Tuesday 27 February 2024

சுந்தர காண்டம் 34ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ சதுஸ்த்ரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Seetha doubts Hanuman to be Ravana

தஸ்யா꞉ தத் வசனம் ஷ்²ருத்வா ஹனூமான் ஹரி யூத²ப꞉ |
து³ஹ்கா²த் து³ஹ்க² அபி⁴பூ⁴தாயா꞉ ஸாந்தம் உத்தரம் அப்³ரவீத் || 5-34-1

அஹம் ராமஸ்ய ஸந்தே³ஷா²த் தே³வி தூ³த꞉ தவ ஆக³த꞉ |
வைதே³ஹி குஷ²லீ ராம꞉ த்வாம் ச கௌஷ²லம் அப்³ரவீத் || 5-34-2

யோ ப்³ராஹ்மம் அஸ்த்ரம் வேதா³ன் ச வேத³ வேத³விதா³ம் வர꞉ |
ஸ த்வாம் தா³ஷ²ரதீ² ராமோ தே³வி கௌஷ²லம் அப்³ரவீத் || 5-34-3

லக்ஷ்மண꞉ ச மஹாதேஜா ப⁴ர்து꞉ தே அனுசர꞉ ப்ரிய꞉ |
க்ருʼதவான் ஷோ²க ஸம்தப்த꞉ ஷி²ரஸா தே அபி⁴வாத³னம் || 5-34-4

ஸா தயோ꞉ குஷ²லம் தே³வீ நிஷ²ம்ய நர ஸிம்ஹயோ꞉ |
ப்ரீதி ஸம்ஹ்ருʼஷ்ட ஸர்வ அன்கீ³ ஹனூமாந்தம் அத² அப்³ரவீத் || 5-34-5

கல்யாணீ ப³த க³தா² இயம் லௌகிகீ ப்ரதிபா⁴தி மே |
ஏஹி ஜீவந்தம் ஆனதோ³ நரம் வர்ஷ ஷ²தாத் அபி || 5-34-6

தயோ꞉ ஸமாக³மே தஸ்மின் ப்ரீதி꞉ உத்பாதி³தா அத்³பு⁴தா |
பரஸ்பரேண ச ஆலாபம் விஷ்²வஸ்தௌ தௌ ப்ரசக்ரது꞉ || 5-34-7

தஸ்யா꞉ தத் வசனம் ஷ்²ருத்வா ஹனூமான் ஹரி யூத²ப꞉ |
ஸீதாயா꞉ ஷோ²க தீ³னாயா꞉ ஸமீபம் உபசக்ரமே || 5-34-8

யதா² யதா² ஸமீபம் ஸ ஹனூமான் உபஸர்பதி |
ததா² ததா² ராவணம் ஸா தம் ஸீதா பரிஷ²ன்கதே || 5-34-9

அஹோ தி⁴க்³ தி⁴க்³ க்ருʼதம் இத³ம் கதி²தம் ஹி யத் அஸ்ய மே |
ரூப அந்தரம் உபாக³ம்ய ஸ ஏவ அயம் ஹி ராவண꞉ || 5-34-10

தாம் அஷோ²கஸ்ய ஷா²கா²ம் ஸா விமுக்த்வா ஷோ²க கர்ஷி²தா |
தஸ்யாம் ஏவ அனவத்³ய அன்கீ³ த⁴ரண்யாம் ஸமுபாவிஷ²த் || 5-34-11

ஹனுமானபி து³꞉கா²ர்தாம்ʼ தாம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ப⁴யமோஹிதாம் |
அவந்த³த மஹாபா³ஹு꞉ தத꞉ தாம் ஜனக ஆத்மஜாம் || 5-34-12
ஸா ச ஏனம் ப⁴ய வித்ரஸ்தா பூ⁴யோ ந ஏவ அப்⁴யுதை³க்ஷத |

தம் த்³ருʼஷ்ட்வா வந்த³மானம் து ஸீதா ஷ²ஷி² நிப⁴ ஆனனா || 5-34-13
அப்³ரவீத் தீ³ர்க⁴ம் உச்ச்²வஸ்ய வானரம் மது⁴ர ஸ்வரா |

மாயாம் ப்ரவிஷ்டோ மாயாவீ யதி³ த்வம் ராவண꞉ ஸ்வயம் || 5-34-14
உத்பாத³யஸி மே பூ⁴ய꞉ ஸம்தாபம் தன் ந ஷோ²ப⁴னம் |

ஸ்வம் பரித்யஜ்ய ரூபம் ய꞉ பரிவ்ராஜக ரூபத்⁴ருʼத் || 5-34-15
ஜன ஸ்தா²னே மயா த்³ருʼஷ்ட꞉ த்வம் ஸ ஏவ அஸி ராவண꞉ |

உபவாஸ க்ருʼஷா²ம் தீ³னாம் காம ரூப நிஷா² சர || 5-34-16
ஸம்தாபயஸி மாம் பூ⁴ய꞉ ஸம்தாபம் தன் ந ஷோ²ப⁴னம் |

அத²வா நைததே³வம்ʼ ஹி யன்மயா பரிஷ²ங்கிதம் || 5-34-17
மனஸோ ஹி மம ப்ரீதிருத்பன்னா தவ த³ர்ஷ²னாத் |

யதி³ ராமஸ்ய தூ³த꞉ த்வம் ஆக³தோ ப⁴த்³ரம் அஸ்து தே || 5-34-18
ப்ருʼச்சா²மி த்வாம் ஹரி ஷ்²ரேஷ்ட² ப்ரியா ராம கதா² ஹி மே |

கு³ணான் ராமஸ்ய கத²ய ப்ரியஸ்ய மம வானர || 5-34-19
சித்தம் ஹரஸி மே ஸௌம்ய நதீ³ கூலம் யதா² ரய꞉ |

அஹோ ஸ்வப்னஸ்ய ஸுக²தா யா அஹம் ஏவம் சிர ஆஹ்ருʼதா || 5-34-20
ப்ரேஷிதம் நாம பஷ்²யாமி ராக⁴வேண வன ஓகஸம் |

ஸ்வப்னே(அ)பி யத்³யஹம் வீரம்ʼ ராக⁴வம் ஸஹலக்ஷ்மணம் || 5-34-21
பஷ்²யேயம் நாவஸீதே³யம் ஸ்வப்னோ(அ)பி மம மத்ஸரீ |

ந அஹம் ஸ்வப்னம் இமம் மன்யே ஸ்வப்னே த்³ருʼஷ்ட்வா ஹி வானரம் || 5-34-22
ந ஷ²க்யோ அப்⁴யுத³ய꞉ ப்ராப்தும் ப்ராப்த꞉ ச அப்⁴யுத³யோ மம |

கிம் நு ஸ்யாச் சித்த மோஹோ அயம் ப⁴வேத் வாத க³தி꞉ து இயம் || 5-34-23
உன்மாத³ஜோ விகாரோ வா ஸ்யாத் இயம் ம்ருʼக³ த்ருʼஷ்ணிகா |

அத²வா ந அயம் உன்மாதோ³ மோஹோ அபி உன்மாத³ லக்ஷ்மண꞉ || 5-34-24
ஸம்பு³த்⁴யே ச அஹம் ஆத்மானம் இமம் ச அபி வன ஓகஸம் |

இதி ஏவம் ப³ஹுதா⁴ ஸீதா ஸம்ப்ரதா⁴ர்ய ப³ல அப³லம் || 5-34-25
ரக்ஷஸாம் காம ரூபத்வான் மேனே தம் ராக்ஷஸ அதி⁴பம் |

ஏதாம் பு³த்³தி⁴ம் ததா³ க்ருʼத்வா ஸீதா ஸா தனு மத்⁴யமா || 5-34-26
ந ப்ரதிவ்யாஜஹார அத² வானரம் ஜனக ஆத்மஜா |

ஸீதாயா꞉ சிந்திதம் பு³த்³த்⁴வா ஹனூமான் மாருத ஆத்மஜ꞉ || 5-34-27
ஷ்²ரோத்ர அனுகூலை꞉ வசனை꞉ ததா³ தாம் ஸம்ப்ரஹர்ஷயத் |

ஆதி³த்ய இவ தேஜஸ்வீ லோக காந்த꞉ ஷ²ஷீ² யதா² || 5-34-28
ராஜா ஸர்வஸ்ய லோகஸ்ய தே³வோ வைஷ்²ரவணோ யதா² |
விக்ரமேண உபபன்ன꞉ ச யதா² விஷ்ணு꞉ மஹாயஷா²꞉ || 5-34-29

ஸத்ய வாதீ³ மது⁴ர வாக்³ தே³வோ வாசஸ்பதி꞉ யதா² |
ரூபவான் ஸுப⁴க³꞉ ஷ்²ரீமான் கந்த³ர்ப இவ மூர்திமான் || 5-34-30

ஸ்தா²ன க்ரோத⁴ ப்ரஹர்தா ச ஷ்²ரேஷ்டோ² லோகே மஹாரத²꞉ |
பா³ஹுச் சாயாம் அவஷ்டப்³தோ⁴ யஸ்ய லோகோ மஹாத்மன꞉ || 5-34-31

அபக்ருʼஷ்²ஷ்ய ஆஷ்²ரம பதா³ன் ம்ருʼக³ ரூபேண ராக⁴வம் |
ஷூ²ன்யே யேன அபனீதா அஸி தஸ்ய த்³ரக்ஷ்யஸி யத் ப²லம் || 5-34-32

நசிராத் ராவணம் ஸம்க்²யே யோ வதி⁴ஷ்யதி வீர்யவான் |
ரோஷ ப்ரமுக்தை꞉ இஷுபி⁴꞉ ஜ்வலத்³பி⁴꞉ இவ பாவகை꞉ || 5-34-33
தேன அஹம் ப்ரேஷிதோ தூ³த꞉ த்வத் ஸகாஷ²ம் இஹ ஆக³த꞉ |
த்வத் வியோகே³ன து³ஹ்க² ஆர்த꞉ ஸ த்வாம் கௌஷ²லம் அப்³ரவீத் || 5-34-34

லக்ஷ்மண꞉ ச மஹாதேஜா꞉ ஸுமித்ர ஆனந்த³ வர்த⁴ன꞉ |
அபி⁴வாத்³ய மஹாபா³ஹு꞉ ஸோ அபி கௌஷ²லம் அப்³ரவீத் || 5-34-35

ராமஸ்ய ச ஸகா² தே³வி ஸுக்³ரீவோ நாம வானர꞉ |
ராஜா வானர முக்²யானாம் ஸ த்வாம் கௌஷ²லம் அப்³ரவீத் || 5-34-36

நித்யம் ஸ்மரதி ராம꞉ த்வாம் ஸஸுக்³ரீவ꞉ ஸலக்ஷ்மண꞉ |
தி³ஷ்ட்யா ஜீவஸி வைதே³ஹி ராக்ஷஸீ வஷ²ம் ஆக³தா || 5-34-37

நசிராத் த்³ரக்ஷ்யஸே ராமம் லக்ஷ்மணம் ச மஹாரத²ம் |
மத்⁴யே வானர கோடீனாம் ஸுக்³ரீவம் ச அமித ஓஜஸம் || 5-34-38

அஹம் ஸுக்³ரீவ ஸசிவோ ஹனூமான் நாம வானர꞉ |
ப்ரவிஷ்டோ நக³ரீம் லன்காம் லன்க⁴யித்வா மஹாஉத³தி⁴ம் || 5-34-39

க்ருʼத்வா மூர்த்⁴னி பத³ ந்யாஸம் ராவணஸ்ய து³ராத்மன꞉ |
த்வாம் த்³ரஷ்டும் உபயாதோ அஹம் ஸமாஷ்²ரித்ய பராக்ரமம் || 5-34-40

ந அஹம் அஸ்மி ததா² தே³வி யதா² மாம் அவக³ச்ச²ஸி |
விஷ²ன்கா த்யஜ்யதாம் ஏஷா ஷ்²ரத்³த⁴த்ஸ்வ வத³தோ மம || 5-34-41

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ சதுஸ்த்ரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை