Tuesday 20 February 2024

சுந்தர காண்டம் 27ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஸப்தவிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Trijata's dream Seetha Rama and Lakshmana riding in a four tusked elephant

இத்யுக்தாஹ் ஸீதயா கோ⁴ரம்ʼ ராக்ஷஸ்ய꞉ க்ரோத⁴மூர்சி²தா꞉ |
காஷ்²சிஜ்ஜக்³முஸ்ததா³க்²யாதும்ʼ ராவணஸ்ய து³ராத்மன꞉ || 5-27-1

தத꞉ ஸீதாமுபாக³ம்ய ராக்ஷஸ்யோ கோ⁴ரத³ர்ஷ²னா꞉ |
புன꞉ புருஷமேகார்த²மனர்தா²ர்த²மதா²ப்³ருவன் || 5-27-2

அத்³யேதா³னீம்ʼ தவானார்யே ஸீதே பாபவிநிஷ்²சயே |
ராக்ஷஸ்யோ ப⁴க்ஷயிஷ்யந்தி மாம்ʼஸமேதத்³யதா²ஸுக²ம் || 5-27-3

ஸீதாம்ʼ தாபி⁴ரனார்யாபி⁴ர்த்³ருʼஷ்ட்வா ஸந்தர்ஜிதாம்ʼ ததா³ |
ராக்ஷஸீ த்ரிஜடா வ்ருʼத்³தா⁴ ஷ²யானா வாக்யமப்³ரவீத் || 5-27-4

ஆத்மானம்ʼ கா²த³தானார்யா ந ஸீதாம்ʼ ப⁴க்ஷயிஷ்யத² |
ஜனகஸ்ய ஸுதாமிஷ்டாம்ʼ ஸுன்னஷாம்ʼ த³ஷ²ரத²ஸ்ய ச || 5-27-5

ஸ்வப்னோ ஹ்யத்³ய மயா த்³ருʼஷ்டோ தா³ருனோ ரோமஹர்ஷண꞉ |
ராக்ஷஸாநாமபா⁴வாய ப⁴ர்துரஸ்யா ப⁴வாய ச || 5-27-6

ஏவமுக்டாஸ்த்ரிஜடயா ராக்ஷஸ்ய꞉ க்ரோத⁴மூர்சி²தா꞉ |
ஸர்வா ஏவாப்³ருவன்பீ⁴தாஸ்த்ரிஜடாம்ʼ தாமித³ம்ʼ வச꞉ || 5-27-7

கத²யஸ்வ த்வயா த்³ருʼஷ்ட꞉ ஸ்வப்னோ(அ)யம்ʼ கீத்³ருʼஷோ² நிஷி² |
தாஸாம்ʼ ஷ்²ருத்வா து வசனம்ʼ ராக்ஷஸீனாம்ʼ முகா²ச்ய்சுதம் || 5-27-8
உவாச வசனம்ʼ காலே த்ரிஜடா ஸ்வப்னஸம்ʼஷ்²ரிதம் |

க³ஜத³ந்தமயீம்ʼ தி³வ்யாம்ʼ ஷி²பி³காமந்தரிக்ஷகா³ம் || 5-27-9
யுக்தாம்ʼ ஹம்ʼஸஸஹ்ரேண ஸ்வயமாஸ்தா²ய ராக⁴வ꞉ |
ஷு²க்லமால்யாம்ப³ரத⁴ரோ லக்ஷ்மணேன ஸஹாக³த꞉ || 5-27-10

ஸ்வப்னே சாத்³ய மயா த்³ருʼஷ்டா ஸீதா ஷு²க்லாம்ப³ராவ்ருʼதா |
ஸாக³ரேண பரிக்ஷிப்தம்ʼ ஸ்வேதம்ʼ பர்வதமாஸ்தி²தா || 5-27-11

ராமேண ஸங்க³தா ஸீதா பா⁴ஸ்கரேண ப்ரபா⁴ யதா² |
ராக⁴வஷ்²ச மயா த்³ருʼஷ்டஷ்²ச துர்த³ம்ʼஷ்ட்ரம்ʼ மஹாக³ஜம் || 5-27-12

ததஸ்தௌ நரஷா²ர்தூ³ளௌ தீ³ப்யமானௌ ஸ்வதேஜஸா || 5-27-13
ஷு²க்லமால்யாம்ப³ரத⁴ரௌ ஜானகீம்ʼ பர்யுபஸ்தி²தௌ |

ததஸ்தஸ்ய நக³ஸ்யாக்³ரே ஹ்யாகாஷ²ஸ்த²ஸ்ய த³ந்தின꞉ || 5-27-14
ப⁴ர்த்ரா பரிக்³ருʼஹீதஸ்ய ஜானகீ ஸ்கந்த⁴மாஷ்²ரிதா |

ப⁴ர்துரங்காத்ஸமுத்பத்ய தத꞉ கமலலோசனா || 5-27-15
சந்த்³ரஸூர்யௌ மயா த்³ருʼஷ்டா பாணினா பரிமார்ஜதீ |

ததஸ்தாப்⁴யாம்ʼ குமாராப்⁴யாமாஸ்தி²த꞉ ஸ க³ஜோத்தம꞉ || 5-27-16
ஸீதயா ச விஷா²லாக்ஷ்யா லங்காயா உபரிஸ்தி²த꞉

பாண்டு³ரர்ஷப⁴யுக்தேன ரதே²னாஷ்டயுஜா ஸ்வயம் || 5-27-17
இஹோபயாத꞉ காகுத்²ஸ꞉ ஸீதயா ஸஹ பா⁴ர்ய யா |

லக்ஷ்மணேன ஸஹ ப்⁴ராத்ரா ஸீதயா ஸஹ வீர்யவான் || 5-27-18
ஆருஹ்ய புஷ்பகம்ʼ தி³வ்யம்ʼ விமானம்ʼ ஸூர்யஸன்னிப⁴ம் |
உத்தராம்ʼ தி³ஷ²மாலோக்ய ஜகா³ம புருஷ்த்தம꞉ || 5-27-19

ஏவம்ʼ ஸ்வப்னே மயா த்³ருʼஷ்டோ ராமோ விஷ்ணுபராக்ரம꞉ |
லக்ஷ்மணேன ஸஹ ப்⁴ராத்ரா ஸீதயா ஸஹ ராக⁴வ꞉ || 5-27-20

ந ஹி ராமோ மஹாதேஜா꞉ ஷோ²க்யோ ஜேதும்ʼ ஸுராஸுரை꞉ |
ராக்ஷஸைர்வாபி சான்யைர்வா ஸ்வர்க³꞉ பாபஜனைரிவ || 5-27-21

ராவணஷ்²ச மயா த்³ருʼஷ்ட꞉ க்ஷிதௌ தைலஸமுக்ஷித꞉ |
ரக்தவாஸாஹ் பிப³ன் மத்த꞉ கரவீரக்ருʼதஸ்ரஜ꞉|| 5-27-22

விமானாத்புஷ்பகாத³த்³ய ராவண꞉ பதிதோ பு⁴வி |
க்ருʼஷ்யமாண꞉ ஸ்த்ரியா த்³ருʼஷ்டோ முண்ட³꞉ க்ருʼஷ்ணாம்ப³ர꞉ புன꞉ || 5-27-23

ரதே²ன க²ரயுக்தேன ரக்தமால்யானுலேபன꞉ |
பிப³ம்ʼஸ்தைலம்ʼ ஹஸந்ந்ருʼதன் ப்⁴ராந்தசித்தாகுலேந்த்³ரிய꞉ || 5-27-24

க³ர்த³பே⁴ன யயௌ ஷீ²க்³ரம்ʼ த³க்ஷிணாம்ʼ தி³ஷ²மாஸ்தி²த꞉ |
புனரேவ மயா த்³ருʼஷ்டோ ராவணோ ராக்ஷஸேஷ்²வர꞉ || 5-27-25
பதிதோ(அ)வாக்சி²ரா பூ⁴மௌ க³ர்த³பா⁴த்³ப⁴யமோஹித꞉ |

ஸஹஸோத்தா²ய ஸம்ப்⁴ராந்தோ ப⁴யார்தோ மத³விஹ்வல꞉ || 5-27-26
உன்மத்த இவ தி³க்³வாஸா து³ர்வாக்யம்ʼ ப்ரளபன் ப³ஹு |
து³ர்க³ந்த⁴ம்ʼ து³ஸ்ஸஹம்ʼ கோ⁴ரம்ʼ திமிரம்ʼ நரகோபமம் || 5-27-27
மலபங்கம்ʼ ப்ரவிஷ்²யாஷு² மக்³னஸ்தத்ர ஸ ராவண꞉ |

கண்டே² ப³த்³த்⁴வா த³ஷ²க்³ரீவம்ʼ ப்ரமதா³ ரக்தவாஸினீ || 5-27-28
காளீ கர்த³மலிப்தாங்கீ³ தி³ஷ²ம்ʼ யாம்யாம்ʼ ப்ரகர்ஷதி |

ஏவம்ʼ தத்ர மயா த்³ருʼஷ்டஹ் கும்ப⁴கர்ணோ நிஷா²சர꞉ || 5-27-29
ராவணஸ்ய ஸுதா꞉ ஸர்வே த்³ருʼஷ்டாஸ்தைலஸமுக்ஷிதா꞉ |

வராஹேண த³ஷ²க்³ரீவ꞉ ஷி²ம்ʼஷு²மாரேண சேந்த்³ரஜித் || 5-27-30
உஷ்ட்ரேண கும்ப⁴கர்ணஷ்²ச ப்ரயாதா த³க்ஷிணாம்ʼ தி³ஷ²ம் |

ஏகஸ்தத்ர மயா த்³ருʼஷ்ட꞉ ஷ்²வேதச்ச²த்ரோ விபீ⁴ஸண꞉ || 5-27-31
ஷு²க்லமால்யாம்ப³ரத⁴ர꞉ ஷு²க்லக³ந்தா⁴னுலேபன꞉ |

ஷ²ங்க²து³ந்து³பி⁴நிர்கோ⁴ஷைர்ந்ருʼத்தகீ³தைரளங்க்ருʼத꞉ || 5-27-32
ஆருஹ்ய ஷை²லஸங்காஷ²ம்ʼ மேக⁴ஸ்தனிதநிஸ்வனம் |
சதுர்த⁴ந்தம்ʼ க³ஜம்ʼ தி³வ்யமாஸ்தே தத்ர விபீ⁴ஷண꞉ || 5-27-33
சதுர்பி⁴꞉ ஸசிவை꞉ ஸார்த⁴ம்ʼ வஹாயஸமுபஸ்தி²த꞉ |

ஸமாஜஷ்²ச மயா த்³ருʼஷ்டோ கீ³தவாதி³த்ரநி꞉ஸ்வன꞉ || 5-27-34
பிப³தாம்ʼ ரக்தமால்யானாம்ʼ ரக்ஷஸாம்ʼ ரக்தவாஸஸாம் |

லங்கா சேயம்ʼ புரீ ரம்யா ஸவாஜிரத²குஞ்ஜரா || 5-27-35
ஸாக³ரே பதிதா த்³ருʼஷ்டா ப⁴க்³னகோ³புரதோரணா |

லங்கா த்³ருʼஷ்டா மயா ஸ்வப்னே ராவணேநாபி⁴ரக்ஷிதா || 5-27-36
த³க்³தா⁴ ராமஸ்ய தூ³தேன வானரேண தரஸ்வினா |

ஸீத்வா தைலம்ʼ ப்ரந்ருʼத்தாஷ்²ச ப்ரஹஸந்த்யோ மஹாஸ்வனா꞉ || 5-27-37
லங்காயாண் ப⁴ஸ்மரூக்ஷாயாம்ʼ ஸர்வா ராக்ஷஸயோஷித꞉ |

கும்ப⁴கர்ணாத³யஷ்²சேமே ஸர்வே ராக்ஷஸபுங்க³வா꞉ || 5-27-38
ரக்தம்ʼ நிவஸனம்ʼ க்³ருʼஹ்ய ப்ரவிஷ்டா கோ³மயஹ்ரதே³ |

அபக³ச்ச²த நஷ்²யத்⁴வம்ʼ ஸீதாமாப்னோதி ராக⁴வ꞉ || 5-27-39
கா⁴தயேத்பரமாமர்ஷீ யுஷ்மான் ஸார்த⁴ம்ʼ ஹி ராக்ஷனை꞉ |

ப்ரியாம்ʼ ப³ஹுமதாம்ʼ பா⁴ர்யாம்ʼ வனவாஸமனுவ்ரதாம் || 5-27-40
ப⁴ர்த்ஸிதாம்ʼ தர்ஜிதாம்ʼ வாபி நானுமம்ʼஸ்யதி ராக⁴வ꞉ |

தத³ளம்ʼ க்ரூரவாக்யைஷ்²ச ஸாந்த்வமேவாபி⁴தீ⁴யதாம் || 5-27-41
அபி⁴யாசாம வைதே³ஹீமேதத்³தி⁴ மம ரோசதே |

யஸ்யாமேவம்ʼவித⁴꞉ ஸ்வப்னோ து³꞉கி²தாயாம்ʼ ப்ரத்³ருʼஷ்²யதே || 5-27-42
ஸா து³꞉கை²ர்விவிதை⁴ர்முக்தா ப்ரியம்ʼ ப்ராப்னோத்யனுத்தமம் |

ப⁴ர்த்ஸிதாமபி யாசத்⁴வம்ʼ ராக்ஸஸ்ய꞉ கிம்ʼ விவக்ஷயா || 5-27-43
ராக⁴வாத்³தி⁴ ப⁴யம்ʼ கோ⁴ரம்ʼ ராக்ஷஸாநாமுபஸ்தி²தம் |

ப்ரணிபாதப்ரஸன்னா ஹி மைதி²லீ ஜனகாத்மஜா || 5-27-44
அலமேஷா பரித்ராரும்ʼ ராக்ஷஸ்யோ மஹாதோ ப⁴யாத் |
அபி சாஸ்யா விஷா²லாக்ஷ்யா ந கிஞ்சிது³பலக்ஷயே || 5-27-45
விரூபமபி சாங்கே³ஷு ஸுஸூக்ஷ்மமபி லக்ஷணம் |

சாயாவைகு³ண்யமாத்ரம்ʼ து ஷ²ங்கே து³꞉க²முபஸ்தி²தம் || 5-27-46
அது³꞉கா²ர்ஹமிமாம்ʼ தே³வீம்ʼ வைஹாயஸமுபஸ்தி²தாம் |

அர்த²ஸித்³தி⁴ம்ʼ து வைதே³ஹ்யா꞉ பஷ்²யாம்யஹமுபஸ்தி²தாம் || 5-27-47
ராக்ஷஸேந்த்³ரவிநாஷ²ம்ʼ ச விஜயம்ʼ ராக⁴வஸ்ய ச |

நிமித்தபூ⁴தமேதத்து ஷ்²ரோதுமஸ்யா மஹத்ப்ரியம் || 5-27-48
த்³ருʼஷ்²யதே ச ஸ்பு²ரச்சக்ஷு꞉ பத்³மபத்ரமிவாயதம் |

ஈஷச்ச ஹ்ருʼஷிதோ வாஸ்யா த³க்ஷிணாயா ஹ்யத³க்ஷிண꞉ || 5-27-49
அகஸ்மாதே³வ வைதே³ஹ்யா ப³ஹுரேக꞉ ப்ரகம்பதே |

கரேணுஹஸ்தப்ரதிம꞉ ஸவ்யஷ்²சோருரனுத்தம꞉ || 5-27-50
வேபமான꞉ ஸூசயதி ராக⁴வம்ʼ புரத꞉ ஸ்தி²தம் |

பக்ஷீ ச ஷா²கா²நிலயம்ʼ ப்ரவிஷ்ட꞉ |
புன꞉ புனஷ்²சோத்தமஸாந்த்வவாதீ³ |
ஸுஸ்வாக³தம்ʼ வாசமுதீ³ரயான꞉ |
புன꞉ புனஷ்²சோத³யதீவ ஹ்ருʼஷ்ட꞉ || 5-27-51

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஸப்தவிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை