Wednesday 6 March 2024

சுந்தர காண்டம் 36ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஷட்த்ரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Hanuman speaking to Seetha

பூ⁴ய ஏவ மஹாதேஜா ஹனூமான் மாருத ஆத்மஜ꞉ |
அப்³ரவீத் ப்ரஷ்²ரிதம் வாக்யம் ஸீதா ப்ரத்யய காரணாத் || 5-36-1

வானரோ அஹம் மஹாபா⁴கே³ தூ³தோ ராமஸ்ய தீ⁴மத꞉ |
ராம நாம அன்கிதம் ச இத³ம் பஷ்²ய தே³வி அன்கு³ளீயகம் || 5-36-2

ப்ரத்யயார்த²ம் தவானீதம் தேன த³த்தம் மஹாத்மனா |
ஸமாஷ்²வஸிஹி ப⁴த்³ரம் தே க்ஷீண து³ஹ்க² ப²லா ஹி அஸி || 5-36-3

க்³ருʼஹீத்வா ப்ரேக்ஷமாணா ஸா ப⁴ர்து꞉ கர விபூ⁴ஷணம் |
ப⁴ர்தாரம் இவ ஸம்ப்ராப்தா ஜானகீ முதி³தா அப⁴வத் || 5-36-4

சாரு தத் வத³னம் தஸ்யா꞉ தாம்ர ஷு²க்ல ஆயத ஈக்ஷணம் |
அஷோ²ப⁴த விஷா²லாக்ஷ்யா ராஹு முக்த இவ உடு³ ராட் || 5-36-5
தத꞉ ஸா ஹ்ரீமதீ பா³லா ப⁴ர்து꞉ ஸந்தே³ஷ² ஹர்ஷிதா |
பரிதுட்ஷா ப்ரியம் ஷ்²ருத்வா ப்ராஷ²ம்ʼஸத மஹாகபிம் || 5-36-6

விக்ராந்த꞉ த்வம் ஸமர்த²꞉ த்வம் ப்ராஜ்ஞ꞉ த்வம் வானர உத்தம |
யேன இத³ம் ராக்ஷஸ பத³ம் த்வயா ஏகேன ப்ரத⁴ர்ஷிதம் || 5-36-7

ஷ²த யோஜன விஸ்தீர்ண꞉ ஸாக³ரோ மகர ஆலய꞉ |
விக்ரம ஷ்²லாக⁴னீயேன க்ரமதா கோ³ஷ்பதீ³ க்ருʼத꞉ || 5-36-8

ந ஹி த்வாம் ப்ராக்ருʼதம் மன்யே வனரம் வனர ருʼஷப⁴ |
யஸ்ய தே ந அஸ்தி ஸம்த்ராஸோ ராவணான் ந அபி ஸம்ப்⁴ரம꞉ || 5-36-9

அர்ஹஸே ச கபி ஷ்²ரேஷ்ட² மயா ஸமபி⁴பா⁴ஷிதும் |
யதி³ அஸி ப்ரேஷித꞉ தேன ராமேண விதி³த ஆத்மனா || 5-36-10

ப்ரேஷயிஷ்யதி து³ர்த⁴ர்ஷோ ராமோ ந ஹி அபரீக்ஷிதம் |
பராக்ரமம் அவிஜ்ஞாய மத் ஸகாஷ²ம் விஷே²ஷத꞉ || 5-36-11

தி³ஷ்ட்யா ச குஷ²லீ ராமோ த⁴ர்ம ஆத்மா த⁴ர்ம வத்ஸல꞉ |
லக்ஷ்மண꞉ ச மஹாதேஜா꞉ ஸுமித்ர ஆனந்த³ வர்த⁴ன꞉ || 5-36-12

குஷ²லீ யதி³ காகுத்ஸ்த²꞉ கிம் நு ஸாக³ர மேக²லாம் |
மஹீம் த³ஹதி கோபேன யுக³ அந்த அக்³னி꞉ இவ உத்தி²த꞉ || 5-36-13

அத²வா ஷ²க்திமந்தௌ தௌ ஸுராணாம் அபி நிக்³ரஹே |
மம ஏவ து ந து³ஹ்கா²னாம் அஸ்தி மன்யே விபர்யய꞉ || 5-36-14

கச்சிச் ச வ்யத²தே ராம꞉ கச்சின் ந பரிபத்யதே |
உத்தராணி ச கார்யாணி குருதே புருஷ உத்தம꞉ || 5-36-15

கச்சின் ந தீ³ன꞉ ஸம்ப்⁴ராந்த꞉ கார்யேஷு ச ந முஹ்யதி |
கச்சின் புருஷ கார்யாணி குருதே ந்ருʼபதே꞉ ஸுத꞉ || 5-36-16

த்³விவித⁴ம் த்ரிவித⁴ உபாயம் உபாயம் அபி ஸேவதே |
விஜிகீ³ஷு꞉ ஸுஹ்ருʼத் கச்சின் மித்ரேஷு ச பரம் தப꞉ || 5-36-17

கச்சின் மித்ராணி லப⁴தே மித்ரை꞉ ச அபி அபி⁴க³ம்யதே |
கச்சித் கல்யாண மித்ர꞉ ச மித்ரை꞉ ச அபி புர꞉ க்ருʼத꞉ || 5-36-18

கச்சித் ஆஷா²ஸ்தி தே³வானாம் ப்ரஸாத³ம் பார்தி²வ ஆத்மஜ꞉ |
கச்சித் புருஷ காரம் ச தை³வம் ச ப்ரதிபத்³யதே || 5-36-19

கச்சின் ந விக³த ஸ்னேஹோ விவாஸான் மயி ராக⁴வ꞉ |
கச்சின் மாம் வ்யஸனாத் அஸ்மான் மோக்ஷயிஷ்யதி வானர꞉ || 5-36-20

ஸுகா²னாம் உசிதோ நித்யம் அஸுகா²னாம் அனூசித꞉ |
து³ஹ்க²ம் உத்தரம் ஆஸாத்³ய கச்சித் ராமோ ந ஸீத³தி || 5-36-21

கௌஸல்யாயா꞉ ததா² கச்சித் ஸுமித்ராயா꞉ ததை²வ ச |
அபீ⁴க்ஷ்ணம் ஷ்²ரூயதே கச்சித் குஷ²லம் ப⁴ரதஸ்ய ச || 5-36-22

மன் நிமித்தேன மான அர்ஹ꞉ கச்சித் ஷோ²கேன ராக⁴வ꞉ |
கச்சின் ந அன்ய மனா ராம꞉ கச்சின் மாம் தாரயிஷ்யதி || 5-36-23

கச்சித் அக்ஷாஉஹிணீம் பீ⁴மாம் ப⁴ரதோ ப்⁴ராத்ருʼ வத்ஸல꞉ |
த்⁴வஜினீம் மந்த்ரிபி⁴꞉ கு³ப்தாம் ப்ரேஷயிஷ்யதி மத் க்ருʼதே || 5-36-24

வானர அதி⁴பதி꞉ ஷ்²ரீமான் ஸுக்³ரீவ꞉ கச்சித் ஏஷ்யதி |
மத் க்ருʼதே ஹரிபி⁴꞉ வீரை꞉ வ்ருʼதோ த³ந்த நக² ஆயுதை⁴꞉ || 5-36-25

கச்சிச் ச லக்ஷ்மண꞉ ஷூ²ர꞉ ஸுமித்ரா ஆனந்த³ வர்த⁴ன꞉ |
அஸ்த்ரவித் ஷ²ர ஜாலேன ராக்ஷஸான் வித⁴மிஷ்யதி || 5-36-26

ரௌத்³ரேண கச்சித் அஸ்த்ரேண ராமேண நிஹதம் ரணே |
த்³ரக்ஷ்யாமி அல்பேன காலேன ராவணம் ஸஸுஹ்ருʼஜ் ஜனம் || 5-36-27

கச்சின் ந தத்³த் ஹேம ஸமான வர்ணம் |
தஸ்ய ஆனனம் பத்³ம ஸமான க³ந்தி⁴ |
மயா வினா ஷு²ஷ்யதி ஷோ²க தீ³னம் |
ஜல க்ஷயே பத்³மம் இவ ஆதபேன || 5-36-28

த⁴ர்ம அபதே³ஷா²த் த்யஜத꞉ ச ராஜ்யாம் |
மாம் ச அபி அரண்யம் நயத꞉ பதா³திம் |
ந ஆஸீத் வ்யதா² யஸ்ய ந பீ⁴꞉ ந ஷோ²க꞉ |
கச்சித் ஸ தை⁴ர்யம் ஹ்ருʼத³யே கரோதி || 5-36-29

ந ச அஸ்ய மாதா ந பிதா ந ச அன்ய꞉ ந |
ஸ்னேஹாத் விஷி²ஷ்டோ அஸ்தி மயா ஸமோ வா |
தாவத்³த் ஹி அஹம் தூ³த ஜிஜீவிஷேயம் |
யாவத் ப்ரவ்ருʼத்திம் ஷ்²ருʼணுயாம் ப்ரியஸ்ய || 5-36-30

இதி இவ தே³வீ வசனம் மஹாஅர்த²ம் |
தம் வானர இந்த்³ரம் மது⁴ர அர்த²ம் உக்த்வா |
ஷ்²ரோதும் புன꞉ தஸ்ய வசோ அபி⁴ராமம் |
ராம அர்த² யுக்தம் விரராம ராமா || 5-36-31

ஸீதாயா வசனம் ஷ்²ருத்வா மாருதி꞉ பீ⁴ம விக்ரம꞉ |
ஷி²ரஸி அஞ்ஜலிம் ஆதா⁴ய வாக்யம் உத்தரம் அப்³ரவீத் || 5-36-32

ந த்வாம் இஹஸ்தா²ம் ஜானீதே ராம꞉ கமல லோசன꞉ |
தேன  த்வாம்ʼ நானயத்யாஷு² ஷ²சீமிவ புரந்த³ர꞉ || 5-36-33

ஷ்²ருத்வா ஏவ து வசோ மஹ்யம் க்ஷிப்ரம் ஏஷ்யதி ராக⁴வ꞉ |
சமூம் ப்ரகர்ஷன் மஹதீம் ஹரி ருʼஷ்க க³ண ஸம்குலாம் || 5-36-34

விஷ்டம்ப⁴யித்வா பா³ண ஓகை⁴꞉ அக்ஷோப்⁴யம் வருண ஆலயம் |
கரிஷ்யதி புரீம் லன்காம் காகுத்ஸ்த²꞉ ஷா²ந்த ராக்ஷஸாம் || 5-36-35

தத்ர யதி³ அந்தரா ம்ருʼத்யு꞉ யதி³ தே³வா꞉ ஸஹ அஸுரா꞉ |
ஸ்தா²ஸ்யந்தி பதி² ராமஸ்ய ஸ தான் அபி வதி⁴ஷ்யதி || 5-36-36

தவ அத³ர்ஷ²னஜேன ஆர்யே ஷோ²கேன ஸ பரிப்லுத꞉ |
ந ஷ²ர்ம லப⁴தே ராம꞉ ஸிம்ஹ அர்தி³த இவ த்³விப꞉ || 5-36-37

த³ர்த³ரேண ச தே தே³வி ஷ²பே மூல ப²லேன ச |
மலயேன ச விந்த்⁴யேன மேருணா மந்த³ரேண ச || 5-36-38
யதா² ஸுநயனம்ʼ வல்கு³ பி³ம்பௌ³ஷ்ட²ம்ʼ சாருகுண்ட³லம் |
முக²ம்ʼ த்³ரக்ஷ்யஸி ராமஸ்ய பூர்ணசந்த்³ரமிவோதி³தம் || 5-36-39

க்ஷிப்ரம்ʼ த்³ரக்ஷ்யஸி வைதே³ஹி ராமம்ʼ ப்ரஸ்ரவணே கி³ரௌ |
ஷ²தக்ரதுமிவாஸீனம்ʼ நாகப்ருʼஷ்ட²ஸ்ய மூர்த⁴னி || 5-36-40

ந மாம்ʼஸம்ʼ ராக⁴வோ பு⁴ங்க்தே ந சாபி மது⁴ஸேவதே |
வன்யம்ʼ ஸுவிஹிதம்ʼ நித்யம்ʼ ப⁴க்தமஷ்²னாதி பஞ்சமம் || 5-36-41

ந ஏவ த³ம்ʼஷா²ன் ந மஷ²கான் ந கீடான் ந ஸரீ ஸ்ருʼபான் |
ராக⁴வோ அபனயேத் க³த்ராத் த்வத் க³தேன அந்த꞉ ஆத்மனா || 5-36-42

நித்யம் த்⁴யான பரோ ராமோ நித்யம் ஷோ²க பராயண꞉ |
ந அன்யச் சிந்தயதே கிஞ்சித் ஸ து காம வஷ²ம் க³த꞉ || 5-36-43

அநித்³ர꞉ ஸததம் ராம꞉ ஸுப்தோ அபி ச நர உத்தம꞉ |
ஸீதேதி மது⁴ராம் வாணீம் வ்யாஹரன் ப்ரதிபு³த்⁴யதே || 5-36-44

த்³ருʼஷ்ட்வா ப²லம் வா புஷ்பம் வா யச் ச அன்யத் ஸ்த்ரீ மனோ ஹரம் |
ப³ஹுஷோ² ஹா ப்ரியேதி ஏவம் ஷ்²வஸன் த்வாம் அபி⁴பா⁴ஷதே || 5-36-45

ஸ தே³வி நித்யம் பரிதப்யமான꞉ |
த்வாம் ஏவ ஸீதேதி அபி⁴பா⁴ஷமாண꞉ |
த்⁴ருʼத வ்ரதோ ராஜ ஸுதோ மஹாத்மா |
தவ ஏவ லாபா⁴ய க்ருʼத ப்ரயத்ன꞉ || 5-36-46

ஸா ராம ஸம்கீர்தன வீத ஷோ²கா |
ராமஸ்ய ஷோ²கேன ஸமான ஷோ²கா |
ஷ²ரன் முகே²ன அம்பு³த³ ஷே²ஷ |
நிஷா² இவ வைதே³ஹ ஸுதா ப³பூ⁴வ || 5-36-47

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஷட்த்ரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை