Thursday 2 May 2024

சுந்தர காண்டம் 51ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஏகபங்சஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Hanuman warns Ravana

தம் ஸமீக்ஷ்ய மஹாஸத்த்வம் ஸத்த்வவான் ஹாரி ஸத்தம꞉ |
வாக்யம் அர்த²வத் அவ்யக்³ர꞉ தம் உவாச த³ஷ² ஆநநம் || 5-51-1

அஹம் ஸுக்³ரீவ ஸந்தே³ஷா²த் இஹ ப்ராப்த꞉ தவ ஆலயம் |
ராக்ஷஸ இந்த்³ர ஹரி ஈஷ²꞉ த்வாம் ப்⁴ராதா குஷ²லம் அப்³ரவீத் || 5-51-2

ப்⁴ராது꞉ ஷ்²ருணு ஸமாதே³ஷ²ம் ஸுக்³ரீவஸ்ய மஹாத்மந꞉ |
த⁴ர்ம அர்த² உபஹிதம் வாக்யம் இஹ ச அமுத்ர ச க்ஷமம் || 5-51-3

ராஜா த³ஷ²ரதோ² நாம ரத² குந்ஜர வாஜிமான் |
பிதா இவ ப³ந்து⁴꞉ லோகஸ்ய ஸுர ஈஷ்²வர ஸம த்³யுதி꞉ || 5-51-4

ஜ்யேஷ்ட²꞉ தஸ்ய மஹாபா³ஹு꞉ புத்ர꞉ ப்ரிய கர꞉ ப்ரபு⁴꞉ |
பிது꞉ நிதே³ஷா²ன் நிஷ்க்ராந்த꞉ ப்ரவிஷ்டோ த³ண்ட³கா வநம் || 5-51-5
லக்ஷ்மணேந ஸஹ ப்⁴ராத்ரா ஸீதயா ச அபி பா⁴ர்யயா |
ராமோ நாம மஹாதேஜா த⁴ர்ம்யம் பந்தா²நம் ஆஷ்²ரித꞉ || 5-51-6

தஸ்ய பா⁴ர்யா வநே நஷ்டா ஸீதா பதிம் அநுவ்ரதா |
வைதே³ஹஸ்ய ஸுதா ராஜ்ஞோ ஜநகஸ்ய மஹாத்மந꞉ || 5-51-7

ஸ மார்க³மாண꞉ தாம் தே³வீம் ராஜ புத்ர꞉ ஸஹ அநுஜ꞉ |
ருஷ்²யமூகம் அநுப்ராப்த꞉ ஸுக்³ரீவேண ச ஸம்க³த꞉ || 5-51-8

தஸ்ய தேந ப்ரதிஜ்ஞாதம் ஸீதாயா꞉ பரிமார்க³ணம் |
ஸுக்³ரீவஸ்ய அபி ராமேண ஹரி ராஜ்யம் நிவேதி³தம் || 5-51-9

தத꞉ தேந ம்ருதே⁴ ஹத்வா ராஜ புத்ரேண வாலிநம் |
ஸுக்³ரீவ꞉ ஸ்தா²பிதோ ராஜ்யே ஹரி ருக்ஷாணாம் க³ண ஈஷ்²வர꞉ || 5-51-10

த்வயா விஜ்ஞாதபூர்வஷ்²ச வாலீ வாநரபுங்க³வ꞉ |
ராமேண நிஹத꞉ ஸங்க்²யே ஷ²ரேணைகேந வாநர꞉ || 5-51-11

ஸ ஸீதா மார்க³ணே வ்யக்³ர꞉ ஸுக்³ரீவ꞉ ஸத்ய ஸம்க³ர꞉ |
ஹரீன் ஸம்ப்ரேஷயாமாஸ தி³ஷ²꞉ ஸர்வா ஹரி ஈஷ்²வர꞉ || 5-51-12

தாம் ஹரீணாம் ஸஹஸ்ராணி ஷ²தாநி நியுதாநி ச |
தி³க்ஷு ஸர்வாஸு மார்க³ந்தே அத⁴꞉ ச உபரி ச அம்ப³ரே || 5-51-13

வைநதேய ஸமா꞉ கேசித் கேசித் தத்ர அநில உபமா꞉ |
அஸம்க³ க³தய꞉ ஷீ²க்⁴ரா ஹரி வீரா மஹாப³லா꞉ || 5-51-14

அஹம் து ஹநுமான் நாம மாருதஸ்ய ஔரஸ꞉ ஸுத꞉ |
ஸீதாயா꞉ து க்ருதே தூர்ணம் ஷ²த யோஜநம் ஆயதம் || 5-51-15
ஸமுத்³ரம் லந்க⁴யித்வா ஏவ தாம் தி³த்³ருக்ஷு꞉ இஹ ஆக³த꞉ |

ப்⁴ரமதா ச மயா த்³ருஷ்டா க்³ருஹே தே ஜநகாத்மஜா || 5-51-16
தத் ப⁴வான் த்³ருஷ்ட த⁴ர்ம அர்த²꞉ தப꞉ க்ருத பரிக்³ரஹ꞉ |
பர தா³ரான் மஹாப்ராஜ்ஞ ந உபரோத்³து⁴ம் த்வம் அர்ஹஸி || 5-51-17

ந ஹி த⁴ர்ம விருத்³தே⁴ஷு ப³ஹ்வ் அபாயேஷு கர்மஸு |
மூல கா⁴திஷு ஸஜ்ஜந்தே பு³த்³தி⁴மந்தோ ப⁴வத் விதா⁴꞉ || 5-51-18

க꞉ ச லக்ஷ்மண முக்தாநாம் ராம கோப அநுவர்திநாம் |
ஷ²ராணாம் அக்³ரத꞉ ஸ்தா²தும் ஷ²க்தோ தே³வ அஸுரேஷ்வ் அபி || 5-51-19

ந ச அபி த்ரிஷு லோகேஷு ராஜன் வித்³யேத கஷ்²சந |
ராக⁴வஸ்ய வ்யலீகம் ய꞉ க்ருத்வா ஸுக²ம் அவாப்நுயாத் || 5-51-20

தத் த்ரிகால ஹிதம் வாக்யம் த⁴ர்ம்யம் அர்த² அநுப³ந்தி⁴ ச |
மந்யஸ்வ நர தே³வாய ஜாநகீ ப்ரதிதீ³யதாம் || 5-51-21

த்³ருஷ்டா ஹி இயம் மயா தே³வீ லப்³த⁴ம் யத் இஹ து³ர்லப⁴ம் |
உத்தரம் கர்ம யத் ஷே²ஷம் நிமித்தம் தத்ர ராக⁴வ꞉ || 5-51-22

லக்ஷிதா இயம் மயா ஸீதா ததா² ஷோ²க பராயணா |
க்³ருஹ்ய யாம் ந அபி⁴ஜாநாஸி பந்ச ஆஸ்யாம் இவ பந்நகீ³ம் || 5-51-23

ந இயம் ஜரயிதும் ஷ²க்யா ஸாஸுரை꞉ அமரை꞉ அபி |
விஷ ஸம்ஸ்ருஷ்டம் அத்யர்த²ம் பு⁴க்தம் அந்நம் இவ ஓஜஸா || 5-51-24

தப꞉ ஸம்தாப லப்³த⁴꞉ தே யோ அயம் த⁴ர்ம பரிக்³ரஹ꞉ |
ந ஸ நாஷ²யிதும் ந்யாய்ய ஆத்ம ப்ராண பரிக்³ரஹ꞉ || 5-51-25

அவத்⁴யதாம் தபோபி⁴꞉ யாம் ப⁴வான் ஸமநுபஷ்²யதி |
ஆத்மந꞉ ஸாஸுரை꞉ தே³வை꞉ ஹேது꞉ தத்ர அபி அயம் மஹான் || 5-51-26

ஸுக்³ரீவோ ந ஹி தே³வோ அயம் ந அஸுரோ ந ச மாநுஷ꞉ |
ந தா³நவோ ந க³ந்த⁴ர்வோ ந யக்ஷோ ந ச பந்நக³꞉ || 5-51-27
தஸ்மாத் ப்ராண பரித்ராணம் கத²ம் ராஜன் கரிஷ்யஸி |

ந து த⁴ர்ம உபஸம்ஹாரம் அத⁴ர்ம ப²ல ஸம்ஹிதம் || 5-51-28
தத் ஏவ ப²லம் அந்வேதி த⁴ர்ம꞉ ச அத⁴ர்ம நாஷ²ந꞉ |

ப்ராப்தம் த⁴ர்ம ப²லம் தாவத் ப⁴வதா ந அத்ர ஸம்ஷ²ய꞉ || 5-51-29
ப²லம் அஸ்ய அபி அத⁴ர்மஸ்ய க்ஷிப்ரம் ஏவ ப்ரபத்ஸ்யஸே |

ஜந ஸ்தா²ந வத⁴ம் பு³த்³த்⁴வா பு³த்³த்⁴வா வாலி வத⁴ம் ததா² || 5-51-30
ராம ஸுக்³ரீவ ஸக்²யம் ச பு³த்⁴யஸ்வ ஹிதம் ஆத்மந꞉ |

காமம் க²ல்வ் அஹம் அபி ஏக꞉ ஸவாஜி ரத² குந்ஜராம் || 5-51-31
லந்காம் நாஷ²யிதும் ஷ²க்த꞉ தஸ்ய ஏஷ து விநிஷ்²சய꞉ |

ராமேண ஹி ப்ரதிஜ்ஞாதம் ஹரி ருக்ஷ க³ண ஸம்நிதௌ⁴ || 5-51-32
உத்ஸாத³நம் அமித்ராணாம் ஸீதா யை꞉ து ப்ரத⁴ர்ஷிதா |

அபகுர்வன் ஹி ராமஸ்ய ஸாக்ஷாத் அபி புரம் த³ர꞉ || 5-51-33
ந ஸுக²ம் ப்ராப்நுயாத் அந்ய꞉ கிம் புந꞉ த்வத் விதோ⁴ ஜந꞉ |

யாம் ஸீதா இதி அபி⁴ஜாநாஸி யா இயம் திஷ்ட²தி தே வஷே² || 5-51-34
கால ராத்ரீ இதி தாம் வித்³தி⁴ ஸர்வ லந்கா விநாஷி²நீம் |

தத் அலம் கால பாஷே²ந ஸீதா விக்³ரஹ ரூபிணா || 5-51-35
ஸ்வயம் ஸ்கந்த⁴ அவஸக்தேந க்ஷமம் ஆத்மநி சிந்த்யதாம் |

ஸீதாயா꞉ தேஜஸா த³க்³தா⁴ம் ராம கோப ப்ரபீடி³தாம் || 5-51-36
த³ஹ்யமநாம் இமாம் பஷ்²ய புரீம் ஸாட்ட ப்ரதோலிகாம் |

ஸ்வாநி மித்ராணி மந்த்ரீம்ஷ்²ச ஜ்ஞாதீன் ப்⁴ராத்ருன் ஸுதான் ஹிதான் || 5-51-37
போ⁴கா³ன் தா³ராம்ஷ்²ச லங்காம் ச மா விநாஷ²முபாநய |

ஸத்யம் ராக்ஷஸராஜேந்த்³ர ஷ்²ருணுஷ்வ வசநம் மம || 5-51-38
ராமதா³ஸஸ்ய தூ³தஸ்ய வாநரஸ்ய விஷே²ஷத꞉ |

ஸர்வான் லோகான் ஸுஸம்ஹ்ருத்ய ஸபூ⁴தான் ஸசராசரான் || 5-51-39
புநரேவ ததா² ஸ்ரஷ்டும் ஷ²க்தோ ராமோ மஹாயஷா²꞉ |

தே³வாஸுரநரேந்த்³ரேஷு யக்ஷரக்ஷோக³ணேஷு ச || 5-51-40
வித்³யாத⁴ரேஷு ஸர்வேஷு க³ந்த⁴ர்வேஷூரகே³ஷு ச |
ஸித்³தே⁴ஷு கிந்நரேந்த்³ரேஷு பதத்ரிஷு ச ஸர்வத꞉ || 5-51-41
ஸர்வபூ⁴தேஷு ஸர்வத்ர ஸர்வகாலேஷு நாஸ்தி ஸ꞉ |
யோராமம் ப்ரதியுத்⁴யேத விஷ்ணுதுல்யபராக்ரமம் || 5-51-42

ஸர்வலோகேஷ்²வரஸ்யைவம் க்ருத்வா விப்ரியமுத்தமம் |
ராமஸ்ய ராஜஸிம்ஹஸ்ய து³ர்லப⁴ம் தவ ஜீவிதம் || 5-51-43

தே³வாஷ்²ச தை³த்யாஷ்²ச நிஷா²சரேந்த்³ர |
க³ந்த⁴ர்வவித்³யாத⁴ரநாக³யக்ஷா꞉ |
ராமஸ்ய லோகத்ரயநாயகஸ்ய |
ஸ்தா²தும் ந ஷ²க்தா꞉ ஸமரேஷு ஸர்வே || 5-51-44

ப்³ரஹ்ம ஸ்வயமுபூ⁴ஷ்²ச துராநநோ வா |
ருத்³ரஸ்த்ரிணேத்ரஸ்த்ரிபுராந்தகோ வா |
இந்த்³ரோ மஹேந்த்³ர꞉ ஸுரநாயகோ வா |
த்ராதும் ந ஷ²க்தா யுதி⁴ ராமவத்⁴யம் || 5-51-45

ஸ ஸௌஷ்ட²வ உபேதம் அதீ³ந வாதி³ந꞉ |
கபே꞉ நிஷ²ம்ய அப்ரதிமோ அப்ரியம் வச꞉ |
த³ஷ² ஆநந꞉ கோப விவ்ருத்த லோசந꞉ |
ஸமாதி³ஷ²த் தஸ்ய வத⁴ம் மஹாகபே꞉ || 5-51-46

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஏகபங்சஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை