Monday 26 February 2024

சுந்தர காண்டம் 33ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ த்ரயஸ்த்ரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Seetha speaking to Hanuman

ஸோ(அ)வதீர்ய த்³ருமாத்தஸ்மாத்³வித்³ருமப்ரதிமானன꞉ |
வினீதவேஷ꞉ க்ருʼபண꞉ ப்ரணிபத்யோபஸ்ருʼத்ய ச || 5-33-1
தாம் அப்³ரவீன் மஹாதேஜா ஹனூமான் மாருத ஆத்மஜ꞉ |
ஷி²ரஸி அஞ்ஜலிம் ஆதா⁴ய ஸீதாம் மது⁴ரயா கி³ரா || 5-33-2

கா நு பத்³ம பலாஷ² அக்ஷீ க்லிஷ்ட கௌஷே²ய வாஸினீ |
த்³ருமஸ்ய ஷா²கா²ம் ஆலம்ப்³ய திஷ்ட²ஸி த்வம் அனிந்தி³தா || 5-33-3

கிம் அர்த²ம் தவ நேத்ராப்⁴யாம் வாரி ஸ்ரவதி ஷோ²கஜம் |
புண்ட³ரீக பலாஷா²ப்⁴யாம் விப்ரகீர்ணம் இவ உத³கம் || 5-33-4

ஸுராணாம் அஸுராணாம் ச நாக³ க³ந்த⁴ர்வ ரக்ஷஸாம் |
யக்ஷாணாம் கிம்னராணாம் ச கா த்வம் ப⁴வஸி ஷோ²ப⁴னே || 5-33-5

கா த்வம் ப⁴வஸி ருத்³ராணாம் மருதாம் வா வர ஆனனே |
வஸூனாம் வா வர ஆரோஹே தே³வதா ப்ரதிபா⁴ஸி மே || 5-33-6

கிம் நு சந்த்³ரமஸா ஹீனா பதிதா விபு³த⁴ ஆலயாத் |
ரோஹிணீ ஜ்யோதிஷாம் ஷ்²ரேஷ்டா² ஷ்²ரேஷ்டா² ஸர்வ கு³ண அன்விதா || 5-33-7

கோபாத் வா யதி³ வா மோஹாத் ப⁴ர்தாரம் அஸித ஈக்ஷணா || 5-33-8
வஸிஷ்ட²ம் கோபயித்வா த்வம் ந அஸி கல்யாணி அருந்த⁴தீ |

கோ நு புத்ர꞉ பிதா ப்⁴ராத ப⁴ர்தா வா தே ஸுமத்⁴யமே || 5-33-9
அஸ்மால் லோகாத் அமும் லோகம் க³தம் த்வம் அனுஷோ²சஸி |

ரோத³நாத³திநி꞉ஷ்²வாஸாத்³பூ⁴மிஸம்ʼஸ்பர்ஷ²நாத³பி || 5-33-10
ந த்வாம் தே³வீமஹம் மன்யே ராஜ்ஞ꞉ ஸஞ்ஜ்ஞாவதா⁴ரணாத் |

வ்யஞ்ஜனானி ஹி தே யானி லக்ஷணானி ச லக்ஷயே || 5-33-11
மஹிஷீ பூ⁴மி பாலஸ்ய ராஜ கன்யா அஸி மே மதா |

ராவணேன ஜன ஸ்தா²னாத் ப³லாத் அபஹ்ருʼதா யதி³ || 5-33-12
ஸீதா த்வம் அஸி ப⁴த்³ரம் தே தன் மம ஆசக்ஷ்வ ப்ருʼச்ச²த꞉ |

யதா² ஹி தவ வைதை³ன்யம் ரூபம் சாப்யதிமானுஷம் || 5-33-13
தபஸா சான்விதோ வேஷஸ்த்வம்ʼ ராமமஹிஷீ த்⁴ருவம் |

ஸா தஸ்ய வசனம் ஷ்²ருத்வா ராம கீர்தன ஹர்ஷிதா || 5-33-14
உவாச வாக்யம் வைதே³ஹீ ஹனூமந்தம் த்³ரும ஆஷ்²ரிதம் |

ப்ருʼதி²வ்யாம்ʼ ராஜஸிம்ʼஹானாம்ʼ முக்²யஸ்ய விதி³தாத்மன꞉ || 5-33-15
ஸ்னுஷா த³ஷ²ரத²ஸ்யாஹம் ஷ²த்ருஸைன்யப்ரதாபின꞉ |

து³ஹிதா ஜனகஸ்ய அஹம் வைதே³ஹஸ்ய மஹாத்மன꞉ || 5-33-16
ஸீதா ச நாம நாம்னா அஹம் பா⁴ர்யா ராமஸ்ய தீ⁴மத꞉ |

ஸமா த்³வாத³ஷ² தத்ர அஹம் ராக⁴வஸ்ய நிவேஷ²னே || 5-33-17
பு⁴ன்ஜானா மானுஷான் போ⁴கா³ன் ஸர்வ காம ஸம்ருʼத்³தி⁴னீ |

தத꞉ த்ரயோத³ஷே² வர்ஷே ராஜ்யேன இக்ஷ்வாகு நந்த³னம் || 5-33-18
அபி⁴ஷேசயிதும் ராஜா ஸ உபாத்⁴யாய꞉ ப்ரசக்ரமே |

தஸ்மின் ஸம்ப்⁴ரியமாணே து ராக⁴வஸ்ய அபி⁴ஷேசனே || 5-33-19
கைகேயீ நாம ப⁴ர்தாரம் தே³வீ வசனம் அப்³ரவீத் |

ந பிபே³யம் ந கா²தே³யம் ப்ரத்யஹம் மம போ⁴ஜனம் || 5-33-20
ஏஷ மே ஜீவிதஸ்ய அந்தோ ராமோ யதி³ அபி⁴ஷிச்யதே |

யத் தத் உக்தம் த்வயா வாக்யம் ப்ரீத்யா ந்ருʼபதி ஸத்தம || 5-33-21
தச் சேன் ந விதத²ம் கார்யம் வனம் க³ச்ச²து ராக⁴வ꞉ |

ஸ ராஜா ஸத்ய வாக்³ தே³வ்யா வர தா³னம் அனுஸ்மரன் || 5-33-22
முமோஹ வசனம் ஷ்²ருத்வா கைகேய்யா꞉ க்ரூரம் அப்ரியம் |

தத꞉ து ஸ்த²விரோ ராஜா ஸத்ய த⁴ர்மே வ்யவஸ்தி²த꞉ || 5-33-23
ஜ்யேஷ்ட²ம் யஷ²ஸ்வினம் புத்ரம் ருத³ன் ராஜ்யம் அயாசத |

ஸ பிது꞉ வசனம் ஷ்²ரீமான் அபி⁴ஷேகாத் பரம் ப்ரியம் || 5-33-24
மனஸா பூர்வம் ஆஸாத்³ய வாசா ப்ரதிக்³ருʼஹீதவான் |

த³த்³யான் ந ப்ரதிக்³ருʼஹ்ணீயான் ந ப்³ரூயத் கிஞ்சித் அப்ரியம் || 5-33-25
அபி ஜீவித ஹேதோ꞉ ஹி ராம꞉ ஸத்ய பராக்ரம꞉ |

ஸ விஹாய உத்தரீயாணி மஹாஅர்ஹாணி மஹாயஷா²꞉ || 5-33-26
விஸ்ருʼஜ்ய மனஸா ராஜ்யம் ஜனன்யை மாம் ஸமாதி³ஷ²த் |

ஸா அஹம் தஸ்ய அக்³ரத꞉ தூர்ணம் ப்ரஸ்தி²தா வன சாரிணீ || 5-33-27
ந ஹி மே தேன ஹீனாயா வாஸ꞉ ஸ்வர்கே³ அபி ரோசதே |

ப்ராக்³ ஏவ து மஹாபா⁴க³꞉ ஸௌமித்ரி꞉ மித்ர நந்த³ன꞉ || 5-33-28
பூர்வஜஸ்ய அனுயாத்ரா அர்தே² த்³ரும சீரை꞉ அலம்க்ருʼத꞉ |

தே வயம் ப⁴ர்து꞉ ஆதே³ஷ²ம் ப³ஹு மான்ய த்³ருʼட⁴ வ்ரதா꞉ || 5-33-29
ப்ரவிஷ்டா꞉ ஸ்ம புராத் த்³ருʼஷ்டம் வனம் க³ம்பீ⁴ர த³ர்ஷ²னம் |

வஸதோ த³ண்ட³க அரண்யே தஸ்ய அஹம் அமித ஓஜஸ꞉ || 5-33-30
ரக்ஷஸா அபஹ்ருʼதா பா⁴ர்யா ராவணேன து³ராத்மனா |

த்³வௌ மாஸௌ தேன மே காலோ ஜீவித அனுக்³ரஹ꞉ க்ருʼத꞉ || 5-33-31
ஊர்த்⁴வம் த்³வாப்⁴யாம் து மாஸாப்⁴யாம் தத꞉ த்யக்ஷ்யாமி ஜீவிதம் |

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ த்ரயஸ்த்ரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை