Tuesday 6 February 2024

சுந்தர காண்டம் 17ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஸப்தத³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Hanuman in tears of joy, after seeing Seetha in Ashoka garden

தத꞉ குமுத³ஷண்டா³போ⁴ நிர்மலம் நிர்மலோத³ய꞉ |
ப்ரஜகா³ம நப⁴ஷ்²சந்த்³ரோ ஹம்ʼஸோ நீலமிவோத³கம் || 5-17- 1

ஸாசிவ்யமிவ குர்வன் ஸ ப்ரப⁴யா நிர்மலப்ரப⁴꞉ |
சந்த்³ரமா ரஷ்²மபி⁴꞉ ஷீ²தை꞉ ஸிஷேவே பவனாத்மஜம் || 5-17-2

ஸ த³த³ர்ஷ² தத꞉ ஸீதாம் பூர்ணசந்த்³ரனிபா⁴னனாம் |
ஷோ²கபா⁴ரைரிவ ந்யஸ்தாம்ʼ பா⁴ரைர்னாவமிவாம்ப⁴ஸி || 5-17-3

தி³த்³ருʼக்ஷமாணோ வைதே³ஹீம் ஹனுமான் மாருதாத்மஜ꞉ |
ஸ த³த³ர்ஷா²விதூ³ரஸ்தா² ராக்ஷஸீர்கோ⁴ரத³ர்ஷ²னா꞉ || 5-17-4
ஏகாக்ஷீமேககர்ணாம் ச கர்ணப்ராவரணாம் ததா² |
அகர்ணாம் ஷ²ங்குகர்ணாம் ச மஸ்தகோச்ச்²வாஸநாஸிகாம் || 5-17-5
அதிகாயோத்தமாங்கீ³ம்ʼ ச தனுதீ³ர்க⁴ஷி²ரோத⁴ராம் |
த்⁴வஸ்தகேஷீ²ம் ததா²கேஷீ²ம் கேஷ²கம்ப³லதா⁴ரிணீம் || 5-17-6
லம்ப³கர்ணலலாடாம் ச லம்போ³த³ரபயோத⁴ராம் |
லம்போ³ஷ்டீ²ம்ʼ சுபு³கோஷ்டீ²ம்ʼ ச லம்பா³ஸ்யாம் லம்ப³ஜானுகாம் || 5-17-7
ஹ்ரஸ்வாம் தீ³ர்கா⁴ம் ச குப்³ஜாம் விகடாம் வாமனாம்ʼ ததா² |
கராளாம் பு⁴க்³னவக்த்ராம் ச பிங்கா³க்ஷீம் விக்ருʼதானனாம் || 5-17-8

விக்ருʼதா꞉ பிங்க³ளா꞉ காளீ꞉ க்ரோத⁴னா꞉ கலஹப்ரியா꞉ |
காலாயஸமஹாஷூ²லகூடமுத்³க³தா⁴ரிணீ꞉ || 5-17-9
வராஹம்ருʼக³ஷா²ர்தூ³ளமஹிஷாஜஷி²வாமுகீ²꞉ |
க³ஜோஷ்ட்ர ஹயபாதீ³ஷ்²ச நிகா²தஷி²ரஸோபரா꞉ || 5-17-10
ஏகஹஸ்தைகபாதா³ஷ்²ச க²ரகர்ண்யஷ்²வகர்ணிகா꞉ |
கோ³கர்ணீர்ஹஸ்திகர்ணீஈஷ்²ச ஹரிகர்ணீஸ்ததா²பரா꞉ || 5-17-11
அதினாஸாஷ்²ச திர்யங்னாஸா அநாஸிகா꞉ |
க³ஜனன்னிப⁴னாஸாஷ்²ச லலாடோச்ச்வாஸநாஸிகா꞉ || 5-17-12
ஹஸ்திபாதா³ மஹாபாதா³ கோ³பாதா³꞉ பாத³சூளிகா꞉ |
அதிமாத்ரஷி²ரோக்³ரீவா அதிமாத்ரகுசோத³ரீ꞉ || 5-17-13
அதிமாத்ரஸ்யநேத்ராஷ்²ச தீ³ர்க⁴ஜிஹ்வாநகா²ஸ்ததா² |
அஜாமுகீ²ர்ஹஸ்திமுகீ²ர்கோ³முகா²꞉ ஸூகரீமுகீ²꞉ || 5-17-14
ஹயோஷ்ட்ரக²ரவக்த்ராஷ்²ச ராக்ஷஸீர்கோ⁴ரத³ர்ஷ²னா꞉ |
ஷூ²லமுத்³க³ரஹஸ்தாஷ்²ச க்ரோத⁴னா꞉ கலஹப்ரியா꞉ || 5-17-15
கராளா தூ⁴ம்ரகேஷீ²ஷ்²ச ராக்ஷஸீர்விக்ருʼதானனா꞉ |
பிப³ந்தீ꞉ ஸததம்ʼ பானம்ʼ ஸதா³ மாம்ʼ ஸஸுராப்ரியா꞉ || 5-17-16
மாம்ʼஸஷோ²ணிததி³க்³தா⁴ங்கீ³ர்மாம்ʼஸஷோ²ணிதபோ⁴ஜனா꞉ |
தா த³த³ர்ஷ² கபிஷ்²ரேஷ்டோ² ரோமஹர்ஷணத³ர்ஷ²னா꞉ || 5-17-17
ஸ்கந்த⁴வந்தமுபாஸீனா꞉ பரிவார்ய வனஸ்பதிம் |

தஸ்யாத⁴ஸ்தாச்ச தாம் தே³வீம் ராஜபுத்ரீமனிந்தி³தாம் || 5-17-18
லக்ஷயாமாஸ லக்ஷ்மீவான் ஹனுமான் ஜன்காத்மஜாம் |

நிஷ்ப்ரபா⁴ம் ஷோகஸந்தப்தாம் மலஸம்குலமூர்த⁴ஜாம் || 5-17-19
க்ஷீணபுண்யாம் ச்யுதாம் பூ⁴மௌ தாராம் நிபதிதாமிவ |

சாரித்ரவ்யபதே³ஷா²ட்³யாம்ʼ ப⁴ர்த்ருʼத³ர்ஷ²னது³ர்க³தாம் || 5-17-20
பூ⁴ஷணைருத்தமோர்ஹீனாம் ப⁴ர்த்ருʼவாத்ஸல்யபூ⁴ஷணாம் |

ராக்ஷஸாதி⁴பஸம்ருத்³தா⁴ம் ப³ந்து⁴பி⁴ஷ்²ச வினா க்ருʼதாம் || 5-17-21
வியூதா²ம் ஸிம்ஹஸம்ருத்³தா⁴ம் ப³த்³தா⁴ம் க³ஜவதூ⁴மிவ |

சந்த்³ரரேகா²ம் பயோதா³ந்தே ஷா²ரதா³ப்³ரைரிவாவ்ருʼதாம் || 5-17-22
க்லிஷ்டரூபாமஸம்ʼஸ்பர்ஷா²த³யுக்தாமிவ வல்லகீம் |

ஸ தாம் ப⁴ர்தவஷே² யுக்தாமயுக்தாம் ராக்ஷஸீவஷே² || 5-17-23
அஷோ²கவநிகாமத்⁴யே ஷோ²கஸாக³ரமாப்லுதாம் |

தாபி⁴꞉ பரிவ்ருʼதாம் தத்ர ஸக்³ரஹாமிவ ரோஹிணீம் || 5-17-24
த³த³ர்ஷ² ஹனுமான் தே³வீம் லதாமகுஸுமாமிவ |

ஸா மலேன ச தி³க்³தா⁴ங்கீ³வபுஷா சாப்யலங்க்ருʼதா || 5-17-25
ம்ருʼணாலீ பங்கதி³க்³தே⁴வ விபா⁴தி ச ந பா⁴தி ச |

மலினேன து வஸ்த்ரேண பரிக்லிஷ்டேன பா⁴மினீம் || 5-17-26
ஸம்ʼவ்ருʼதாம் ம்ருʼக³ஷா²பா³க்ஷீம்ʼ த³த³ர்ஷ² ஹனுமான் கபி꞉ |
தாம் தே³வீம்ʼ தீ³னவத³நாமதீ³னாம்ʼ ப⁴ர்த்ருʼதேஜஸா || 5-17-27
ரக்ஷிதாம் ஸ்வேன ஷீ²லேன ஸீதாமஸிதலோசனாம் |

தாம் த்³ருʼஷ்ட்வா ஹனுமான் ஸீதாம் ம்ருʼக³ஷா²ப³னிபே⁴க்ஷணாம் |
ம்ருʼக³கன்யாமிவ த்ரஸ்தாம் வீக்ஷமாணாம் ஸமந்தத꞉ || 5-17-28
த³ஹந்தீமிவ நி꞉ஷ்²வாஸைர்வ்ருʼக்ஷான் பல்லவதா⁴ரிண꞉ |
ஸம்கா⁴தமிவ ஷோ²கானாம் து³꞉க²ஸ்யோர்மிமிவோதி²தாம் || 5-17-29

தாம் க்ஷமாம்ʼ ஸுவிப⁴க்தாங்கீ³ம்ʼ விநாப⁴ரணஷோ²பி⁴னீம் |
ப்ரஹர்ஷமதுலம் லேபே⁴ மாருதி꞉ ப்ரேக்ஷ்ய மைதி²லீம் || 5-17-30

ஹர்ஷஜானி ச ஸோ(அ)ஷ்²ரூணி தாம் த்³ருʼஷ்ட்வா மதி³ரேக்ஷணாம் |
முமுசே ஹனுமாம்ʼஸ்தத்ர நமஷ்²சக்ரே ச ராக⁴வம் || 5-17-31

நமஸ்க்ருʼத்வா ராமாய லக்ஷ்மணாய ச வீர்யவான் |
ஸீதாத³ர்ஷ²னஸம்ஹ்ருʼஷ்டோ ஹனுமான் ஸம்வ்ருʼதோ(அ)ப⁴வத் || 5-17-32

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஸப்தத³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை