Saturday 23 December 2023

சுந்தர காண்டம் 10ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ த³ஷ²ம꞉ ஸர்க³꞉

Hanuman sees Ravana sleeping with his wives

தத்ர தி³வ்ய உபமம் முக்²யம் ஸ்பா²டிகம் ரத்ன பூ⁴ஷிதம் |
அவேக்ஷமாணோ ஹனுமான் த³த³ர்ஷ² ஷ²யன ஆஸனம் || 5-10-1

தா³ந்தகாஞ்சனிசித்ராங்கே³ர்வைஷ்²ச வராஸனை꞉ |
மஹார்ஹஸ்தரணோபேதைருபபன்னம் மஹாத⁴னை꞉ || 5-10-2

தஸ்ய ச ஏகதமே தே³ஷே² ஸோ அக்³ர்ய மால்ய விபூ⁴ஷிதம் |
த³த³ர்ஷ² பாண்டு³ரம் சத்ரம் தாரா அதி⁴பதி ஸம்னிப⁴ம் || 5-10-3

ஜாதரூபபரிக்ஷிப்தம் சித்ரபா⁴னுஸமப்ரப⁴ம் |
அஷோ²கமாலாவிததம் த³த³ர்ஷ² பரமாஸனம் || 5-10-4

வால வ்யஜன ஹஸ்தாபி⁴ர் வீஜ்யமானம் ஸமந்தத꞉ |
க³ந்தை⁴꞉ ச விவிதை⁴ர் ஜுஷ்டம் வர தூ⁴பேன தூ⁴பிதம் || 5-10-5

பரம ஆஸ்தரண ஆஸ்தீர்ணம் ஆவிக அஜின ஸம்வ்ர்தம் |
தா³மபி⁴ர் வர மால்யானாம் ஸமந்தாத்³ உபஷோ²பி⁴தம் || 5-10-6

தஸ்மின் ஜீமூத ஸம்காஷ²ம் ப்ரதீ³ப்த உத்தம குண்ட³லம் |
லோஹித அக்ஷம் மஹா பா³ஹும் மஹா ரஜத வாஸஸம் || 5-10-7

லோஹிதேன அனுலிப்த அன்க³ம் சந்த³னேன ஸுக³ந்தி⁴னா |
ஸந்த்⁴யா ரக்தம் இவ ஆகாஷே² தோயத³ம் ஸதடி³த்³ கு³ணம் || 5-10-8

வ்ருʼதம் ஆப⁴ரணைர் தி³வ்யை꞉ ஸுரூபம் காம ரூபிணம் |
ஸவ்ர்க்ஷ வன கு³ள்ம ஆட்⁴யம் ப்ரஸுப்தம் இவ மந்த³ரம் || 5-10-9

க்ரீடி³த்வா உபரதம் ராத்ரௌ வர ஆப⁴ரண பூ⁴ஷிதம் |
ப்ரியம் ராக்ஷஸ கன்யானாம் ராக்ஷஸானாம் ஸுக² ஆவஹம் || 5-10-10

பீத்வா அபி உபரதம் ச அபி த³த³ர்ஷ² ஸ மஹா கபி꞉ |
பா⁴ஸ்கரே ஷ²யனே வீரம் ப்ரஸுப்தம் ராக்ஷஸ அதி⁴பம் || 5-10-11

நிஹ்ஷ்²வஸந்தம் யதா² நாக³ம் ராவணம் வானர உத்தம꞉ |
ஆஸாத்³ய பரம உத்³விக்³ன꞉ ஸோ அபாஸர்பத் ஸுபீ⁴தவத் || 5-10-12

அத² ஆரோஹணம் ஆஸாத்³ய வேதி³கா அந்தரம் ஆஷ்²ரித꞉ |
ஸுப்தம் ராக்ஷஸ ஷா²ர்தூ³ளம் ப்ரேக்ஷதே ஸ்ம மஹா கபி꞉ || 5-10-13

ஷு²ஷு²பே⁴ ராக்ஷஸ இந்த்³ரஸ்ய ஸ்வபத꞉ ஷ²யன உத்தமம் |
க³ந்த⁴ ஹஸ்தினி ஸம்விஷ்டே யதா² ப்ரஸ்ரவணம் மஹத் || 5-10-14

கான்சன அன்க³த³ நத்³தௌ⁴ ச த³த³ர்ஷ² ஸ மஹாத்மன꞉ |
விக்ஷிப்தௌ ராக்ஷஸ இந்த்³ரஸ்ய பு⁴ஜாவ் இந்த்³ர த்⁴வஜ உபமௌ || 5-10-15

ஐராவத விஷாண அக்³ரைர் ஆபீடி³த க்ர்த வ்ரணௌ |
வஜ்ர உல்லிகி²த பீன அம்ʼஸௌ விஷ்ணு சக்ர பரிக்ஷிதௌ || 5-10-16

பீனௌ ஸமஸுஜாத அம்ʼஸௌ ஸம்க³தௌ ப³ல ஸம்யுதௌ |
ஸுலக்ஷண நக² அன்கு³ஷ்டௌ² ஸ்வன்கு³ளீ தல லக்ஷிதௌ || 5-10-17

ஸம்ஹதௌ பரிக⁴ ஆகாரௌ வ்ர்த்தௌ கரி கர உபமௌ |
விக்ஷிப்தௌ ஷ²யனே ஷு²ப்⁴ரே பன்ச ஷீ²ர்ஷாவ் இவ உரகௌ³ || 5-10-18

ஷ²ஷ² க்ஷதஜ கல்பேன ஸுஷீ²தேன ஸுக³ந்தி⁴னா |
சந்த³னேன பர அர்த்⁴யேன ஸ்வனுலிப்தௌ ஸ்வலம்க்ர்தௌ || 5-10-19

உத்தம ஸ்த்ரீ விம்ர்தி³தௌ க³ந்த⁴ உத்தம நிஷேவிதௌ |
யக்ஷ பன்னக³ க³ந்த⁴ர்வ தே³வ தா³னவ ராவிணௌ || 5-10-20

த³த³ர்ஷ² ஸ கபி꞉ தஸ்ய பா³ஹூ ஷ²யன ஸம்ʼஸ்தி²தௌ |
மந்த³ரஸ்ய அந்தரே ஸுப்தௌ மஹா அர்ஹீ ருஷிதாவ் இவ || 5-10-21

தாப்⁴யாம் ஸ பரிபூர்ணாப்⁴யாம் பு⁴ஜாப்⁴யாம் ராக்ஷஸ அதி⁴ப꞉ |
ஷு²ஷு²பே⁴ அசல ஸம்காஷ²꞉ ஷ்²ர்ன்கா³ப்⁴யாம் இவ மந்த³ர꞉ || 5-10-22

சூத பும்நாக³ ஸுரபி⁴ர் ப³குல உத்தம ஸம்யுத꞉ |
ம்ருʼஷ்ட அன்ன ரஸ ஸம்யுக்த꞉ பான க³ந்த⁴ புர꞉ ஸர꞉ || 5-10-23

தஸ்ய ராக்ஷஸ ஸிம்ஹஸ்ய நிஷ்²சக்ராம முகா²ன் மஹான் |
ஷ²யானஸ்ய வினிஹ்ஷ்²வாஸ꞉ பூரயன்ன் இவ தத்³ க்³ர்ஹம் || 5-10-24

முக்தா மணி விசித்ரேண கான்சனேன விராஜதா |
முகுடேன அபவ்ர்த்தேன குண்ட³ல உஜ்ஜ்வலித ஆனனம் || 5-10-25

ரக்த சந்த³ன தி³க்³தே⁴ன ததா² ஹாரேண ஷோ²பி⁴தா |
பீன ஆயத விஷா²லேன வக்ஷஸா அபி⁴விராஜிதம் || 5-10-26

பாண்டு³ரேண அபவித்³தே⁴ன க்ஷௌமேண க்ஷதஜ ஈக்ஷணம் |
மஹா அர்ஹேண ஸுஸம்வீதம் பீதேன உத்தம வாஸஸா || 5-10-27

மாஷ ராஷி² ப்ரதீகாஷ²ம் நிஹ்ஷ்²வஸந்தம் பு⁴ஜன்க³வத் |
கா³ன்கே³ மஹதி தோய அந்தே ப்ரஸுதமிவ குன்ஜரம் || 5-10-28

சதுர்பி⁴꞉ கான்சனைர் தீ³பைர் தீ³ப்யமானை꞉ சதுர் தி³ஷ²ம் |
ப்ரகாஷீ² க்ர்த ஸர்வ அன்க³ம் மேக⁴ம் வித்³யுத்³ க³ணைர் இவ || 5-10-29

பாத³ மூல க³தா꞉ ச அபி த³த³ர்ஷ² ஸுமஹாத்மன꞉ |
பத்னீ꞉ ஸ ப்ரிய பா⁴ர்யஸ்ய தஸ்ய ரக்ஷ꞉ பதேர் க்³ர்ஹே || 5-10-30

ஷ²ஷி² ப்ரகாஷ² வத³னா வர குண்ட³ல பூ⁴ஷிதா꞉ |
அம்பா³ல மால்ய ஆப⁴ரணா த³த³ர்ஷ² ஹரி யூத²ப꞉ || 5-10-31

ந்ருʼத்த வாதி³த்ர குஷ²லா ராக்ஷஸ இந்த்³ர பு⁴ஜ அன்ககா³꞉ |
வர ஆப⁴ரண தா⁴ரிண்யோ நிஷன்னா த³த்³ர்ஷே² கபி꞉ || 5-10-32

வஜ்ர வைதூ³ர்ய க³ர்பா⁴ணி ஷ்²ரவண அந்தேஷு யோஷிதாம் |
த³த³ர்ஷ² தாபனீயானி குண்ட³லானி அன்க³தா³னி ச || 5-10-33

தாஸாம் சந்த்³ர உபமைர் வக்த்ரை꞉ ஷு²பை⁴ர் லலித குண்ட³லை꞉ |
விரராஜ விமானம் தன் நப⁴꞉ தாரா க³ணைர் இவ || 5-10-34

மத³ வ்யாயாம கி²ன்னா꞉ தா꞉ ராக்ஷஸ இந்த்³ரஸ்ய யோஷித꞉ |
தேஷு தேஷ்வ் அவகாஷே²ஷு ப்ரஸுப்தா꞉ தனு மத்⁴யமா꞉ || 5-10-35

அங்க³ஹாரைஸ்ததை²வான்யா கோவலைர்ந்ருʼத்தஷா²லினீ |
வின்யஸ்தஷு²ப⁴ஸர்வாங்கீ³ ப்ரஸுப்தா வரவர்ணினீ || 5-10-36

காசித்³ வீணாம் பரிஷ்வஜ்ய ப்ரஸுப்தா ஸம்ப்ரகாஷ²தே |
மஹா நதீ³ ப்ரகீர்ணா இவ ளினீ போதம் ஆஷ்²ரிதா || 5-10-37

அன்யா கக்ஷ க³தேன ஏவ மட்³டு³கேன அஸித ஈக்ஷணா |
ப்ரஸுப்தா பா⁴மினீ பா⁴தி பா³ல புத்ரா இவ வத்ஸலா || 5-10-38

படஹம் சாரு ஸர்வ அன்கீ³ பீட்³ய ஷே²தே ஷு²ப⁴ ஸ்தனீ |
சிரஸ்ய ரமணம் லப்³த்⁴வா பரிஷ்வஜ்ய இவ காமினீ || 5-10-39

காசித்³ அம்ʼஷ²ம் பரிஷ்வஜ்ய ஸுப்தா கமல லோசனா |
ரஹ꞉ ப்ரியதமம் க்³ருʼஹ்ய ஸகாமேவ ச காமினீ || 5-10-40

விபஞ்சைஇம் பரிக்³ருʼஹ்யான்யா நியதா ந்ருʼத்தஷா²லினீ |
நித்³ரா வஷ²ம் அனுப்ராப்தா ஸஹ காந்தா இவ பா⁴மினீ || 5-10-41

அன்யா கனக ஸம்காஷை²ர் ம்ர்து³ பீனைர் மனோ ரமை꞉ |
ம்ருʼத³ன்க³ம் பரிபீட்³ய அன்கை³꞉ ப்ரஸுப்தா மத்த லோசனா || 5-10-42

பு⁴ஜ பார்ஷ்²வ அந்தரஸ்தே²ன கக்ஷகே³ன க்ர்ஷ² உத³ரீ |
பணவேன ஸஹ அனிந்த்³யா ஸுப்தா மத³ க்ர்த ஷ்²ரமா || 5-10-43

டி³ண்டி³மம் பரிக்³ர்ஹ்ய அன்யா ததை²வ ஆஸக்த டி³ண்டி³மா |
ப்ரஸுப்தா தருணம் வத்ஸம் உபகூ³ஹ்ய இவ பா⁴மினீ || 5-10-44

காசித்³ ஆட³ம்ப³ரம் நாரீ பு⁴ஜ ஸம்போ⁴க³ பீடி³தம் |
க்ருʼத்வா கமல பத்ர அக்ஷீ ப்ரஸுப்தா மத³ மோஹிதா || 5-10-45

கலஷீ²ம் அபவித்³த்⁴ய அன்யா ப்ரஸுப்தா பா⁴தி பா⁴மினீ |
வஸந்தே புஷ்ப ஷ²ப³லா மாலா இவ பரிமார்ஜிதா || 5-10-46

பாணிப்⁴யாம் ச குசௌ காசித் ஸுவர்ண கலஷ² உபமௌ |
உபகூ³ஹ்ய அப³லா ஸுப்தா நித்³ரா ப³ல பராஜிதா || 5-10-47

அன்யா கமல பத்ர அக்ஷீ பூர்ண இந்து³ ஸத்³ர்ஷ² ஆனனா |
அன்யாம் ஆலின்க்³ய ஸுஷ்²ரோணீ ப்ரஸுப்தா மத³ விஹ்வலா || 5-10-48

ஆதோத்³யானி விசித்ராணி பரிஷ்வஜ்ய வர ஸ்த்ரிய꞉ |
நிபீட்³ய ச குசை꞉ ஸுப்தா꞉ காமின்ய꞉ காமுகான் இவ || 5-10-49

தாஸாம் ஏக அந்த வின்யஸ்தே ஷ²யானாம் ஷ²யனே ஷு²பே⁴ |
த³த³ர்ஷ² ரூப ஸம்பன்னாம் அபராம் ஸ கபி꞉ ஸ்த்ரியம் || 5-10-50

முக்தா மணி ஸமாயுக்தைர் பூ⁴ஷணை꞉ ஸுவிபூ⁴ஷிதாம் |
விபூ⁴ஷயந்தீம் இவ ச ஸ்வ ஷ்²ரியா ப⁴வன உத்தமம் || 5-10-51

கௌ³ரீம் கனக வர்ண ஆபா⁴ம் இஷ்டாம் அந்த꞉ புர ஈஷ்²வரீம் |
கபிர் மந்த³ உத³ரீம் தத்ர ஷ²யானாம் சாரு ரூபிணீம் || 5-10-52

ஸ தாம் த்³ருʼஷ்ட்வா மஹா பா³ஹுர் பூ⁴ஷிதாம் மாருத ஆத்மஜ꞉ |
தர்கயாம் ஆஸ ஸீதா இதி ரூப யௌவன ஸம்பதா³ || 5-10-53

ஆஷ்²போடயாம் ஆஸ சுசும்ப³ புச்சம் |
நனந்த³ சிக்ரீட³ ஜகௌ³ ஜகா³ம|
ஸ்தம்பா⁴ன் அரோஹன் நிபபாத பூ⁴மௌ |
நித³ர்ஷ²யன் ஸ்வாம் ப்ரக்ர்திம் கபீனாம் || 5-10-54

இதி வால்மீகி ராமயனே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ர காண்டே³ த³ஷ²ம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை