Thursday 1 February 2024

சுந்தர காண்டம் 16ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஷோட³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Hanuman thinking of Seetha's plight

ப்ரஷ²ஸ்ய து ப்ரஷ²ஸ்தவ்யாம் ஸீதாம் தாம் ஹரி பும்க³வ꞉ |
கு³ண அபி⁴ராமம் ராமம் ச புன꞉ சிந்தா பரோ அப⁴வத் || 5-16-1

ஸ முஹூர்தம் இவ த்⁴யாத்வா பா³ஷ்ப பர்யாகுலேக்ஷண꞉ |
ஸீதாம் ஆஷ்²ரித்ய தேஜஸ்வீ ஹனுமான் விளலாப ஹ || 5-16-2

மான்யா கு³ரு வினீதஸ்ய லக்ஷ்மணஸ்ய கு³ரு ப்ரியா |
யதி³ ஸீதா அபி து³ஹ்க² ஆர்தா காலோ ஹி து³ரதிக்ரம꞉ || 5-16-3

ராமஸ்ய வ்யவஸாயஜ்ஞா லக்ஷ்மணஸ்ய ச தீ⁴மத꞉ |
ந அத்யர்த²ம் க்ஷுப்⁴யதே தே³வீ க³ன்கா³ இவ ஜலத³ ஆக³மே || 5-16-4

துல்ய ஷீ²ல வயோ வ்ருʼத்தாம் துல்ய அபி⁴ஜன லக்ஷணாம் |
ராக⁴வோ அர்ஹதி வைதே³ஹீம் தம் ச இயம் அஸித ஈக்ஷணா || 5-16-5

தாம் த்³ருʼஷ்ட்வா நவ ஹேம ஆபா⁴ம் லோக காந்தாம் இவ ஷ்²ரியம் |
ஜகா³ம மனஸா ராமம் வசனம் ச இத³ம் அப்³ரவீத் || 5-16-6

அஸ்யா ஹேதோர் விஷா²ல அக்ஷ்யா ஹதோ வாலீ மஹா ப³ல꞉ |
ராவண ப்ரதிமோ வீர்யே கப³ந்த⁴꞉ ச நிபாதித꞉ || 5-16-7

விராத⁴꞉ ச ஹத꞉ ஸம்க்²யே ராக்ஷஸோ பீ⁴ம விக்ரம꞉ |
வனே ராமேண விக்ரம்ய மஹா இந்த்³ரேண இவ ஷ²ம்ப³ர꞉ || 5-16-8

சதுர் த³ஷ² ஸஹஸ்ராணி ரக்ஷஸாம் பீ⁴ம கர்மணாம் |
நிஹதானி ஜன ஸ்தா²னே ஷ²ரைர் அக்³னி ஷி²க² உபமை꞉ || 5-16-9

கர꞉ ச நிஹத꞉ ஸம்க்²யே த்ரிஷி²ரா꞉ ச நிபாதித꞉ |
தூ³ஷண꞉ ச மஹா தேஜா ராமேண விதி³த ஆத்மனா || 5-16-10

ஐஷ்²வர்யம் வானராணாம் ச து³ர்லப⁴ம் வாலி பாலிதம் |
அஸ்யா நிமித்தே ஸுக்³ரீவ꞉ ப்ராப்தவான் லோக ஸத்க்ருʼதம் || 5-16-11

ஸாக³ர꞉ ச மயா க்ராந்த꞉ ஷ்²ரீமான் நத³ நதீ³ பதி꞉ |
அஸ்யா ஹேதோர் விஷா²ல அக்ஷ்யா꞉ புரீ ச இயம் நிரீக்ஷிதா || 5-16-12

யதி³ ராம꞉ ஸமுத்³ராந்தாம் மேதி³னீம் பரிவர்தயேத் |
அஸ்யா꞉ க்ருʼதே ஜக³த் ச அபி யுக்தம் இதி ஏவ மே மதி꞉ || 5-16-13

ராஜ்யம் வா த்ரிஷு லோகேஷு ஸீதா வா ஜனக ஆத்மஜா |
த்ரைலோக்ய ராஜ்யம் ஸகலம் ஸீதாயா ந ஆப்னுயாத் கலாம் || 5-16-14

இயம் ஸா த⁴ர்ம ஷீ²லஸ்ய ஜனகஸ்ய மஹாத்மன꞉ |
ஸுதா மைதி²லராஜஸ்ய ஸீதா ப⁴ர்த்ருʼத்³ருʼட⁴ வ்ரதா || 5-16-15

உத்தி²தா மேதி³னீம் பி⁴த்த்வா க்ஷேத்ரே ஹல முக² க்ஷதே |
பத்³ம ரேணு நிபை⁴꞉ கீர்ணா ஷு²பை⁴꞉ கேதா³ர பாம்ʼஸுபி⁴꞉ || 5-16-16

விக்ராந்தஸ்ய ஆர்ய ஷீ²லஸ்ய ஸம்யுகே³ஷு அநிவர்தின꞉ |
ஸ்னுஷா த³ஷ²ரத²ஸ்ய ஏஷா ஜ்யேஷ்டா² ராஜ்ஞோ யஷ²ஸ்வினீ || 5-16-17

த⁴ர்மஜ்ஞஸ்ய க்ருʼதஜ்ஞஸ்ய ராமஸ்ய விதி³த ஆத்மன꞉ |
இயம் ஸா த³யிதா பா⁴ர்யா ராக்ஷஸீ வஷ²ம் ஆக³தா || 5-16-18

ஸர்வான் போ⁴கா³ன் பரித்யஜ்ய ப⁴ர்த்ருʼ ஸ்னேஹ ப³லாத் க்ருʼதா |
அசிந்தயித்வா து³ஹ்கா²னி ப்ரவிஷ்டா நிர்ஜனம் வனம் || 5-16-19
ஸம்துஷ்டா ப²ல மூலேன ப⁴ர்த்ருʼ ஷு²ஷ்²ரூஷணா பரா |
யா பராம் ப⁴ஜதே ப்ரீதிம் வனே அபி ப⁴வனே யதா² || 5-16-20
ஸா இயம் கனக வர்ண அன்கீ³ நித்யம் ஸுஸ்மித பா⁴ஷிணீ |
ஸஹதே யாதனாம் ஏதாம் அனர்தா²னாம் அபா⁴கி³னீ || 5-16-21

இமாம் து ஷீ²ல ஸம்பன்னாம் த்³ரஷ்டும் இச்சதி ராக⁴வ꞉ |
ராவணேன ப்ரமதி²தாம் ப்ரபாம் இவ பிபாஸித꞉ || 5-16-22

அஸ்யா நூனம் புனர் லாபா⁴த்³ ராக⁴வ꞉ ப்ரீதிம் ஏஷ்யதி |
ராஜா ராஜ்ய பரிப்⁴ரஷ்ட꞉ புன꞉ ப்ராப்ய இவ மேதி³னீம் || 5-16-23

காம போ⁴கை³꞉ பரித்யக்தா ஹீனா ப³ந்து⁴ ஜனேன ச |
தா⁴ரயதி ஆத்மனோ தே³ஹம் தத் ஸமாக³ம கான்க்ஷிணீ || 5-16-24

ந ஏஷா பஷ்²யதி ராக்ஷஸ்யோ ந இமான் புஷ்ப ப²ல த்³ருமான் |
ஏகஸ்த² ஹ்ருʼத³யா நூனம் ராமம் ஏவ அனுபஷ்²யதி || 5-16-25

ப⁴ர்தா நாம பரம் நார்யா பூ⁴ஷணம் பூ⁴ஷணாத்³ அபி |
ஏஷா ஹி ரஹிதா தேன ஷோ²ப⁴ன அர்ஹா ந ஷோ²ப⁴தே || 5-16-26

து³ஷ்கரம் குருதே ராமோ ஹீனோ யத்³ அனயா ப்ரபு⁴꞉ |
தா⁴ரயதி ஆத்மனோ தே³ஹம் ந து³ஹ்கே²ன அவஸீத³தி || 5-16-27

இமாம் அஸித கேஷ² அந்தாம் ஷ²த பத்ர நிப⁴ ஈக்ஷணாம் |
ஸுக² அர்ஹாம் து³꞉கி²தாம் ஜ்~ஆத்வா மம அபி வ்யதி²தம் மன꞉ || 5-16-28

க்ஷிதி க்ஷமா புஷ்கர ஸம்னிப⁴ அக்ஷீ |
யா ரக்ஷிதா ராக⁴வ லக்ஷ்மணாப்⁴யாம் |
ஸா ராக்ஷஸீபி⁴ர் விக்ருʼத ஈக்ஷணாபி⁴꞉ |
ஸம்ரக்ஷ்யதே ஸம்ப்ரதி வ்ருʼக்ஷ மூலே || 5-16-29

ஹிம ஹத ளினீ இவ நஷ்ட ஷோ²பா⁴ |
வ்யஸன பரம்பரயா நிபீட்³யமானா |
ஸஹ சர ரஹிதா இவ சக்ர வாகீ |
ஜனக ஸுதா க்ருʼபணாம் த³ஷா²ம் ப்ரபன்னா || 5-16-30

அஸ்யா ஹி புஷ்ப அவனத அக்³ர ஷா²கா²꞉ |
ஷோ²கம் த்³ருʼட⁴ம் வை ஜனயதி அஷோ²கா꞉ |
ஹிம வ்யபாயேன ச ஷீ²தரஷ்²மி꞉ |
ரப்⁴யுத்தி²தோ ந ஏக ஸஹஸ்ர ரஷ்²மி꞉ || 5-16-31

இதி ஏவம் அர்த²ம் கபிர் அன்வவேக்ஷ்ய |
ஸீதா இயம் இதி ஏவ நிவிஷ்ட பு³த்³தி⁴꞉ |
ஸம்ʼஷ்²ரித்ய தஸ்மின் நிஷஸாத³ வ்ருʼக்ஷே |
ப³லீ ஹரீணாம் ருʼஷப⁴꞉ தரஸ்வீ || 5-16-32

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஷோட³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை