Tuesday 13 February 2024

சுந்தர காண்டம் 22ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ த்³வாவிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Seetha and Ravana's wives. Dhanyamalini hugging Ravana

ஸீதாய வசனம்ʼ ஷ்²ருத்வா பருஷம்ʼ ராக்ஷஸேஷ்²வர꞉ |
ப்ரத்யுவாச தத꞉ ஸீதாம்ʼ விப்ரியம்ʼ ப்ரியத³ர்ஷ²னம் || 5-22-1

யதா² யதா² ஸாந்த்வயிதா வஷ்²ய꞉ ஸ்த்ரீணாம்ʼ ததா² ததா² |
யதா² யதா² ப்ரியம் வக்தா பரிBஹூதஸ்ததா² தஹா || 5-22-2

ஸம்ʼநியச்சதி மே க்ரோத⁴ம்ʼ த்வயி காம꞉ ஸமுத்தி²த꞉ |
த்³ரவதோ(அ)மார்க³மாஸாத்³ய ஹயானிவ ஸுஸாரதி²꞉ || 5-22-3

வாம꞉ காமோ மனுஷ்யாணாம் யஸ்மின் கில நிப³த்⁴யதே |
ஜனே தஸ்மிம்ʼஸ்த்வனுக்ரோஷ²꞉ ஸ்னேஹஷ்²ச கில ஜாயதே || 5-22-4

ஏதஸ்மாத்காரணான்ன த்வாம்ʼ கா⁴தயாமி வரானனே |
வதா⁴ர்ஹமவமானார்ஹாம்ʼ மித்²யாப்ரவ்ரஜிதே ரதாம் || 5-22-5

பருஷாணீஹ வாக்யானி யானி யானி ப்³ரவீஷி மாம் |
தேஷு தேஷு வதோ⁴ யுக்தஸ்தவ மைதி²லி தா³ருண꞉ || 5-22-6

ஏகமுக்த்வா து விஅதே³ஷீ²ம்ʼ ராவணோ ராக்ஷஸாதி⁴ப꞉ |
க்ரோத⁴ஸம்ʼரம்ப⁴ஸம்யுக்த꞉ ஸீதாமுத்தரமப்³ரவீத் || 5-22-7

த்³வௌ மாஸௌ ரக்ஷிதவ்யௌ மே யோ(அ)வதி⁴ஸ்தே மயா க்ருʼத꞉ |
தத꞉ ஷ²யனமாரோஹ மம த்வம்ʼ வரவர்ணினி || 5-22-8

ஊர்த்⁴வம்ʼ த்³வாப்⁴யாம்ʼ து மாஸாப்⁴யாம்ʼ ப⁴ர்தாரம் மாமனிச்சதீம் |
மம த்வாம்ʼ ப்ராதராஷா²ர்த²மாலப⁴ந்தே மஹானஸே || 5-22-9

தாம்ʼ தர்ஜ்யமானாம்ʼ ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய ராக்ஷஸேந்த்³ரேண ஜானகீம் |
தே³வக³ந்த⁴ர்வகந்யாஸ்தா விஷேது³ர்விக்ருʼதேக்ஷணா꞉ || 5-22-10

ஔஷ்ட²ப்ரகாரைரபரா வக்த்ரநேத்ரைஸ்ததா²பரா꞉ |
ஸீதாமாஷ்²வாஸயாமாஸுஸ்தர்ஜிதாம்ʼ தேன ரக்ஷஸா || 5-22-11

தாபி⁴ராஷ்²வாஸிதா ஸீதா ராவணம் ராக்ஷஸாதி⁴பம் |
உவாசாத்மஹிதம்ʼ வாக்யம்ʼ வ்ருʼத்தஷௌ²ண்டீ³ர்யக³ர்விதம் || 5-22-12

நூனம் ந தே ஜன꞉ கஷ்²சித³ஸ்தி நி꞉ஷ்²ரேயஸே ஸ்தி²த꞉ |
நிவாரயதி யோ ந த்வாம்ʼ கர்மணோ(அ)ஸ்மாத்³விக³ர்ஹிதாத் || 5-22-13

மாம்ʼ ஹி த⁴ர்மாத்மன꞉ பத்னீம்ʼ ஷ²சீமிவ ஷ²சீபதே꞉ |
த்வத³ன்யஸ்த்ரிஷு லோகேஷு ப்ரார்த²யேன்மனஸாபி க꞉ || 5-22-14

ராக்ஷஸாத⁴ம ராமஸ்ய பா⁴ர்யாமமிததேஜஸ꞉ |
உக்தவானஸி யத்பாபம்ʼ க்வ க³தஸ்தஸ்ய மோக்ஷ்யஸே || 5-22-15

யதா² த்³ருʼப்தஷ்²ச மாதங்க³꞉ ஷ²ஷ²ஷ்²ச ஸஹிதௌ வனே |
ததா² த்³விரத³வத்³ராமஸ்த்வம்ʼ நீச ஷ²ஷ²வத் ஸ்ம்ருʼத꞉ || 5-22-16

ஸ த்வமிக்ஷ்வாகுநாத²ம் வை க்ஷிபன்னிஹ ந லஜ்ஜஸே |
சக்ஷுஷோர்விஷயம் தஸ்ய ந தாவது³பக³ச்ச²ஸி || 5-22-17

இவே தே நயனே க்ரூதே விரூபே க்ருʼஷ்ணபிங்க³ளே |
க்ஷிதௌ ந பதிதே கஸ்மான்மாமனார்ய நிரீக்ஷத꞉ || 5-22-18

தஸ்ய த⁴ர்மாத்மன꞉ பத்னீம்ʼ ஸ்னுஷாம்ʼ த³ஷ²ரத²ஸ்ய ச |
கத²ம்ʼ வ்யாஹரதோ மாம்ʼ தே ந ஜிஹ்வா வ்யவஷீ²ர்யதே || 5-22-19

அஸந்தே³ஷா²த்து ராமஸ்ய தபஸஷ்²சாமபாலனாத் |
ந த்வாம்ʼ குர்மி த³ஷ²க்³ரீவ ப⁴ஸ்ம ப⁴ர்மார்ஹ தேஜஸா || 5-22-20

நாபஹர்துமஹம்ʼ ஷ²க்யா த்வயா ராமஸ்ய தீ⁴மத꞉ |
விதி⁴ஸ்தவ வதா⁴ர்தா²ய விஹிதோ நாத்ர ஸம்ʼஷ²ய꞉ || 5-22-21

ஷூ²ரேண த⁴னத³ப்⁴ராத்ரா ப³லை꞉ ஸமுதி³தேன ச |
அபிஹ்ய ராமம்ʼ கஸ்மாத்³தி⁴ தா³ரசௌர்யம்ʼ த்வயா க்ருʼதம் || 5-22-22

ஸீதாயா வசனம்ʼ ஷ்²ருத்வா ராவணோ ராக்ஷஸாதி⁴ப꞉ |
விந்ருʼத்ய நயனே க்ரூரே ஜானகீமன்வவைக்ஷத || 5-22-23

நீலஜீமூதஸம்காஷோ² மஹாபு⁴ஜஷி²ரோத⁴ர꞉ |
ஸிம்ʼஹஸத்த்வக³தி꞉ ஷ்²ரீமான் தீ³ப்த ஜிஹ்வக்³ரளோசன꞉ || 5-22-24

சலாக்³ரமகுடப்ராம்ʼஷு²ஷ்²சித்ரமால்யானுலேபன꞉ |
ரக்தமால்யாம்ப³ரத⁴ரஸ்தப்தாங்க³த³விபூ⁴ஷண꞉ || 5-22-25

ஷ்²ரோணிஸூத்ரேண மஹதா மேசகேன ஸுஸம்வ்ருʼத꞉ |
அம்ருʼதோத்பாத³னத்³தே⁴ன பு⁴ஜகே³னேவ மந்த³ர꞉ || 5-22-26

தாப்⁴யாம்ʼ ஸ பரிபூர்ணாப்⁴யாம்ʼ பு⁴ஜாப்⁴யாம்ʼ ராக்ஷஸேஷ்²வர꞉ |
ஷு²ஷு²பே⁴(அ)சலஸங்காஷ²꞉ ஷ்²ருʼங்கா³ப்⁴யாமிவ மந்த³ர꞉ || 5-22-27

தருணாதி³த்யவர்ணாப்⁴யாம்ʼ குண்ட³லாப்⁴யாம்ʼ விபூ⁴ஷித꞉ |
ரக்தபல்லவபுஷ்பாப்⁴யாமஷோ²காப்⁴யாமிவாசல꞉ || 5-22-28

ஸ கல்பவ்ருʼக்ஷப்ரதிமோ வஸந்த இவ மூர்திமான் |
ஷ்²மஷா²னசைத்யப்ரதிமோ பூ⁴ஷிதோ(அ)பி ப⁴யம்கர꞉ || 5-22-29

அவேக்ஷமாணோ வைதே³ஹீம்ʼ கோபஸம்ரக்தலோசன꞉ |
உவாச ராவண꞉ ஸீதாம்ʼ பு⁴ஜங்க³ இவ நி꞉ஷ்²வஸன் || 5-22-30

அனயேநாபி⁴ஸம்பன்னமர்த²ஹீனமனுவ்ரதே |
நாஷ²யாம்யஹமத்³ய த்வாம்ʼ ஸூர்ய꞉ ஸந்த்⁴யாமிவௌஜஸா || 5-22-31

இத்யுக்த்வா மைதி²லீம் ராஜா ராவண꞉ ஷ²த்ருராவண꞉ |
ஸந்தி³தே³ஷ² தத꞉ ஸர்வா ராக்ஷஸீர்கோ³ரத³ர்ஷ²னா꞉ || 5-22-32

ஏகாக்ஷீமேககர்ணாம்ʼ ச கர்ணப்ராவரணாம்ʼ ததா² |
கோ³கர்ணீம்ʼ ஹஸ்திகர்ணீம் ச லம்ப³கர்ணீமகர்ணிகாம் || 5-22-33
ஹஸ்திபாத்³யஷ்²வபாத்³யௌ ச கோ³பாதீ³ம்ʼ பாத³சூளிகாம் |
ஏகாக்ஷீமேகபாதீ³ம்ʼ ச ப்ருʼது²பாதீ³மபாதி³காம் || 5-22-34
அதிமாத்ரஷி²ரோக்³ரீவாமதிமாத்ரகுசோத³ரீம் |
அதிமாத்ராஸ்யநேத்ராம் ச தீ³ர்க⁴ஜிஹ்வமஜிஹ்விகாம் || 5-22-35
அநாஸிகாம்ʼ ஸிம்ஹமுகீ²ம்ʼ கோ³முகீ²ம் ஸூகரீமுகீ²ம் |

யதா² மத்³வஷ²கா³ ஸீதா க்ஷ்ப்ரம்ʼ ப⁴வதி ஜானகீ || 5-22-36
ததா² குருத ராக்ஷஸ்ய꞉ ஸர்வா꞉ க்ஷிப்ரம்ʼ ஸமேத்ய ச |

ப்ரதிலோமானுலோமைஷ்²ச ஸாமதா³நாதி³பே⁴த³னை꞉ || 5-22-37
அவர்ஜயத வைதே³ஹீம்ʼ த³ண்ட³ஸ்யோத்³யமனேன ச |

இதி ப்ரதிஸமாதி³ஷ்²ய ராக்ஷஸேந்த்³ர꞉ புன꞉ புன꞉ || 5-22-38
காமமன்யுபரீதாத்மா ஜானகீம்ʼ பர்யதர்ஜயத் |

உபக³ம்ய தத꞉ ஷீ²க்⁴ரம்ʼ ராக்ஷஸீ தா⁴ன்யமாலினீ || 5-22-39
பரிஷ்வஜ்ய த³ஷ²க்³ரீவமித³ம்ʼ வசனமப்³ரவீத் |

மயா க்ரீட³ மஹாராஜ ஸீதயா கிம்ʼ தவானயா || 5-22-40
விவர்ணயா க்ருʼபணயா மானுஷ்யா ராக்ஷஸேஷ்²வர |

நூநமஸ்யா மஹாராஜ ந தி³வ்யான் போ⁴க³ஸத்தமான் || 5-22-41
வித³தா⁴த்யமரஷ்²ரேஷ்ட²ஸ்தவ பா³ஹுப³லார்ஜிதான் |

அகாமாம்ʼ காமயானஸ்ய ஷ²ரீரமுபதப்யதே || 5-22-42
இச்ச²ந்தீம்ʼ காமயானஸ்ய ப்ரீதிர்ப⁴வதி ஷோ²ப⁴னா |

ஏவமுக்தஸ்து ராக்ஷஸ்யா ஸமுத்க்ஷிப்தஸ்ததோ ப³லீ || 5-22-43
ப்ரஹஸன்மேக⁴ஸம்காஷோ² ராக்ஷஸ꞉ ஸ ந்யவர்தத |

ப்ரஸ்தி²த꞉ ஸ த³ஷ²க்³ரீவ꞉ கம்பயன்னிவ மேதி³னீம் || 5-22-44
ஜ்வலத்³பா⁴ஸ்கரவர்ணாப⁴ம் ப்ரவிவேஷ² நிவேஷ²னம் |

தே³வக³ந்த⁴ர்வகன்யாஷ்²ச நாக³கன்யாஷ்²ச ஸர்வத꞉ || 5-22-45
பரிவார்ய த³ஷ²க்³ரீவம்ʼ விவிஷு²ஸ்தம்ʼ க்³ருʼஹோத்தமம் |

ஸ மைதி²லீம்ʼ த்⁴ரம பராமவஸ்தி²தாம்ʼ |
ப்ரவேபமானாம்ʼ பரிப⁴ர்ஸ்ய ராவண꞉ |
விஹாய ஸீதாம்ʼ மத³னேன மோஹித꞉ |
ஸ்வமேவ வேஷ்²ம ப்ரவிவேஷ² பா⁴ஸ்வரம் || 5-22-46

இத்யார்ஷே ஷீ²ர்மத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ த்³வாவிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை