Tuesday 16 April 2024

சுந்தர காண்டம் 47ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஷ்ட்சத்வாரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Akshakumara and Hanuman

ஸேனா பதீன் பன்ச ஸ து ப்ரமாபிதான் |
ஹனூமதா ஸானுசரான் ஸவாஹனான் |
ஸமீக்ஷ்ய ராஜா ஸமர உத்³த⁴த உன்முக²ம் |
குமாரம் அக்ஷம் ப்ரஸமைக்ஷத அக்ஷதம் || 5-47-1

ஸ தஸ்ய த்³ருʼஷ்டி அர்பண ஸம்ப்ரசோதி³த꞉ |
ப்ரதாபவான் கான்சன சித்ர கார்முக꞉ |
ஸமுத்பபாத அத² ஸத³ஸி உதீ³ரிதோ |
த்³விஜாதி முக்²யை꞉ ஹவிஷா இவ பாவக꞉ || 5-47-2

ததோ மஹத் பா³ல தி³வா கர ப்ரப⁴ம் |
ப்ரதப்த ஜாம்பூ³ நத³ ஜால ஸம்ததம் |
ரதா²ம் ஸமாஸ்தா²ய யயௌ ஸ வீர்யவான் |
மஹாஹரிம் தம் ப்ரதி நைர்ருʼத ருʼஷப⁴꞉ || 5-47-3

தத꞉ தப꞉ ஸம்க்³ரஹ ஸஞ்சய அர்ஜிதம் |
ப்ரதப்த ஜாம்பூ³ நத³ ஜால ஷோ²பி⁴தம் |
பதாகினம் ரத்ன விபூ⁴ஷித த்⁴வஜம் |
மனோ ஜவ அஷ்ட அஷ்²வ வரை꞉ ஸுயோஜிதம் || 5-47-4

ஸுர அஸுர அத்⁴ருʼஷ்யம் அஸம்க³ சாரிணம் |
ரவி ப்ரப⁴ம் வ்யோம சரம் ஸமாஹிதம் |
ஸதூணம் அஷ்ட அஸி நிப³த்³த⁴ ப³ந்து⁴ரம் |
யதா² க்ரம ஆவேஷி²த ஷ²க்தி தோமரம் || 5-47-5

விராஜமானம் ப்ரதிபூர்ண வஸ்துனா |
ஸஹேம தா³ம்னா ஷ²ஷி² ஸூர்ய வர்வஸா |
தி³வா கர ஆப⁴ம் ரத²ம் ஆஸ்தி²த꞉ தத꞉ |
ஸ நிர்ஜகா³ம அமர துல்ய விக்ரம꞉ || 5-47-6

ஸ பூரயன் க²ம் ச மஹீம் ச ஸாசலாம் |
துரம்க³ மதன்க³ மஹாரத² ஸ்வனை꞉ |
ப³லை꞉ ஸமேதை꞉ ஸ ஹி தோரண ஸ்தி²தம் |
ஸமர்த²ம் ஆஸீனம் உபாக³மத் கபிம் || 5-47-7

ஸ தம் ஸமாஸாத்³ய ஹரிம் ஹரி ஈக்ஷணோ |
யுக³ அந்த கால அக்³னிம் இவ ப்ரஜா க்ஷயே |
அவஸ்தி²தம் விஸ்மித ஜாத ஸம்ப்⁴ரம꞉ |
ஸமைக்ஷத அக்ஷோ ப³ஹு மான சக்ஷுஷா || 5-47-8

ஸ தஸ்ய வேக³ம் ச கபே꞉ மஹாத்மன꞉ |
பராக்ரமம் சாரிஷு பார்ஹ்திவ ஆத்மஜ꞉ |
விசாரயன் க²ம் ச ப³லம் மஹாப³லோ |
ஹிம க்ஷயே ஸூர்ய இவ அபி⁴வர்த⁴தே || 5-47-9

ஸ ஜாத மன்யு꞉ ப்ரஸமீக்ஷ்ய விக்ரமம் |
ஸ்தி²ர꞉ ஸ்தி²த꞉ ஸம்யதி து³ர்நிவாரணம் |
ஸமாஹித ஆத்மா ஹனுமந்தம் ஆஹவே |
ப்ரசோத³யாமாஸ ஷ²ரை꞉ த்ரிபி⁴꞉ ஷி²தை꞉ || 5-47-10

தத꞉ கபிம் தம் ப்ரஸமீக்ஷ்ய க³ர்விதம் |
ஜித ஷ்²ரமம் ஷ²த்ரு பராஜயோ꞉ ஜிதம் |
அவைக்ஷத அக்ஷ꞉ ஸமுதீ³ர்ண மானஸ꞉ |
ஸபா³ண பாணி꞉ ப்ரக்³ருʼஹீத கார்முக꞉ || 5-47-11

ஸ ஹேம நிஷ்க அன்க³த³ சாரு குண்ட³ல꞉ |
ஸமாஸஸாத³ ஆஷு² பராக்ரம꞉ கபிம் |
தயோ꞉ ப³பூ⁴வ அப்ரதிம꞉ ஸமாக³ம꞉ |
ஸுர அஸுராணாம் அபி ஸம்ப்⁴ரம ப்ரத³꞉ || 5-47-12

ரராஸ பூ⁴மி꞉ ந ததாப பா⁴னுமான் |
வவௌ ந வாயு꞉ ப்ரசசால ச அசல꞉ |
கபே꞉ குமாரஸ்ய ச வீக்ஷ்ய ஸம்யுக³ம் |
நநாத³ ச த்³யௌ꞉ உத³தி⁴꞉ ச சுக்ஷுபே⁴ || 5-47-13

தத꞉ ஸ வீர꞉ ஸுமுகா²ன் பதத்ரிண꞉ |
ஸுவர்ண புன்கா²ன் ஸவிஷான் இவ உரகா³ன் |
ஸமாதி⁴ ஸம்யோக³ விமோக்ஷ தத்த்வவித் |
ஷ²ரான் அத² த்ரீன் கபி மூர்த்⁴னி அபாதயத் || 5-47-14

ஸ தை꞉ ஷ²ரை꞉ மூர்த்⁴னி ஸமம் நிபாதிதை꞉ |
க்ஷரன்ன் அஸ்ருʼக்³ தி³க்³த⁴ விவ்ருʼத்த லோசன꞉ |
நவ உதி³த ஆதி³த்ய நிப⁴꞉ ஷ²ர அம்ʼஷு²மான் |
வ்யராஜத ஆதி³த்ய இவ அம்ʼஷு² மாலிக꞉ || 5-47-15

தத꞉ ஸ பின்க³ அதி⁴ப மந்த்ரி ஸத்தம꞉ |
ஸமீக்ஷ்ய தம் ராஜ வர ஆத்மஜம் ரணே |
உத³க்³ர சித்ர ஆயுத⁴ சித்ர கார்முகம் |
ஜஹர்ஷ ச ஆபூர்யத ச ஆஹவ உன்முக²꞉ || 5-47-16

ஸ மந்த³ர அக்³ரஸ்த² இவ அம்ʼஷு² மாலீ |
விவ்ருʼத்³த⁴ கோபோ ப³ல வீர்ய ஸம்யுத꞉ |
குமாரம் அக்ஷம் ஸப³லம் ஸவாஹனம் |
த³தா³ஹ நேத்ர அக்³னி மரீசிபி⁴꞉ ததா³ || 5-47-17

தத꞉ ஸ பா³ண ஆஸன ஷ²க்ர கார்முக꞉ |
ஷ²ர ப்ரவர்ஷோ யுதி⁴ ராக்ஷஸ அம்பு³த³꞉ |
ஷ²ரான் முமோச ஆஷு² ஹரி ஈஷ்²வர அசலே |
ப³லாஹகோ வ்ருʼஷ்டிம் இவ அசல உத்தமே || 5-47-18

தத꞉ கபி꞉ தம் ரண சண்ட³ விக்ரமம் |
விவ்ருʼத்³த⁴ தேஜோ ப³ல வீர்ய ஸாயகம் |
குமாரம் அக்ஷம் ப்ரஸமீக்ஷ்ய ஸம்யுகே³ |
நநாத³ ஹர்ஷாத் க⁴ன துல்ய விக்ரம꞉ || 5-47-19

ஸ பா³ல பா⁴வாத் யுதி⁴ வீர்ய த³ர்பித꞉ |
ப்ரவ்ருʼத்³த⁴ மன்யு꞉ க்ஷதஜ உபம ஈக்ஷண꞉ |
ஸமாஸஸாத³ அப்ரதிமம் ரணே கபிம் |
க³ஜோ மஹாகூபம் இவ ஆவ்ருʼதம் த்ருʼணை꞉ || 5-47-20

ஸ தேன பா³ணை꞉ ப்ரஸப⁴ம் நிபாதிதை꞉ |
சகார நாத³ம் க⁴ன நாத³ நிஹ்ஸ்வன꞉ |
ஸமுத்பபாத ஆஷு² நப⁴꞉ ஸ மாருதி꞉ |
பு⁴ஜ ஊரு விக்ஷேபண கோ⁴ர த³ர்ஷ²ன꞉ || 5-47-21

ஸமுத்பதந்தம் ஸமபி⁴த்³ரவத் ப³லீ |
ஸ ராக்ஷஸானாம் ப்ரவர꞉ ப்ரதாபவான் |
ரதீ² ரத² ஷ்²ரேஷ்ட²தம꞉ கிரன் ஷ²ரை꞉ |
பயோ த⁴ர꞉ ஷை²லம் இவ அஷ்²ம வ்ருʼஷ்டிபி⁴꞉ || 5-47-22

ஸ தான் ஷ²ரான் தஸ்ய விமோக்ஷயன் கபி꞉ |
சசார வீர꞉ பதி² வாயு ஸேவிதே |
ஷ²ர அந்தரே மாருதவத் விநிஷ்பதன் |
மனோ ஜவ꞉ ஸம்யதி சண்ட³ விக்ரம꞉ || 5-47-23

தம் ஆத்த பா³ண ஆஸனம் ஆஹவ உன்முக²ம் |
க²ம் ஆஸ்த்ருʼணந்தம் விவிதை⁴꞉ ஷ²ர உத்தமை꞉ |
அவைக்ஷத அக்ஷம் ப³ஹு மான சக்ஷுஷா |
ஜகா³ம சிந்தாம் ச ஸ மாருத ஆத்மஜ꞉ || 5-47-24

தத꞉ ஷ²ரை꞉ பி⁴ன்ன பு⁴ஜ அந்தர꞉ கபி꞉ |
குமார வர்யேண மஹாத்மனா நத³ன் |
மஹாபு⁴ஜ꞉ கர்ம விஷே²ஷ தத்த்வவித் |
விசிந்தயாமாஸ ரணே பராக்ரமம் || 5-47-25

அபா³லவத் பா³ல தி³வா கர ப்ரப⁴꞉ |
கரோதி அயம் கர்ம மஹன் மஹாப³ல꞉ |
ந ச அஸ்ய ஸர்வ ஆஹவ கர்ம ஷோ²பி⁴ன꞉ |
ப்ரமாபணே மே மதி꞉ அத்ர ஜாயதே || 5-47-26

அயம் மஹாத்மா ச மஹான் ச வீர்யத꞉ |
ஸமாஹித꞉ ச அதிஸஹ꞉ ச ஸம்யுகே³ |
அஸம்ʼஷ²யம் கர்ம கு³ண உத³யாத் அயம் |
ஸநாக³ யக்ஷை꞉ முனிபி⁴꞉ ச பூஜித꞉ || 5-47-27

பராக்ரம உத்ஸாஹ விவ்ருʼத்³த⁴ மானஸ꞉ |
ஸமீக்ஷதே மாம் ப்ரமுக² ஆக³த꞉ ஸ்தி²த꞉ |
பராக்ரமோ ஹி அஸ்ய மனாம்ʼஸி கம்பயேத் |
ஸுர அஸுராணாம் அபி ஷீ²க்⁴ர காரிண꞉ || 5-47-28

ந க²ல்வ் அயம் ந அபி⁴ப⁴வேத் உபேக்ஷித꞉ |
பராக்ரமோ ஹி அஸ்ய ரணே விவர்த⁴தே |
ப்ரமாபணம் து ஏவ மம அஸ்ய ரோசதே |
ந வர்த⁴மானோ அக்³னி꞉ உபேக்ஷிதும் க்ஷம꞉ || 5-47-29

இதி ப்ரவேக³ம் து பரஸ்ய தர்கயன் |
ஸ்வ கர்ம யோக³ம் ச விதா⁴ய வீர்யவான் |
சகார வேக³ம் து மஹாப³ல꞉ ததா³ |
மதிம் ச சக்ரே அஸ்ய வதே⁴ மஹாகபி꞉ || 5-47-30

ஸ தஸ்ய தான் அஷ்ட ஹயான் மஹாஜவான் |
ஸமாஹிதான் பா⁴ர ஸஹான் விவர்தனே |
ஜகா⁴ன வீர꞉ பதி² வாயு ஸேவிதே |
தல ப்ரஹாலை꞉ பவன ஆத்மஜ꞉ கபி꞉ || 5-47-31

தத꞉ தலேன அபி⁴ஹதோ மஹாரத²꞉ |
ஸ தஸ்ய பின்க³ அதி⁴ப மந்த்ரி நிர்ஜித꞉ |
ஸ ப⁴க்³ன நீட³꞉ பரிமுக்த கூப³ர꞉ |
பபாத பூ⁴மௌ ஹத வாஜி꞉ அம்ப³ராத் || 5-47-32

ஸ தம் பரித்யஜ்ய மஹாரதோ² ரத²ம் |
ஸகார்முக꞉ க²ட்³க³ த⁴ர꞉ க²ம் உத்பதத் |
தபோ அபி⁴யோகா³த் ருʼஷி꞉ உக்³ர வீர்யவான் |
விஹாய தே³ஹம் மருதாம் இவ ஆலயம் || 5-47-33

தத꞉ கபி꞉ தம் விசரந்தம் அம்ப³ரே |
பதத்ரி ராஜா அனில ஸித்³த⁴ ஸேவிதே |
ஸமேத்ய தம் மாருத வேக³ விக்ரம꞉ |
க்ரமேண ஜக்³ராஹ ச பாத³யோ꞉ த்³ருʼட⁴ம் || 5-47-34

ஸ தம் ஸமாவித்⁴ய ஸஹஸ்ரஷ²꞉ கபி꞉ |
மஹாஉரக³ம் க்³ருʼஹ்ய இவ அண்ட³ஜ ஈஷ்²வர꞉ |
முமோச வேகா³த் பித்ருʼ துல்ய விக்ரமோ |
மஹீ தலே ஸம்யதி வானர உத்தம꞉ || 5-47-35

ஸ ப⁴க்³ன பா³ஹு ஊரு கடீ ஷி²ரோ த⁴ர꞉ |
க்ஷரன்ன் அஸ்ருʼன் நிர்மதி²த அஸ்தி² லோசன꞉ |
ஸ பி⁴ன்ன ஸந்தி⁴꞉ ப்ரவிகீர்ண ப³ந்த⁴னோ |
ஹத꞉ க்ஷிதௌ வாயு ஸுதேன ராக்ஷஸ꞉ || 5-47-36

மஹாகபி꞉ பூ⁴மி தலே நிபீட்³ய தம் |
சகார ரக்ஷோ அதி⁴பதே꞉ மஹத் ப⁴யம் |
மஹர்ஷிபி⁴꞉ சக்ர சரை꞉ மஹாவ்ரதை꞉ |
ஸமேத்ய பூ⁴தை꞉ ச ஸயாக்ஷ பன்னகை³꞉ |
ஸுரை꞉ ச ஸ இந்த்³ரை꞉ ப்⁴ருʼஷ² ஜாத விஸ்மயை꞉ |
ஹதே குமாரே ஸ கபி꞉ நிரீக்ஷித꞉ || 5-47-37

நிஹத்ய தம் வஜ்ர ஸுத உபம ப்ரப⁴ம் |
குமாரம் அக்ஷம் க்ஷதஜ உபம ஈக்ஷணம் |
தத் ஏவ வீரோ அபி⁴ஜகா³ம தோரணம் |
க்ருʼத க்ஷண꞉ கால இவ ப்ரஜா க்ஷயே || 5-47-38

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஸப்தசத்வாரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை