Thursday 9 May 2024

சுந்தர காண்டம் 53ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ த்ரிபஞ்சஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Seetha worshipping fire god

தஸ்ய தத் வசநம் ஷ்²ருத்வா த³ஷ²க்³ரீவோ மஹாப³ல꞉ |
தே³ஷ² கால ஹிதம் வாக்யம் ப்⁴ராது꞉ உத்தமம் அப்³ரவீத் || 5-53-1

ஸம்யக்³ உக்தம் ஹி ப⁴வதா தூ³த வத்⁴யா விக³ர்ஹிதா |
அவஷ்²யம் து வதா⁴த் அந்ய꞉ க்ரியதாம் அஸ்ய நிக்³ரஹ꞉ || 5-53-2

கபீநாம் கில லாந்கூ³லம் இஷ்டம் ப⁴வதி பூ⁴ஷணம் |
தத் அஸ்ய தீ³ப்யதாம் ஷீ²க்⁴ரம் தேந த³க்³தே⁴ந க³ச்ச²து || 5-53-3

தத꞉ பஷ்²யந்து இமம் தீ³நம் அந்க³ வைரூப்ய கர்ஷி²தம் |
ஸமித்ரா ஜ்ஞாதய꞉ ஸர்வே பா³ந்த⁴வா꞉ ஸஸுஹ்ருஜ் ஜநா꞉ || 5-53-4

ஆஜ்ஞாபயத் ராக்ஷஸ இந்த்³ர꞉ புரம் ஸர்வம் ஸசத்வரம் |
லாந்கூ³லேந ப்ரதீ³ப்தேந ரக்ஷோபி⁴꞉ பரிணீயதாம் || 5-53-5

தஸ்ய தத் வசநம் ஷ்²ருத்வா ராக்ஷஸா꞉ கோப கர்கஷா²꞉ |
வேஷ்டந்தே தஸ்ய லாந்கூ³லம் ஜீர்ணை꞉ கார்பாஸிகை꞉ படை꞉ || 5-53-6

ஸம்வேஷ்ட்யமாநே லாந்கூ³லே வ்யவர்த⁴த மஹாகபி꞉ |
ஷு²ஷ்கம் இந்த⁴நம் ஆஸாத்³ய வநேஷ்வ் இவ ஹுத அஷ²ந꞉ || 5-53-7

தைலேந பரிஷிச்ய அத² தே அக்³நிம் தத்ர அவபாதயன் |
லாந்கூ³லேந ப்ரதீ³ப்தேந ராக்ஷஸான் தான் அபாதயத் || 5-53-8
ரோஷ அமர்ஷ பரீத ஆத்மா பா³ல ஸூர்ய ஸம ஆநந꞉ |

லாங்கூ³லம் ஸம்ப்ரதீ³ப்தம் து த்³ரஷ்டும் தஸ்ய ஹநூமத꞉ || 5-53-9
ஸஹஸ்த்ரீபா³லவ்ருத்³தா⁴ஷ்²ச ஜக்³மு꞉ ப்ரீதா நிஷா²சரா꞉ |

ஸ பூ⁴ய꞉ ஸம்க³தை꞉ க்ரூரை ராகஸை꞉ ஹரி ஸத்தம꞉ || 5-53-10
நிப³த்³த⁴꞉ க்ருதவான் வீர꞉ தத் கால ஸத்³ருஷீ²ம் மதிம் |

காமம் க²லு ந மே ஷ²க்தா நிப³த⁴ஸ்ய அபி ராக்ஷஸா꞉ || 5-53-11
சித்த்வா பாஷா²ன் ஸமுத்பத்ய ஹந்யாம் அஹம் இமான் புந꞉ |

யதி³ப⁴ர்துர்ஹதார்தா²ய சரந்தம் ப⁴ர்த்ருஷா²ஸநாத் || 5-53-12
ப³த்⁴நந்த்யேதே து³ராத்மநோ ந து மே நிஷ்க்ருதி꞉ க்ருதா |

ஸர்வேஷாம் ஏவ பர்யாப்தோ ராக்ஷஸாநாம் அஹம் யுதி⁴ || 5-53-13
கிம் து ராமஸ்ய ப்ரீதி அர்த²ம் விஷஹிஷ்யே அஹம் ஈத்³ருஷ²ம் |
லந்கா சரயிதவ்யா மே புந꞉ ஏவ ப⁴வேத் இதி || 5-53-14

ராத்ரௌ ந ஹி ஸுத்³ருஷ்டா மே து³ர்க³ கர்ம விதா⁴நத꞉ |
அவஷ்²யம் ஏவ த்³ரஷ்டவ்யா மயா லந்கா நிஷா² க்ஷயே || 5-53-15

காமம் ப³ந்தை⁴꞉ ச மே பூ⁴ய꞉ புச்ச²ஸ்ய உத்³தீ³பநேந ச |
பீடா³ம் குர்வந்து ரக்ஷாம்ஸி ந மே அஸ்தி மநஸ꞉ ஷ்²ரம꞉ || 5-53-16

தத꞉ தே ஸம்வ்ருத ஆகாரம் ஸத்த்வவந்தம் மஹாகபிம் |
பரிக்³ருஹ்ய யயு꞉ ஹ்ருஷ்டா ராக்ஷஸா꞉ கபி குந்ஜரம் || 5-53-17

ஷ²ந்க² பே⁴ரீ நிநாதை³꞉ தை꞉ கோ⁴ஷயந்த꞉ ஸ்வ கர்மபி⁴꞉ |
ராக்ஷஸா꞉ க்ரூர கர்மாண꞉ சாரயந்தி ஸ்ம தாம் புரீம் || 5-53-18

அந்வீயமாநோ ரக்ஷோபி⁴ர்யயௌ ஸுக²மரிந்த³ம꞉ |
ஹநுமான் சாரயாமாஸ ராக்ஷஸாநாம் மஹாபுரீம் || 5-53-19

அத² அபஷ்²யத் விமாநாநி விசித்ராணி மஹாகபி꞉ |
ஸம்வ்ருதான் பூ⁴மி பா⁴கா³ன் ச ஸுவிப⁴க்தான் ச சத்வரான் || 5-53-20

வீதீ²ஷ்²ச க்³ருஹஸம்பா³தா⁴꞉ கபி꞉ ஷ்²ருங்க³டகாநி ச |
ததா² ரத்²யோபரத்²யாஷ்²ச ததை²வ க்³ருஹகாந்தரான் || 5-53-21
க்³ருஹாம்ஷ்²ச மேக⁴ஸம்காஷா²ன் த³த³ர்ஷ² பவநாத்மஜ꞉ |

சத்வரேஷு சதுஷ்கேஷு ராஜ மார்கே³ ததை²வ ச || 5-53-22
கோ⁴ஷயந்தி கபிம் ஸர்வே சாரீக இதி ராக்ஷஸா꞉ |

ஸ்த்ரீபா³லவ்ருத்³தா⁴ நிர்ஜக்³முஸ்தத்ர தத்ர குதூஹலாத் || 5-53-23
தம் ப்ரதீ³பிதலாங்கூ³லம் ஹநுமந்தம் தி³த்³ருக்ஷவ꞉ |

தீ³ப்யமாநே தத꞉ தஸ்ய லாந்கூ³ல அக்³ரே ஹநூமத꞉ || 5-53-24
ராக்ஷஸ்ய꞉ தா விரூப அக்ஷ்ய꞉ ஷ²ம்ஸு꞉ தே³வ்யா꞉ தத் அப்ரியம் |

ய꞉ த்வயா க்ருத ஸம்வாத³꞉ ஸீதே தாம்ர முக²꞉ கபி꞉ || 5-53-25
லாந்கூ³லேந ப்ரதீ³ப்தேந ஸ ஏஷ பரிணீயதே |

ஷ்²ருத்வா தத் வசநம் க்ரூரம் ஆத்ம அபஹரண உபமம் || 5-53-26
வைதே³ஹீ ஷோ²க ஸம்தப்தா ஹுத அஷ²நம் உபாக³மத் |

மந்க³லா அபி⁴முகீ² தஸ்ய ஸா ததா³ ஆஸீன் மஹாகபே꞉ || 5-53-27
உபதஸ்தே² விஷா²ல அக்ஷீ ப்ரயதா ஹவ்ய வாஹநம் |

யதி³ அஸ்தி பதி ஷு²ஷ்²ரூஷா யதி³ அஸ்தி சரிதம் தப꞉ || 5-53-28
யதி³ ச அஸ்தி ஏக பத்நீத்வம் ஷீ²தோ ப⁴வ ஹநூமத꞉ |

யதி³ கஷ்²சித் அநுக்ரோஷ²꞉ தஸ்ய மயி அஸ்தி தீ⁴மத꞉ || 5-53-29
யதி³ வா பா⁴க்³ய ஷே²ஷம் மே ஷீ²தோ ப⁴வ ஹநூமத꞉ |

யதி³ மாம் வ்ருத்த ஸம்பந்நாம் தத் ஸமாக³ம லாலஸாம் || 5-53-30
ஸ விஜாநாதி த⁴ர்ம ஆத்மா ஷீ²தோ ப⁴வ ஹநூமத꞉ |

யதி³ மாம் தாரயதி ஆர்ய꞉ ஸுக்³ரீவ꞉ ஸத்ய ஸம்க³ர꞉ || 5-53-31
அஸ்மாத் து³ஹ்கா²ன் மஹாபா³ஹு꞉ ஷீ²தோ ப⁴வ ஹநூமத꞉ |

தத꞉ தீக்ஷ்ண அர்சி꞉ அவ்யக்³ர꞉ ப்ரத³க்ஷிண ஷி²கோ² அநல꞉ || 5-53-32
ஜஜ்வால ம்ருக³ ஷா²வ அக்ஷ்யா꞉ ஷ²ம்ஸந்ன் இவ ஷி²வம் கபே꞉ |

ஹநுமஜ்ஜநகஷ்²சாபி புச்சா²நலயுதோ(அ)நில꞉ || 5-53-33
வவௌ ஸ்வாஸ்த்²யகரோ தே³வ்யா꞉ ப்ராலேயாநிலஷீ²தல꞉ |

த³ஹ்யமாநே ச லாந்கூ³லே சிந்தயாமாஸ வாநர꞉ || 5-53-34
ப்ரதீ³ப்தோ அக்³நி꞉ அயம் கஸ்மான் ந மாம் த³ஹதி ஸர்வத꞉ |

த்³ருஷ்²யதே ச மஹாஜ்வால꞉ கரோதி ச ந மே ருஜம் || 5-53-35
ஷி²ஷி²ரஸ்ய இவ ஸம்பாதோ லாந்கூ³ல அக்³ரே ப்ரதிஷ்டி²த꞉ |

அத²வா தத் இத³ம் வ்யக்தம் யத் த்³ருஷ்டம் ப்லவதா மயா || 5-53-36
ராம ப்ரபா⁴வாத் ஆஷ்²சர்யம் பர்வத꞉ ஸரிதாம் பதௌ |

யதி³ தாவத் ஸமுத்³ரஸ்ய மைநாகஸ்ய ச தீ⁴மத² || 5-53-37
ராம அர்த²ம் ஸம்ப்⁴ரம꞉ தாத்³ருக் கிம் அக்³நி꞉ ந கரிஷ்யதி |

ஸீதாயா꞉ ச ஆந்ருஷ²ம்ஸ்யேந தேஜஸா ராக⁴வஸ்ய ச || 5-53-38
பிது꞉ ச மம ஸக்²யேந ந மாம் த³ஹதி பாவக꞉ |

பூ⁴ய꞉ ஸ சிந்தயாமாஸ முஹூர்தம் கபி குந்ஜர꞉ || 5-53-39
உத்பபாத அத² வேகே³ந நநாத³ ச மஹாகபி꞉ |

புர த்³வாரம் தத꞉ ஶ்ரீமான் ஷை²ல ஷ்²ருந்க³ம் இவ உந்நதம் || 5-53-40
விப⁴க்த ரக்ஷ꞉ ஸம்பா³த⁴ம் ஆஸஸாத³ அநில ஆத்மஜ꞉ |

ஸ பூ⁴த்வா ஷை²ல ஸம்காஷ²꞉ க்ஷணேந புந꞉ ஆத்மவான் || 5-53-41
ஹ்ரஸ்வதாம் பரமாம் ப்ராப்தோ ப³ந்த⁴நாநி அவஷா²தயத் |

விமுக்த꞉ ச அப⁴வத் ஶ்ரீமான் புந꞉ பர்வத ஸம்நிப⁴꞉ || 5-53-42
வீக்ஷமாண꞉ ச த³த்³ருஷே² பரிக⁴ம் தோரண ஆஷ்²ரிதம் |

ஸ தம் க்³ருஹ்ய மஹாபா³ஹு꞉ கால ஆயஸ பரிஷ்க்ருதம் || 5-53-43
ரக்ஷிண꞉ தான் புந꞉ ஸர்வான் ஸூத³யாமாஸ மாருதி꞉ |

ஸ தான் நிஹத்வா ரண சண்ட³ விக்ரம꞉ |
ஸமீக்ஷமாண꞉ புந꞉ ஏவ லந்காம் |
ப்ரதீ³ப்த லாந்கூ³ல க்ருத அர்சி மாலீ |
ப்ரகாஷ²த ஆதி³த்ய இவ அம்ஷு² மாலீ || 5-53-44

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ த்ரிபஞ்சஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை