Saturday 8 June 2024

சுந்தர காண்டம் 59ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஏகோநஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉

Hanuman inciting fellow vanaras

ஏதத் ஆக்²யாநம் தத் ஸர்வம் ஹநூமான் மாருத ஆத்மஜ꞉ |
பூ⁴ய꞉ ஸமுபசக்ராம வசநம் வக்தும் உத்தரம் || 5-59-1

ஸப²லோ ராக⁴வ உத்³யோக³꞉ ஸுக்³ரீவஸ்ய ச ஸம்ப்⁴ரம꞉ |
ஷீ²லம் ஆஸாத்³ய ஸீதாயா மம ச ப்ரவணம் மந꞉ || 5-59-2

தபஸா நிர்த³ஹேல்லோகான் ஸ்ருத்³தோ⁴ வா நிர்த³ஹேத³பி |
ஸர்வதா⁴திப்ரவ்ருத்³தோ⁴(அ)ஸௌ ராவணோ ராக்ஷஸாதி⁴ப꞉ || 5-59-3

தஸ்ய தாம் ஸ்ப்ருஷ²தோ கா³த்ரம் தபஸா ந விநாஷி²தம் |
ந தத³க்³நிஷி²கா² குர்யாத்ஸம்ஸ்ப்ருஷ்டா பாணிநா ஸதீ || 5-59-4
ஜநகஸ்ய ஸுதா குர்யாத்³யத்க்ரோத⁴கலுஷீக்ருதா |

ஜாம்ப³வத்ப்ரமுகா²ன் ஸர்வாநநுஜ்ஞாப்ய மஹாஹரீன் || 5-59-5
அஸ்மிந்நேவம் க³தே கார்யே ப⁴வதாம் ச நிவேதி³தே |
ந்யாய்யம் ஸ்ம ஸஹ வைதே³ஹ்யா த்³ரஷ்டும் தௌ பார்தி²வாத்மஜௌ || 5-59-6

அஹமேகோ(அ)பி பர்யாப்த꞉ ஸராக்ஷஸக³ணாம் புரீம் |
தாம் லங்காம் தரஸா ஹந்தும் ராவணம் ச மஹாப³லம் || 5-59-7

கிம் புந꞉ ஸஹிதோ வீரைர்ப³லவத்³பி⁴꞉ க்ருதாத்மபி⁴꞉ |
க்ருதாஸ்த்ரை꞉ ப்லவகை³꞉ ஷூ²ரைர்ப⁴வத்³பி⁴ர்விஜயைஷிபி⁴꞉ || 5-59-8

அஹம் து ராவணம் யுத்³தே⁴ ஸஸைந்யம் ஸபுர꞉ஸரம் |
ஸஹபுத்ரம் வதி⁴ஷ்யாமி ஸஹோத³ரயுதம் யுதி⁴ || 5-59-9

ப்³ரஹ்மமைந்த்³ரம் ச ரௌத்³ரம் ச வாயவ்யம் வாருணம் ததா² |
யதி³ ஷ²க்ரஜோதோ(அ) ஸ்த்ரணி து³ர்நிரீக்ஷாணி ஸம்யுகே³ || 5-59-10
தாந்யஹம் வித⁴ஷ்யாமி ஹநிஷ்யாமி ச ராவணம் |

ப⁴வதாமப்⁴யநுஜ்ஞாதோ விக்ரமோ மே ருணத்³தி⁴ தம் || 5-59-11
மயாதுலா விஸ்ருஷ்டா ஹி ஷை²லவ்ருஷ்டிர்நிரந்தரா |
தே³வாநபி ரணே ஹந்யாத்கிம் புநஸ்தாந்நிஷா²சரான் || 5-59-12

ஸாக³ரோ(அ)ப்யதியாத்³வேலாம் மந்த³ர꞉ ப்ரசலேத³பி |
ந ஜாம்ப³வந்தம் ஸமரே கம்பயேத³ரிவாஹிநீ || 5-59-13

ஸர்வராக்ஷஸஸம்கா⁴நாம் ராக்ஷஸா யே ச பூர்வகா꞉ |
அலமேகோ விநாஷா²ய வீரோ வாலிஸுத꞉ கபி꞉ || 5-59-14

பநஸஸ்யோருவேகே³ந நீலஸ்ய ச மஹாத்மந꞉ |
மந்த³ரோ(அ)ப்யவஷீ²ர்யேத கிம்புநர்யுதி⁴ ராக்ஷஸா꞉ || 5-59-15

ஸதே³வாஸுரயக்ஷேஷு க³ந்த⁴ர்வோரக³பக்ஷிஷு |
மைந்த³ஸ்ய ப்ரதியோத்³தா⁴ரம் ஷ²ம்ஸத த்³விவித³ஸ்ய வா || 5-59-16

அஷ்²விபுத்ரௌ மஹாபா⁴கா³வேதௌ ப்லவக³ஸத்தமௌ |
ஏதயோ꞉ ப்ரதியோத்³தா⁴ரம் ந பஷ்²யாமி ரணாஜிரே || 5-59-17

பிதாமஹவரோத்ஸேகாத்பரமம் த³ர்பமாஸ்தி²தௌ |
அம்ருதப்ராஷ²நாவேதௌ ஸர்வவாநரஸத்தமௌ || 5-59-18

அஷ்²விநோர்மாநநார்த²ம் ஹி ஸர்வலோகபிதாமஹ꞉ |
ஸர்வாவத்⁴யத்வமதுலமநயோர்த³த்தவான் புரா || 5-59-19

வரோத்ஸேகேந மத்தௌ ச ப்ரமத்²ய மஹதீம் சமூம் |
ஸுராணாமம்ருதம் வீரௌ பீதவந்தௌ ப்லவம்க³மௌ || 5-59-20

ஏதாவேந ஹி ஸம்க்ருத்³தௌ⁴ ஸவாஜிரத²கும்ஜராம் |
லங்காம் நாஷ²யிதும் ஷ²க்தௌ ஸர்வே திஷ்ட²ந்து வாநரா꞉ || 5-59-21

மயைவ நிஹதா லங்கா த³க்³தா⁴ ப⁴ஸ்மீக்ருதா புந꞉ |
ராஜமார்கே³ஷு ஸர்வத்ர நாம விஷ்²ராவித மயா || 5-59-22

ஜயத்யதிப³லோ ராமோ லக்ஷ்மணஷ்²ச மஹாப³ல꞉ |
ராஜா ஜயதி ஸுக்³ரீவோ ராக⁴வேணாபி⁴பாலித꞉ || 5-59-23
அஹம் கோஸலராஜஸ்ய தா³ஸ꞉ பவநஸம்ப⁴வ꞉ |
ஹநுமாநிதி ஸர்வத்ர நாம விஷ்²ராவிதம் மயா || 5-59-24

அஷோ²க வநிகா மத்⁴யே ராவணஸ்ய து³ராத்மந꞉ |
அத⁴ஸ்தாத் ஷி²ம்ஷ²பா வ்ருக்ஷே ஸாத்⁴வீ கருணம் ஆஸ்தி²தா || 5-59-25
ராக்ஷஸீபி⁴꞉ பரிவ்ருதா ஷோ²க ஸம்தாப கர்ஷி²தா |
மேக⁴ லேகா² பரிவ்ருதா சந்த்³ர லேகா² இவ நிஷ்ப்ரபா⁴ || 5-59-26
அசிந்தயந்தீ வைதே³ஹீ ராவணம் ப³ல த³ர்பிதம் |

பதி வ்ரதா ச ஸுஷ்²ரோணீ அவஷ்டப்³தா⁴ ச ஜாநகீ || 5-59-27
அநுரக்தா ஹி வைதே³ஹீ ராமம் ஸர்வ ஆத்மநா ஷு²பா⁴ |
அநந்ய சித்தா ராமே ச பௌலோமீ இவ புரம் த³ரே || 5-59-28

தத் ஏக வாஸ꞉ ஸம்வீதா ரஜோ த்⁴வஸ்தா ததை²வ ச |
ஷோ²க ஸம்தாப தீ³ந அந்கீ³ ஸீதா ப⁴ர்த்ரு ஹிதே ரதா || 5-59-29

ஸா மயா ராக்ஷஸீ மத்⁴யே தர்ஜ்யமாநா முஹு꞉ முஹு꞉ |
ராக்ஷஸீபி⁴꞉ விரூபாபி⁴꞉ த்³ருஷ்டா ஹி ப்ரமதா³ வநே || 5-59-30
ஏக வேணீ த⁴ரா தீ³நா ப⁴ர்த்ரு சிந்தா பராயணா |
அத⁴꞉ ஷ²ய்யா விவர்ண அந்கீ³ பத்³மிநீ இவ ஹிம ஆக³மே |
ராவணாத் விநிவ்ருத்த அர்தா² மர்தவ்ய க்ருத நிஷ்²சயா || 5-59-31

கத²ஞ்சின் ம்ருக³ ஷா²வ அக்ஷீ விஷ்²வாஸம் உபபாதி³தா || 5-59-32
தத꞉ ஸம்பா⁴ஷிதா சைவ ஸர்வம் அர்த²ம் ச த³ர்ஷி²தா |
ராம ஸுக்³ரீவ ஸக்²யம் ச ஷ்²ருத்வா ப்ரீதிம் உபாக³தா || 5-59-33

நியத꞉ ஸமுதா³சாரோ ப⁴க்தி꞉ ப⁴ர்தரி ச உத்தமா |
யன் ந ஹந்தி த³ஷ²க்³ரீவம் ஸ மஹாத்மா க்ருதாக³ஸம் || 5-59-34

நிமித்த மாத்ரம் ராம꞉ து வதே⁴ தஸ்ய ப⁴விஷ்யதி |
ஸா ப்ரக்ருத்யைவ தந்வங்கீ³ தத்³வியோகா³ச்ச² கர்ஷி²தா || 5-59-35
ப்ரதிபத்பாஅட²ஷீ²லஸ்ய வித்³யேவ தநுதாம் க³தா |

ஏவம் ஆஸ்தே மஹாபா⁴கா³ ஸீதா ஷோ²க பராயணா || 5-59-36
யத் அத்ர ப்ரதிகர்தவ்யம் தத் ஸர்வம் உபபாத்³யதாம் |  5-59-37

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஏகோநஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை