Monday 20 May 2024

சுந்தர காண்டம் 55ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ பஞ்சபஞ்சாஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Hanuman fears that Seetha would have been burnt

ஸந்தீ³ப்யமாநாம் வித்⁴வஸ்தாம் த்ரஸ்த ரக்ஷோ க³ணாம் புரீம் |
அவேக்ஷ்ய ஹாநுமாம்ல் லந்காம் சிந்தயாமாஸ வாநர꞉ || 5-55-1

தஸ்ய அபூ⁴த் ஸுமஹான் த்ராஸ꞉ குத்ஸா ச ஆத்மநி அஜாயத |
லந்காம் ப்ரத³ஹதா கர்ம கிம்ஸ்வித் க்ருதம் இத³ம் மயா || 5-55-2

த⁴ந்யா꞉ தே புருஷ ஷ்²ரேஷ்ட² யே பு³த்³த்⁴யா கோபம் உத்தி²தம் |
நிருந்த⁴ந்தி மஹாத்மாநோ தீ³ப்தம் அக்³நிம் இவ அம்ப⁴ஸா || 5-55-3

க்ருத்³த⁴꞉ பாபம் ந குர்யாத்க꞉ க்ருத்³தோ⁴ ஹந்யாத்³கு³ரூநபி |
க்ருத்³த⁴꞉ பருஷயா வாசா நர꞉ ஸாதூ⁴நதி⁴க்ஷிபேத் || 5-55-4

வாச்யாவாச்யம் ப்ரகுபிதோ ந விஜாநாதி கர்ஹிசித் |
நாகார்யமஸ்தி க்ருத்³த⁴ஸ்ய நாவாச்யம் வித்³யதே க்வசித் || 5-55-5

ய꞉ ஸமுத்பதிதம் க்ரோத⁴ம் க்ஷமயைவ நிரஸ்யதி |
யதோ²ரக³ஸ்த்வசம் ஜீர்ணாம் ஸ வை புருஷ உச்யதே || 5-55-6

தி⁴க³ஸ்து மாம் ஸுது³ர்ப⁴த்³தி⁴ம் நிர்லஜ்ஜம் பாபக்ருத்தமம் |
அசிந்தயித்வா தாம் ஸீதாமக்³நித³ம் ஸ்வாமிகா⁴தகம் || 5-55-7

யதி³ த³க்³தா⁴ து இயம் லந்கா நூநம் ஆர்யா அபி ஜாநகீ |
த³க்³தா⁴ தேந மயா ப⁴ர்து꞉ ஹதம் கார்யம் அஜாநதா || 5-55-8

யத் அர்த²ம் அயம் ஆரம்ப⁴꞉ தத் கார்யம் அவஸாதி³தம் |
மயா ஹி த³ஹதா லந்காம் ந ஸீதா பரிரக்ஷிதா || 5-55-9

ஈஷத் கார்யம் இத³ம் கார்யம் க்ருதம் ஆஸீன் ந ஸம்ஷ²ய꞉ |
தஸ்ய க்ரோத⁴ அபி⁴பூ⁴தேந மயா மூல க்ஷய꞉ க்ருத꞉ || 5-55-10

விநஷ்டா ஜாநகீ வ்யக்தம் ந ஹி அத³க்³த⁴꞉ ப்ரத்³ருஷ்²யதே |
லந்காயா꞉ கஷ்²சித் உத்³தே³ஷ²꞉ ஸர்வா ப⁴ஸ்மீ க்ருதா புரீ || 5-55-11

யதி³ தத் விஹதம் கார்யம் மயா ப்ரஜ்ஞா விபர்யயாத் |
இஹ ஏவ ப்ராண ஸம்ந்யாஸோ மம அபி ஹி அதிரோசதே || 5-55-12

கிம் அக்³நௌ நிபதாமி அத்³ய ஆஹோஸ்வித் வட³வா முகே² |
ஷ²ரீரம் ஆஹோ ஸத்த்வாநாம் த³த்³மி ஸாக³ர வாஸிநாம் || 5-55-13

கத²ம் ஹி ஜீவதா ஷ²க்யோ மயா த்³ரஷ்டும் ஹரி ஈஷ்²வர꞉ |
தௌ வா புருஷ ஷா²ர்தூ³லௌ கார்ய ஸர்வ ஸ்வ கா⁴திநா || 5-55-14

மயா க²லு தத் ஏவ இத³ம் ரோஷ தோ³ஷாத் ப்ரத³ர்ஷி²தம் |
ப்ரதி²தம் த்ரிஷு லோகேஷு கபிதம் அநவஸ்தி²தம் || 5-55-15

தி⁴க்³ அஸ்து ராஜஸம் பா⁴வம் அநீஷ²ம் அநவஸ்தி²தம் |
ஈஷ்²வரேண அபி யத் ராகா³ன் மயா ஸீதா ந ரக்ஷிதா || 5-55-16

விநஷ்டாயாம் து ஸீதாயாம் தாவ் உபௌ⁴ விநஷி²ஷ்யத꞉ |
தயோ꞉ விநாஷே² ஸுக்³ரீவ꞉ ஸப³ந்து⁴꞉ விநஷி²ஷ்யதி || 5-55-17

ஏதத் ஏவ வச꞉ ஷ்²ருத்வா ப⁴ரதோ ப்⁴ராத்ரு வத்ஸல꞉ |
த⁴ர்ம ஆத்மா ஸஹ ஷ²த்ருக்⁴ந꞉ கத²ம் ஷ²க்ஷ்யதி ஜீவிதும் || 5-55-18

இக்ஷ்வாகு வம்ஷே² த⁴ர்மிஷ்டே² க³தே நாஷ²ம் அஸம்ஷ²யம் |
ப⁴விஷ்யந்தி ப்ரஜா꞉ ஸர்வா꞉ ஷோ²க ஸம்தாப பீடி³தா꞉ || 5-55-19

தத் அஹம் பா⁴க்³ய ரஹிதோ லுப்த த⁴ர்ம அர்த² ஸம்க்³ரஹ꞉ |
ரோக³ தோ³ஷ பரீத ஆத்மா வ்யக்தம் லோக விநாஷ²ந꞉ || 5-55-20

இதி சிந்தயத꞉ தஸ்ய நிமித்தாநி உபபேதி³ரே |
பூரம் அபி உபலப்³தா⁴நி ஸாக்ஷாத் புந꞉ அசிந்தயத் || 5-55-21

அத²வா சாரு ஸர்வ அந்கீ³ ரக்ஷிதா ஸ்வேந தேஜஸா |
ந நஷி²ஷ்யதி கல்யாணீ ந அக்³நி꞉ அக்³நௌ ப்ரவர்ததே || 5-55-22

ந ஹி த⁴ர்மாத் மந꞉ தஸ்ய பா⁴ர்யாம் அமித தேஜஸ꞉ |
ஸ்வ சாரித்ர அபி⁴கு³ப்தாம் தாம் ஸ்ப்ரஷ்டும் அர்ஹதி பாவக꞉ || 5-55-23

நூநம் ராம ப்ரபா⁴வேந வைதே³ஹ்யா꞉ ஸுக்ருதேந ச |
யன் மாம் த³ஹந கர்மா அயம் ந அத³ஹத்³த் ஹவ்ய வாஹந꞉ || 5-55-24

த்ரயாணாம் ப⁴ரத ஆதீ³நாம் ப்⁴ராத்ருருணாம் தே³வதா ச யா |
ராமஸ்ய ச மந꞉ காந்தா ஸா கத²ம் விநஷி²ஷ்யதி || 5-55-25

யத் வா த³ஹந கர்மா அயம் ஸர்வத்ர ப்ரபு⁴꞉ அவ்யய꞉ |
ந மே த³ஹதி லாந்கூ³லம் கத²ம் ஆர்யாம் ப்ரத⁴க்ஷ்யதி || 5-55-26

புநஷ்²சாசிந்தயத்தத்ர ஹநுமாந்விஸ்மிதஸ்ததா³ |
ஹிரண்யநாப⁴ஸ்ய கி³ரேர்ஜலமத்⁴யே ப்ரத³ர்ஷ²நம் || 5-55-27

தபஸா ஸத்ய வாக்யேந அநந்யத்வாச் ச ப⁴ர்தரி |
அபி ஸா நிர்த³ஹேத் அக்³நிம் ந தாம் அக்³நி꞉ ப்ரத⁴க்ஷ்யதி || 5-55-28

ஸ ததா² சிந்தயன் தத்ர தே³வ்யா த⁴ர்ம பரிக்³ரஹம் |
ஷு²ஷ்²ராவ ஹநுமான் வாக்யம் சாரணாநாம் மஹாத்மநாம் || 5-55-29

அஹோ க²லு க்ருதம் கர்ம து³ர்விஷஹ்யம் ஹநூமதா |
அக்³நிம் விஸ்ருஜதா அபீ⁴க்ஷ்ணம் பீ⁴மம் ராக்ஷஸ ஸத்³மநி || 5-55-30

ப்ரபலாயிதரக்ஷ꞉ ஸ்த்ரீபா³ல வ்ருத்³த⁴ஸமாகுலா |
ஜநகோலாஹலாத்⁴மாதா க்ரந்த³ந்தீவாத்³ரிகந்த³ரை꞉ ||31

த³க்³தா⁴ இயம் நக³ரீ லந்கா ஸாட்ட ப்ராகார தோரணா |
ஜாநகீ ந ச த³க்³தா⁴ இதி விஸ்மயோ அத்³பு⁴த ஏவ ந꞉ || 5-55-32

ஸ நிமித்தை꞉ ச த்³ருஷ்ட அர்தை²꞉ காரணை꞉ ச மஹாகு³ணை꞉ |
ருஷி வாக்யை꞉ ச ஹநுமான் அப⁴வத் ப்ரீத மாநஸ꞉ || 5-55-33

தத꞉ கபி꞉ ப்ராப்த மநோ ரத² அர்த²꞉ |
தாம் அக்ஷதாம் ராஜ ஸுதாம் விதி³த்வா |
ப்ரத்யக்ஷத꞉ தாம் புந꞉ ஏவ த்³ருஷ்ட்வா |
ப்ரதிப்ரயாணாய மதிம் சகார || 5-55-34

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ பஞ்சபஞ்சாஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை