Friday 8 March 2024

சுந்தர காண்டம் 37ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஸப்தத்ரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Hanuman assumes a gigantic form before Seetha

ஸா ஸீதா தத் வசனம் ஷ்²ருத்வா பூர்ண சந்த்³ர நிப⁴ ஆனனா |
ஹனூமந்தம் உவாச இத³ம் த⁴ர்ம அர்த² ஸஹிதம் வச꞉ || 5-37-1

அம்ருʼதம் விஷ ஸம்ʼஸ்ருʼஷ்டம் த்வயா வானர பா⁴ஷிதம் |
யச் ச ந அன்ய மனா ராமோ யச் ச ஷோ²க பராயண꞉ || 5-37-2

ஐஷ்²வர்யே வா ஸுவிஸ்தீர்ணே வ்யஸனே வா ஸுதா³ருணே |
ரஜ்ஜ்வா இவ புருஷம் ப³த்³த்⁴வா க்ருʼத அந்த꞉ பரிகர்ஷதி || 5-37-3

விதி⁴꞉ நூனம் அஸம்ஹார்ய꞉ ப்ராணினாம் ப்லவக³ உத்தம |
ஸௌமித்ரிம் மாம் ச ராமம் ச வ்யஸனை꞉ பஷ்²ய மோஹிதான் || 5-37-4

ஷோ²கஸ்ய அஸ்ய கதா³ பாரம் ராக⁴வோ அதி⁴க³மிஷ்யதி |
ப்லவமான꞉ பரிஷ்²ராந்தோ ஹத நௌ꞉ ஸாக³ரே யதா² || 5-37-5

ராக்ஷஸானாம் க்ஷயம் க்ருʼத்வா ஸூத³யித்வா ச ராவணம் |
லன்காம் உன்மூலிதாம் க்ருʼத்வா கதா³ த்³ரக்ஷ்யதி மாம் பதி꞉ || 5-37-6

ஸ வாச்ய꞉ ஸம்த்வரஸ்வ இதி யாவத் ஏவ ந பூர்யதே |
அயம் ஸம்வத்ஸர꞉ கால꞉ தாவத்³த் ஹி மம ஜீவிதம் || 5-37-7

வர்ததே த³ஷ²மோ மாஸோ த்³வௌ து ஷே²ஷௌ ப்லவம்க³ம |
ராவணேன ந்ருʼஷ²ம்ʼஸேன ஸமயோ ய꞉ க்ருʼதோ மம || 5-37-8

விபீ⁴ஷணேன ச ப்⁴ராத்ரா மம நிர்யாதனம் ப்ரதி |
அனுனீத꞉ ப்ரயத்னேன ந ச தத் குருதே மதிம் || 5-37-9

மம ப்ரதிப்ரதா³னம் ஹி ராவணஸ்ய ந ரோசதே |
ராவணம் மார்க³தே ஸம்க்²யே ம்ருʼத்யு꞉ கால வஷ²ம் க³தம் || 5-37-10

ஜ்யேஷ்டா² கன்யா அனலா நம விபீ⁴ஷண ஸுதா கபே |
தயா மம ஏதத் ஆக்²யாதம் மாத்ரா ப்ரஹிதயா ஸ்வயம் || 5-37-11

ஆஷ²ம்ʼஸ இதி ஹரி ஷ்²ரேஷ்ட² க்ஷிப்ரம் மாம் ப்ராப்ஸ்யதே பதி꞉ |
அந்த꞉ ஆத்மா ஹி மே ஷு²த்³த⁴꞉ தஸ்மின் ச ப³ஹவோ கு³ணா꞉ || 5-37-12

உத்ஸாஹ꞉ பௌருஷம் ஸத்த்வம் ஆந்ருʼஷ²ம்ʼஸ்யம் க்ருʼதஜ்ஞதா |
விக்ரம꞉ ச ப்ரபா⁴வ꞉ ச ஸந்தி வானர ராக⁴வே || 5-37-13

சதுர்த³ஷ² ஸஹஸ்ராணி ராக்ஷஸானாம் ஜகா⁴ன ய꞉ |
ஜன ஸ்தா²னே வினா ப்⁴ராத்ரா ஷ²த்ரு꞉ க꞉ தஸ்ய ந உத்³விஜேத் || 5-37-14

ந ஸ ஷ²க்ய꞉ துலயிதும் வ்யஸனை꞉ புருஷ ருʼஷப⁴꞉ |
அஹம் தஸ்ய அனுபா⁴வஜ்ஞா ஷ²க்ரஸ்ய இவ புலோமஜா || 5-37-15

ஷ²ர ஜால அம்ʼஷு²மான் ஷூ²ர꞉ கபே ராம தி³வா கர꞉ |
ஷ²த்ரு ரக்ஷோமயம் தோயம் உபஷோ²ஷம் நயிஷ்யதி || 5-37-16

இதி ஸம்ஜல்பமானாம் தாம் ராம அர்தே² ஷோ²க கர்ஷி²தாம் |
அஷ்²ரு ஸம்பூர்ண வத³னாம் உவாச ஹனுமான் கபி꞉ || 5-37-17

ஷ்²ருத்வா ஏவ து வசோ மஹ்யம் க்ஷிப்ரம் ஏஷ்யதி ராக⁴வ꞉ |
சமூம் ப்ரகர்ஷன் மஹதீம் ஹரி ருʼக்ஷ க³ண ஸம்குலாம் || 5-37-18

அத²வா மோசயிஷ்யாமி தாம் அத்³ய ஏவ ஹி ராக்ஷஸாத் |
அஸ்மாத் து³ஹ்கா²த் உபாரோஹ மம ப்ருʼஷ்ட²ம் அனிந்தி³தே || 5-37-19

த்வம் ஹி ப்ருʼஷ்ட² க³தாம் க்ருʼத்வா ஸம்தரிஷ்யாமி ஸாக³ரம் |
ஷ²க்தி꞉ அஸ்தி ஹி மே வோடு⁴ம் லன்காம் அபி ஸராவணாம் || 5-37-20

அஹம் ப்ரஸ்ரவணஸ்தா²ய ராக⁴வாய அத்³ய மைதி²லி |
ப்ராபயிஷ்யாமி ஷ²க்ராய ஹவ்யம் ஹுதம் இவ அனல꞉ || 5-37-21

த்³ரக்ஷ்யஸி அத்³ய ஏவ வைதே³ஹி ராக⁴வம் ஸஹ லக்ஷ்மணம் |
வ்யவஸாய ஸமாயுக்தம் விஷ்ணும் தை³த்ய வதே⁴ யதா² || 5-37-22

த்வத் த³ர்ஷ²ன க்ருʼத உத்ஸாஹம் ஆஷ்²ரமஸ்த²ம் மஹாப³லம் |
புரந்த³ரம் இவ ஆஸீனம் நாக³ ராஜஸ்ய மூர்த⁴னி || 5-37-23

ப்ருʼஷ்ட²ம் ஆரோஹ மே தே³வி மா விகான்க்ஷஸ்வ ஷோ²ப⁴னே |
யோக³ம் அன்விச்ச² ராமேண ஷ²ஷ² அன்கேன இவ ரோஹிணீ || 5-37-24

கத²யந்தி இவ சந்த்³ரேண ஸூர்யேண ச மஹார்சிஷா |
மத் ப்ருʼஷ்ட²ம் அதி⁴ருஹ்ய த்வம் தர ஆகாஷ² மஹாஅர்ணவம் || 5-37-25

ந ஹி மே ஸம்ப்ரயாதஸ்ய த்வாம் இதோ நயதோ அன்க³னே |
அனுக³ந்தும் க³திம் ஷ²க்தா꞉ ஸர்வே லன்கா நிவாஸின꞉ || 5-37-26

யதா² ஏவ அஹம் இஹ ப்ராப்த꞉ ததை²வ அஹம் அஸம்ʼஷ²யம் |
யாஸ்யாமி பஷ்²ய வைதே³ஹி த்வாம் உத்³யம்ய விஹாயஸம் || 5-37-27

மைதி²லீ து ஹரி ஷ்²ரேஷ்டா²த் ஷ்²ருத்வா வசனம் அத்³பு⁴தம் |
ஹர்ஷ விஸ்மித ஸர்வ அன்கீ³ ஹனூமந்தம் அத² அப்³ரவீத் || 5-37-28

ஹனூமன் தூ³ரம் அத்⁴வனம் கத²ம் மாம் வோடு⁴ம் இச்ச²ஸி |
தத் ஏவ க²லு தே மன்யே கபித்வம் ஹரி யூத²ப || 5-37-29

கத²ம் வா அல்ப ஷ²ரீர꞉ த்வம் மாம் இதோ நேதும் இச்ச²ஸி |
ஸகாஷ²ம் மானவ இந்த்³ரஸ்ய ப⁴ர்து꞉ மே ப்லவக³ ருʼஷப⁴ || 5-37-30

ஸீதாயா வசனம் ஷ்²ருத்வா ஹனூமான் மாருத ஆத்மஜ꞉ |
சிந்தயாமாஸ லக்ஷ்மீவான் நவம் பரிப⁴வம் க்ருʼதம் || 5-37-31

ந மே ஜானாதி ஸத்த்வம் வா ப்ரபா⁴வம் வா அஸித ஈக்ஷணா |
தஸ்மாத் பஷ்²யது வைதே³ஹீ யத் ரூபம் மம காமத꞉ || 5-37-32

இதி ஸஞ்சிந்த்ய ஹனுமான் ததா³ ப்லவக³ ஸத்தம꞉ |
த³ர்ஷ²யாமாஸ வைதே³ஹ்யா꞉ ஸ்வரூபம் அரி மர்த³ன꞉ || 5-37-33

ஸ தஸ்மாத் பாத³பாத் தீ⁴மான் ஆப்லுத்ய ப்லவக³ ருʼஷப⁴꞉ |
ததோ வர்தி⁴தும் ஆரேபே⁴ ஸீதா ப்ரத்யய காரணாத் || 5-37-34

மேரு மந்தா³ர ஸம்காஷோ² ப³பௌ⁴ தீ³ப்த அனல ப்ரப⁴꞉ |
அக்³ரதோ வ்யவதஸ்தே² ச ஸீதாயா வானர ருʼஷப⁴꞉ || 5-37-35

ஹரி꞉ பர்வத ஸம்காஷ²꞉ தாம்ர வக்த்ரோ மஹாப³ல꞉ |
வஜ்ர த³ம்ஷ்ட்ர நகோ² பீ⁴மோ வைதே³ஹீம் இத³ம் அப்³ரவீத் || 5-37-36

ஸபர்வத வன உத்³தே³ஷா²ம் ஸாட்ட ப்ராகார தோரணாம் |
லன்காம் இமாம் ஸனதா²ம் வா நயிதும் ஷ²க்தி꞉ அஸ்தி மே || 5-37-37

தத் அவஸ்தா²ப்ய தாம் பு³த்³தி⁴꞉ அலம் தே³வி விகான்க்ஷயா |
விஷோ²கம் குரு வைதே³ஹி ராக⁴வம் ஸஹ லக்ஷ்மணம் || 5-37-38

தம் த்³ருʼஷ்ட்வா அசல ஸம்காஷ²ம் உவாச ஜனக ஆத்மஜா |
பத்³ம பத்ர விஷா²ல அக்ஷீ மாருதஸ்ய ஔரஸம் ஸுதம் || 5-37-39

தவ ஸத்த்வம் ப³லம் சைவ விஜாநாமி மஹாகபே |
வாயோ꞉ இவ க³திம் ச அபி தேஜ꞉ ச அக்³னி꞉ இவ அத்³பு⁴தம் || 5-37-40

ப்ராக்ருʼதோ அன்ய꞉ கத²ம் ச இமாம் பூ⁴மிம் ஆக³ந்தும் அர்ஹதி |
உத³தே⁴꞉ அப்ரமேயஸ்ய பாரம் வானர பும்க³வ || 5-37-41

ஜாநாமி க³மனே ஷ²க்திம் நயனே ச அபி தே மம |
அவஷ்²யம் ஸாம்ப்ரதா⁴ர்ய ஆஷு² கார்ய ஸித்³தி⁴꞉ இஹ ஆத்மன꞉ || 5-37-42

அயுக்தம் து கபி ஷ்²ரேஷ்ட² மயா க³ந்தும் த்வயா ஸஹ |
வாயு வேக³ ஸவேக³ஸ்ய வேகோ³ மாம் மோஹயேத் தவ || 5-37-43

அஹம் ஆகாஷ²ம் ஆஸக்தா உபரி உபரி ஸாக³ரம் |
ப்ரபதேயம் ஹி தே ப்ருʼஷ்டா²த் ப⁴யாத் வேகே³ன க³ச்ச²த꞉ || 5-37-44

பதிதா ஸாக³ரே ச அஹம் திமி நக்ர ஜ²ஷ ஆகுலே |
ப⁴யேயம் ஆஷு² விவஷா² யாத³ஸாம் அன்னம் உத்தமம் || 5-37-45

ந ச ஷ²க்ஷ்யே த்வயா ஸார்த⁴ம் க³ந்தும் ஷ²த்ரு விநாஷ²ன |
களத்ரவதி ஸந்தே³ஹ꞉ த்வயி அபி ஸ்யாத் அஸம்ʼஷ²யம் || 5-37-46

ஹ்ரியமாணாம் து மாம் த்³ருʼஷ்ட்வா ராக்ஷஸா பீ⁴ம விக்ரமா꞉ |
அனுக³ச்சே²யு꞉ ஆதி³ஷ்டா ராவணேன து³ராத்மனா || 5-37-47

தை꞉ த்வம் பரிவ்ருʼத꞉ ஷூ²ரை꞉ ஷூ²லம் உத்³க³ர பாணிபி⁴꞉ |
ப⁴வே꞉ த்வம் ஸம்ʼஷ²யம் ப்ராப்தோ மயா வீர களத்ரவான் || 5-37-48

ஸாயுதா⁴ ப³ஹவோ வ்யோம்னி ராக்ஷஸா꞉ த்வம் நிராயுத⁴꞉ |
கத²ம் ஷ²க்ஷ்யஸி ஸம்யாதும் மாம் சைவ பரிரக்ஷிதும் || 5-37-49

யுத்⁴யமானஸ்ய ரக்ஷோபி⁴꞉ தத꞉ தை꞉ க்ரூர கர்மபி⁴꞉ |
ப்ரபதேயம் ஹி தே ப்ருʼஷ்ட²த் ப⁴ய ஆர்தா கபி ஸத்தம || 5-37-50

அத² ரக்ஷாம்ʼஸி பீ⁴மானி மஹாந்தி ப³லவந்தி ச |
கத²ஞ்சித் ஸாம்பராயே த்வாம் ஜயேயு꞉ கபி ஸத்தம || 5-37-51

அத²வா யுத்⁴யமானஸ்ய பதேயம் விமுக²ஸ்ய தே |
பதிதாம் ச க்³ருʼஹீத்வா மாம் நயேயு꞉ பாப ராக்ஷஸா꞉ || 5-37-52

மாம் வா ஹரேயு꞉ த்வத்³த் ஹஸ்தாத் விஷ²ஸேயு꞉ அத² அபி வா |
அவ்யவஸ்தௌ² ஹி த்³ருʼஷ்²யேதே யுத்³தே⁴ ஜய பராஜயௌ || 5-37-53

அஹம் வா அபி விபத்³யேயம் ரக்ஷோபி⁴꞉ அபி⁴தர்ஜிதா |
த்வத் ப்ரயத்னோ ஹரி ஷ்²ரேஷ்ட² ப⁴வேன் நிஷ்ப²ல ஏவ து || 5-37-54

காமம் த்வம் அபி பர்யாப்தோ நிஹந்தும் ஸர்வ ராக்ஷஸான் |
ராக⁴வஸ்ய யஷோ² ஹீயேத் த்வயா ஷ²ஸ்தை꞉ து ராக்ஷஸை꞉ || 5-37-55

அத²வா ஆதா³ய ரக்ஷாம்ʼஸி ந்யஸ்யேயு꞉ ஸம்வ்ருʼதே ஹி மாம் |
யத்ர தே ந அபி⁴ஜானீயு꞉ ஹரயோ ந அபி ராக⁴வ꞉ || 5-37-56

ஆரம்ப⁴꞉ து மத் அர்தோ² அயம் தத꞉ தவ நிரர்த²க꞉ |
த்வயா ஹி ஸஹ ராமஸ்ய மஹான் ஆக³மனே கு³ண꞉ || 5-37-57

மயி ஜீவிதம் ஆயத்தம் ராக⁴வஸ்ய மஹாத்மன꞉ |
ப்⁴ராத்ருʼருʼணாம் ச மஹாபா³ஹோ தவ ராஜ குலஸ்ய ச || 5-37-58

தௌ நிராஷௌ² மத் அர்தே² து ஷோ²க ஸம்தாப கர்ஷி²தௌ |
ஸஹ ஸர்வ ருʼக்ஷ ஹரிபி⁴꞉ த்யக்ஷ்யத꞉ ப்ராண ஸம்க்³ரஹம் || 5-37-59

ப⁴ர்து꞉ ப⁴க்திம் புர꞉ க்ருʼத்ய ராமாத் அன்யஸ்ய வானர |
ந அஹம் ஸ்ப்ரஷ்டும் பதா³ கா³த்ரம் இச்சே²யம் வானர உத்தம || 5-37-60

யத் அஹம் கா³த்ர ஸம்ʼஸ்பர்ஷ²ம் ராவணஸ்ய க³தா ப³லாத் |
அனீஷா² கிம் கரிஷ்யாமி விநாதா² விவஷா² ஸதீ || 5-37-61

யதி³ ராமோ த³ஷ²க்³ரீவம் இஹ ஹத்வா ஸராக்ஷஸம் |
மாம் இதோ க்³ருʼஹ்ய க³ச்சே²த தத் தஸ்ய ஸத்³ருʼஷ²ம் ப⁴வேத் || 5-37-62

ஷ்²ருதா ஹி த்³ருʼஷ்டா꞉ ச மயா பராக்ரமா |
மஹாத்மன꞉ தஸ்ய ரண அவமர்தி³ன꞉ |
ந தே³வ க³ந்த⁴ர்வ பு⁴ஜம்க³ ராக்ஷஸா |
ப⁴வந்தி ராமேண ஸமா ஹி ஸம்யுகே³ || 5-37-63

ஸமீக்ஷ்ய தம் ஸம்யதி சித்ர கார்முகம் |
மஹாப³லம் வாஸவ துல்ய விக்ரமம் |
ஸலக்ஷ்மணம் கோ விஷஹேத ராக⁴வம் |
ஹுத அஷ²னம் தீ³ப்தம் இவ அனில ஈரிதம் || 5-37-64

ஸலக்ஷ்மணம் ராக⁴வம் ஆஜி மர்த³னம் |
தி³ஷா² க³ஜம் மத்தம் இவ வ்யவஸ்தி²தம் |
ஸஹேத கோ வானர முக்²ய ஸம்யுகே³ |
யுக³ அந்த ஸூர்ய ப்ரதிமம் ஷ²ர அர்சிஷம் || 5-37-65

ஸ மே ஹரி ஷ்²ரேஷ்ட² ஸலக்ஷ்மணம் பதிம் |
ஸயூத²பம் க்ஷிப்ரம் இஹ உபபாத³ய |
சிராய ராமம் ப்ரதி ஷோ²க கர்ஷி²தாம் |
குருஷ்வ மாம் வானர முக்²ய ஹர்ஷிதாம் || 5-37-66

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஸப்தத்ரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை