Thursday 25 April 2024

சுந்தர காண்டம் 48ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஷ்ட்சத்வாரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Hanuman tied in ropes by the rakshasas Indrajit in a chariot driven by tigers

ததஸ்து ரக்ஷோதிபதிர்மஹாத்ம |
ஹனூமதாக்ஷே நிஹதே குமாரே |
மன꞉ ஸமாதா⁴ய ஸ தே³வகல்பம் |
ஸமாதி³தே³ஷே²ந்த்³ரஜிதம் ஸரோஷ꞉ || 5-48-1

த்வமஸ்த்ரவிச்ச²ஸ்த்ரவிதா³ம் வரிஷ்ட²꞉ |
ஸுராஸுராணாமபி ஷோ²கதா³தா |
ஸுரேஷு ஸேந்த்³ரேஷு ச த்³ருʼஷ்டகர்மா |
பிதாமஹாராத⁴னஸஞ்சிதாஸ்த்ர꞉ || 5-48-2

தவாஸ்த்ரப³லமாஸாத்³ய ஸஸுரா꞉ ஸமருத்³க³ணா꞉ |
ந ஷே²கு꞉ ஸமரே ஸ்தா²தும் ஸுரேஷ்²வரஸமாஷ்²ரிதா꞉ || 5-48-3

ந கஷ்²சித்த்ரிஷு லோகேஷு ஸம்யுகே³ ந க³தஷ்²ரம꞉ |
பு⁴ஜவீர்யாபி⁴கு³ப்தஷ்²ச தபஸா சாபி⁴ரக்ஷித꞉ || 5-48-4
தே³ஷ²காலவிபா⁴க³ஜ்ஞஸ்த்வமேவ மதிஸத்தம꞉ |

ந தே(அ)ஸ்த்யஷ²க்யம் ஸமரேஷு கர்மணா |
ந தே(அ)ஸ்த்யகார்யம் மதிபூர்வமந்த்ரணே |
ந ஸோ(அ)ஸ்தி கஷ்²சித்த்ரிஷு ஸம்க்³ரஹேஷு வை |
ந வேத³ யஸ்தே(அ)ஸ்த்ரப³லம் ப³லம் ச தே || 5-48-5

மமானுரூபம் தபஸோ ப³லம் ச தே |
பராக்ரமஷ்²சாஸ்த்ரப³லம் ச ஸம்யுகே³ |
ந த்வாம் ஸமாஸாத்³ய ரணாவமர்தே³ |
மன꞉ ஷ்²ரமம்ʼ க³ச்ச²தி நிஷ்²சிதார்த²ம் || 5-48-6

நிஹதா꞉ கிம்கரா꞉ ஸர்வே ஜம்பு³மாலீ ச ராக்ஷஸ꞉ |
அமாத்யபுத்ரா வீராஷ்²ச பஞ்ச ஸேநாக்³ரயாயின꞉ || 5-48-7
ப³லானி ஸுஸம்ருʼத்³தா⁴னி ஸாஷ்²வநாக³ரதா²னி ச |

ஸஹோத³ரஸ்தே த³யித꞉ குமாரோ(அ)க்ஷஷ்²ச ஸூதி³த꞉ || 5-48-8
ந ஹி தேஷ்வேவ மே ஸாரோ யஸ்த்வ ய்யரிநிஷூத³ன |

இத³ம் ஹி த்³ருʼஷ்ட்வா மதிமன் மஹாத்³ப³லம் |
கபே꞉ ப்ரபா⁴வம் ச பராக்ரமம் ச |
த்வமாத்மனஷ்²சாபி ஸமீக்ஷ்ய ஸாரம்ʼ |
குருஷ்வ வேக³ம் ஸ்வப³லானுரூபம் || 5-48-9

ப³லாவமர்த³ஸ்வயி ஸம்னிக்ருʼஷ்டே |
யதா² க³தே ஷா²ம்யதி ஷா²ந்தஷ²த்ரௌ |
ததா² ஸமீக்ஷ்யாத்மப³லம் பரம் ச |
ஸமாரப⁴ஸ்வாஸ்த்ரவிதா³ம் வரிஷ்ட² || 5-48-10

ந வீரஸேனா க³ணஷோ²ச்ய (ப்ய) வந்தி |
ந வஜ்ரமாதா³ய விஷா²லஸாரம் |
ந மாருதஸ்யாஸ்ய க³தே꞉ ப்ரமாணம் |
ந சாக்³னிகல்ப꞉ கரணேன ஹந்தும் || 5-48-11

தமேவமர்த²ம் ப்ரஸமீக்ஷ்ய ஸம்யக் |
ஸ்வகர்மஸாம்யாத்³தி⁴ ஸமாஹிதாத்ம |
ஸ்மரம்ʼஷ்²ச தி³வ்யம் த⁴னுஷோ(அ)ஸ்த்ரவீர்யம் |
வ்ரஜாக்ஷதம் கர்ம ஸமாரப⁴ஸ்வ || 5-48-12

ந க²ல்வியம் மதி꞉ ஷ்²ரேஷ்டா² யத்த்வாம் ஸம்ப்ரேஷயாம்யஹம் |
இயம் ச ராஜத⁴ர்மாணாம் க்ஷத்ரியஸ்ய மதிர்மதா || 5-48-13

நாநாஷ²ஸ்த்ரேஷு ஸம்க்³ராமே வைஷா²ரத்³யமரிந்த³ம் |
அவஷ்²யமேவ போ³த்³த⁴வ்யம் காம்யஷ்²ச விஜயோ ரணே || 5-48-14

தத꞉ பிதுஸ்தத்³வசனம் நிஷ²ம்ய |
ப்ரத³க்ஷிணம் கக்ஷஸுதப்ரபா⁴வ꞉ |
சகார ப⁴ர்தாரமதீ³னஸத்த்வோ |
ரணாய வீர꞉ ப்ரதிபன்னபு³த்³தி⁴꞉ || 5-48-15

ததஸை꞉ ஸ்வக³ணைரிஷ்டைரிந்த்³ரஜித் ப்ரதிபூஜித꞉ |
யத்³தோ⁴த்³த⁴த꞉ க்ருʼதோத்ஸாஹ꞉ ஸம்க்³ராமம் ப்ரத்யபத்³யத || 5-48-16

ஶ்ரீமான் பத்³மபலாஷா²க்ஷோ ராக்ஷஸாதி⁴பதே꞉ ஸுத꞉ |
நிர்ஜகா³ம மஹாதேஜா꞉ ஸமுத்³ர இவ பர்வஸு || 5-48-17

ஸ பக்ஷிராஜோபமதுல்யவேகை³ |
ர்வ்யாளைஷ்²சதுர்பி⁴꞉ ஸிததீக்ஷ்ணத³ம்ஷ்ட்ரை꞉ |
ரத²ம் ஸமாயுக்தமஸம்க³வேக³ம் |
ஸமாருரோஹேந்த்³ரஜிதி³ந்த்³ரகல்ப꞉ || 5-48-18

ஸ ரதீ² த⁴ன்வினாம் ஷ்²ரேஷ்ட²꞉ ஷ²ஸ்த்ரஜ்ஞோ(அ)ஸ்த்ரவிதா³ம் வர꞉ |
ரதே²நாபி⁴யயௌ க்ஷிப்ரம் ஹனுமான்யத்ர ஸோ(அ)ப⁴வத் || 5-48-19

ஸ தஸ்ய ரத²நிர்கோ⁴ஷம் ஜ்யாஸ்வனம் கார்முகஸ்ய ச |
நிஷ²ம்ய ஹரிவீரோ(அ)ஸௌ ஸம்ப்ரஹ்ற்^ஷ்டதரோ(அ)ப⁴வத் || 5-48-20

ஸுமஹாச்சாபமாதா³ய ஷி²தஷ²ல்யாம்ʼஷ்²ச ஸாயகான் |
ஹனுமந்தமபி⁴ப்ரேத்ய ஜகா³ம ரணபண்டி³த꞉ || 5-48-21

தஸ்மிம்ʼஸ்தத꞉ ஸம்யதி ஜாதஹர்ஷே |
ரணாய நிர்க³ச்ச²தி சாபபாணௌ |
தி³ஷ²ஷ்²ச ஸர்வா꞉ கலுஷா ப³பூ⁴வு |
ர்ம்ருʼகா³ஷ்²ச ரௌத்³ரா ப³ஹுதா⁴ வினேது³꞉ || 5-48-22

ஸமாக³தாஸ்தத்ர து நாக³யக்ஷா |
மஹர்ஷயஷ்²சக்ரசராஷ்²ச ஸித்³தா⁴꞉ |
நப⁴꞉ ஸமாவ்ருʼத்ய ச பக்ஷிஸம்கா⁴ |
வினேது³ருச்சை꞉ பரமப்ரஹ்ருʼஷ்டா꞉ || 5-48-23

ஆயாந்தம் ஸரத²ம் த்³ற்^ஷ்ட்வா தூர்ணமந்த்³ரிஜிதம் கபி꞉ |
வினநாத³ மஹாநாத³ம் வ்யவர்த⁴த ச வேக³வான் || 5-48-24

இந்த்³ரஜித்து ரத²ம் தி³வ்யமாஸ்தி²தஷ்²சித்ரகார்முக꞉ |
த⁴னுர்விஷ்பா²ரயாமாஸ தடிதூ³ர்ஜிதநிஸ்ஸ்வனம் || 5-48-25

தத꞉ ஸமேதாவதிதீக்ஷ்ணவேகௌ³ |
மஹாப³லௌ தௌ ரணநிர்விஷ²ங்கௌ |
கபிஷ்²ச ரக்ஷோதி⁴பதேஸ்தனூஜ꞉ |
ஸுராஸுரேந்த்³ரனிவ ப³த்³த⁴வைரௌ || 5-48-26

ஸ தஸ்ய வீரஸ்ய மஹாரத²ஸ்ய |
த⁴னுஷ்மத꞉ ஸம்யதி ஸம்மதஸ்ய |
ஷ²ரப்ரவேக³ம் வ்யஹனத்ப்ரவ்ருʼத்³த⁴ |
ஷ்²சசார மார்கே³ பிதுரப்ரமேய꞉ || 5-48-27

தத꞉ ஷ்²ரானாயததீக்ஷ்ணஷ²ல்யான் |
ஸுபத்ரிண꞉ காஞ்சனசித்ரபுங்கா²ன் |
முமோச வீர꞉ பரவீரஹந்தா |
ஸுனன்னதான் வஜ்ரனிபாதவேகா³ன் || 5-48-28

தத꞉ ஸ தத்ஸ்யந்த³னநி꞉ஸ்வனம் ச |
ம்ருʼத³ங்க³பே⁴ரீபடஹஸ்வனம் ச |
விக்ருʼஷ்யமாணஸ்ய ச கார்முகஸ்ய |
நிஷ²ம்ய கோ⁴ஷம் புனருத்பபாத || 5-48-29

ஷ²ராணாமந்தரேஷ்வாஷு² வ்யவர்தத மஹாகபி꞉ |
ஹரிஸ்தஸ்யாபி⁴லக்ஷ்யஸ்ய மோக⁴யன் லக்ஷ்யஸம்க்³ரஹம் || 5-48-30

ஷ²ராணாமக்³ரதஸ்தஸ்ய புன꞉ ஸமபி⁴வர்தத |
ப்ரஸார்ய ஹஸ்தௌ ஹனுமானுத்பபாதானிலாத்மஜ꞉ || 5-48-31

தாவுபௌ⁴ வேக³ஸம்பன்னௌ ரணகர்மவிஷா²ரதௌ³ |
ஸர்வபூ⁴தமனோக்³ராஹி சக்ரதுர்யுத்³த⁴முத்தமம் || 5-48-32

ஹனுமதோ வேத³ ந ராக்ஷஸோ(அ)ந்த்ரம் |
ந மாருதிஸ்தஸ்ய மஹாத்மனோ(அ)ந்தரம் |
பரஸ்பரம் நிர்விஷஹௌ ப³பூ⁴வது꞉ |
ஸமேத தௌ தே³வஸமானவிக்ரமௌ || 5-48-33

ததஸ்து லக்ஷ்யே ஸ விஹன்யமானே |
ஷ²ரேஷ்வமோகே⁴ஷு ச ஸம்பதத்ஸு |
ஜகா³ம சிந்தாம் மஹதீம் மஹாத்மா |
ஸமாதி⁴ஸம்யோக³ஸமாஹிதாத்மா || 5-48-34

ததோ மதிம் ராக்ஷஸராஜஸூனு |
ஷ்²சகார தஸ்மின் ஹரிவீரமுக்²யே |
அவத்⁴யதாம் தஸ்ய கபே꞉ ஸமீக்ஷ்ய |
கத²ம் நிக³ச்சே²தி³தி நிக்³ரஹார்த²ம் || 5-48-35

தத꞉ பைதாமஹம் வீர꞉ ஸோ(அ)ஸ்த்ரமஸ்த்ரவிதா³ம் வர꞉ |
ஸந்த³தே⁴ ஸுமஹாதேஜாஸ்தம் ஹரிப்ராரம் ப்ரதி || 5-48-36

அவத்⁴யோ(அ)யமிதி ஜ்ஞாத்வா தமஸ்த்ரேணாஸ்த்ரதத்த்வவித் |
நிஜக்³ராஹ மஹாபா³ஹுர்மாருதாத்மஜமிந்த்³ரஜித் || 5-48-37

தேன ப³த்³த⁴ஸ்ததோ(அ)ஸ்த்ரேண ராக்ஷஸேன ஸ வானர꞉ |
அப⁴வந்நிர்விசேஷ்டஷ்²ச பபாத ஸ மஹீதலே || 5-48-38

ததோ(அ)த² பு³த்³த்⁴வா ஸ தத³ஸ்த்ரப³ந்த⁴ம் |
ப்ரபோ⁴꞉ ப்ரபா⁴வாத்³விக³தாத்மவேக³꞉ |
பிதாமஹானுக்³ரஹமாத்மனஷ்²ச |
விசிந்தயாமாஸ ஹரிப்ரவீத꞉ || 5-48-39

ததஹ் ஸ்வாயம்பு⁴வைர்மன்ரைர்ப்³ரஹ்மஸ்த்ரமபி⁴மந்த்ரிதம் |
ஹனுமாம்ʼஷ்²சிந்தயாமாஸ வரதா³னம் பிதாமஹாத் || 5-48-40

ந மே(அ)ஸ்த்ரப³ந்த⁴ஸ்ய ச ஷ²க்திரஸ்தி |
மிமோக்ஷணே லோககு³ரோ꞉ ப்ரபா⁴வாத் |
இத்யேவ மத்வா விஹிதோ(அ)ஸ்த்ரப³ந்தோ⁴ |
மயாத்மயோனேரனுவர்திதவ்ய꞉ || 5-48-41

ஸ வீர்யமஸ்த்ரஸ்ய கபிர்விசார்ய |
பிதாமஹானுக்³ரஹமாத்மனஷ்²ச |
விமோக்ஷஷ²க்திம் பரிசிந்தயித்வா |
பிதாமாஹாஃஜ்ஃஜ்நாமனுவர்ததே ஸ்ம || 5-48-42

அஸ்த்ரேணாபி ஹி ப³த்³த⁴ஸ்ய ப⁴யம் மம ந ஜாயதே |
பிதாமஹம் ஹேந்த்³ராப்⁴யாம் ரக்ஷிதஸ்யானிலேன ச || 5-48-43

க்³ரஹணே சாபி ரக்ஷோபி⁴ர்மஹன்மே கு³ணத³ர்ஷ²னம் |
ராக்ஷஸேந்த்³ரேண ஸம்வாத³ஸ்தஸ்மாத்³க்³ருʼஹ்ணந்து மாம் பரே || 5-48-44

ஸ நிஷ்²சிதார்த²꞉ பரவீரஹந்தா |
ஸமீக்ஷ்யகாரீ விநிவ்ருʼத்தசேஷ்ட꞉ |
பரை꞉ ப்ரஸஹ்யாபி⁴க³தைர்நிக்³ருʼஹ்ய |
நநாத³ தைஸ்தை꞉ பரிப⁴ர்த்ஸ்யமான꞉ || 5-48-45

ததஸ்தம் ராக்ஷஸா த்³ருʼஷ்ட்வா நிர்விசேஷ்டமரிந்த³மம் |
ப³ப³ந்து⁴꞉ ஷ²ணவல்கைஷ்²ச த்³ருமசீரைஷ்²ச ஸம்ஹதை꞉ || 5-48-46

ஸ ரோசயாமாஸ பரைஷ்²ச ப³ந்த⁴னம் |
ப்ரஷ்²ய வீரைரபி⁴நிக்³ரஹம் ச |
கௌரூஹலான்மாம் யதி³ ராக்ஷஸேந்த்³ரோ |
த்³ரஷ்டோ வ்யவஸ்யேதி³தி நிஷ்²சிதார்த²꞉ || 5-48-47

ஸ ப³த்³த⁴ஸ்தேன வல்கேன விமுக்தோ(அ)ஸ்த்ரேண வீர்யவான் |
அஸ்த்ரப³ந்த⁴꞉ ஸ சான்யம் ஹி ந ப³ந்த⁴மனுவர்ததே || 5-48-48

அதே²ந்த்³ரஜித்து த்³ருமசீரப³த்³த⁴ம் |
விசார்ய வீர꞉ கபிஸத்தமம் தம் |
விமுக்தமஸ்த்ரேண ஜகா³ம சிந்தாம் |
நான்யேன ப³த்³தோ⁴ ஹ்யனுவர்ததே(அ)ஸ்த்ரம் || 5-48-49

அஹோ மஹத்கர்ம க்ருʼதம் நிரர்த²கம் |
ந ராக்ஷஸைர்மந்த்ரக³திர்விம்ருʼஷ்டா |
புனஷ² மந்த்ரே விஹதே(அ)ஸ்த்ரமன்ய |
த்ப்ரவர்ததே ஸம்ʼஷ²யிதா꞉ ஸ்ம ஸர்வே || 5-48-50

அஸ்த்ரேண ஹனுமான் முக்தோ நாத்மானமவபு³த்⁴யத |
க்ருʼஷ்யமாணஸ்து ரக்ஷோபி⁴ஸ்தைஷ்²ச ப³ந்தை⁴ர்னிபீடி³த꞉ || 5-48-51

ஹன்யமானஸ்தத꞉ க்ரூரை ராக்ஷஸை꞉ காஷ்ட²முஷ்டிபி⁴꞉ |
ஸமீபே ராக்ஷஸேந்த்³ரஸ்ய ப்ராக்ருʼஷ்யத ஸ வானர꞉ || 5-48-52

அதே²ந்த்³ரஜித்தம் ப்ரஸமீக்ஷ்ய முக்த |
மஸ்த்ரேண ப³த்³த⁴ம் த்³ருமசீரஸூத்ரை꞉ |
வ்யத³ர்ஷ²யத்தத்ர மஹாப³லம் தம் |
ஹரிப்ரவீரம் ஸக³ணாய ராஜ்ஞே || 5-48-53

தம் மத்தமிவ மாதங்க³ம் ப³த்³த⁴ம் கபிவரோத்தமம் |
ராக்ஷஸா ராக்ஷஸேந்த்³ராய ராவணாய ந்யவேத³யன் || 5-48-54

கோ(அ)யம் கஸ்ய குதோ வாத்ர கிம் கார்யம் கோ வ்யபாஷ்²ரய꞉ |
இதி ராக்ஷஸவீராணாம் தத்ர ஸம்ஜ்ஜ்ஞிரே கதே²꞉ || 5-48-55

ஹன்யதாம் த³ஹ்யதாம் வாபி ப⁴க்ஷ்யதாமிதி சாபரே |
ராக்ஷஸாஸ்தத்ர ஸம்க்ருத்³தா⁴꞉ பரஸ்பரமதா²ப்³ருவன் || 5-48-56

அத்தித்ய மார்க³ம் ஸஹஸா மஹாத்மா |
ஸ தத்ர ரக்ஷோதி⁴பபாத³மூலே |
த³த³ர்ஷ² ராஜ்ஞ꞉ பரிசாரவ்ருʼத்³தா⁴ன் |
க்³ருʼஹம் மஹாரத்னவிபூ⁴ஷிதம் ச || 5-48-57

ஸ த³த³ர்ஷ² மஹாதேஜா ராவண꞉ கபிஸத்தமம் |
ரக்ஷோபி⁴ர்விக்ருʼதாகாரை꞉ க்ருʼஷ்யமாணமிதஸ்தத꞉ || 5-48-58

ராக்ஷஸாதி⁴பதிம் சாபி த³த³ர்ஷ² கபிஸத்தம꞉ |
தேஜோப³லஸமாயுக்தம் தபந்த மிவ பா⁴ஸ்கரம் || 5-48-59

ஸ ரோஷஸம்வர்திததாம்ரத்³ருʼஷ்டி |
ர்த³ஷா²னனஸ்தம் கபிமன்வவேக்ஷ்ய |
அதோ²பவிஷ்டான் குலஷீ²லவ்ருʼத்³த⁴ன் |
ஸமாதி³ஷ²த்தம் ப்ரதி மந்த்ரிமுக்²யான் || 5-48-60

யதா²க்ரமம் தை꞉ ஸ கபிர்விப்ருʼஷ்ட꞉ |
கார்யார்த²மர்த²ஸ்ய ச மூலமாதௌ³ |
நிவேத³யாமாஸ ஹரீஷ்²வரஸ்ய |
தூ³த꞉ ஸகாஷா²த³ஹமாக³தோ(அ)ஸ்மி || 5-48-61

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ அஷ்டசத்வாரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை