Thursday 16 May 2024

சுந்தர காண்டம் 54ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ சது꞉பஞ்சாஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Hanuman sought Rama with his mind, while Lanka was burning

வீக்ஷமாண꞉ ததோ லந்காம் கபி꞉ க்ருத மநோ ரத²꞉ |
வர்த⁴மாந ஸமுத்ஸாஹ꞉ கார்ய ஷே²ஷம் அசிந்தயத் || 5-54-1

கிம் நு க²ல்வ் அவிஷி²ஷ்டம் மே கர்தவ்யம் இஹ ஸாம்ப்ரதம் |
யத் ஏஷாம் ரக்ஷஸாம் பூ⁴ய꞉ ஸம்தாப ஜநநம் ப⁴வேத் || 5-54-2

வநம் தாவத் ப்ரமதி²தம் ப்ரக்ருஷ்டா ராக்ஷஸா ஹதா꞉ |
ப³ல ஏக தே³ஷ²꞉ க்ஷபித꞉ ஷே²ஷம் து³ர்க³ விநாஷ²நம் || 5-54-3

து³ர்கே³ விநாஷி²தே கர்ம ப⁴வேத் ஸுக² பரிஷ்²ரமம் |
அல்ப யத்நேந கார்யே அஸ்மின் மம ஸ்யாத் ஸப²ல꞉ ஷ்²ரம꞉ || 5-54-4

யோ ஹி அயம் மம லாந்கூ³லே தீ³ப்யதே ஹவ்ய வாஹந꞉ |
அஸ்ய ஸம்தர்பணம் ந்யாய்யம் கர்தும் ஏபி⁴꞉ க்³ருஹ உத்தமை꞉ || 5-54-5

தத꞉ ப்ரதீ³ப்த லாந்கூ³ல꞉ ஸவித்³யுத் இவ தோயத³꞉ |
ப⁴வந அக்³ரேஷு லந்காயா விசசார மஹாகபி꞉ || 5-54-6

க்³ருஹாத்³க்³ருஹம் ராக்ஷஸாநாமுத்³யாநாநி ச வாநர꞉ |
வீக்ஷமாணோ ஹ்யஸம்த்ரஸ்த꞉ ப்ராஸாதா³ம்ஷ்²ச சசார ஸ꞉ || 5-54-7

அவப்லுத்ய மஹாவேக³꞉ ப்ரஹஸ்தஸ்ய நிவேஷ²நம் |
அக்³நிம் தத்ர ஸ நிக்ஷிப்ய ஷ்²வஸநேந ஸமோ ப³லீ || 5-54-8
ததோ(அ)ந்யத்புப்லுவே வேஷ்²ம மஹாபார்ஷ்²வஸ்ய வீர்யவான் |
முமோச ஹநுமான் அக்³நிம் கால அநல ஷி²கா² உபமம் || 5-54-9

வஜ்ரத³ம்ஷ்ட்ர ஸ்ய ச ததா³ புப்லுவே ஸ மஹாகபி꞉ |
ஷு²கஸ்ய ச மஹாதேஜா꞉ ஸாரணஸ்ய ச தீ⁴மத꞉ || 5-54-10

ததா² சேந்த்³ரஜிதோ வேஷ்²ம த³தா³ஹ ஹரியூத²ப꞉ |
ஜம்பு³மாலே꞉ ஸுமாலேஷ்²ச த³தா³ஹ ப⁴வநம் தத꞉ || 5-54-11
ரஷ்²மிகேதோஷ்²ச ப⁴வநம் ஸூர்யஷ²த்ரோஸ்ததை²வ ச |
ஹ்ரஸ்வகர்ணஸ்ய த³ம்ஷ்ட்ரஸ்ய ரோமஷ²ஸ்ய ச ரக்ஷஸ꞉ || 5-54-12
யுத்³தோ⁴ந்மத்தஸ்ய மத்தஸ்ய த்⁴வஜக்³ரீவஸ்ய ரக்ஷஸ꞉ |
வித்³யுஜ்ஜிஹ்வஸ்ய கோ⁴ரஸ்ய ததா² ஹஸ்திமுக²ஸ்ய ச || 5-54-13
கராளஸ்ய பிஷா²சஸ்ய ஷோ²ணிதாக்ஷஸ்ய சைவ ஹி |
கும்ப⁴கர்ணஸ்ய ப⁴வநம் மகராக்ஷஸ்ய சைவ ஹி || 5-54-14
யஜ்ஞஷ²த்ரோஷ்²ச ப⁴வநம் ப்³ரஹ்மஷ²த்ரோஸ்ததை²வ ச|
நராந்தகஸ்ய கும்ப⁴ஸ்ய நிகும்ப⁴ஸ்ய து³ராத்மந꞉ || 5-54-15
வர்ஜயித்வா மஹாதேஜா விபீ⁴ஷணக்³ருஹம் ப்ரதி |
க்ரமமாண꞉ க்ரமேணைவ த³தா³ஹ ஹரிபுங்க³வ꞉ || 5-54-16

தேஷு தேஷு மஹார்ஹேஷு ப⁴வநேஷு மஹாயஷா²꞉ |
க்³ருஹேஷ்வ்ருத்³தி⁴மதாம்ருத்³தி⁴ம் த³தா³ஹ ஸ மஹாகபி꞉ || 5-54-17

ஸர்வேஷாம் ஸமதிக்ரம்ய ராக்ஷஸேந்த்³ரஸ்ய வீர்யவான் |
ஆஸஸாதா³த² லக்ஷ்மீவான் ராவணஸ்ய நிவேஷ²நம் || 5-54-18

ததஸ்தஸ்மின் க்³ருஹே முக்²யே நாநாரத்நவிபூ⁴ஷிதே |
மேருமந்த³ரஸங்காஷே² ஸர்வமங்க³ளஷோ²பி⁴தே || 5-54-19
ப்ரதீ³ப்தமக்³நிமுத்ஸ்ருஜ்ய லாங்கூ³லாக்³ரே ப்ரதிஷ்டி²தம் |
நநாத³ ஹநுமான் வீரோ யுகா³ந்தஜலதோ³ யதா² || 5-54-20

ஷ்²வஸநேந ச ஸம்யோகா³த் அதிவேகோ³ மஹாப³ல꞉ |
கால அக்³நி꞉ இவ ஜஜ்வால ப்ராவர்த⁴த ஹுத அஷ²ந꞉ || 5-54-21

ப்ரதீ³ப்தம் அக்³நிம் பவந꞉ தேஷு வேஷ்²மஸு சாரயத் |
அபூ⁴ச்ச்²வஸநஸம்யோகா³த³திவேகோ³ ஹுதாஷ²ந꞉ || 5-54-22

தாநி காந்சந ஜாலாநி முக்தா மணிமயாநி ச |
ப⁴வநாநி அவஷீ²ர்யந்த ரத்நவந்தி மஹாந்தி ச || 5-54-23

ஸம்ஜஜ்ஞே துமுல꞉ ஷ²ப்³தோ³ ராக்ஷஸாநாம் ப்ரதா⁴வதாம் |
ஸ்வக்³றிஹஸ்ய பரித்ராணே ப⁴க்³நோத்ஸாஹோர்ஜிஅஷ்²ரியாம் || 5-54-24
நூநேமேஷா(அ)க்³நிராயாத꞉ கபிரூபேண ஹா இதி |

க்ரந்த³ந்த்ய꞉ ஸஹஸா பேது꞉ ஸ்தநந்த⁴யத⁴ரா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ || 5-54-25
காஷ்²சிரக்³நிபரீதேப்⁴யோ ஹர்ம்யேப்⁴யோ முக்தமூர்த⁴ஜா꞉ |
பதந்த்யோ ரேஜிரே(அ)ப்⁴ரேப்⁴ய꞉ ஸௌதா³மிந்ய இவாம்ப³ராத் || 5-54-26

வஜ்ர வித்³ரும வைதூ³ர்ய முக்தா ரஜத ஸம்ஹிதான் |
விசித்ரான் ப⁴வநாத் தா⁴தூன் ஸ்யந்த³மாநான் த³த³ர்ஷ² ஸ꞉ || 5-54-27

ந அக்³நி꞉ த்ருப்யதி காஷ்டா²நாம் த்ருணாநாம் ச யதா² ததா² |
ஹநூமான் ராக்ஷஸ இந்த்³ராணாம் வதே⁴ கிஞ்சின் ந த்ருப்யதி || 5-54-28
ந ஹநூமத்³விஷ²ஸ்தாநாம் ராக்ஷஸாநாம் வஸுந்த⁴ரா |

க்வசித்கிம்ஷு²கஸம்காஷா²꞉ க்வசிச்சா²ல்மலிஸந்நிபா⁴꞉ || 5-54-29
க்வசித்குங்குமஸம்காஷா²꞉ ஷி²கா² வஹ்நேஷ்²சகாஷி²ரே |

ஹநூமதா வேக³வதா வாநரேண மஹாத்மநா |
லங்காபுரம் ப்ரத³க்³த⁴ம் தத்³ருத்³ரேண த்ரிபுரம் யதா² || 5-54-30

ததஸ்து லங்காபுரபர்வதாக்³ரே |
ஸ்முத்தி²தோ பீ⁴மபராக்ரமோ(அ)க்³நி꞉ |
ப்ரஸார்ய சூடா³வலயம் ப்ரதீ³ப்தோ |
ஹநூமதா வேக³வதா விஸ்ருஷ்ட꞉ || 5-54-31

யுகா³ந்தகாலாநலதுல்யவேக³꞉ |
ஸமாருதோ(அ)க்³நிர்வவ்ருதே⁴ தி³வஸ்ப்ருக் |
விதூ⁴மரஷ்²மிர்ப⁴வநேஷு ஸக்தோ |
ரக்ஷ꞉ ஷ²ரீராஜ்யஸமர்பிதார்சி꞉ || 5-54-32

ஆதி³த்யகோடீஸத்³ருஷ²꞉ ஸுதேஜா |
லங்காம் ஸமஸ்தாம் பரிவார்ய திஷ்ட²ன் |
ஷ²ப்³தை³ரநேகைரஷ²நிப்ரரூடை³ |
ர்பி⁴ந்த³ந்நிவாண்ட³ம் ப்ரப³பௌ⁴ மஹாக்³நி꞉ || 5-54-33

தத்ராம்ப³ராத³க்³நிரதிப்ரவ்ருத்³தோ⁴ |
ரூக்ஷப்ரப⁴꞉ கிம்ஷு²கபுஷ்பசூடா³꞉ |
நிர்வாணதூ⁴மாகுலராஜயஷ்²ச |
நீலோத்பலாபா⁴꞉ ப்ரசகாஷி²ரே(அ)ப்⁴ரா꞉ || 5-54-34

வஜ்ரீ மஹேந்த்³ரஸ்த்ரித³ஷே²ஷ்²வரோ வா |
ஸாக்ஷாத்³யமோ வா வருணோ(அ)நிலோ வா |
ருத்³ரோக்³நிரர்கோ த⁴நத³ஷ்²ச ஸோமோ |
ந வாநரோ(அ)யம் ஸ்வயமேவ கால꞉ | 5-54-35

கிம் ப்³ரஹ்மண ஸர்வபிதாமஹஸ்ய |
ஸர்வஸ்ய தா⁴துஷ்²சதுராநநஸ்ய |
இஹாக³தோ வாநரரூபதா⁴ரீ |
ரக்ஷோபஸம்ஹாரகர꞉ ப்ரதாப꞉ 5-54-36

கிம் வைஷ்ணவம் வா கபிரூபமேத்ய |
ரக்ஷோவிநாஷா²ய பரம் ஸுதேஜ꞉ |
அநந்தமவ்யக்தமசிந்த்யமேகம் |
ஸ்வமாயயா ஸாம்ப்ரதமாக³தம் வா 5-54-37

இத்யேவமூசுர்ப³ஹவோ விஷி²ஷ்டா |
ரக்ஷோக³ணாஸ்தத்ர ஸமேத்ய ஸர்வே |
ஸப்ராணிஸம்கா⁴ம் ஸக்³ருஹாம் ஸவ்ருக்ஷாம் |
த³க்³தா⁴ம் புரீம் தாம் ஸஹஸா ஸமீக்ஷ்ய || 5-54-38

ததஸ்து லங்கா ஸஹஸா ப்ரத³க்³தா⁴ |
ஸராக்ஷஸா ஸாஷ்²வரதா² ஸநாகா³ |
ஸபக்ஷிஸம்கா⁴ ஸம்ருகா³ ஸவ்ருக்ஷா |
ருரோத³ தீ³நா துமுலம் ஸஷ²ப்³த³ம் || 5-54-39

ஹா தாத ஹா புத்ரக காந்த மித்ர |
ஹா ஜீவிதம் போ⁴க³யுதம் ஸுபுண்யம் |
ரக்ஷோபி⁴ரேவம் ப³ஹுதா⁴ ப்³ருவத்³பி⁴꞉ |
ஷ²ப்³த³꞉ க்ருதோ கோ⁴ரரவ꞉ ஸுபீ⁴ம꞉ || 5-54-40

ஹுதாஷ²நஜ்வாலஸமாவ்ருதா ஸா |
ஹதப்ரவீரா பரிவ்ருத்தயோதா⁴ |
ஹநூமத꞉ க்ரோத⁴ப³லாபி⁴பூ⁴தா |
ப³பூ⁴வ ஷா²போபஹதேஅ லங்கா || 5-54-41

ஸ ஸம்ப்⁴ராமத்ரஸ்தவிஷண்ணராக்ஷஸாம் |
ஸமுஜ்ஜ்வலஜ்ஜ்வாலஹுதாஷ²நாங்கிதாம் |
த³த³ர்ஷ² லங்காம் ஹநுமான் மஹாமாநா꞉ |
ஸ்வயம்பூ⁴கோபோபஹதாமிவாவநிம் || 5-54-42

ப⁴ம்க்த்வா வநம் பாத³பரத்நஸம்குலம் |
ஹத்வா து ரக்ஷாம்ஸி மஹாந்தி ஸம்யுகே³ |
த³க்³த்⁴வா புரீம் தாம் க்³ருஹரத்நமாலிநீம் |
தஸ்தௌ² ஹநூமான் பவநாத்மஜ꞉ கபி꞉ || 5-54-43

த்ரிகூடஷ்²ருங்கா³க்³ரதலே விசித்ரே |
ப்ரதிஷ்டி²தோ வாநரராஜஸிம்ஹ꞉ |
ப்ரதீ³ப்தலாங்கூ³லக்ருதார்சிமாலீ |
வ்யராஜதாதி³த்ய இவாம்ஷு²மாலீ || 5-54-44

ஸ ராக்ஷஸாம்ஸ்தான் ஸுப³ஹூம்ஷ்²ச ஹத்வா |
வநம் ச ப⁴ம்க்த்வா ப³ஹூபாத³பம் தத் |
விஸ்ருஜ்ய ரக்ஷோப⁴வநேஷு சாக்³நிம் |
ஜகா³ம ராமம் மநஸா மஹாத்மா || 5-54-45

ததஸ்து தம் வாநவீரமுக்²யம் |
மஹாப³லம் மாருததுல்யவேக³ம் |
மஹாமதிம் வாயுஸுதம் வரிஷ்ட²ம் |
ப்ரதுஷ்டவுர்தே³வக³ணாஷ்²ச ஸர்வே || 5-54-46

ப⁴ம்க்த்வா வநம் மஹாதேஜா ஹத்வா ரக்ஷாம்ஸி ஸம்யுகே³ |
த³க்³த்⁴வா லங்காபுரீம் ரம்யாம் ரராஜ ஸ மஹாகபி꞉ || 5-54-47

தத்ர தே³வா꞉ ஸக³ந்த⁴ர்வா꞉ ஸித்³தா⁴ஷ்²ச பரமர்ஷ்ய꞉ |
த்³ருஷ்ட்வா லங்காம் ப்ரத்³க்³தா⁴ம் தாம் விஸ்மயம் பரமம் க³தா꞉ || 5-54-48

தம் த்³ருஷ்ட்வா வாநரஷ்²ரேஷ்ட²ம் ஹநுமந்தம் மஹாகபிம் |
காலாக்³நிரிதி ஸஞ்சிந்த்ய ஸர்வபூ⁴தாநி தத்ரஸு꞉ || 5-54-49

தே³வாஷ்²ச ஸர்வே முநிபுங்க³வாஷ்²ச |
க³ந்த⁴ர்வவித்³யாத⁴ரநாக³யக்ஷா꞉ |
பூ⁴தாநி ஸர்வாணி மஹாந்தி தத்ர |
ஜக்³மு꞉ பராம் ப்ரீதிமதுல்யரூபாம் || 5-54-50

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ சது꞉பஞ்சாஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை