Friday 24 May 2024

சுந்தர காண்டம் 57ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஸப்தபஞ்சஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Hanuman alighting on Mahendra Mountain

ஸசந்த்³ர குமுத³ம் ரம்யம் ஸார்க காரண்ட³வம் ஷு²ப⁴ம் |
திஷ்ய ஷ்²ரவண கத³ம்ப³ம் அப்⁴ர ஷை²வல ஷா²த்³வலம் || 5-57-1
புநர்வஸு மஹாமீநம் லோஹித அந்க³ மஹாக்³ரஹம் |
ஐராவத மஹாத்³வீபம் ஸ்வாதீ ஹம்ஸ விலோடி³தம் || 5-57-2
வாத ஸம்கா⁴த ஜாத ஊர்மிம் சந்த்³ர அம்ஷு² ஷி²ஷி²ர அம்பு³மத் |
பு⁴ஜம்க³ யக்ஷ க³ந்த⁴ர்வ ப்ரபு³த்³த⁴ கமல உத்பலம் || 5-57-3
ஹநுமான் மாருதக³திர்மஹாநௌரிவ ஸாக³ரம் |
அபாரமபரிஷ்²ராந்த꞉ புப்லுவே க³க³நார்ணவம் || 5-57-4

க்³ராஸமாந இவ ஆகாஷ²ம் தாரா அதி⁴பம் இவ ஆலிக²ன் |
ஹரந்ன் இவ ஸநக்ஷத்ரம் க³க³நம் ஸார்க மண்ட³லம் || 5-57-5
மாருதஸ்யாத்மஜ꞉ ஶ்ரீமான் கபி꞉ வ்யோம சரோ மஹான் |
ஹநூமான் மேக⁴ ஜாலாநி விகர்ஷந்ன் இவ க³ச்ச²தி || 5-57-6

பாண்டு³ர அருண வர்ணாநி நீல மாந்ஜிஷ்ட²காநி ச |
ஹரித அருண வர்ணாநி மஹாஅப்⁴ராணி சகாஷி²ரே || 5-57-7

ப்ரவிஷ²ந்ன் அப்⁴ர ஜாலாநி நிஷ்க்ரமன் ச புந꞉ புந꞉ |
ப்ரச்ச²ந்ந꞉ ச ப்ரகாஷ²꞉ ச சந்த்³ரமா இவ லக்ஷ்யதே || 5-57-8

விவிதா⁴ப்⁴ராக⁴நாஸந்நகோ³சரோ த⁴வளாம்ப³ர꞉ |
த்³ருஷ்²யாத்³ருஷ்²யதநுர்வீரஸ்ததா³ சந்த்³ரயதே(அ)ம்ப³ரே || 5-57-9

தார்க்ஷ்யாயமாணோ க³க³நே ப³பா⁴ஸே வாயுநந்த³ந꞉ |
தா³ரயந்மேக⁴ப்³ருந்தா³நி நிஷ்பதம்ஷ்²ச புந꞉ புந꞉ || 5-57-10
நத³ன் நாதே³ந மஹதா மேக⁴ ஸ்வந மஹாஸ்வந꞉ |

ப்ரவரான் ராக்ஷஸான் ஹத்வா நாம விஷ்²ராவ்ய சாத்மந꞉ || 5-57-11
ஆகுலாம் நக³தீம் க்ருத்வா வ்யத²யித்வா ச ராவணம் |
அர்த³யித்வா ப³லம் கோ⁴ரம் வைதே³ஹீமபி⁴வாத்³ய ச || 5-57-12
ஆஜகா³ம மஹாதேஜா꞉ புந꞉ மத்⁴யேந ஸாக³ரம் |

பர்வத இந்த்³ரம் ஸுநாப⁴ம் ச ஸமுபஸ்ப்ருஷ்²ய வீர்யவான் || 5-57-13
ஜ்யா முக்த இவ நாராசோ மஹாவேகோ³ அப்⁴யுபாக³த꞉ |

ஸ கிஞ்சித் அநுஸம்ப்ராப்த꞉ ஸமாலோக்ய மஹாகி³ரிம் || 5-57-14
மஹாஇந்த்³ர மேக⁴ ஸம்காஷ²ம் நநாத³ ஹரி பும்க³வ꞉ |

ஸ பூரயாமாஸ கபிர்தி³ஷோ² த³ஷ² ஸமந்தத꞉ || 5-57-15
நத³ந்நதே³வ மஹதா மேக⁴ஸ்வநமஹாஸ்வந꞉ |

ஸ தம் தே³ஷ²மநுப்ராப்த꞉ ஸுஹ்ருத்³த³ர்ஷ²நலாலஸ꞉ || 5-57-16
நநாத³ ஹரிஷா²ர்தூ³லோ லாங்கூ³லம் சாப்யகம்பயத் |

தஸ்ய நாநத்³யமாநஸ்ய ஸுபர்ணசரிதே பதி² || 5-57-17
ப²லதீவாஸ்ய கோ⁴ஷேண க³க³நம் ஸார்கமண்ட³லம் |

யே து தத்ரோத்தரே தீரே ஸமுத்³ரஸ்ய மஹாப³லா꞉ | 5-57-18
பூர்வம் ஸம்விஷ்டி²தா꞉ ஷூ²ரா வாயுபுத்ரதி³த்³ருக்ஷவ꞉ |
மஹதோ வாதநுந்நஸ்ய தோயத³ஸ்யேவ க³ர்ஜிதம் || 5-57-19
ஷு²ஷ்²ருவுஸ்தே ததா³ கோ⁴ஷமூருவேக³ம் ஹநூமத꞉ |

தே தீ³நமநஸ꞉ ஸர்வே ஷு²ஷ்²ருவு꞉ காநநௌகஸ꞉ || 5-57-20
வாநரேந்த்³ரஸ்ய நிர்கோ⁴ஷம் பர்ஜந்யநிநதோ³பமம் |

நிஷ²ம்ய நத³தோ நாத³ம் வாநரா꞉ தே ஸமந்தத꞉ || 5-57-21
ப³பூ⁴வு꞉ உத்ஸுகா꞉ ஸர்வே ஸுஹ்ருத் த³ர்ஷ²ந காந்க்ஷிண꞉ |

ஜாம்ப³வான் ஸ ஹரி ஷ்²ரேஷ்ட²꞉ ப்ரீதி ஸம்ஹ்ருஷ்ட மாநஸ꞉ || 5-57-22
உபாமந்த்ர்ய ஹரீன் ஸர்வான் இத³ம் வசநம் அப்³ரவீத் |

ஸர்வதா² க்ருத கார்யோ அஸௌ ஹநூமான் ந அத்ர ஸம்ஷ²ய꞉ || 5-57-23
ந ஹி அஸ்ய அக்ருத கார்யஸ்ய நாத³ ஏவம் விதோ⁴ ப⁴வேத் |

தஸ்யா பா³ஹு ஊரு வேக³ம் ச நிநாத³ம் ச மஹாத்மந꞉ || 5-57-24
நிஷ²ம்ய ஹரயோ ஹ்ருஷ்டா꞉ ஸமுத்பேது꞉ தத꞉ தத꞉ |

தே நக³ அக்³ரான் நக³ அக்³ராணி ஷி²க²ராத் ஷி²க²ராணி ச || 5-57-25
ப்ரஹ்ருஷ்டா꞉ ஸமபத்³யந்த ஹநூமந்தம் தி³த்³ருக்ஷவ꞉ |

தே ப்ரீதா꞉ பாத³ப அக்³ரேஷு க்³ருஹ்ய ஷா²கா²꞉ ஸுபுஷ்பிதா꞉ || 5-57-26
வாஸாம்ஸி இவ ப்ரகாஷா²நி ஸமாவித்⁴யந்த வாநரா꞉ |

கி³ரிக³ஹ்வரஸம்லீநோ யதா² க³ர்ஜதி மாருத꞉ || 5-57-27
ஏவம் ஜக³ர்ஜ ப³லவான் ஹநுமாந்மாருதாதமஜ꞉ |

தம் அப்⁴ர க⁴ந ஸங்காஷ²ம் ஆபதந்தம் மஹாகபிம் || 5-57-28
த்³ருஷ்ட்வா தே வாநரா꞉ ஸர்வே தஸ்து²꞉ ப்ராந்ஜலய꞉ ததா³ |

தத꞉ து வேக³வான் தஸ்ய கி³ரே꞉ கி³ரி நிப⁴꞉ கபி꞉ || 5-57-29
நிபபாத மஹாஇந்த்³ரஸ்ய ஷி²க²ரே பாத³ப ஆகுலே |

ஹர்ஷேணாபூர்யமாணோ(அ)ஸௌ ரம்யே பர்வதநிர்க⁴ரே || 5-57-30
சிந்நபக்ஷ இவாகாஷா²த்பபாத த⁴ரணீத⁴ர꞉ |

தத꞉ தே ப்ரீத மநஸ꞉ ஸர்வே வாநர பும்க³வா꞉ || 5-57-31
ஹநூமந்தம் மஹாத்மாநம் பரிவார்ய உபதஸ்தி²ரே |
பரிவார்ய ச தே ஸர்வே பராம் ப்ரீதிம் உபாக³தா꞉ || 5-57-32

ப்ரஹ்ருஷ்ட வத³நா꞉ ஸர்வே தம் அரோக³ம் உபாக³தம் |
உபாயநாநி ச ஆதா³ய மூலாநி ச ப²லாநி ச || 5-57-33
ப்ரத்யர்சயன் ஹரி ஷ்²ரேஷ்ட²ம் ஹரயோ மாருத ஆத்மஜம் |

ஹநூமான் து கு³ரூன் வ்ருத்³தா⁴ன் ஜாம்ப³வத் ப்ரமுகா²ன் ததா³ || 5-57-34
குமாரம் அந்க³த³ம் சைவ ஸோ அவந்த³த மஹாகபி꞉ |

ஸ தாப்⁴யாம் பூஜித꞉ பூஜ்ய꞉ கபிபி⁴꞉ ச ப்ரஸாதி³த꞉ || 5-57-35
த்³ருஷ்டா தே³வீ இதி விக்ராந்த꞉ ஸங்க்ஷேபேண ந்யவேத³யத் |

நிஷஸாத³ ச ஹஸ்தேந க்³ருஹீத்வா வாலிந꞉ ஸுதம் || 5-57-36
ரமணீயே வந உத்³தே³ஷே² மஹாஇந்த்³ரஸ்ய கி³ரே꞉ ததா³ |

ஹநூமான் அப்³ரவீத்³த் ஹ்ருஷ்ட꞉ ததா³ தான் வாநர ருஷபா⁴ன் || 5-57-37
அஷோ²க வநிகா ஸம்ஸ்தா² த்³ருஷ்டா ஸா ஜநக ஆத்மஜா |
ரக்ஷ்யமாணா ஸுகோ⁴ராபீ⁴ ராக்ஷஸீபி⁴꞉ அநிந்தி³தா || 5-57-38
ஏக வேணீ த⁴ரா பா³லா ராம த³ர்ஷ²ந லாலஸா |
உபவாஸ பரிஷ்²ராந்தா மலிநா ஜடிலா க்ருஷா² || 5-57-39

ததோ த்³ருஷ்டா இதி வசநம் மஹாஅர்த²ம் அம்ருத உபமம் || 5-57-40
நிஷ²ம்ய மாருதே꞉ ஸர்வே முதி³தா வாநரா ப⁴வன் |

க்ஷ்வேட³ந்தி அந்யே நத³ந்தி அந்யே க³ர்ஜந்தி அந்யே மஹாப³லா꞉ |
சக்ரு꞉ கில கிலாம் அந்யே ப்ரதிக³ர்ஜந்தி ச அபரே || 5-57-41

கேசித் உச்ச்²ரித லாந்கூ³லா꞉ ப்ரஹ்ருஷ்டா꞉ கபி குந்ஜரா꞉ |
அந்சித ஆயத தீ³ர்கா⁴ணி லாந்கூ³லாநி ப்ரவிவ்யது⁴꞉ || 5-57-42

அபரே து ஹநூமந்தம் வாநரா வாரண உபமம் |
ஆப்லுத்ய கி³ரி ஷ்²ருந்கே³ப்⁴ய꞉ ஸம்ஸ்ப்ருஷ²ந்தி ஸ்ம ஹர்ஷிதா꞉ || 5-57-43

உக்த வாக்யம் ஹநூமந்தம் அந்க³த³꞉ து ததா³ அப்³ரவீத் |
ஸர்வேஷாம் ஹரி வீராணாம் மத்⁴யே வாசம் அநுத்தமாம் || 5-57-44

ஸத்த்வே வீர்யே ந தே கஷ்²சித் ஸமோ வாநர வித்³யதே |
யத் அவப்லுத்ய விஸ்தீர்ணம் ஸாக³ரம் புந꞉ ஆக³த꞉ || 5-57-45

அஹோ ஸ்வாமிநி தே ப⁴க்திரஹோ வீர்யமஹோ த்⁴ருதி꞉ |
தி³ஷ்ட்யா த்³ருஷ்டா த்வயா தே³வீ ராம பத்நீ யஷ²ஸ்விநீ || 5-57-46
தி³ஷ்ட்யா த்யக்ஷ்யதி காகுத்ஸ்த²꞉ ஷோ²கம் ஸீதா வியோக³ஜம் |

ததோ அந்க³த³ம் ஹநூமந்தம் ஜாம்ப³வந்தம் ச வாநரா꞉ || 5-57-47
பரிவார்ய ப்ரமுதி³தா பே⁴ஜிரே விபுலா꞉ ஷி²லா꞉ |

ஷ்²ரோது காமா꞉ ஸமுத்³ரஸ்ய லந்க⁴நம் வாநர உத்தமா꞉ || 5-57-48
த³ர்ஷ²நம் ச அபி லந்காயா꞉ ஸீதாயா ராவணஸ்ய ச |
தஸ்து²꞉ ப்ராந்ஜலய꞉ ஸர்வே ஹநூமத் வத³ந உந்முகா²꞉ || 5-57-49

தஸ்தௌ² தத்ர அந்க³த³꞉ ஶ்ரீமான் வாநரை꞉ ப³ஹுபி⁴꞉ வ்ருத꞉ |
உபாஸ்யமாநோ விபு³தை⁴꞉ தி³வி தே³வ பதி꞉ யதா² || 5-57-50

ஹநூமதா கீர்திமதா யஷ²ஸ்விநா |
ததா² அந்க³தே³ந அந்க³த³ ப³த்³த⁴ பா³ஹுநா |
முதா³ ததா³ அத்⁴யாஸிதம் உந்நதம் மஹன் |
மஹீ த⁴ர அக்³ரம் ஜ்வலிதம் ஷ்²ரியா அப⁴வத் || 5-57-51

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஸப்தபஞ்சஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை