Saturday 4 May 2024

சுந்தர காண்டம் 52ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ த்³விபஞ்சாஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Vibhishana speaking to Ravana not to kill Hanuman

தஸ்ய தத் வசநம் ஷ்²ருத்வா வாநரஸ்ய மஹாத்மந꞉ |
ஆஜ்ஞாபயத் வத⁴ம் தஸ்ய ராவண꞉ க்ரோத⁴ மூர்சித꞉ || 5-52-1

வதே⁴ தஸ்ய ஸமாஜ்ஞப்தே ராவணேந து³ராத்மநா |
நிவேதி³தவதோ தௌ³த்யம் ந அநுமேநே விபீ⁴ஷண꞉ || 5-52-2

தம் ரக்ஷோ அதி⁴பதிம் க்ருத்³த⁴ம் தச் ச கார்யம் உபஸ்தி²தம் |
விதி³த்வா சிந்தயாமாஸ கார்யம் கார்ய விதௌ⁴ ஸ்தி²த꞉ || 5-52-3

நிஷ்²சித அர்த²꞉ தத꞉ ஸாம்நா ஆபூஜ்ய ஷ²த்ருஜித் அக்³ரஜம் |
உவாச ஹிதம் அத்யர்த²ம் வாக்யம் வாக்ய விஷா²ரத³꞉ || 5-52-4

க்ஷமஸ்வ ரோஷம் த்யஜ ராக்ஷஸேந்த்³ர |
ப்ரஸீத³ மத்³வாக்யமித³ம் ஷ்²ருணுஷ்வ |
வத⁴ம் ந குர்வந்தி பராவரஜ்ஞா |
தூ³தஸ்ய ஸந்தோ வஸுதா⁴தி⁴பேந்த்³ரா꞉ || 5-52-5

ராஜன் த⁴ர்ம விருத்³த⁴ம் ச லோக வ்ருத்தே꞉ ச க³ர்ஹிதம் |
தவ ச அஸத்³ருஷ²ம் வீர கபே꞉ அஸ்ய ப்ரமாபணம் || 5-52-6

த⁴ர்மஜ்ஞ்ஷ்²ச க்ருதஜ்ஞ்ஷ்²ச ராஜத⁴ர்மவிஷா²ரத³꞉ |
பராவரஜ்ஞோ பூ⁴தாநாம் த்வமேவ பரமார்த²வித் || 5-52-7

க்³ருஹ்யந்தே யதி³ ரோஷேண த்வாத்³ருஷோ²(அ)பி விபஷ்²சித꞉ |
தத꞉ ஷா²ஸ்த்ரவிபஷ்²சித்த்வம் ஷ்²ரம ஏவ ஹி கேவலம் || 5-52-8

தஸ்மாத்ப்ரஸீத³ ஷ²த்ருக்⁴ந ராக்ஷஸேந்த்³ர து³ராஸத³ |
தத꞉ ஷா²ஸ்த்ரவிபஷ்²சித்த்வம் ஷ்²ரம ஏவ ஹி கேவல்ம் || 5-52-9

விபீ⁴ஷணவச꞉ ஷ்²ருத்வா ராவணோ ராக்ஷஸேஷ்²வர꞉ |
ரோஷேண மஹதாவிஷ்டோ வாக்யமுத்தரமப்³ரவீத் || 5-52-10

ந பாபாநாம் வதே⁴ பாபம் வித்³யதே ஷ²த்ருஸூத³ந |
தஸ்மாதே³நம் வதி⁴ஷ்யாமி வாநரம் பாபசாரிணம் || 5-52-11

அத⁴ர்மமூலம் ப³ஹுதோ³ஷயுக்த |
மநார்யஜுஷ்டம் வசநம் நிஷ²ம்ய |
உவாச வாக்யம் பரமார்த²தத்த்வம் |
விபீ⁴ஷணோ பு³த்³தி⁴மதாம் வரிஷ்ட²꞉ || 5-52-12

ப்ரஸீத³ லங்கேஷ்²வர ராக்ஷஸேந்த்³ர |
த⁴ர்மார்த²யுக்தம் வசநம் ஷ்²ருணுஷ்வ |
தூ³தாநவத்⁴யான் ஸமயேஷு ராஜன் |
ஸர்வேஷு ஸர்வத்ர வத³ந்தி ஸந்த꞉ || 5-52-13

அஸம்ஷ²யம் ஷ²த்ரு꞉ அயம் ப்ரவ்ருத்³த⁴꞉ |
க்ருதம் ஹி அநேந அப்ரியம் அப்ரமேயம் |
ந தூ³த வத்⁴யாம் ப்ரவத³ந்தி ஸந்தோ |
தூ³தஸ்ய த்³ருஷ்டா ப³ஹவோ ஹி த³ண்டா³꞉ || 5-52-14

வைரூப்யாம் அந்கே³ஷு கஷ² அபி⁴கா⁴தோ |
மௌண்ட்³யம் ததா² லக்ஷ்மண ஸம்நிபாத꞉ |
ஏதான் ஹி தூ³தே ப்ரவத³ந்தி த³ண்டா³ன் |
வத⁴꞉ து தூ³தஸ்ய ந ந꞉ ஷ்²ருதோ அபி || 5-52-15

கத²ம் ச த⁴ர்ம அர்த² விநீத பு³த்³தி⁴꞉ |
பர அவர ப்ரத்யய நிஷ்²சித அர்த²꞉ |
ப⁴வத் வித⁴꞉ கோப வஷே² ஹி திஷ்டே²த் |
கோபம் நியச்ச²ந்தி ஹி ஸத்த்வவந்த꞉ || 5-52-16

ந த⁴ர்ம வாதே³ ந ச லோக வ்ருத்தே |
ந ஷா²ஸ்த்ர பு³த்³தி⁴ க்³ரஹணேஷு வா அபி |
வித்³யேத கஷ்²சித் தவ வீர துல்ய꞉ |
த்வம் ஹி உத்தம꞉ ஸர்வ ஸுர அஸுராணாம் || 5-52-17

ஷூ²ரேண வீரேண நிஷா²சரேந்த்³ர |
ஸுராஸுராணாமபி து³ர்ஜயேந |
த்வயா ப்ரக³ல்பா⁴꞉ ஸுரதை³த்யஸம்கா⁴ |
ஜிதாஷ்²ச யுத்³தே⁴ஷ்வஸக்ருந்நரேந்த்³ரா꞉ || 5-52-18

ந ச அபி அஸ்ய கபே꞉ கா⁴தே கஞ்சித் பஷ்²யாமி அஹம் கு³ணம் |
தேஷ்வ் அயம் பாத்யதாம் த³ண்டோ³ யை꞉ அயம் ப்ரேஷித꞉ கபி꞉ || 5-52-19

ஸாது⁴꞉ வா யதி³ வா அஸாது⁴꞉ பரை꞉ ஏஷ ஸமர்பித꞉ |
ப்³ருவன் பர அர்த²ம் பரவான் ந தூ³தோ வத⁴ம் அர்ஹதி || 5-52-20

அபி ச அஸ்மின் ஹதே ராஜன் ந அந்யம் பஷ்²யாமி கே² சரம் |
இஹ ய꞉ புந꞉ ஆக³ச்சே²த் பரம் பாரம் மஹாஉத³தி⁴꞉ || 5-52-21

தஸ்மான் ந அஸ்ய வதே⁴ யத்ந꞉ கார்ய꞉ பர புரம் ஜய |
ப⁴வான் ஸ இந்த்³ரேஷு தே³வேஷு யத்நம் ஆஸ்தா²தும் அர்ஹதி || 5-52-22

அஸ்மின் விநஷ்டே ந ஹி தூ³தம் அந்யம் |
பஷ்²யாமி ய꞉ தௌ நர ராஜ புத்ரௌ |
யுத்³தா⁴ய யுத்³த⁴ ப்ரிய து³ர்விநீதாவ் |
உத்³யோஜயேத் தீ³ர்க⁴ பத² அவருத்³தௌ⁴ || 5-52-23

பராக்ரம உத்ஸாஹ மநஸ்விநாம் ச |
ஸுர அஸுராணாம் அபி து³ர்ஜயேந |
த்வயா மநோ நந்த³ந நைர்ருதாநாம் |
யுத்³த⁴ ஆயதி꞉ நாஷ²யிதும் ந யுக்தா || 5-52-24

ஹிதா꞉ ச ஷூ²ரா꞉ ச ஸமாஹிதா꞉ ச |
குலேஷு ஜாதா꞉ ச மஹாகு³ணேஷு |
மநஸ்விந꞉ ஷ²ஸ்த்ரப்⁴ருதாம் வரிஷ்டா²꞉ |
கோடி அக்³ர ஷ²ஸ்தே ஸுப்⁴ருதா꞉ ச யோதா⁴꞉ || 5-52-25

தத் ஏக தே³ஷே²ந ப³லஸ்ய தாவத் |
கேசித் தவ ஆதே³ஷ² க்ருதோ அபயாந்து |
தௌ ராஜ புத்ரௌ விநிக்³ருஹ்ய மூடௌ⁴ |
பரேஷு தே பா⁴வயிதும் ப்ரபா⁴வம் || 5-52-26

நிஷா²சராணாமதி⁴போ(அ)நுஜஸ்ய |
விபீ⁴ஷணஸ்யோத்தமவாக்யமிஷ்டம் |
ஜக்³ராஹ பு³த்³த்⁴யா ஸுரலோகஷ²த்ரு |
ர்மஹாப³லோ ராக்ஷஸராஜமுக்²ய꞉ || 5-52-27

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ த்³விபஞ்சாஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை