Monday 19 February 2024

சுந்தர காண்டம் 26ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஷட்³விம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Seetha crying Rakshasis threatening

ப்ரஸக்தாஷ்²ருமுகீ² த்வேவம்ʼ ப்³ருவதீ ஜனகாத்மஜா |
அதோ⁴க³தமுகீ² பா³லா விளப்துமுபசக்ரமே || 5-26-1

உன்மத்தேவ ப்ரமத்தேவ ப்⁴ராந்தசித்தேவ ஷோ²சதீ |
உபாவ்ருʼத்தா கிஷோ²ரீவ விவேஷ்டந்தீ மஹீதலே || 5-26-2

ராக⁴வஸ்ய ப்ரமத்தஸ்ய ரக்ஷஸா காமரூபிணா |
ராவணேன ப்ரமத்²யாஹமானீதா க்ரோஷ²தீ ப³லாத் || 5-26-3

ராக்ஷஸீவஷ²மாபன்னா ப⁴ர்த்ஸ்யமானா ஸுதா³ருணம் |
சிந்தயந்தீ ஸுது³꞉கா²ர்தா நாஹம்ʼ ஜீவிதுமுத்ஸஹே || 5-26-4

ந ஹி மே ஜீவிதே நார்தோ² நை வார்தை²ர்ன ச பூ⁴ஷணை꞉ |
வஸந்த்யா ராக்ஷஸீமத்⁴யே வினா ராமம்ʼ மஹாரத²ம் || 5-26-5

அஷ்²மஸாரமித³ம்ʼ நூனத²வாப்யஜராமரம் |
ஹ்ருʼத³யம்ʼ மம யேனேத³ம்ʼ ந து³꞉கே²னாவஷீ²ர்யதே || 5-26-6

தி⁴ங்மாமனார்யாமஸதீம்ʼ யாஹம்ʼ தேன வினா க்ருʼதா |
முஹூர்தமபி ரக்ஷாமி ஜீவிதம்ʼ பாபஜீவிதா || 5-26-7

கா ச மே ஜீவிதே ஷ்²ரத்³தா⁴ ஸுகே² வா தம்ʼ ப்ரியம்ʼ வினா |
ப⁴ர்தாரம்ʼ ஸாக³ராந்தாயா வஸுதா⁴யா꞉ ப்ரியம்ʼவத³ம் || 5-26-8

பி⁴த்³யதாம்ʼ ப⁴க்ஷ்யதாம்ʼ வாபி ஷ²ரீரம்ʼ விஸ்ருʼஜாம்யஹம் |
ந சாப்யஹம்ʼ சிரம்ʼ கு꞉க²ம்ʼ ஸஹேயம்ʼ ப்ரியவர்ஜிதா || 5-26-9

சரணேனாபி ஸவ்யேன ந ஸ்ப்ருʼஷே²யம்ʼ நிஷா²சரம் |
ராவணம்ʼ கிம்ʼ புனரஹம்ʼ காவயேயம்ʼ விக³ர்ஹதம் || 5-26-10

ப்ரத்யாக்²யாதம்ʼ ந ஜானாதி நாத்மானம்ʼ நாத்மன꞉ குலம் |
யோ ந்ருʼஷ²ம்ʼஸஸ்வபா⁴வேன மாம்ʼ ப்ரார்த²யிதுமிச்ச²தி || 5-26-11

சின்னா பி⁴ன்னா விப⁴க்தா வா தீ³ப்தேவாக்³னௌ ப்ரதீ³பிதா |
ராவணம்ʼ நோபதிஷ்டே²யம்ʼ கிம்ʼ ப்ரளாபேன வஷ்²சிரம் || 5-26-12

க்²யாத꞉ ப்ராஜ்ஞ꞉ க்ருʼதஜ்ஞ்ஷ²ஷ்²ச ராக⁴வ꞉ |
ஸத்³வ்ருʼத்தோ நிரனுக்ரோஷ²꞉ ஷ²ங்கே மத்³பா⁴க்³யஸங்க்ஷயாத் || 5-26-13

ராக்ஷஸானாம்ʼ ஸஹஸ்ராணி ஜனஸ்தா²னே சதுர்த³ஷ² |
யேனைகேன நிரஸ்தானி ஸ மாம்ʼ கிம்ʼ நாபி⁴பத்³யதே || 5-26-14

நிருத்³தா⁴ ராவணேனாஹமல்பவீர்யேண ரக்ஷஸா |
ஸமர்த²꞉ க²லு மே ப⁴ர்தா ராவணம்ʼ ஹந்துமாஹவே || 5-26-15

விராதோ⁴ த³ண்ட³காரண்யே யேன ராக்ஷஸபுங்க³வ꞉ |
ரணே ராமேண நிஹத꞉ ஸ மாம்ʼ கிம்ʼ நாபி⁴பத்³யதே || 5-26-16

காமம்ʼ மத்⁴யே ஸமுத்³ரஸ்ய லங்கேயம்ʼ து³ஷ்ப்ரத⁴ர்ஷணா |
ந து ராக⁴வபா³ணானாம்ʼ க³திரோதோ⁴ ப⁴விஷ்யதி || 5-26-17

கிம்ʼ நு தத்காரணம்ʼ யேன ராமோ த்³ருʼட⁴பராக்ரம꞉ |
ரக்ஷஸாபஹ்ருʼதாம்ʼ பா⁴ர்யாமிஷ்டாம்ʼ நாப்⁴யவபத்³யதே || 5-26-18

இஹஸ்தா²ம்ʼ மாம்ʼ ந ஜானீதே ஷ²ங்கே லக்ஷ்மணபூர்வஜ꞉ |
ஜானன்னபி ஸ தேஜஸ்வீ த⁴ர்ஷணம்ʼ மர்ஷயிஷ்யதி || 5-26-19

ஹ்ருʼதேதி யோ(அ)தி⁴க³த்வா மாம்ʼ ராக⁴வாய நிவேத³யேத் |
க்³ருʼத்⁴ராரஜோ(அ)பி ஸ ரணே ராவணேன நிபாதித꞉ || 5-26-20

க்ருʼதம்ʼ கர்ம மஹத்தேன மாம்ʼ ததா²ப்⁴யவபத்³யதா |
திஷ்ட²தா ராவணத்³வந்த்³வே வ்ருʼத்³தே⁴னாபி ஜடாயுஷா || 5-26-21

யதி³ மாமிஹ ஜானீயாத்³வர்தமானாம்ʼ ஸ ராக⁴வ꞉ |
அத்³ய பா³ணைரபி⁴க்ருத்³த⁴꞉ குர்யாள்லோகமராக்ஷஸம் || 5-26-22

வித⁴மேச்ச புரீம்ʼ லங்காம்ʼ ஷோ²ஷயேச்ச மஹோத³தி⁴ம் |
ராவணஸ்ய ச நீசஸ்ய கீர்திம்ʼ நாம ச நாஷ²யேத் || 5-26-23

ததோ நிஹதநாதா²னாம்ʼ ராக்ஷஸீனாம்ʼ க்³ருʼஹே க்³ருʼஹே |
யதா²ஹமேவம்ʼ ருத³தீ ததா² பு⁴யோ ந ஸம்ʼஷ²ய꞉ || 5-26-24

அன்விஷ்ய ரக்ஷஸாம்ʼ லங்காம்ʼ குர்யாத்³ராம꞉ ஸலக்ஷ்மண꞉ |
ந ஹி தாப்⁴யாம்ʼ ரிபுர்த்³ருʼஷ்டோ முஹூர்தமபி ஜீவதி || 5-26-25

சிதாது⁴மாகுலபதா² க்³ருʼத்⁴ரமண்ட³லஸங்குலா |
அசிரேண து லங்கேயம்ʼ ஷ்²மஷா²னஸத்³ருʼஷீ² ப⁴வேத் || 5-26-26

அசிரேணைவ காலேன ப்ராப்ஸ்யாம்யேவ மனோரத²ம் |
து³ஷ்ப்ரஸ்தா²னோ(அ)யமாக்²யாதி ஸர்வேஷாம் வோ விபர்யயம் || 5-26-27

யாத்³ருʼஷா²னீஹ த்³ருʼஷ²ந்தே லங்காயாமஷு²பா⁴னி வை |
அசிரேணைவ காலேன ப⁴விஷ்யதி ஹதப்ரபா⁴ || 5-26-28

நூனம்ʼ லங்கா ஹதே பாபே ராவணே ராக்ஷஸாத⁴மே |
ஷோ²ஷம்ʼ யாஸ்யதி து³ர்த⁴ர்ஷா ப்ரமதா³ வித⁴வ யதா² || 5-26-29

புண்யோத்ஸவ ஸம்ருʼத்³தா⁴ ச நஷ்டப⁴ர்ர்தீ ஸராக்ஷஸீ |
ப⁴விஷ்யதி புரீ லங்கா நஷ்டப⁴ர்த்ரீ யதா²ங்க³னா || 5-26-30

நூனம்ʼ ராக்ஷஸகன்யானாம்ʼ ருத³ந்தீனாம்ʼ க்³ருʼஹே க்³ருʼஹே |
ஷ்²ரோஷ்யாமி நசிராதே³வ து³꞉கா²ர்தாநாமிஹ த்⁴வனிம் || 5-26-31

ஸாந்த⁴காரா ஹதத்³யோதா ஹதராக்ஷஸபுங்க³வா |
ப⁴விஷ்யதி புரீ லங்கா நிர்த³க்³தா⁴ ராமஸாயகை꞉ || 5-26-32

யதி³ நாம ஸ ஷூ²ரோ மாம்ʼ ராமோ ரக்தாந்தாலோசன꞉ |
ஜானீயத்³வர்தமானாம்ʼ ஹி ராவணஸ்ய நிவேஷ²னே || 5-26-33

அனேன து ந்ருʼஷ²ம்ʼஸேன ராவணேனாத⁴மேன மே |
ஸமயோ யஸ்து நிர்தி³ஷ்டஸ்தஸ்ய காலோ(அ)யமாக³த꞉ || 5-26-34
ஸ ச மே விஹிதோ ம்ருʼத்யுரஸ்மின் து³ஷ்டே ந வர்ததே |

அகார்யம்ʼ யே ந ஜானந்தி நைர்ருʼதா꞉ பாபகாரிண꞉ || 5-26-35
அத⁴ர்மாத்து மஹோத்பாதோ ப⁴விஷ்யதி ஹி ஸாம்ப்ரதம் |
நைதே த⁴ர்மம்ʼ விஜானந்தி ராக்ஷஸா꞉ பிஷி²தாஷ²னா꞉ || 5-26-36

த்⁴ருவம்ʼ மாம்ʼ ப்ராதராஷா²ர்தே² ராக்ஷஸ꞉ கல்பயிஸ்யதி |
ஸாஹம்ʼ கத²ம்ʼ கரிஷ்யாமி தம்ʼ வினா ப்ரியத³ர்ஷ²னம் || 5-26-37
ராமம் ரக்தாந்தநயனமபஷ்²யந்தீ ஸுகு꞉கி²தா |

யதி³ கஷ்²சித் ப்ரதா³தா மே விஷஸ்யாத்³ய ப⁴வேதி³ஹ || 5-26-38
க்ஷிப்ரம்ʼ வைவஸ்வதம்ʼ தே³வம்ʼ பஷ்²யேயம்ʼ பதினா வினா |

நாஜானாஜ்ஜிவதீம்ʼ ராம꞉ ஸ மாம்ʼ லக்ஷ்மணபூர்வஜ꞉ || 5-26-39
ஜானந்தௌ தௌ ந குர்யாதாம்ʼ நோர்ய்வாம்ʼ ஹி மம மார்க³ணம் |

நூனம்ʼ மமைவ ஷோ²கேன ஸ நீரோ லக்ஷ்மணாக்³ரஜ꞉ || 5-26-40
தே³வலோகமிதோ யாதஸ்த்யக்த்வா தே³ஹம்ʼ மஹீதலே |

த⁴ன்யா தே³வாஹ் ஸக³ந்த⁴ர்வா꞉ ஸித்³தா⁴ஷ்²ச பரமர்ஷய꞉ || 5-26-41
மம பஷ்²யந்தி யே நாத²ம்ʼ ராமம்ʼ ராஜீவலோசனம் |

அத²வா ந ஹி தஸ்யார்தோ² த்³கர்மகாமஸ்ய தீ⁴மத꞉ || 5-26-42
மயா ராமஸ்ய ராஜர்ஷேர்பா⁴ர்யயா பரமாத்மன꞉ |

த்³ருʼஷ்²யமானே ப⁴வேத்ப்ரீதி꞉ ஸௌஹ்ருʼத³ம்ʼ நாஸ்த்யபஷ்²யத꞉ || 5-26-43
நாஷ²யந்தி க்ருʼதக்⁴னாஸ்து ந ராமோ நாஷ²யிஷ்யதி |

கிம்ʼ நு மே ந கு³ணா꞉ கேசித்கிம்ʼ வா பா⁴க்³யக்ஷயோ மம || 5-26-44
யாஹம்ʼ ஸீதா³மி ராமேண ஹீனா முக்²யேன பா⁴மினீ |

ஷ்²ர்யோ ஹி ஹீவிதான்மர்தும்ʼ விஹீனாயா மஹாத்மன꞉ || 5-26-45
ராமாத³க்லிஷ்டசாரித்ராச்சூ²ராச்ச²த்ருனிப³ர்ஹணாத் |

அத²வா ந்யஸ்தஷ²ஸ்த்ரௌ தௌ வனே மூலப²லாஷி²னௌ || 5-26-46
ப்⁴ராதரௌ ஹி நரஷ்²ரேஷ்டௌ² ஸம்ʼவ்ருʼத்தௌ வனகோ³சரௌ |

அத²வா ராக்ஷஸேந்த்³ரேண ராவணேன து³ராத்மனா || 5-26-47
சத்³மனா கா⁴திதௌ ஷூ²ரௌ ப்⁴ராதரௌ ராமலக்ஷ்மணௌ |

ஸாஹமேவங்க³தே காலே மர்துமிச்சா²மி ஸர்வதா² || 5-26-48
ந ச மே விஹிதோ ம்ருʼத்யுரஸ்மின் து³꞉கே²(அ)பி வர்ததே |

த⁴ன்யா꞉ க²லு மஹாத்மானோ முனயஸ்த்யக்தகில்பி³ஷா꞉ || 5-26-49
ஜிதாத்மனோ மஹாபா⁴கா³ யேஷாம்ʼ ந ஸ்த꞉ ப்ரியாப்ரியே |

ப்ரியான்ன ஸம்ப⁴வேத்³து³꞉க²மப்ரியாத³தி⁴கம்ʼ ப⁴யம் || 5-26-50
தாப்⁴யாம்ʼ ஹி யே வியுஜ்யந்தே நமஸ்தேஷாம்ʼ மஹாத்மனாம் |

ஸாஹந்த்யுக்தா ப்ரியேணைவ ராமேன விதி³தாத்மனா || 5-26-51
ப்ராணாம்ʼஸ்த்யக்ஷ்யாமி பாபஸ்ய ராவனஸ்ய க³தா வஷ²ம் | 5-26-52

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஷட்³விம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை