மஹான் || 5-58-54
தம் ஆருஹ்ய ச பஷ்²யாமி காந்சநம் கத³லீ வநம் |

அதூ³ராத் ஷி²ம்ஷ²பா வ்ருக்ஷாத் பஷ்²யாமி வந வர்ணிநீம் || 5-58-55
ஷ்²யாமாம் கமல பத்ர அக்ஷீம் உபவாஸ க்ருஷ² ஆநநாம் |
ததே³கவாஸ꞉ஸம்வீதாம் ரஜோத்⁴வஸ்தஷி²ரோருஹாம் || 5-58-56
ஷோ²கஸந்தாபதீ³நாங்கீ³ம் ஸீதாம் ப⁴ர்த்ருஹிதே ஸ்தி²தாம் |
ராக்ஷஸீபி⁴꞉ விரூபாபி⁴꞉ க்ரூராபி⁴꞉ அபி⁴ஸம்வ்ருதாம் || 5-58-57
மாம்ஸ ஷோ²ணித ப⁴க்ஷ்யாபி⁴꞉ வ்யாக்⁴ரீபி⁴꞉ ஹரிணீம் யதா² |

ஸா மயா ராக்ஷஸீமத்⁴யே தர்ஜ்யமாநா முஹுர்மஹு꞉ || 5-58-58
ஏகவேணீத⁴ரா தீ³நா ப⁴ர்த்ருசிந்தாபராயணா |
பூ⁴மிஷ²ய்யா விவர்ணாங்கீ³ பத்³மிநீவ ஹிமாக³மே || 5-58-59
ராவணாத்³விநிவ்ருத்தார்தா² மர்தவ்யக்ருதநிஷ்²சயா |
கத²ஞ்சிந்ம்ருக³ஷா²பா³க்ஷீ தூர்ணமாஸாதி³தா மயா || 5-58-60

தாம் த்³ருஷ்ட்வா தாத்³ருஷீ²ம் நாரீம் ராம பத்நீம் அநிந்தி³தாம் |
தத்ர ஏவ ஷி²ம்ஷ²பா வ்ருக்ஷே பஷ்²யந்ன் அஹம் அவஸ்தி²த꞉ || 5-58-61

ததோ ஹலஹலா ஷ²ப்³த³ம் காந்சீ நூபுர மிஷ்²ரிதம் |
ஷ்²ருணோமி அதி⁴க க³ம்பீ⁴ரம் ராவணஸ்ய நிவேஷ²நே || 5-58-62

ததோ அஹம் பரம உத்³விக்³ந꞉ ஸ்வரூபம் ப்ரத்யஸம்ஹரம் |
அஹம் ச ஷி²ம்ஷ²பா வ்ருக்ஷே பக்ஷீ இவ க³ஹநே ஸ்தி²த꞉ || 5-58-63

ததோ ராவண தா³ரா꞉ ச ராவண꞉ ச மஹாப³ல꞉ |
தம் தே³ஷ²ம் ஸமநுப்ராப்தா யத்ர ஸீதா அப⁴வத் ஸ்தி²தா || 5-58-64

தம் த்³ருஷ்ட்வா அத² வராஅரோஹா ஸீதா ரக்ஷோ க³ண ஈஷ்²வரம் |
ஸம்குச்ய ஊரூ ஸ்தநௌ பீநௌ பா³ஹுப்⁴யாம் பரிரப்⁴ய ச || 5-58-65

வித்ரஸ்தாம் பரமோத்³விக்³நாம் வீக்ஷமாணாமிதஸ்தத꞉ |
த்ராணம் கிஞ்சித³பஷ்²யந்தீம் வேபமாநாம் தபஸ்விநீம் || 5-58-66
தாம் உவாச த³ஷ²க்³ரீவ꞉ ஸீதாம் பரம து³ஹ்கி²தாம் |
அவாக் ஷி²ரா꞉ ப்ரபதிதோ ப³ஹு மந்யஸ்வ மாம் இதி || 5-58-67

யதி³ சேத் த்வம் து மாம் த³ர்பான் ந அபி⁴நந்த³ஸி க³ர்விதே |
த்³வௌ மாஸ அநந்தரம் ஸீதே பாஸ்யாமி ருதி⁴ரம் தவ || 5-58-68

ஏதத் ஷ்²ருத்வா வச꞉ தஸ்ய ராவணஸ்ய து³ராத்மந꞉ |
உவாச பரம க்ருத்³தா⁴ ஸீதா வசநம் உத்தமம் || 5-58-69

ராக்ஷஸ அத⁴ம ராமஸ்ய பா⁴ர்யாம் அமித தேஜஸ꞉ |
இக்ஷ்வாகு குல நாத²ஸ்ய ஸ்நுஷாம் த³ஷ²ரத²ஸ்ய ச || 5-58-70
அவாச்யம் வத³தோ ஜிஹ்வா கத²ம் ந பதிதா தவ |

கிம்ஸ்வித் வீர்யம் தவ அநார்ய யோ மாம் ப⁴ர்து꞉ அஸம்நிதௌ⁴ || 5-58-71
அபஹ்ருத்ய ஆக³த꞉ பாப தேந அத்³ருஷ்டோ மஹாத்மநா |

ந த்வம் ராமஸ்ய ஸத்³ருஷோ² தா³ஸ்யே அபி அஸ்யா ந யுஜ்யஸே || 5-58-72
யஜ்ஞீய꞉ ஸத்ய வாக் சைவ ரண ஷ்²லாகீ⁴ ச ராக⁴வ꞉ |

ஜாநக்யா பருஷம் வாக்யம் ஏவம் உக்தோ த³ஷ² ஆநந꞉ || 5-58-73
ஜஜ்வால ஸஹஸா கோபாச் சிதாஸ்த² இவ பாவக꞉ |

விவ்ருத்ய நயநே க்ரூரே முஷ்டிம் உத்³யம்ய த³க்ஷிணம் || 5-58-74
மைதி²லீம் ஹந்தும் ஆரப்³த⁴꞉ ஸ்த்ரீபி⁴꞉ ஹாஹா க்ருதம் ததா³ |

ஸ்த்ரீணாம் மத்⁴யாத் ஸமுத்பத்ய தஸ்ய பா⁴ர்யா து³ராத்மந꞉ || 5-58-75
வரா மந்த³ உத³ரீ நாம தயா ஸ ப்ரதிஷேதி⁴த꞉ |

உக்த꞉ ச மது⁴ராம் வாணீம் தயா ஸ மத³ந அர்தி³த꞉ || 5-58-76
ஸீதயா தவ கிம் கார்யம் மஹாஇந்த்³ர ஸம விக்ரம |

தே³வ க³ந்த⁴ர்வ கந்யாபி⁴꞉ யக்ஷ கந்யாபி⁴꞉ ஏவ ச || 5-58-77
ஸார்த⁴ம் ப்ரபோ⁴ ரமஸ்வ இஹ ஸீதயா கிம் கரிஷ்யஸி |

தத꞉ தாபி⁴꞉ ஸமேதாபி⁴꞉ நாரீபி⁴꞉ ஸ மஹாப³ல꞉ || 5-58-78
உத்தா²ப்ய ஸஹஸா நீதோ ப⁴வநம் ஸ்வம் நிஷா² சர꞉ |

யாதே தஸ்மின் த³ஷ²க்³ரீவே ராக்ஷஸ்யோ விக்ருத ஆநநா꞉ || 5-58-79
ஸீதாம் நிர்ப⁴ர்த்ஸயாம் ஆஸு꞉ வாக்யை꞉ க்ரூரை꞉ ஸுதா³ருணை꞉ |

த்ருணவத் பா⁴ஷிதம் தாஸாம் க³ணயாமாஸ ஜாநகீ || 5-58-80
தர்ஜிதம் ச ததா³ தாஸாம் ஸீதாம் ப்ராப்ய நிரர்த²கம் |

வ்ருதா² க³ர்ஜித நிஷ்²சேஷ்டா ராக்ஷஸ்ய꞉ பிஷி²த அஷ²நா꞉ || 5-58-81
ராவணாய ஷ²ஷ²ம்ஸு꞉ தா꞉ ஸீதா அவ்யவஸிதம் மஹத் |

தத꞉ தா꞉ ஸஹிதா꞉ ஸர்வா விஹத ஆஷா² நிருத்³யமா꞉ || 5-58-82
பரிக்ஷிப்ய ஸமந்தாத் தாம் நித்³ரா வஷ²ம் உபாக³தா꞉ |

தாஸு சைவ ப்ரஸுப்தாஸு ஸீதா ப⁴ர்த்ரு ஹிதே ரதா || 5-58-83
விலப்ய கருணம் தீ³நா ப்ரஷு²ஷோ²ச ஸுது³ஹ்கி²தா |

தாஸாம் மத்⁴யாத்ஸமுத்தா²ய த்ரிஜடா வாக்யமப்³ரவீத் || 5-58-84
ஆத்மாநம் கா²த³த க்ஷிப்ரம் ந ஸீதா விநஷி²ஷ்யதி |
ஜநகஸ்யாத்மஜா ஸாத்⁴வீ ஸ்நுஷ த³ஷ²ரத²ஸ்ய ச || 5-58-85

ஸ்வப்நோ ஹ்யத்³ய மயா த்³ருஷ்டோ தா³ருணோ ரோமஹர்ஷண꞉ |
ரக்ஷஸாம் ச விநாஷா²ய ப⁴ர்துரஸ்யா ஜயாய ச || 5-58-86

அலமஸ்மாத்பரித்ராதும் ராக⁴வாத்³ரக்ஷஸீக³ணம் |
அபி⁴யாசாம வைதே³ஹீமேதத்³தி⁴ மம ரோசதே || 5-58-87

யஸ்யா ஹ்யேவம்வித⁴꞉ ஸ்வப்நோ து³꞉கி²தாயா꞉ ப்ரத்³ருஷ்²யதே |
ஸா து³꞉கை²ர்விவிதை⁴ர்முக்தா ஸுக²மாப்நோத்யநுத்தமம் || 5-58-88
ப்ரணிபாதப்ரஸந்நா ஹி மைதி²லீ ஜநகாத்மஜா |

ததஹ் ஸா ஹ்ரீமதீ பா³லா ப⁴ர்துர்விஜயஹர்ஷிதா || 5-58-89
அவோசத்³யதி³ தத்தத்²யம் ப⁴வேயம் ஷ²ரணம் ஹி வ꞉ |

தாம் ச அஹம் தாத்³ருஷீ²ம் த்³ருஷ்ட்வா ஸீதாயா தா³ருணாம் த³ஷா²ம் |
சிந்தயாமாஸ விஷ்²ராந்தோ ந ச மே நிர்வ்ருதம் மந꞉ || 5-58-90

ஸம்பா⁴ஷண அர்தே² ச மயா ஜாநக்யா꞉ சிந்திதோ விதி⁴꞉ || 5-58-91
இக்ஷ்வாகு குல வம்ஷ²꞉ து ததோ மம புர꞉ க்ருத꞉ |

ஷ்²ருத்வா து க³தி³தாம் வாசம் ராஜ ருஷி க³ண பூஜிதாம் || 5-58-92
ப்ரத்யபா⁴ஷத மாம் தே³வீ பா³ஷ்பை꞉ பிஹித லோசநா |

க꞉ த்வம் கேந கத²ம் ச இஹ ப்ராப்தோ வாநர பும்க³வ || 5-58-93
கா ச ராமேண தே ப்ரீதி꞉ தன் மே ஷ²ம்ஸிதும் அர்ஹஸி |

தஸ்யா꞉ தத் வசநம் ஷ்²ருத்வா அஹம் அபி அப்³ருவம் வச꞉ || 5-58-94
தே³வி ராமஸ்ய ப⁴ர்து꞉ தே ஸஹாயோ பீ⁴ம விக்ரம꞉ |
ஸுக்³ரீவோ நாம விக்ராந்தோ வாநர இந்தோ³ மஹாப³ல꞉ || 5-58-95

தஸ்ய மாம் வித்³தி⁴ ப்⁴ருத்யம் த்வம் ஹநூமந்தம் இஹ ஆக³தம் |
ப⁴ர்த்ரா அஹம் ப்ரஹித꞉ துப்⁴யம் ராமேண அக்லிஷ்ட கர்மணா || 5-58-96

இத³ம் ச புருஷ வ்யாக்⁴ர꞉ ஶ்ரீமான் தா³ஷ²ரதி²꞉ ஸ்வயம் |
அந்கு³லீயம் அபி⁴ஜ்ஞாநம் அதா³த் துப்⁴யம் யஷ²ஸ்விநி || 5-58-97

தத் இச்சா²மி த்வயா ஆஜ்ஞப்தம் தே³வி கிம் கரவாணி அஹம் |
ராம லக்ஷ்மணயோ꞉ பார்ஷ்²வம் நயாமி த்வாம் கிம் உத்தரம் || 5-58-98

ஏதத் ஷ்²ருத்வா விதி³த்வா ச ஸீதா ஜநக நந்தி³நீ |
ஆஹ ராவணம் உத்ஸாத்³ய ராக⁴வோ மாம் நயது இதி || 5-58-99

ப்ரணம்ய ஷி²ரஸா தே³வீம் அஹம் ஆர்யாம் அநிந்தி³தாம் |
ராக⁴வஸ்ய மநோ ஹ்லாத³ம் அபி⁴ஜ்ஞாநம் அயாசிஷம் || 5-58-100

அத² மாமப்³ரவீத்ஸீதா க்³ருஹ்யதாமயம்த்தம꞉ |
மணிர்யேந மஹாபா³ஹூ ராமஸ்த்வாம் ப³ஹுமந்யதே || 5-58-101

ஏவம் உக்தா வராஅரோஹா மணி ப்ரவரம் உத்தமம் |
ப்ராயச்ச²த் பரம உத்³விக்³நா வாசா மாம் ஸந்தி³தே³ஷ² ஹ || 5-58-102

தத꞉ தஸ்யை ப்ரணம்ய அஹம் ராஜ புத்ர்யை ஸமாஹித꞉ |
ப்ரத³க்ஷிணம் பரிக்ராமம் இஹ அப்⁴யுத்³க³த மாநஸ꞉ || 5-58-103

உத்தரம் புந꞉ ஏவ ஆஹ நிஷ்²சித்ய மநஸா ததா³ |
ஹநூமன் மம வ்ருத்த அந்தம் வக்தும் அர்ஹஸி ராக⁴வே || 5-58-104

யதா² ஷ்²ருத்வா ஏவ நசிராத் தாவ் உபௌ⁴ ராம லக்ஷ்மணௌ |
ஸுக்³ரீவ ஸஹிதௌ வீராவ் உபேயாதாம் ததா² குரு || 5-58-105

யதி³ அந்யதா² ப⁴வேத் ஏதத் த்³வௌ மாஸௌ ஜீவிதம் மம |
ந மாம் த்³ரக்ஷ்யதி காகுத்ஸ்தோ² ம்ரியே ஸா அஹம் அநாத²வத் || 5-58-106

தத் ஷ்²ருத்வா கருணம் வாக்யம் க்ரோதோ⁴ மாம் அப்⁴யவர்தத |
உத்தரம் ச மயா த்³ருஷ்டம் கார்ய ஷே²ஷம் அநந்தரம் || 5-58-107

ததோ அவர்த⁴த மே காய꞉ ததா³ பர்வத ஸம்நிப⁴꞉ |
யுத்³த⁴ காந்க்ஷீ வநம் தச் ச விநாஷ²யிதும் ஆரபே⁴ || 5-58-108

தத் ப⁴க்³நம் வந ஷண்ட³ம் து ப்⁴ராந்த த்ரஸ்த ம்ருக³ த்³விஜம் |
ப்ரதிபு³த்³தா⁴ நிரீக்ஷந்தே ராக்ஷஸ்யோ விக்ருத ஆநநா꞉ || 5-58-109

மாம் ச த்³ருஷ்ட்வா வநே தஸ்மின் ஸமாக³ம்ய தத꞉ தத꞉ |
தா꞉ ஸமப்⁴யாக³தா꞉ க்ஷிப்ரம் ராவணாய ஆசசக்ஷிரே || 5-58-110

ராஜன் வநம் இத³ம் து³ர்க³ம் தவ ப⁴க்³நம் து³ராத்மநா |
வாநரேண ஹி அவிஜ்ஞாய தவ வீர்யம் மஹாப³ல || 5-58-111

து³ர்பு³த்³தே⁴꞉ தஸ்ய ராஜ இந்த்³ர தவ விப்ரிய காரிண꞉ |
வத⁴ம் ஆஜ்ஞாபய க்ஷிப்ரம் யதா² அஸௌ விலயம் வ்ரஜேத் || 5-58-112

தத் ஷ்²ருத்வா ராக்ஷஸ இந்த்³ரேண விஸ்ருஷ்டா ப்⁴ருஷ² து³ர்ஜயா꞉ |
ராக்ஷஸா꞉ கிம்கரா நாம ராவணஸ்ய மநோ அநுகா³꞉ || 5-58-113

தேஷாம் அஷீ²தி ஸாஹஸ்ரம் ஷூ²ல முத்³க³ர பாணிநாம் |
மயா தஸ்மின் வந உத்³தே³ஷே² பரிகே⁴ண நிஷூதி³தம் || 5-58-114

தேஷாம் து ஹத ஷே²ஷா யே தே க³தா லகு⁴ விக்ரமா꞉ |
நிஹதம் ச மயா ஸைந்யம் ராவணாய ஆசசக்ஷிரே || 5-58-115

ததோ மே பு³த்³தி⁴꞉ உத்பந்நா சைத்ய ப்ராஸாத³ம் ஆக்ரமம் |
தத்ரஸ்தா²ன் ராக்ஷஸான் ஹத்வா ஷ²தம் ஸ்தம்பே⁴ந வை புந꞉ || 5-58-116
லலாம பூ⁴தோ லந்காயா மயா வித்⁴வம்ஸிதோ ருஷா |

தத꞉ ப்ரஹஸ்தஸ்ய ஸுதம் ஜம்பு³ மாலிநம் ஆதி³ஷ²த் || 5-58-117
ராக்ஷஸைர்ப³ஹுபி⁴꞉ ஸார்த²ம் கோ⁴ரரூபைர்ப⁴யாநகை꞉ |

தம் அஹம் ப³ல ஸம்பந்நம் ராக்ஷஸம் ரண கோவித³ம் || 5-58-118
பரிகே⁴ண அதிகோ⁴ரேண ஸூத³யாமி ஸஹ அநுக³ம் |

தத் ஷ்²ருத்வா ராக்ஷஸ இந்த்³ர꞉ து மந்த்ரி புத்ரான் மஹாப³லான் || 5-58-119
பதா³தி ப³ல ஸம்பந்நான் ப்ரேஷயாமாஸ ராவண꞉ |

பரிகே⁴ண ஏவ தான் ஸர்வான் நயாமி யம ஸாத³நம் || 5-58-120
மந்த்ரி புத்ரான் ஹதான் ஷ்²ருத்வா ஸமரே லகு⁴ விக்ரமான் |
பந்ச ஸேநா அக்³ரகா³ன் ஷூ²ரான் ப்ரேஷயாமாஸ ராவண꞉ || 5-58-121

தான் அஹம் ஸஹ ஸைந்யான் வை ஸர்வான் ஏவ அப்⁴யஸூத³யம் |
தத꞉ புந꞉ த³ஷ²க்³ரீவ꞉ புத்ரம் அக்ஷம் மஹாப³லம் || 5-58-122
ப³ஹுபீ⁴ ராகஸை꞉ ஸார்த⁴ம் ப்ரேஷயாமாஸ ராவண꞉ |

தம் து மந்த³ உத³ரீ புத்ரம் குமாரம் ரண பண்டி³தம் || 5-58-123
ஸஹஸா க²ம் ஸமுத்க்ராந்தம் பாத³யோ꞉ ச க்³ருஹீதவான் |
சர்ம அஸிநம் ஷ²த கு³ணம் ப்⁴ராமயித்வா வ்யபேஷயம் || 5-58-124

தம் அக்ஷம் ஆக³தம் ப⁴க்³நம் நிஷ²ம்ய ஸ த³ஷ² ஆநந꞉ |
தத இந்த்³ரஜிதம் நாம த்³விதீயம் ராவண꞉ ஸுதம் || 5-58-125
வ்யாதி³தே³ஷ² ஸுஸம்க்ருத்³தோ⁴ ப³லிநம் யுத்³த⁴ து³ர்மத³ம் |

தஸ்ய அபி அஹம் ப³லம் ஸர்வம் தம் ச ராக்ஷஸ பும்க³வம் || 5-58-126
நஷ்ட ஓஜஸம் ரணே க்ருத்வா பரம் ஹர்ஷம் உபாக³மம் |

மஹதா ஹி மஹாபா³ஹு꞉ ப்ரத்யயேந மஹாப³ல꞉ || 5-58-127
ப்ரேஷிதோ ராவணேந ஏஷ ஸஹ வீரை꞉ மத³ உத்கடை꞉ |

ஸோ(அ)விஷஹ்யம் ஹி மாம் பு³த்³த்⁴வா ஸ்வம் ப³லம் சாவமர்தி³தம் |
ப்³ராஹ்மேண அஸ்த்ரேண ஸ து மாம் ப்ரப³த்⁴நாச் ச அதிவேக³த꞉ || 5-58-128

ரஜ்ஜூபி⁴꞉ அபி⁴ப³த்⁴நந்தி ததோ மாம் தத்ர ராக்ஷஸா꞉ || 5-58-129
ராவணஸ்ய ஸமீபம் ச க்³ருஹீத்வா மாம் உபாநயன் |

த்³ருஷ்ட்வா ஸம்பா⁴ஷித꞉ ச அஹம் ராவணேந து³ராத்மநா || 5-58-130
ப்ருஷ்ட꞉ ச லந்கா க³மநம் ராக்ஷஸாநாம் ச தத் வத⁴ம் |

தத் ஸர்வம் ச மயா தத்ர ஸீதா அர்த²ம் இதி ஜல்பிதம் || 5-58-131
அஸ்ய அஹம் த³ர்ஷ²ந ஆகாந்க்ஷீ ப்ராப்த꞉ த்வத் ப⁴வநம் விபோ⁴ |
மாருதஸ்ய ஔரஸ꞉ புத்ரோ வாநரோ ஹநுமான் அஹம் || 5-58-132

ராம தூ³தம் ச மாம் வித்³தி⁴ ஸுக்³ரீவ ஸசிவம் கபிம் |
ஸோ அஹம் தௌ³த்யேந ராமஸ்ய த்வத் ஸமீபம் இஹ ஆக³த꞉ || 5-58-133

ஸுக்³ரீவஷ்²ச மஹாதேஜா꞉ ஸ த்வாம் குஷ²லமப்³ரவீத் |
த⁴ர்மார்த²காமஸஹிதம் ஹிதம் பத்²யமுவாச ச || 5-58-134

வஸதோ ருஷ்யமூகே மே பர்வதே விபுல த்³ருமே |
ராக⁴வோ ரண விக்ராந்தோ மித்ரத்வம் ஸமுபாக³த꞉ || 5-58-135

தேந மே கதி²தம் ராஜன் பா⁴ர்யா மே ரக்ஷஸா ஹ்ருதா |
தத்ர ஸாஹாய்ய ஹேதோ꞉ மே ஸமயம் கர்தும் அர்ஹஸி || 5-58-136

மயா ச கதி²தம் தஸ்மை வாலிநஷ்²ச வத⁴ம் ப்ரதி |
தத்ர ஸாஹய்யஹேதோர்மே ஸமயம் கர்துமர்ஹஸி || 5-58-137

வாலிநா ஹ்ருத ராஜ்யேந ஸுக்³ரீவேண ஸஹ ப்ரபு⁴꞉ |
சக்ரே அக்³நி ஸாக்ஷிகம் ஸக்யம் ராக⁴வ꞉ ஸஹ லக்ஷ்மண꞉ || 5-58-138

தேந வாலிநம் உத்ஸாத்³ய ஷ²ரேண ஏகேந ஸம்யுகே³ |
வாநராணாம் மஹாராஜ꞉ க்ருத꞉ ஸம்ப்லவதாம் ப்ரபு⁴꞉ || 5-58-139

தஸ்ய ஸாஹாய்யம் அஸ்மாபி⁴꞉ கார்யம் ஸர்வ ஆத்மநா து இஹ |
தேந ப்ரஸ்தா²பித꞉ துப்⁴யம் ஸமீபம் இஹ த⁴ர்மத꞉ || 5-58-140

க்ஷிப்ரம் ஆநீயதாம் ஸீதா தீ³யதாம் ராக⁴வஸ்ய ச |
யாவன் ந ஹரயோ வீரா வித⁴மந்தி ப³லம் தவ || 5-58-141

வாநராணாம் ப்ரப⁴வோ ஹி ந கேந விதி³த꞉ புரா |
தே³வதாநாம் ஸகாஷ²ம் ச யே க³ச்ச²ந்தி நிமந்த்ரிதா꞉ || 5-58-142

இதி வநர ராஜ꞉ த்வாம் ஆஹ இதி அபி⁴ஹிதோ மயா |
மாம் ஐக்ஷத ததோ ருஷ்ட꞉ சக்ஷுஷா ப்ரத³ஹந்ன் இவ || 5-58-143

தேந வத்⁴யோ அஹம் ஆஜ்ஞப்தோ ரக்ஷஸா ரௌத்³ர கர்மணா |
மத்ர்பபா⁴வமவிஜ்ஞாய ராவணேந து³ராத்மநா || 5-58-144

ததோ விபீ⁴ஷணோ நாம தஸ்ய ப்⁴ராதா மஹாமதி꞉ |
தேந ராக்ஷஸ ராஜோ அஸௌ யாசிதோ மம காரணாத் || 5-58-145

நைவம் ராக்ஷஸஷா²ர்தூ³ல த்யஜ்யதாமேஷ நிஷ்²சய꞉ |
ராஜஷா²ஸ்த்ரவ்யபேதோ ஹி மார்க³꞉ ஸம்ஸேவ்யதே த்வயா || 5-58-146

தூ³த வத்⁴யா ந த்³ருஷ்டா ஹி ராஜ ஷா²ஸ்த்ரேஷு ராக்ஷஸ |
தூ³தேந வேதி³தவ்யம் ச யதா² அர்த²ம் ஹித வாதி³நா || 5-58-147

ஸுமஹதி அபராதே⁴ அபி தூ³தஸ்ய அதுல விக்ரம꞉ |
விரூப கரணம் த்³ருஷ்டம் ந வதோ⁴ அஸ்தி இஹ ஷா²ஸ்த்ரத꞉ || 5-58-148

விபீ⁴ஷணேந ஏவம் உக்தோ ராவண꞉ ஸந்தி³தே³ஷ² தான் |
ராக்ஷஸான் ஏதத் ஏவ அத்³ய லாந்கூ³லம் த³ஹ்யதாம் இதி || 5-58-149

தத꞉ ஸ்தஸ்ய வச꞉ ஷ்²ருத்வா மம புச்ச²ம் ஸமந்தத꞉ |
வேஷ்டிதம் ஷ²ண வக்லை꞉ ச படை꞉ கார்பாஸகை꞉ ததா² || 5-58-150

ராக்ஷஸா꞉ ஸித்³த⁴ ஸம்நாஹா꞉ தத꞉ தே சண்ட³ விக்ரமா꞉ |
தத் ஆதீ³ப்யந்த மே புச்ச²ம் ஹநந்த꞉ காஷ்ட² முஷ்டிபி⁴꞉ || 5-58-151
ப³த்³த⁴ஸ்ய ப³ஹுபி⁴꞉ பாஷை²꞉ யந்த்ரிதஸ்ய ச ராக்ஷஸை꞉ |

தத꞉ தே ராக்ஷஸா꞉ ஷூ²ரா ப³த்³த⁴ம் மாம் அக்³நி ஸம்வ்ருதம் || 5-58-152
அகோ⁴ஷயன் ராஜ மார்கே³ நக³ர த்³வாரம் ஆக³தா꞉ |

ததோ அஹம் ஸுமஹத் ரூபம் ஸம்க்ஷிப்ய புந꞉ ஆத்மந꞉ || 5-58-153
விமோசயித்வா தம் ப³ந்த⁴ம் ப்ரக்ருதிஸ்த²꞉ ஸ்தி²த꞉ புந꞉ |
ஆயஸம் பரிக⁴ம் க்³ருஹ்ய தாநி ரக்ஷாம்ஸி அஸூத³யம் || 5-58-154

தத꞉ தன் நக³ர த்³வாரம் வேகே³ந ஆப்லுதவான் அஹம் |
புச்சே²ந ச ப்ரதீ³ப்தேந தாம் புரீம் ஸாட்ட கோ³புராம் || 5-58-155
த³ஹாமி அஹம் அஸம்ப்⁴ராந்தோ யுக³ அந்த அக்³நி꞉ இவ ப்ரஜா꞉ |

விநஷ்டா ஜாநகீ வ்யக்தம் ந ஹ்யத³க்³த⁴꞉ ப்ரத்³ருஷ்²யதே || 5-58-156
லங்காயாம் கஷ்²சிது³த்³தே³ஷ²꞉ ஸர்வா ப⁴ஸ்மீக்ருதா புரீ |
த³ஹதா ச மயா லந்காம் த³க்⁴தா³ ஸீதா ந ஸம்ஷ²ய꞉ || 5-58-157
ராமஸ்ய ஹி மஹத்கார்யம் மயேத³ம் விததீ²க்ருதம் |

இதி ஷோ²கஸமாவிஷ்டஷ்²சந்தாமஹமுபாக³த꞉ || 5-58-158
அத² அஹம் வாசம் அஷ்²ரௌஷம் சாரணாநாம் ஷு²ப⁴ அக்ஷராம் |
ஜாநகீ ந ச த³க்³தா⁴ இதி விஸ்மய உத³ந்த பா⁴ஷிணாம் || 5-58-159

ததோ மே பு³த்³தி⁴꞉ உத்பந்நா ஷ்²ருத்வா தாம் அத்³பு⁴தாம் கி³ரம் |
அத³க்³தா⁴ ஜாநகீத்யேவம் நிமித்தைஷ்²சோபலக்ஷிதா || 5-58-160

தீ³ப்யமாநே து லாங்கூ³லே ந மாம் த³ஹதி பாவக꞉ |
ஹ்ருத³யம் ச ப்ரஹ்ருஷ்டம் மே வாதா꞉ ஸுரபி⁴க³ந்தி⁴ந꞉ 5-58-161

தைர்நிமித்தைஷ்²ச த்³ருஷ்டார்தை²꞉ காரணைஷ்²ச மஹாகு³ணை꞉ |
ருஷிவாக்யைஷ்²ச ஸித்³தா⁴ர்தை²ரப⁴வம் ஹ்ருஷ்டமாநஸ꞉ || 5-58-162

புந꞉ த்³ருஷ்டா ச வைதே³ஹீ விஸ்ருஷ்ட꞉ ச தயா புந꞉ |
தத꞉ பர்வதமாஸாத்³ய தத்ரரிஷ்தமஹம் புந꞉ || 5-58-163
ப்ரதிப்லவநமாரேபே⁴ யுஷ்மத்³த³ர்ஷ²நகாங்க்ஷயா |

தத꞉ பவநசந்த்³ரர்க ஸித்³த⁴க³ந்த⁴ர்வ ஸேவிதம் || 5-58-164
பந்தா²நமஹமாக்ரம்ய ப⁴வதோ த்³ருஷ்டவாநிஹ |

ராக⁴வஸ்ய ப்ரபா⁴வேந ப⁴வதாம் சைவ தேஜஸா || 5-58-165
ஸுக்³ரீவஸ்ய ச கார்ய அர்த²ம் மயா ஸர்வம் அநுஷ்டி²தம் |

ஏதத் ஸர்வம் மயா தத்ர யதா²வத் உபபாதி³தம் || 5-58-166
அத்ர யன் ந க்ருதம் ஷே²ஷம் தத் ஸர்வம் க்ரியதாம் இதி | 5-58-167

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ அஷ்டபஞ்சாஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை