Sunday 11 February 2024

சுந்தர காண்டம் 20ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ விம்ஷ꞉ ஸர்க³꞉

Ravana enticing Seetha

ஸ தாம் பரிவ்ருʼதாம்ʼ தீ³னாம்ʼ நிரானந்தா³ம்ʼ தபஸ்வினீம் |
ஸாகாரைர்மது⁴ரைர்வாக்யைர்ன்யத³ர்ஷ²யத ராவண꞉ || 5-20-1

மாம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா நாக³னாஸோரு கூ³ஹமானா ஸ்தனோத³ரம் |
அத³ர்ஷ²னமிவாத்மானம்ʼ ப⁴யான்னேதும்ʼ த்வமிச்சஸி || 5-20-2

காமயே த்வாம் விஷா²லாக்ஷி ப³ஹுமன்யஸ்வ மாம்ʼ ப்ரியே |
ஸர்வாங்க³கு³ணஸம்பன்னே ஸர்வலோகமனோஹரே || 5-20-3

நேஹ கேசின்மனுஷ்யா வா ராக்ஷஸா꞉ காமரூபிண꞉ |
வ்யபஸர்பது தே ஸீதே ப⁴யம் மத்த꞉ ஸமுத்தி²தம் || 5-20-4

ஸ்வத⁴ர்மோ ரக்ஷஸாம்ʼ பீ⁴ரு ஸர்வதை²வ ந ஸம்ʼஷ²ய꞉ |
க³மனம்ʼ வா பரஸ்த்ரீணாம் ஹரணம் ஸம்ப்ரமத்²ய வா || 5-20-5

ஏவம்ʼ சைதத³காமாம்ʼ து ந த்வாம்ʼ ஸ்ப்ரக்ஷ்யாமி மைதி²லி |
காமம் காம꞉ ஷ²ரீரே மே யதா²காமம்ʼ ப்ரார்ததாம் || 5-20-6

தே³வி நேஹ ப⁴யம் கார்யம் மயி விஷ்²வஸிஹி ப்ரியே |
ப்ரணயஸ்வ ச தத்வஏன மைவம் பூ⁴꞉ ஷி²கலாலஸா || 5-20-7

ஏகவேணீ த⁴ராஷ²ய்யா த்⁴யானம்ʼ மலினமம்ப³ரம் |
அஸ்தா²னே(அ)ப்யுபவாஸஷ்²ச நைதான்யௌபயிகானி தே || 5-20-8

விசித்ராணி ச மால்யானி சந்த³னான்யக³ரூணி ச |
விவிதா⁴னி ச வாஸாம்ʼஸி த்³வ்யான்யாப⁴ரணானி ச || 5-20-9
மஹார்ஹணி ச பானானி ஷ²யனாந்யாஸனானி ச |
கீ³தம் ந்ருʼத்தம்ʼ ச வாத்³யம்ʼ ச லப⁴ மம்ʼ ப்ராப்ய மைதி²லி || 5-20-10

ஸ்த்ரீரத்னமஸி மைவம் பூ⁴꞉ குரு கா³த்ரேஷு பூ⁴ஷணம் |
மாம்ʼ ப்ராப்ய ஹி கத²ம் நு ஸ்யாஸ்த்வமனர்ஹா ஸுவிக்³ரஹே || 5-20-11

இத³ம் தே சாரு ஸம்ஜாதம் யௌவனம் வ்யதிவர்ததே |
யத³தீதம்ʼ புனர்னைதி ஸ்ரோத꞉ ஷீ²க்⁴ரமபாமிவ || 5-20-12

த்வாம்ʼ க்ருʼத்வோபரதோ மன்யே ரூபகர்தா ஸ விஷ்²வஸ்ருʼக் |
ந ஹி ரூபோபமா த்வன்யா தவாஸ்தி ஷு²ப⁴த³ர்ஷ²னே || 5-20-13

த்வாம் ஸமாஅஸாத்³ய வைதே³ஹி ரூபயௌவனஷா²லினீம் |
க꞉ புமானதிவர்தேத ஸாக்ஷாத³பி பிதாமஹ꞉ || 5-20-14

யத்³யத்பஷ்²யாமி தே கா³த்ரம் ஷீ²தாம்ʼஷு²ஸத்³ருʼஷா²னனே |
தஸ்மிம்ʼஸ்தஸ்மின் ப்ருʼது⁴ஷ்²ரோணி சக்ஷுர்மம நிப³த்⁴யதே || 5-20-15

ப⁴வ மைதி²லி பா⁴யா மே மோஹமேனம் விஸர்ஜய |
ப³ஹ்வீநாமுத்தமஸ்த்ரீணாமாஹ்ருʼதாநாமிதஸ்தத꞉ || 5-20-16
ஸர்வாபாமேவ ப⁴த்³ரம்ʼ தே மமாக்³ரமஹிஷீ ப⁴வ |

லோகேபோ⁴ யானி ரத்னானி ஸம்ப்ரமத்²யாஹ்ருʼதானி வை || 5-20-17
தானி மே பீ⁴ரு ஸர்வாணி ராஜ்யம் சைதத³ஹம்ʼ ச தே |

விஜித்ய ப்ருʼதி²வீம்ʼ ஸர்வாம்ʼ நானாநக³ரமாலினீம் || 5-20-18
ஜனகாய ப்ரதா³ஸ்யாமி தவ ஹேதோர்விளாஸினி |

நேஹ பஷ்²யாமி லோகே(அ)ன்யம் யோ மே ப்ரதிப³லோ ப⁴வேத் || 5-20-19
பஷ்²ய மே ஸுமஹத்³வீர்யமப்ரதித்³வந்த்³வமாஹவே |

அஸக்ருʼத்ஸம்யுகே³ ப⁴க்³னா மயா விம்ருʼதி³தத்⁴வஜா꞉ || 5-20-20
அஷ²க்தா꞉ ப்ரத்யனீகேஷு ஸ்தா²தும்ʼ மம ஸுராஸுரா꞉ |

இச்ச² மாம்ʼ க்ரியதாமத்³ய ப்ரதிகர்ம தவோத்தமம் || 5-20-21
ஸப்ரபா⁴ண்யவஸஜ்யந்தாம்ʼ தவாங்கே³ பூ⁴ஷணானி ச |
ஸாது⁴ பஷ்²யாமி தே ரூபம் ஸம்யுக்தம்ʼ ப்ரதிகர்மணா || 5-20-22

ப்ரதிகர்மாபி⁴ஸம்யுக்தா தா³க்ஷிண்யேன வரானனே |
பு⁴ம்க்ஷ்வ போ⁴கா³ன்யதா²காமம்ʼ பிப³ பீ⁴ரு ரமஸ்வ ச || 5-20-23

யதே²ச்ச²ம் ச ப்ரயச்ச² த்வம்ʼ ப்ருʼதி²வீம் வா த⁴னானி ச |
லலஸ்வ மயி விஸ்ரப்³தா⁴ த்⁴ருʼஷ்டமாஜ்ஞாபயஸ்வ ச || 5-20-24

மத்ர்பஸாதா³ள்லலந்த்யாஷ்²ச லலந்தாம்ʼ பா³ந்த⁴வாஸ்தவ |
பு³த்³தி⁴ம்ʼ மமானுபஷ்²ய த்வம் ஷ்²ரியம் ப⁴த்³ரே யஷ²ஷ்²ச மே || 5-20-25

கிம்ʼ கரிஷ்யஸி ராமேண ஸுப⁴கே³ சீரவாஸஸா |
நிக்ஷிப்தவிஜயோ ராமோ க³தஷ்²ரீர்வனகோ³சர꞉ || 5-20-26
வ்ரதீ ஸ்த²ண்டி³லஷா²யீ ச ஷ²ங்கே ஜீவதி வா ந வா |

ந ஹி வைதே³ஹி ராம்ʼஸ்த்வாம்ʼ த்³ரஷ்டும்ʼ வா ப்யுபலஸ்ஸ்யதே || 5-20-27
புரோப³லாகைரஸிதைர்மே கோ⁴ர்ஜ்யோத்ஸ்நாமிவாவ்ருʼதாம் |

ந சாபி மம ஹஸ்தாத்த்வாம்ʼ ப்ராப்துமர்ஹதி ராக⁴வ꞉ || 5-20-28
ஹிரண்யகஷி²பு꞉ கீர்திமிந்த்³ரஹஸ்தக³தாமிவ |

சாருஸ்மிதே சாருத³தி சாருநேத்ரே விளாஸினி || 5-20-29
மனோ ஹரஸி மே பீ⁴ரு ஸுபர்ண꞉ பன்ன்க³ம்ʼ யதா² |

க்லிஷ்டகௌஷே²யவஸனாம் தன்வீமப்யனலம்க்ருʼதாம் || 5-20-30
த்வாம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ஸ்வேஷு தா³ரேஷு ரதிம்ʼ நோபலபா⁴ம்யஹம் |

அந்த꞉ புரவினாஸின்ய꞉ ஸ்த்ரிய꞉ ஸர்வகு³ணான்விதா꞉ || 5-20-31
யாவந்த்யோ மம ஸர்வாஸாமைஷ்²வரம் குரு ஜானகி |

மம ஹ்யஸிதகேஷா²ந்தே த்ரைலோக்யப்ரவரா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ || 5-20-32
தாஸ்த்வாம்ʼ பரிசரிஷ்யந்தி ஷ்²ரியமப்ஸரஸோ யதா² |

யானி வைஷ்²ரவணே ஸுப்⁴ரு ரத்னானி ச த⁴னானி ச || 5-20-33
தானி லோகாம்ʼஷ்²ச ஸுஷ்²ரோணி மாம்ʼ ச பு⁴ம்க்ஷ்வ யதா²ஸுக²ம் |

ந ராமஸ்தபஸா தே³வி ந ப³லேன விக்ரமை꞉ || 5-20-34
ந த⁴னேன மயா துல்யஸ்தேஜஸா யஷ²ஸாபி வா |

பிப³ விஹர ரமஸ்வ பு⁴ங்க்ஷ்வ போ⁴கா³ன் |
த⁴னனிசௌஅம் ப்ரதி³ஷா²மி மேதி³னீம் ச |
மயி லல லலனே யதா²ஸுக²ம் த்வம் |
த்வயி ச ஸமேத்ய லலந்து பா³ந்த⁴வ்வஸ்தே || 5-20-35

கனகவிமலஹாரபூ⁴ஷிதாங்கீ³ |
விஹர மயா ஸஹ பீ⁴ரு கானனானி || 5-20-36

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ விம்ஷ꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை