Saturday 16 March 2024

சுந்தர காண்டம் 39ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஏகோனசத்வாரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Seetha's request to Hanuman

மணிம் த³த்த்வா தத꞉ ஸீதா ஹனூமந்தம் அத² அப்³ரவீத் |
அபி⁴ஜ்ஞானம் அபி⁴ஜ்ஞாதம் ஏதத் ராமஸ்ய தத்த்வத꞉ || 5-39-1

மணிம் து த்³ருʼஷ்ட்வா ராமோ வை த்ரயாணாம் ஸம்ʼஸ்மரிஷ்யதி |
வீரோ ஜனன்யா மம ச ராஜ்ஞோ த³ஷ²ரத²ஸ்ய ச || 5-39-2

ஸ பூ⁴ய꞉ த்வம் ஸமுத்ஸாஹே சோதி³தோ ஹரி ஸத்தம |
அஸ்மின் கார்ய ஸமாரம்பே⁴ ப்ரசிந்தய யத் உத்தரம் || 5-39-3

த்வம் அஸ்மின் கார்ய நிர்யோகே³ ப்ரமாணம் ஹரி ஸத்தம |
ஹனுமன் யத்னமாஸ்தா²ய து³꞉க²க்ஷயகரோ ப⁴வ || 5-39-4
தஸ்ய சிந்தய யோ யத்னோ து³ஹ்க² க்ஷய கரோ ப⁴வேத் |

ஸ ததா² இதி ப்ரதிஜ்ஞாய மாருதி꞉ பீ⁴ம விக்ரம꞉ || 5-39-5
ஷி²ரஸா ஆவந்த்³ய வைதே³ஹீம் க³மனாய உபசக்ரமே |

ஜ்ஞாத்வா ஸம்ப்ரஸ்தி²தம் தே³வீ வானரம் மாருத ஆத்மஜம் || 5-39-6
பா³ஷ்ப க³த்³க³த³யா வாசா மைதி²லீ வாக்யம் அப்³ரவீத் |

குஷ²லம் ஹனுமன் ப்³ரூயா꞉ ஸஹிதௌ ராம லக்ஷ்மணௌ || 5-39-7
ஸுக்³ரீவம் ச ஸஹ அமாத்யம் வ்ருʼத்³தா⁴ன் ஸர்வான் ச வானரான் |
ப்³ருயஸ்த்வாம் வானரஷ்²ரேஷ்ட² குஷ²லம் த⁴ர்மஸம்ஹிதம் || 5-39-8

யதா² ச ஸ மஹாபா³ஹு꞉ மாம் தாரயதி ராக⁴வ꞉ |
அஸ்மாத் து³ஹ்க² அம்பு³ ஸம்ரோதா⁴த் த்வம் ஸமாதா⁴தும் அர்ஹஸி || 5-39-9

ஜீவந்தீம் மாம் யதா² ராம꞉ ஸம்பா⁴வயதி கீர்திமான் |
தத் த்வயா ஹனுமன் வாச்யம் வாசா த⁴ர்மம் அவாப்னுஹி || 5-39-10

நித்யம் உத்ஸாஹ யுக்தா꞉ ச வாச꞉ ஷ்²ருத்வா மயா ஈரிதா꞉ |
வர்தி⁴ஷ்யதே தா³ஷ²ரதே²꞉ பௌருஷம் மத் அவாப்தயே || 5-39-11

மத் ஸந்தே³ஷ² யுதா வாச꞉ த்வத்த꞉ ஷ்²ருத்வா ஏவ ராக⁴வ꞉ |
பராக்ரம விதி⁴ம் வீரோ விதி⁴வத் ஸம்விதா⁴ஸ்யதி || 5-39-12

ஸீதாயா꞉ தத் வச꞉ ஷ்²ருத்வா ஹனுமான் மாருத ஆத்மஜ꞉ |
ஷி²ரஸி அஞ்ஜலிம் ஆதா⁴ய வாக்யம் உத்தரம் அப்³ரவீத் || 5-39-13

க்ஷிப்ரம் ஏஷ்யதி காகுத்ஸ்தோ² ஹரி ருʼக்ஷ ப்ரவரை꞉ வ்ருʼத꞉ |
யஸ்தே யுதி⁴ விஜித்ய அரீன் ஷோ²கம் வ்யபனயிஷ்யதி || 5-39-14

ந ஹி பஷ்²யாமி மர்த்யேஷு ந அமரேஷ்வ் அஸுரேஷு வா |
யஸ்தஸ்ய ஷ்கி²பதோ பா³ணான் ஸ்தா²தும் உத்ஸஹதே அக்³ரத꞉ || 5-39-15

அபி அர்கம் அபி பர்ஜன்யம் அபி வைவஸ்வதம் யமம் |
ஸ ஹி ஸோடு⁴ம் ரணே ஷ²க்த꞉ தவ ஹேதோ꞉ விஷே²ஷத꞉ || 5-39-16

ஸ ஹி ஸாக³ர பர்யந்தாம் மஹீம் ஷா²ஸிதும் ஈஹதே |
த்வன் நிமித்தோ ஹி ராமஸ்ய ஜயோ ஜனக நந்தி³னி || 5-39-17

தஸ்ய தத் வசனம் ஷ்²ருத்வா ஸம்யக் ஸத்யம் ஸுபா⁴ஷிதம் |
ஜானகீ ப³ஹு மேனே அத² வசனம் ச இத³ம் அப்³ரவீத் || 5-39-18

தத꞉ தம் ப்ரஸ்தி²தம் ஸீதா வீக்ஷமாணா புன꞉ புன꞉ |
ப⁴ர்து꞉ ஸ்னேஹ அன்விதம் வாக்யம் ஸௌஹார்தா³த் அனுமானயத் || 5-39-19

யதி³ வா மன்யஸே வீர வஸ ஏக அஹம் அரிம் த³ம |
கஸ்மிம்ʼஷ்²சித் ஸம்வ்ருʼதே தே³ஷே² விஷ்²ராந்த꞉ ஷ்²வோ க³மிஷ்யஸி || 5-39-20

மம சேத் அல்ப பா⁴க்³யாயா꞉ ஸாம்நித்⁴யாத் தவ வீர்யவான் |
அஸ்ய ஷோ²கஸ்ய மஹதோ முஹூர்தம் மோக்ஷணம் ப⁴வேத் || 5-39-21

க³தே ஹி ஹரி ஷா²ர்தூ³ள புன꞉ ஆக³மனாய து |
ப்ராணானாம் அபி ஸந்தே³ஹோ மம ஸ்யான் ந அத்ர ஸம்ʼஷ²ய꞉ || 5-39-22

தவ அத³ர்ஷ²னஜ꞉ ஷோ²கோ பூ⁴யோ மாம் பரிதாபயேத் |
து³ஹ்கா²த் து³ஹ்க² பராம்ருʼஷ்டாம் தீ³பயன்ன் இவ வானர || 5-39-23

அயம் ச வீர ஸந்தே³ஹ꞉ திஷ்ட²தி இவ மம அக்³ரத꞉ |
ஸுமஹான் த்வத் ஸஹாயேஷு ஹரி ருʼக்ஷேஷு ஹரி ஈஷ்²வர || 5-39-24

கத²ம் நு க²லு து³ஷ்பாரம் தரிஷ்யந்தி மஹாஉத³தி⁴ம் |
தானி ஹரி ருʼக்ஷ ஸைன்யானி தௌ வா நர வர ஆத்மஜௌ || 5-39-25

த்ரயாணாம் ஏவ பூ⁴தானாம் ஸாக³ரஸ்ய இஹ லன்க⁴னே |
ஷ²க்தி꞉ ஸ்யாத் வைனதேயஸ்ய தவ வா மாருதஸ்ய வா || 5-39-26

தத் அஸ்மின் கார்ய நிர்யோகே³ வீர ஏவம் து³ரதிக்ரமே |
கிம் பஷ்²யஸி ஸமாதா⁴னம் த்வம் ஹி கார்யவிதா³ம் வர꞉ || 5-39-27

காமம் அஸ்ய த்வம் ஏவ ஏக꞉ கார்யஸ்ய பரிஸாத⁴னே |
பர்யாப்த꞉ பர வீரக்⁴ன யஷ²ஸ்ய꞉ தே ப³ல உத³ய꞉ || 5-39-28

ப³லை꞉ ஸமக்³ரை꞉ யதி³ மாம் ராவணம் ஜித்ய ஸம்யுகே³ |
விஜயீ ஸ்வ புரம் யாயாத் தத் து மே ஸ்யாத் யஷ²꞉ கரம் || 5-39-29

ஷ²ரைஸ்து ஸம்குலாம் க்ருʼத்வா லன்காம் பர ப³ல அர்த³ன꞉ |
மாம் நயேத் யதி³ காகுத்ஸ்த²꞉ தத் தஸ்ய ஸத்³ருʼஷ²ம் ப⁴வேத் || 5-39-30

தத் யதா² தஸ்ய விக்ராந்தம் அனுரூபம் மஹாத்மன꞉ |
ப⁴வேத் ஆஹவ ஷூ²ரஸ்ய ததா² த்வம் உபபாத³ய || 5-39-31

தத் அர்த² உபஹிதம் வாக்யம் ஸஹிதம் ஹேது ஸம்ஹிதம் |
நிஷ²ம்ய ஹனுமான் ஷே²ஷம் வாக்யம் உத்தரம் அப்³ரவீத் || 5-39-32

தே³வி ஹரி ருʼக்ஷ ஸைன்யானாம் ஈஷ்²வர꞉ ப்லவதாம் வர꞉ |
ஸுக்³ரீவ꞉ ஸத்த்வ ஸம்பன்ன꞉ தவ அர்தே² க்ருʼத நிஷ்²சய꞉ || 5-39-33

ஸ வானர ஸஹஸ்ராணாம் கோடீபி⁴꞉ அபி⁴ஸம்வ்ருʼத꞉ |
க்ஷிப்ரம் ஏஷ்யதி வைதே³ஹி ராக்ஷஸானாம் நிப³ர்ஹண꞉ || 5-39-34

தஸ்ய விக்ரம ஸம்பன்னா꞉ ஸத்த்வவந்தோ மஹாப³லா꞉ |
மன꞉ ஸம்கல்ப ஸம்பாதா நிதே³ஷே² ஹரய꞉ ஸ்தி²தா꞉ || 5-39-35

யேஷாம் ந உபரி ந அத⁴ஸ்தான் ந திர்யக் ஸஜ்ஜதே க³தி꞉ |
ந ச கர்மஸு ஸீத³ந்தி மஹத்ஸ்வ் அமித தேஜஸ꞉ || 5-39-36

அஸக்ருʼத் தை꞉ மஹாஉத்ஸஹை꞉ ஸஸாக³ர த⁴ரா த⁴ரா |
ப்ரத³க்ஷிணீ க்ருʼதா பூ⁴மி꞉ வாயு மார்க³ அனுஸாரிபி⁴꞉ || 5-39-37

மத் விஷி²ஷ்டா꞉ ச துல்யா꞉ ச ஸந்தி தத்ர வன ஓகஸ꞉ |
மத்த꞉ ப்ரத்யவர꞉ கஷ்²சின் ந அஸ்தி ஸுக்³ரீவ ஸம்நிதௌ⁴ || 5-39-38

அஹம் தாவத் இஹ ப்ராப்த꞉ கிம் புன꞉ தே மஹாப³லா꞉ |
ந ஹி ப்ரக்ருʼஷ்டா꞉ ப்ரேஷ்யந்தே ப்ரேஷ்யந்தே ஹி இதரே ஜனா꞉ || 5-39-39

தத் அலம் பரிதாபேன தே³வி ஷோ²கோ வ்யபைது தே |
ஏக உத்பாதேன தே லன்காம் ஏஷ்யந்தி ஹரி யூத²பா꞉ || 5-39-40

மம ப்ருʼஷ்ட² க³தௌ தௌ ச சந்த்³ர ஸூர்யாவ் இவ உதி³தௌ |
த்வத் ஸகாஷ²ம் மஹாஸத்த்வௌ ந்ருʼஸிம்ஹாவ் ஆக³மிஷ்யத꞉ || 5-39-41

தௌ ஹி வீரௌ நர வரௌ ஸஹிதௌ ராம லக்ஷ்மணௌ |
ஆக³ம்ய நக³ரீம் லன்காம் ஸாயகை꞉ வித⁴மிஷ்யத꞉ || 5-39-42

ஸக³ணம் ராவணம் ஹத்வா ராக⁴வோ ரகு⁴ நந்த³ன꞉ |
த்வாம் ஆதா³ய வர ஆரோஹே ஸ்வ புரம் ப்ரதியாஸ்யதி || 5-39-43

தத் ஆஷ்²வஸிஹி ப⁴த்³ரம் தே ப⁴வ த்வம் கால கான்க்ஷிணீ |
நசிராத் த்³ரக்ஷ்யஸே ராமம் ப்ரஜ்வஜந்தம் இவ அனிலம் || 5-39-44

நிஹதே ராக்ஷஸ இந்த்³ரே ச ஸபுத்ர அமாத்ய பா³ந்த⁴வே |
த்வம் ஸமேஷ்யஸி ராமேண ஷ²ஷ² அன்கேன இவ ரோஹிணீ || 5-39-45

க்ஷிப்ரம் த்வம் தே³வி ஷோ²கஸ்ய பாரம் யாஸ்யஸி மைதி²லி |
ராவணம் சைவ ராமேண நிஹதம் த்³ரக்ஷ்யஸே அசிராத் || 5-39-46

ஏவம் ஆஷ்²வஸ்ய வைதே³ஹீம் ஹனூமான் மாருத ஆத்மஜ꞉ |
க³மனாய மதிம் க்ருʼத்வா வைதே³ஹீம் புன꞉ அப்³ரவீத் || 5-39-47

தம் அரிக்⁴னம் க்ருʼத ஆத்மானம் க்ஷிப்ரம் த்³ரக்ஷ்யஸி ராக⁴வம் |
லக்ஷ்மணம் ச த⁴னுஷ் பாணிம் லன்கா த்³வாரம் உபஸ்தி²தம் || 5-39-48

நக² த³ம்ஷ்ட்ர ஆயுதா⁴ன் வீரான் ஸிம்ஹ ஷா²ர்தூ³ள விக்ரமான் |
வானரான் வாரண இந்த்³ர ஆபா⁴ன் க்ஷிப்ரம் த்³ரக்ஷ்யஸி ஸம்க³தான் || 5-39-49

ஷை²ல அம்பு³த³ நிகாஷா²னாம் லன்கா மலய ஸானுஷு |
நர்த³தாம் கபி முக்²யானாம் ஆர்யே யூதா²னி அனேகஷ²꞉ || 5-39-50

ஸ து மர்மணி கோ⁴ரேண தாடி³தோ மன்மத² இஷுணா |
ந ஷ²ர்ம லப⁴தே ராம꞉ ஸிம்ஹ அர்தி³த இவ த்³விப꞉ || 5-39-51

மா ருதோ³ தே³வி ஷோ²கேன மா பூ⁴த் தே மனஸோ அப்ரியம் |
ஷ²சீ இவ பத்²யா ஷ²க்ரேண ப⁴ர்த்ரா நாத²வதீ ஹி அஸி || 5-39-52

ராமாத் விஷி²ஷ்ட꞉ கோ அன்யோ அஸ்தி கஷ்²சித் ஸௌமித்ரிணா ஸம꞉ |
அக்³னி மாருத கல்பௌ தௌ ப்⁴ராதரௌ தவ ஸம்ʼஷ்²ரயௌ || 5-39-53

ந அஸ்மின் சிரம் வத்ஸ்யஸி தே³வி தே³ஷே² |
ரக்ஷோ க³ணை꞉ அத்⁴யுஷிதோ அதிரௌத்³ரே |
ந தே சிராத் ஆக³மனம் ப்ரியஸ்ய |
க்ஷமஸ்வ மத் ஸாம்க³ம கால மாத்ரம் || 5-39-54

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த⁴ரகாண்டே³ ஏகோனசத்வாரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை