Friday 16 February 2024

சுந்தர காண்டம் 24ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ சதுர்விம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Rakshasis threatening Seetha to kill and eat her

தத꞉ ஸீதாமுபாக³ம்ய ராக்ஷஸ்யோ விக்ருʼதானனா꞉ |
பருஷம்ʼ பருஷா நார்ய ஊசுஸ்தாம்ʼ வாக்யமப்ரியம் || 5-24-1

கிம்ʼ த்வமந்த꞉புரே ஸீதே ஸர்வபூ⁴தமனோஹரே |
மஹார்ஹஷ²யனோபேதே ந வாஸமனுமன்யஸே || 5-24-2

மானுஷீ மானுஷஸ்யைவ பா⁴ர்யாத்வம்ʼ ப³ஹுமன்யஸே |
ப்ரத்யாஹர மனோ ராமான்ன த்வம்ʼ ஜாது ப⁴விஷ்யஸி || 5-24-3

த்ரைலோக்யவஸுபோ⁴க்தாரம்ʼ ராவணம்ʼ ராக்ஷஸேஷ்²வரம் |
ப⁴ர்தாரமுபஸங்க³ம்ய விஹரஸ்வ யதா²ஸுக²ம் || 5-24-4

மானுஷீ மானுஷம்ʼ தம்ʼ து ராமமிச்ச²ஸி ஷோ²ப⁴னே |
ராஜ்யாத்³ப்⁴ராஷ்டமஸித்³தா⁴ர்த²ம்ʼ விக்லப³ம்ʼ த்வமனிந்தி³தே || 5-24-5

ராக்ஷஸீனாம்ʼ வச꞉ ஷ்²ருத்வா ஸீதா பத்³மனிபே⁴க்ஷணா |
நேத்ராப்⁴யாமஷ்²ருபூர்ணாப்⁴யாமித³ம்ʼ வசனமப்³ரவீத் || 5-24-6

யதி³த³ம் லோகவித்³விஷ்டமுதா³ஹரத² ஸங்க³தா꞉ |
நைதன்மனஸி வாக்யம்ʼ மே கில்பி³ஷம்ʼ ப்ரதிபா⁴தி வ꞉ || 5-24-7

ந மானுஷீ ராக்ஷஸஸ்ய பா⁴ர்யா ப⁴விதுமர்ஹதி |
காமம்ʼ கா²த³த மாம்ʼ ஸர்வா ந கரிஷ்யாமி வோ வச꞉ || 5-24-8

தீ³னோ வா ராஜ்யஹீனோ வா யோ மே ப⁴ர்தா ஸ மே கு³ரு꞉ |
தம்ʼ நித்யமனுரக்தாஸ்மி யதா² ஸூர்யம்ʼ ஸுவர்சலா || 5-24-9

யதா² ஷ²சீ மஹாபா⁴கா³ ஷ²க்ரம்ʼ ஸமுபதிஷ்ட²தி |
அருந்த⁴தீ வஸிஷ்ட²ம்ʼ ச ரோஹிணீ ஷ²ஷி²னம்ʼ யதா² || 5-24-10
லோபாமுத்³ரா யதா²க³ஸ்த்யம்ʼ ஸுகன்யாச்யவனம்ʼ யதா² |
ஸாவித்ரீ ஸத்யவந்தம்ʼ ச கபிலம்ʼ ஷ்²ரீமதீ யதா² || 5-24-11
ஸௌதா³ஸம்ʼ மத³யந்தீவ கேஷி²னீ ஸக³ரம்ʼ யதா² |
நைஷத⁴ம்ʼ த³மயந்தீவ பை⁴மீ பதிமனுவ்ரதா || 5-24-12
ததா²ஹமிக்ஷ்வாகுவரம்ʼ ராமம்ʼ பதிமனுவ்ரதா |

ஸீதாயா வசனம்ʼ ஷ்²ருத்வா ராக்ஷஸ்ய꞉ க்ரோத⁴மூர்சிதா꞉ || 5-24-13
ப⁴ர்த்ஸயந்தி ஸ்ம பருஷைர்வாக்யை ராவணசோதி³தா꞉ |

அவலீன꞉ ஸ நிர்வாக்யோ ஹனுமான் ஷி²ம்ʼஷு²பாத்³ருமே || 5-24-14
ஸீதாம்ʼ ஸந்தர்ஜயந்தீஸ்தா ராக்ஸஸீரஷ்²ருʼணோத் கபி꞉ |

தாமபி⁴க்ரம்ய ஸங்க்ருத்³தா³ வேபமானாம்ʼ ஸமந்தத꞉ || 5-24-15
ப்⁴ருʼஷ²ம்ʼ ஸம்ʼலிலிஹுர்தீ³ப்தான் ப்ரளப்³மன் த³ஷ²னச்ச²தா³ன் |

ஊசுஷ்²ச பரமக்ருத்³தா⁴꞉ ப்ரக்³ருʼஹ்யாஷு² பரஷ்²வதா⁴ன் || 5-24-16
நேயமர்ஹதி ப⁴ர்தாரம்ʼ ராவணம்ʼ ராக்ஷஸாதி⁴பம் |

ஸா ப⁴ர்தஸ்யமானா பீ⁴மாபீ⁴ ராக்ஷஸீபி⁴ர்வரானனா || 5-24-17
ஸபா³ஷ்பமபஸர்பந்தீ ஷி²ம்ʼஷு²பாம்ʼ தாமுபாக³மத் |

ததஸ்தாம்ʼ ஷி²ம்ʼஷு²பாம்ʼ ஸீதா ராக்ஷஸீபி⁴꞉ ஸமாவ்ருʼதா || 5-24-18
அபி⁴க³ம்ய விஷா²லாக்ஷீ தஸ்தௌ² ஷோ²கபரிப்லுதா |

தாம்ʼ க்ருʼஷா²ம்ʼ தீ³னவத³னாம்ʼ மலினாம்ப³ரதா⁴ரிணீம் || 5-24-19
ப⁴ர்த்ஸயாஞ்சக்ரிரே ஸீதாம்ʼ ராக்ஷஸ்யஸ்தாம் ஸமந்தத꞉ |

ததஸ்தாம்ʼ வினதா நாம ராக்ஷஸீ பீ⁴மத³ர்ஷ²னா || 5-24-20
அப்³ரவீத்குபிதாகாரா கராளா நிர்ணதோத³ரீ |

ஸீதே பர்யாப்தமேதாவத்³ப⁴ர்து꞉ ஸ்னேஹோ நித³ர்ஷி²த꞉ || 5-24-21
ஸர்வாத்ராதிக்ருʼதம்ʼ ப⁴த்³ரே வ்யஸனாயோபகல்பதே |

பரிதுஷ்டாஸ்மி ப⁴த்³ரம்ʼ தே மானுஷஸ்தே க்ருʼதோ விதி⁴꞉ || 5-24-22
மமாபி து வச꞉ பத்²யம்ʼ ப்³ருவந்த்யா꞉ குரு மைதி²லி |

ராவணம்ʼ ப்⁴ஜ ப⁴ர்தாரம்ʼ ப⁴ர்தாரம்ʼ ஸர்வரக்ஷஸாம் || 5-24-23
விக்ராந்தம்ʼ ரூபவந்தம்ʼ ச ஸுரேஷ²மிவ வாஸவம் |
த³க்ஷிணம்ʼ த்யாக³ஷீ²லம்ʼ ச ஸர்வஸ்ய ப்ரியத³ர்ஷ²னம் || 5-24-24

மானுஷம்ʼ க்ருʼபணம்ʼ ராமம்ʼ த்யக்த்வா ராவணமாஷ்²ரய |
தி³வ்யாங்க³ராகா³ வைதே³ஹி தி³வ்யாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா || 5-24-25
அத்³யப்ரப்⁴ருʼதி ஸர்வேஷாம்ʼ லோகநாமீஷ்²வரீ ப⁴வ |

அக்³னே꞉ ஸ்வாஹா யதா² தே³வீ ஷி²சீ வேந்த்³ரஸ்ய ஷோ²ப⁴னே || 5-24-26
கிம்ʼ தே ராமேண வைதே³ஹி க்ருʼபணேன க³தாயிஷா |

ஏதது³க்தம்ʼ ச மே வாக்யம்ʼ யதி³ த்வம்ʼ ந கரிஷ்யபி || 5-24-27
அஸ்மின்முஹூர்தே ஸர்வாஸ்த்வாம்ʼ ப⁴க்ஷயிஷ்யாமஹே வயம் |

அன்யா து விகடா நாம லப³மானபயோத⁴ரா || 5-24-28
அப்³ரவீத்குபிதா ஸீதாம்ʼ முஷ்டிமுத்³யம்ய க³ர்ஜதீ |

ப³ஹூன்ய்ப்ரியரூபாணி வசனானி ஸுது³ர்மதே || 5-24-29
அனுக்ரோஷா²ன்மருʼது³த்வாச்ச ஸோடா⁴னி தவ மைதி²லி |

ந ச ந꞉ குருஷே வாக்யம்ʼ ஹிதம்ʼ காலபுருஸ்க்ருʼதம் || 5-24-30
அனீதாஸி ஸமுத்³ரஸ்ய பாரமன்யைர்து³ராஸத³ம் |
ராவணாந்த꞉புரம்ʼ கோ⁴ரம்ʼ ப்ரவிஷ்டா சாஸி மைதி²லி || 5-24-31

ராவணஸ்ய க்³ருʼஹே ருத்³தா⁴மஸ்மாபி⁴ஸ்து ஸுரக்ஷிதாம் |
ந த்வாம்ʼ ஷ²க்த꞉ பரித்ராதுமபி ஸாக்ஷாத்புரந்த³ர꞉ || 5-24-32

குருஷ்வ ஹிதவாதி³ன்யா வசனம்ʼ மம மைதி²லி |
அலமஷ்²ருப்ரபாதேன த்யஜ ஷோ²கமன்ர்த²கம் || 5-24-33

ப⁴ஜ ப்ரீதிம்ʼ ச ஹர்ஷம்ʼ ச த்யஜைதாம்ʼ நித்யதை³ன்யதாம் |
ஸீதே ராக்ஷஸராஜேன ஸஹ க்ரீட³ யதா²ஸுக²ம் || 5-24-34

ஜானாஸி ஹி யதா² பீ⁴ரு ஸ்த்ரீணாம்ʼ யௌவனமத்⁴ருவம் |
யாவன்ன தே வ்யதிக்ராமேத்தாவத்ஸுக²மவாப்னுஹி || 5-24-35

உத்³யானானி ச ரம்யாணி பர்வதோபவனானி ச |
ஸஹ ராக்ஷஸராஜேன சர த்வம்ʼ மதி³ரேக்ஷணே || 5-24-36

ஸ்த்ரீஸஹஸ்ராணி தே ஸப்த வஷே² ஸ்தா²ஸ்யந்தி ஸுந்த³ரி |
ராவணம்ʼ ப⁴ஜ ப⁴ர்தாரம்ʼ ப்⁴ர்தாரம்ʼ ஸர்வரக்ஷஸாம் || 5-24-37

உத்பாட்ய வா தே ஹ்ருʼத³யம்ʼ ப⁴க்ஷயிஷ்யாமி மைதி²லி |
யதி³ மே வ்யாஹ்ருʼதம்ʼ வாக்யம்ʼ ந யதா²வத்கரிஷ்யஸி || 5-24-38

ததஷ்²சண்டோ³த³ரீ நாம ராக்ஷஸீ க்ரோத⁴மூர்சி²தா |
ப்⁴ராமயந்தீ மஹச்சூலமித³ம்ʼ வசனம்ப்³ரவீத் || 5-24-39

இமாம்ʼ ஹரிணலோலாக்ஷீம்ʼ த்ராஸோத்கம்பிபயோத⁴ராம்ʼ |
ராவணேன ஹ்ருʼதாம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா தௌ³ஹ்ருʼதோ³ மே மஹானபூ⁴த் || 5-24-40

யக்ருʼத்ல்பீஹமதோ²த்பீட³ம்ʼ ஹ்ருʼத³யம்ʼ ச ஸப³ந்த⁴னம் |
அந்த்ராண்யபி ததா² ஷீ²ர்ஷம்ʼ கா²தே³யமிதி மே மதி꞉ || 5-24-41

ததஸ்து ப்ரக⁴ஸா நாம ராக்ஷஸீ வாக்யமப்³ரவீத் |
கண்ட²மஸ்யா ந்ருʼஷ²ம்ʼஸாயா꞉ பீட³யாம கிமாஸ்யதே || 5-24-42

நிவேத்³யதாம்ʼ ததோ ராஜ்ஞே மானுஷீ ஸா ம்ருʼதேதி ஹ |
நாத்ர கஷ்²சன ஸந்தே³ஹ꞉ கா²த³தேதி ஸ வக்ஷ்யதி || 5-24-43

ததஸ்த்வஜாமுகீ² நாம ராக்ஷஸீ வாக்யமப்³ரவீத் |
விஷ²ஸ்யேமாம்ʼ தத꞉ ஸர்வா꞉ ஸமான் குருத பீலுகான் || 5-24-44

விப⁴ஜாம தத꞉ ஸர்வா விவாதோ³ மே ந ரோசதே |
பேயமானீயதாம்ʼ க்ஷிப்ரம்ʼ லேஹ்யமுச்சாவசம்ʼ ப³ஹு || 5-24-45

தத꞉ ஷூ²ர்பணகா² நாம ராக்ஷஸீ வாக்யமப்³ரவீத் |
அஜாமுக்²யா யது³க்தம்ʼ ஹி ததே³வ மம ரோசதே || 5-24-46

ஸுரா சானீயதாம்ʼ க்ஷிப்ரம்ʼ ஸர்வஷோ²கவிநாஷி²னீ |
மானுஷம்ʼ மாம்ʼ ஸமாஸ்வாத்³ய ந்ருʼத்யாமோத² நிகும்பி⁴லாம் || 5-24-47

ஏவம்ʼ ஸம்ப⁴ர்த்ஸ்யமானா ஸா ஸீதா ஸுரஸுதோபமா |
ராக்ஷஸீபி⁴꞉ ஸுகோ⁴ராபி⁴ர்தை⁴ர்யமுத்ஸ்ருʼஜ்ய ரோதி³தி || 5-24-48

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ சதுர்விம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை