Monday 12 February 2024

சுந்தர காண்டம் 21ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஏகவிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Seetha condemns Ravana

தஸ்ய தத்³வசனம் ஷ்²ருத்வா ஸீதா ரௌத்³ரஸ்ய ரக்ஷஸ꞉ |
ஆர்தா தீ³னஸ்வரா தீ³னம் ப்ரத்யுவாச தத꞉ ஷ²னை꞉ || 5-21-1

து³꞉கா²ர்தா ருத³தீ ஸீதா வேபமானா தபஸ்வினீ |
சிந்தயந்தீ வராரோஹ பதிமேவ பதிவ்ரதா || 5-21-2
த்ருʼணமந்தரத꞉ க்ருʼத்வா ப்ரத்யுவாச ஷு²சிஸ்மிதா |

நிவர்தய மனோ மத்த꞉ ஸ்வஜனே க்ரியதாம்ʼ மன꞉ || 5-21-3
ந மாம்ʼ ப்ரார்த²யிதும்ʼ யுக்தம்ʼ ஸுஸித்³தி⁴மிவ பாபக்ருʼத் |

அகார்யம் ந மயா கார்யமேகபத்ன்யா விக³ர்ஹிதம் || 5-21-4
குலம் ஸம்ப்ராப்தயா புண்யம் குலே மஹதி ஜாதயா |

ஏவமுக்த்வா து வைதே³ஹீ ராவணம் தம் யஷ²ஸ்வினீ || 5-21-5
ராவணம் ப்ருʼஷ்ட²த꞉ க்ருʼத்வா பூ⁴யோ வசனம்ப்³ரவீத் |

வாஹமௌபயிகீ பா⁴ர்யா பரபா⁴ர்யா ஸதீ தவ || 5-21-6
ஸாது⁴ த⁴ர்மமவேக்ஷஸ்வ ஸாது⁴ ஸாது⁴வ்ரதம் சர |

யதா² தவ ததா²ன்யேஷாம்ʼ தா³ரா ரக்ஷ்யா விஷா²சர || 5-21-7
ஆத்மானமுபமாம்ʼ க்ருʼத்வா ஸ்வேஷு தா³ரேஷு ரம்யதாம் |

அதுஷ்டம்ʼ ஸ்வேஷு தா³ரேஷு சபலம் சலிதேந்த்³ரியம் || 5-21-8
நயந்தி நிக்ருʼதிப்ரஜ்ஞம்ʼ பரதா³ரா꞉ பராப⁴வம் |

இஹ ஸந்தோ ந வா ஸந்தி ஸதோ வா நானுவர்தஸே || 5-21-9
ததா²ஹி விபரீதா தே பு³த்³தி⁴ராசாரவர்ஜிதா |

வசோ மித்²யாப்ரணீதாத்மா பத்²யமுக்தம்ʼ விசக்ஷணை꞉ || 5-21-10
ராக்ஷஸாநாமபா⁴வாய த்வம் வா ந வ்ரதிபத்³யஸே |

ஆக்ருʼதாத்மானமாஸாத்³ய ராஜானமனயே ரதம் || 5-21-11
ஸம்ருʼத்³தா⁴னி வினஷ்²யந்தி ராஷ்ட்ராணி நக³ராணி ச |
ததே²யம் த்வாம் ஸமாஸாத்³ய லங்கா ரத்னௌக⁴ஸம்குலா || 5-21-12
அபராதா⁴த்தவைகஸ்ய வசிராத்³வினஷி²ஷ்யதி |

ஸ்வக்ருʼதைர்ஹன்யமானஸ்ய ஆவணாதீ³ர்க⁴த³ர்ஷி²ன꞉ || 5-21-13
அபி⁴னந்த³ந்தி பூ⁴தானி விநாஷே² பாபகர்மண꞉ |

ஏவம்ʼ த்வாம்ʼ பாபகர்மாணம் வக்ஷ்யந்தி நிக்ருʼதா ஜனா꞉ || 5-21-14
தி³ஷ்ட்யைதத்³ வ்யஸனம்ʼ ப்ராப்தோ ரௌத்³ர இத்யேவ ஹர்ஷிதா꞉ |

ஷ²க்யா லோப⁴யிதும்ʼ நாஹமைஷ்²வர்யேண த⁴னேன வா || 5-21-15
அனன்யா ராக⁴வேணாஹம்ʼ பா⁴ஸ்கரேண ப்ரபா⁴ யதா² |

உபதா⁴ய பு⁴ஜம் தஸ்ய லோகநாத²ஸ்ய ஸத்க்ருʼதம் || 5-21-16
கத²ம் நாமோபதா⁴ஸ்யாமி பு⁴ஜமன்யஸ்ய கஸ்ய சித் |

அஹமௌபயீகீ பா⁴ர்யா தஸ்யைவ வஸுதா⁴பதே꞉ || 5-21-17
வ்ரதஸ்னாதஸ்ய விப்ரஸ்ய வித்³யேவ விதி³தாத்மன꞉ |

ஸாது⁴ ராவண ராமேண மாம்ʼ ஸமானய து³꞉கி²தாம் || 5-21-18
வனே வாஷி²தயா ஸார்த²ம் கரேண்வேவ க³ஜாதி⁴பம் |

மித்ரமௌபயிகம் கர்தும் ராம꞉ ஸ்தா²னம் பரீப்ஸதா || 5-21-19
வத⁴ம் சானிச்ச²தா கோ⁴ரம்ʼ த்வயாஸௌ புருஷர்ஷப⁴꞉ |

விதி³த꞉ ஸ ஹி த⁴ர்மஜ்ஞ꞉ ஷ²ரணாக³தவத்ஸல꞉ || 5-21-20
தேன மைத்ரீ ப⁴வது தே யதி³ ஜீவிதுமிச்சஸி |

ப்ரஸாத³யஸ்வ த்வம்ʼ சனம்ʼ ஷ²ரணாக³தவத்ஸலம் || 5-21-21
மாம்ʼ சாஸ்மை நியதோ பூ⁴த்வா நிர்யாதயிதுமர்ஹஸி |

ஏவம் ஹி தே ப⁴வேத்ஸ்வஸ்தி ஸம்ப்ரதா³ய ரகூ⁴த்தமே || 5-21-22
அன்யதா² த்வம் ஹி குர்வணோ வத⁴ம் ப்ராப்ஸ்யஸி ராவண |

வர்ஜயேத்³வஜ்ரமுத்ஸ்ருʼஷ்டம்ʼ வர்ஜயேத³ந்தகஷ்²சிரம் || 5-21-23
த்வத்³வித⁴ம் து ந ஸ க்ருத்³தோ⁴ லோகநாத²꞉ ஸ ராக⁴வ꞉ |

ராமஸ்ய த⁴னுஷ꞉ ஷ²ப்³த³ம்ʼ ஷ்²ரோஷ்யஸி த்வம்ʼ மஹாஸ்வனம் || 5-21-24
ஷ²தக்ரதுவிஸ்ருʼஷ்டஸ்ய நிர்கோ⁴ஷமஷ²னேரிவ |

இஹ ஷீ²க்³ரம்ʼ ஸுபர்வாணோ ஜ்வலிதாஸ்ய இவோரகா³꞉ || 5-21-25
இஷவோ நிபதிஷ்யந்தி ராமலக்ஷ்மணலக்ஷணா꞉ |

ரக்ஷாம்ʼஸி பரிநிக்⁴னஸ்த꞉ புர்யாமஸ்யாம்ʼ ஸமந்தத꞉ || 5-21-26
அஸம்பாதம்ʼ கரிஷ்யந்தி பதந்த꞉ கங்கவாஸஸ꞉ |

ராக்ஷஸேந்த்³ரமஹாஸர்பான் ஸ ராமக³ருடோ³ மஹான் || 5-21-27
உத்³த⁴ரிஷ்யதி வேகே³ன வைனதேய இவோரகா³ன் |

அபனேஷ்யதி மாம்ʼ ப⁴ர்தா த்வத்த꞉ ஷீ²க்⁴ரமரிந்த³ம꞉ || 5-21-28
அஸுரேப்⁴ய꞉ ஷ்²ரியம்ʼ தீ³ப்தாம்ʼ விஷ்ணுஸ்த்ரிபி⁴ரிவ க்ரமை꞉ |

ஜனஸ்தா²னே ஹதஸ்தா²னே நிஹதே ரக்ஷஸாம்ʼ ப³லே || 5-21-29
அஷ²க்தேன த்வயா ரக்ஷ꞉ க்ருʼதமேதத³ஸாது⁴ வை |

அஷ்²ரமம் து தயோ꞉ ஷூ²ன்யம்ʼ ப்ரவிஷ்²ய நரஸிம்ஹயோ꞉ || 5-21-30
கோ³சரம்ʼ க³தயோர்ர்பா⁴த்ரோரபனீதா த்வயாத⁴ம |

ந ஹி க³ந்த⁴முபாக்⁴ராய ராமலக்ஷ்மணயோஸ்த்வயா || 5-21-31
ஷ²க்யம்ʼ ஸந்த³ர்ஷ²னே ஸ்தா²தும்ʼ ஷு²னா ஷா²ர்தூ³ளயோரிவ |

தஸ்ய தே விக்³ரஹே தாப்⁴யாம்ʼ யுக³க்³ரஹணமஸ்தி²ரம் || 5-21-32
வ்ருʼத்ரஸ்யேவேந்த்³ரபா³ஹுப்⁴யாம்ʼ பா³ஹோரேகஸ்ய விக்³ரஹே |

க்ஷிப்ரம்ʼ தவ ஸ நாதோ² மே ராம꞉ ஸௌமித்ரிணா ஸஹ || 5-21-33
தோயமல்பமிவாதி³த்ய꞉ ப்ரானாநாதா³ஸ்யதே ஷ²ரை꞉ |

கி³ரிம்ʼ குபே³ரஸ்ய க³தோ(அ)த²வாலயம் |
ஸபா⁴ம்ʼ க³தோ வா வருணஸ்ய ராஜ்ஞ꞉ |
அஸம்ʼஷ²யம்ʼ தா³ஷ²ரதே²ர்ன மோக்ஷ்யஸே |
மஹாத்³ரும꞉ காலஹதோ(அ)ஷ²னேரிவ || 5-21-34

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஏகவிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை