Thursday 1 February 2024

சுந்தர காண்டம் 15ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ பஞ்சத³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Hanuman finds Seetha in Ashoka Garden

ஸ வீக்ஷமாண꞉ தத்ரஸ்தோ² மார்க³மாண꞉ ச மைதி²லீம் |
அவேக்ஷமாண꞉ ச மஹீம் ஸர்வாம் தாம் அன்வவைக்ஷத || 5-15-1

ஸந்தான கலதாபி⁴꞉ ச பாத³பைர் உபஷோ²பி⁴தாம் |
தி³வ்ய க³ந்த⁴ ரஸ உபேதாம் ஸர்வத꞉ ஸமலம்க்ருʼதாம் || 5-15-2
தாம் ஸ நந்த³ன ஸம்காஷா²ம் ம்ருʼக³ பக்ஷிபி⁴ர் ஆவ்ருʼதாம் |
ஹர்ம்ய ப்ராஸாத³ ஸம்பா³தா⁴ம் கோகில ஆகுல நிஹ்ஸ்வனாம் || 5-15-3
கான்சன உத்பல பத்³மாபி⁴꞉ வாபீபி⁴꞉ உபஷோ²பி⁴தாம் |
ப³ஹ்வ ஆஸன குதா² உபேதாம் ப³ஹு பூ⁴மி க்³ருʼஹ ஆயுதாம் || 5-15-4
ஸர்வ ருʼது குஸுமை꞉ ரம்யை꞉ ப²லவத்³பி⁴꞉ ச பாத³பை꞉ |
புஷ்பிதானாம் அஷோ²கானாம் ஷ்²ரியா ஸூர்ய உத³ய ப்ரபா⁴ம் || 5-15-5
ப்ரதீ³ப்தாம் இவ தத்ரஸ்தோ² மாருதி꞉ ஸமுதை³க்ஷத |
நிஷ்பத்ர ஷா²கா²ம் விஹகை³꞉ க்ரியமாணாம் இவ அஸக்ருʼத் || 5-15-6

விநிஷ்பதத்³பி⁴꞉ ஷ²தஷ²꞉ சித்ரை꞉ புஷ்ப அவதம்ʼஸகை꞉ |
ஆமூல புஷ்ப நிசிதைர் அஷோ²கை꞉ ஷோ²க நாஷ²னை꞉ || 5-15-7
புஷ்ப பா⁴ர அதிபா⁴ரை꞉ ச ஸ்ப்ருʼஷ²த்³பி⁴ர் இவ மேதி³னீம் |
கர்ணிகாரை꞉ குஸுமிதை꞉ கிம்ʼஷு²கை꞉ ச ஸுபுஷ்பிதை꞉ || 5-15-8

ஸ தே³ஷ²꞉ ப்ரப⁴யா தேஷாம் ப்ரதீ³ப்த இவ ஸர்வத꞉ |
பும்நாகா³꞉ ஸப்த பர்ணா꞉ ச சம்பக உத்³தா³ளகா꞉ ததா² || 5-15-9
விவ்ருʼத்³த⁴ மூலா ப³ஹவ꞉ ஷோ²ப⁴ந்தே ஸ்ம ஸுபுஷ்பிதா꞉ |

ஷா²த கும்ப⁴ நிபா⁴꞉ கேசித் கேசித்³ அக்³னி ஷி²க² உபமா꞉ || 5-15-10
நீல அன்ஜன நிபா⁴꞉ கேசித் தத்ர அஷோ²கா꞉ ஸஹஸ்ரஷ²꞉ |

நந்த³னம் விவித⁴ உத்³யானம் சித்ரம் சைத்ரரத²ம் யதா² || 5-15-11
அதிவ்ருʼத்தம் இவ அசிந்த்யம் தி³வ்யம் ரம்யம் ஷ்²ரியா வ்ருʼதம் |
த்³விதீயம் இவ ச ஆகாஷ²ம் புஷ்ப ஜ்யோதிர் க³ண ஆயுதம் || 5-15-12
புஷ்ப ரத்ன ஷ²தை꞉ சித்ரம் பன்சமம் ஸாக³ரம் யதா² |
ஸர்வ ருʼது புஷ்பைர் நிசிதம் பாத³பைர் மது⁴ க³ந்தி⁴பி⁴꞉ || 5-15-13
நானா நிநாதை³꞉ உத்³யானம் ரம்யம் ம்ருʼக³ க³ணைர் த்³விஜை꞉ |
அனேக க³ந்த⁴ ப்ரவஹம் புண்ய க³ந்த⁴ம் மனோ ரமம் || 5-15-14

ஷை²ல இந்த்³ரம் இவ க³ந்த⁴ ஆட்⁴யம் த்³விதீயம் க³ந்த⁴ மாத³னம் |
அஷோ²க வநிகாயாம் து தஸ்யாம் வானர பும்க³வ꞉ || 5-15-15
ஸ த³த³ர்ஷ² அவிதூ³ரஸ்த²ம் சைத்ய ப்ராஸாத³ம் ஊர்ஜிதம் |
மத்⁴யே ஸ்தம்ப⁴ ஸஹஸ்ரேண ஸ்தி²தம் கைலாஸ பாண்டு³ரம் || 5-15-16
ப்ரவாள க்ருʼத ஸோபானம் தப்த கான்சன வேதி³கம் |
முஷ்ணந்தம் இவ சக்ஷூம்ஷி த்³யோதமானம் இவ ஷ்²ரியா || 5-15-17
விமலம் ப்ராம்ʼஷு² பா⁴வத்வாத்³ உல்லிக²ந்தம் இவ அம்ப³ரம் |

ததோ மலின ஸம்வீதாம் ராக்ஷஸீபி⁴꞉ ஸமாவ்ருʼதாம் || 5-15-18
உபவாஸ க்ருʼஷா²ம் தீ³னாம் நிஹ்ஷ்²வஸந்தீம் புன꞉ புன꞉ |
த³த³ர்ஷ² ஷு²க்ல பக்ஷ ஆதௌ³ சந்த்³ர ரேகா²ம் இவ அமலாம் || 5-15-19

மந்த³ ப்ரக்²யாயமானேன ரூபேண ருசிர ப்ரபா⁴ம் |
பினத்³தா⁴ம் தூ⁴ம ஜாலேன ஷி²கா²ம் இவ விபா⁴வஸோ꞉ || 5-15-20

பீதேன ஏகேன ஸம்வீதாம் க்லிஷ்டேன உத்தம வாஸஸா |
ஸபன்காம் அனலம்காராம் விபத்³மாம் இவ பத்³மினீம் || 5-15-21

வ்ரீடி³தாம் து³ஹ்க² ஸம்தப்தாம் பரிம்லானாம் தபஸ்வினீம் |
க்³ரஹேண அன்கா³ரகேண ஏவ பீடி³தாம் இவ ரோஹிணீம் || 5-15-22

அஷ்²ரு பூர்ண முகீ²ம் தீ³னாம் க்ருʼஷா²ம் அனனஷே²ன ச |
ஷோ²க த்⁴யான பராம் தீ³னாம் நித்யம் து³ஹ்க² பராயணாம் || 5-15-23

ப்ரியம் ஜனம் அபஷ்²யந்தீம் பஷ்²யந்தீம் ராக்ஷஸீ க³ணம் |
ஸ்வ க³ணேன ம்ருʼகீ³ம் ஹீனாம் ஷ்²வ க³ண அபி⁴வ்ருʼதாம் இவ || 5-15-24

நீல நாக³ ஆப⁴யா வேண்யா ஜக⁴னம் க³தயா ஏகயா |
நீலயா நீரதா³பாயே வனராஜ்யா மஹீமிவ || 5-15-25
ஸுக² அர்ஹாம் து³ஹ்க² ஸம்தப்தாம் வ்யஸனானாம் அகோதி³வாம் |

தாம் ஸமீக்ஷ்ய விஷா²ல அக்ஷீம் அதி⁴கம் மலினாம் க்ருʼஷா²ம் || 5-15-26
தர்கயாம் ஆஸ ஸீதா இதி காரணை꞉ உபபாதி³பி⁴꞉ |

ஹ்ரியமாணா ததா³ தேன ரக்ஷஸா காம ரூபிணா || 5-15-27
யதா² ரூபா ஹி த்³ருʼஷ்டா வை ததா² ரூபா இயம் அன்க³னா |

பூர்ண சந்த்³ர ஆனனாம் ஸுப்⁴ரூம் சாரு வ்ருʼத்த பயோ த⁴ராம் || 5-15-28
குர்வந்தீம் ப்ரப⁴யா தே³வீம் ஸர்வா விதிமிரா தி³ஷ²꞉ |
தாம் நீல கேஷீ²ம் பி³ம்ப³ ஓஷ்டீ²ம் ஸுமத்⁴யாம் ஸுப்ரதிஷ்டி²தாம் || 5-15-29
ஸீதாம் பத்³ம பலாஷ² அக்ஷீம் மன்மத²ஸ்ய ரதிம் யதா² |

இஷ்டாம் ஸர்வஸ்ய ஜக³த꞉ பூர்ண சந்த்³ர ப்ரபா⁴ம் இவ || 5-15-30
பூ⁴மௌ ஸுதனும் ஆஸீனாம் நியதாம் இவ தாபஸீம் |

நி꞉ஷ்²வாஸ ப³ஹுளாம் பீ⁴ரும் பு⁴ஜக³ இந்த்³ர வதூ⁴ம் இவ || 5-15-31
ஷோ²க ஜாலேன மஹதா விததேன ந ராஜதீம் |

ஸம்ʼஸக்தாம் தூ⁴ம ஜாலேன ஷி²கா²ம் இவ விபா⁴வஸோ꞉ || 5-15-32
தாம் ஸ்ம்ருʼதீம் இவ ஸந்தி³க்⁴தா³ம் ருʼத்³தி⁴ம் நிபதிதாம் இவ |

விஹதாம் இவ ச ஷ்²ரத்³தா⁴ம் ஆஷா²ம் ப்ரதிஹதாம் இவ || 5-15-33
ஸ உபஸர்கா³ம் யதா² ஸித்³தி⁴ம் பு³த்³தி⁴ம் ஸகலுஷாம் இவ |

அபூ⁴தேன அபவாதே³ன கீர்திம் நிபதிதாம் இவ || 5-15-34
ராம உபரோத⁴ வ்யதி²தாம் ரக்ஷோ ஹரண கர்ஷி²தாம் |

அப³லாம் ம்ருʼக³ ஷா²வ அக்ஷீம் வீக்ஷமாணாம் தத꞉ தத꞉ || 5-15-35
பா³ஷ்ப அம்பு³ ப்ரதிபூர்ணேன க்ருʼஷ்ண வக்த்ர அக்ஷி பக்ஷ்மணா |
வத³னேன அப்ரஸன்னேன நிஹ்ஷ்²வஸந்தீம் புன꞉ புன꞉ || 5-15-36

மல பன்க த⁴ராம் தீ³னாம் மண்ட³ன அர்ஹாம் அமண்டி³தாம் |
ப்ரபா⁴ம் நக்ஷத்ர ராஜஸ்ய கால மேகை⁴꞉ இவ ஆவ்ருʼதாம் || 5-15-37

தஸ்ய ஸந்தி³தி³ஹே பு³த்³தி⁴꞉ முஹு꞉ ஸீதாம் நிரீக்ஷ்ய து |
ஆம்னாயானாம் அயோகே³ன வித்³யாம் ப்ரஷி²தி²லாம் இவ || 5-15-38

து³ஹ்கே²ன பு³பு³தே⁴ ஸீதாம் ஹனுமான் அனலம்க்ருʼதாம் |
ஸம்ʼஸ்காரேண யதா² ஹீனாம் வாசம் அர்த² அந்தரம் க³தாம் || 5-15-39

தாம் ஸமீக்ஷ்ய விஷா²ல அக்ஷீம் ராஜ புத்ரீம் அனிந்தி³தாம் |
தர்கயாம் ஆஸ ஸீதா இதி காரணை꞉ உபபாத³யன் || 5-15-40

வைதே³ஹ்யா யானி ச அன்கே³ஷு ததா³ ராமோ அன்வகீர்தயத் |
தானி ஆப⁴ரண ஜாலானி கா³த்ர ஷோ²பீ⁴னி அலக்ஷயத் || 5-15-41
ஸுக்ருʼதௌ கர்ண வேஷ்டௌ ச ஷ்²வ த³ம்ஷ்ட்ரௌ ச ஸுஸம்ʼஸ்தி²தௌ |
மணி வித்³ரும சித்ராணி ஹஸ்தேஷ்வ் ஆப⁴ரணானி ச || 5-15-42
ஷ்²யாமானி சிர யுக்தத்வாத் ததா² ஸம்ʼஸ்தா²னவந்தி ச |

தானி ஏவ ஏதானி மன்யே அஹம் யானி ராமோ அன்வகீர்தயத் || 5-15-43
தத்ர யானி அவஹீனானி தானி அஹம் ந உபலக்ஷயே |
யானி அஸ்யா ந அவஹீனானி தானி இமானி ந ஸம்ʼஷ²ய꞉ || 5-15-44

பீதம் கனக பட்ட ஆப⁴ம் ஸ்ரஸ்தம் தத்³ வஸனம் ஷு²ப⁴ம் |
உத்தரீயம் நக³ ஆஸக்தம் ததா³ த்³ருʼஷ்டம் ப்லவம் க³மை꞉ || 5-15-45

பூ⁴ஷணானி ச முக்²யானி த்³ருʼஷ்டானி த⁴ரணீ தலே |
அனயா ஏவ அபவித்³தா⁴னி ஸ்வனவந்தி மஹாந்தி ச || 5-15-46

இத³ம் சிர க்³ருʼஹீதத்வாத்³ வஸனம் க்லிஷ்டவத்தரம் |
ததா² ஹி நூனம் தத்³ வர்ணம் ததா² ஷ்²ரீமத்³ யதா² இதரத் || 5-15-47

இயம் கனக வர்ண அன்கீ³ ராமஸ்ய மஹிஷீ ப்ரியா |
ப்ரநஷ்டா அபி ஸதீ யஸ்ய மனஸோ ந ப்ரணஷ்²யதி || 5-15-48

இயம் ஸா யத் க்ருʼதே ராம꞉ சதுர்பி⁴꞉ பரிதப்யதே |
காருண்யேன ஆந்ருʼஷ²ம்ʼஸ்யேன ஷோ²கேன மத³னேன ச || 5-15-49
ஸ்த்ரீ ப்ரநஷ்டா இதி காருண்யாத்³ ஆஷ்²ரிதா இதி ஆந்ருʼஷ²ம்ʼஸ்யத꞉ |
பத்னீ நஷ்டா இதி ஷோ²கேன ப்ரியேதி மத³னேன ச || 5-15-50

அஸ்யா தே³வ்யா யதா² ரூபம் அன்க³ ப்ரத்யன்க³ ஸௌஷ்ட²வம் |
ராமஸ்ய ச யதா² ரூபம் தஸ்ய இயம் அஸித ஈக்ஷணா || 5-15-51

அஸ்யா தே³வ்யா மன꞉ தஸ்மிம꞉ தஸ்ய ச அஸ்யாம் ப்ரதிஷ்டி²தம் |
தேன இயம் ஸ ச த⁴ர்ம ஆத்மா முஹூர்தம் அபி ஜீவதி || 5-15-52

து³ஷ்கரம்ʼ க்ருʼதவான்ராமோ ஹீனோ யத³னயா ப்ரபு⁴꞉.
தா⁴ரயத்யாத்மனோ தே³ஹம்ʼ ந ஷோ²கேனாவஸீத³தி || 5-15-53

து³ஷ்கரம்ʼ குருதே ராமோ ய இமாம்ʼ மத்தகாஷி²னீம்.
ஸீதாம்ʼ வினா மஹாபா³ஹுர்முஹூர்தமபி ஜீவதி || 5-15-54

ஏவம் ஸீதாம் ததா³ த்³ருʼஷ்ட்வா ஹ்ருʼஷ்ட꞉ பவன ஸம்ப⁴வ꞉ |
ஜகா³ம மனஸா ராமம் ப்ரஷ²ஷ²ம்ʼஸ ச தம் ப்ரபு⁴ம் || 5-15-55

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ பஞ்சத³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை