Thursday 4 January 2024

சுந்தர காண்டம் 11ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஏகாத³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Ravana's Bar

அவதூ⁴ய ச தாம் பு³த்³தி⁴ம் ப³பூ⁴வ அவஸ்தி²த꞉ ததா³ |
ஜகா³ம ச அபராம் சிந்தாம் ஸீதாம் ப்ரதி மஹா கபி꞉ || 5-11-1

ந ராமேண வியுக்தா ஸா ஸ்வப்தும் அர்ஹதி பா⁴மினீ |
ந போ⁴க்தும் ந அபி அலம்கர்தும் ந பானம் உபஸேவிதும் || 5-11-2

ந அன்யம் நரம் உபஸ்தா²தும் ஸுராணாம் அபி ச ஈஷ்²வரம் |
ந ஹி ராம ஸம꞉ கஷ்²சித்³ வித்³யதே த்ரித³ஷே²ஷ்வ் அபி || 5-11-3

அன்யா இயம் இதி நிஷ்²சித்ய பான பூ⁴மௌ சசார ஸ꞉ |
க்ரீடி³தேன அபரா꞉ க்லாந்தா கீ³தேன ச ததா² பரா꞉ || 5-11-4

ந்ருʼத்தேன ச அபரா꞉ க்லாந்தா꞉ பான விப்ரஹதா꞉ ததா² |
முரஜேஷு ம்ற்த³ன்கே³ஷு பீடி²காஸு ச ஸம்ʼஸ்தி²தா꞉ || 5-11-5

ததா² ஆஸ்தரண முக்²ய்யேஷு ஸம்விஷ்டா꞉ ச அபரா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ |
அங்க³னானாம் ஸஹஸ்ரேண பூ⁴ஷிதேன விபூ⁴ஷணை꞉ || 5-11-6

ரூப ஸம்ல்லாப ஷீ²லேன யுக்த கீ³த அர்த² பா⁴ஷிணா |
தே³ஷ² கால அபி⁴யுக்தேன யுக்த வாக்ய அபி⁴தா⁴யினா || 5-11-7

ரத அபி⁴ரத ஸம்ʼஸுப்தம் த³த³ர்ஷ² ஹரி யூத²ப꞉ |
தாஸாம் மத்⁴யே மஹா பா³ஹு꞉ ஷு²ஷு²பே⁴ ராக்ஷஸ ஈஷ்²வர꞉ || 5-11-8

கோ³ஷ்டே² மஹதி முக்²யானாம் க³வாம் மத்⁴யே யதா² வ்ருʼஷ꞉ |
ஸ ராக்ஷஸ இந்த்³ர꞉ ஷு²ஷு²பே⁴ தாபி⁴꞉ பரிவ்ருʼத꞉ ஸ்வயம் || 5-11-9

கரேணுபி⁴ர் யதா² அரண்யம் பரிகீர்ணோ மஹா த்³விப꞉ |
ஸர்வ காமைர் உபேதாம் ச பான பூ⁴மிம் மஹாத்மன꞉ || 5-11-10

த³த³ர்ஷ² கபி ஷா²ர்தூ³ள꞉ தஸ்ய ரக்ஷ꞉ பதேர் க்³ருʼஹே |
ம்ருʼகா³ணாம் மஹிஷாணாம் ச வராஹாணாம் ச பா⁴க³ஷ²꞉ || 5-11-11

தத்ர ந்யஸ்தானி மாம்ʼஸானி பான பூ⁴மௌ த³த³ர்ஷ² ஸ꞉ |
ரௌக்மேஷு ச விஷ²லேஷு பா⁴ஜனேஷ்வ் அர்த⁴ ப⁴க்ஷிதான் || 5-11-12

த³த³ர்ஷ² கபி ஷா²ர்தூ³ள மயூரான் குக்குடாம꞉ ததா² |
வராஹ வார்த்⁴ராணஸகான் த³தி⁴ ஸௌவர்சல ஆயுதான் || 5-11-13

ஷ²ல்யான் ம்ற்க³ மயூராம꞉ ச ஹனூமான் அன்வவைக்ஷத |
க்ருʼகரான் விவிதா⁴ன் ஸித்³தா⁴ம꞉ சகோரான் அர்த⁴ ப⁴க்ஷிதான் || 5-11-14

மஹிஷான் ஏக ஷ²ல்யாம꞉ ச சாகா³ம꞉ ச க்ருʼத நிஷ்டி²தான் |
லேக்²யம் உச்ச அவசம் பேயம் போ⁴ஜ்யானி விவிதா⁴னி ச || 5-11-15

ததா² அம்ல லவண உத்தம்ʼஸைர் விவிதை⁴ ராக³ ஷாட³வை꞉ |
ஹார நூபுர கேயூரைர் அபவித்³தை⁴ர் மஹா த⁴னை꞉ || 5-11-16

பான பா⁴ஜன விக்ஷிப்தை꞉ ப²லை꞉ ச விவிதை⁴ர் அபி |
க்ருʼத புஷ்ப உபஹாரா பூ⁴ர் அதி⁴கம் புஷ்யதி ஷ்²ரியம் || 5-11-17

தத்ர தத்ர ச வின்யஸ்தை꞉ ஸுஷ்²லிஷ்டை꞉ ஷ²யன ஆஸனை꞉ |
பான பூ⁴மிர் வினா வஹ்னிம் ப்ரதீ³ப்தா இவ உபலக்ஷ்யதே || 5-11-18

ப³ஹு ப்ரகாரைர் விவிதை⁴ர் வர ஸம்ʼஸ்கார ஸம்ʼஸ்க்ருʼதை꞉ |
மாம்ʼஸை꞉ குஷ²ல ஸம்யுக்தை꞉ பான பூ⁴மி க³தை꞉ ப்ருʼத²க் || 5-11-19

தி³வ்யா꞉ ப்ரஸன்னா விவிதா⁴꞉ ஸுரா꞉ க்ருʼத ஸுரா அபி |
ஷ²ர்கர ஆஸவ மாத்⁴வீகா꞉ புஷ்ப ஆஸவ ப²ல ஆஸவா꞉ || 5-11-20

வாஸ சூர்ணை꞉ ச விவிதை⁴ர் ம்ருʼஷ்டா꞉ தை꞉ தை꞉ ப்ருʼத²க் ப்ருʼத²க் |
ஸம்ததா ஷு²ஷு²பே⁴ பூ⁴மிர் மால்யை꞉ ச ப³ஹு ஸம்ʼஸ்தி²தை꞉ || 5-11-21

ஹிரண்மயை꞉ ச கரகைர் பா⁴ஜனை꞉ ஸ்பா²டிகைர் அபி |
ஜாம்பூ³னத³மயைஷ்²சான்யா꞉ கரகைரபி⁴வம்வ்ருʼதா || 5-11-22

ராஜதேஷு ச கும்பே⁴ஷு ஜாம்பூ³னத³மயேஷு ச |
பான ஷ்²ரேஷ்ட²ம் ததா³ பூ⁴ரி கபி꞉ தத்ர த³த³ர்ஷ² ஹ || 5-11-23

ஸோ அபஷ்²யத் ஷா²த கும்பா⁴னி ஷீ²தோ⁴ர் மணிமயானி ச |
ராஜதானி ச பூர்ணானி பா⁴ஜனானி மஹா கபி꞉ || 5-11-24

க்வசித்³ அர்த⁴ அவஷே²ஷாணி க்வசித் பீதானி ஸர்வஷ²꞉ |
க்வசின் ந ஏவ ப்ரபீதானி பானானி ஸ த³த³ர்ஷ² ஹ || 5-11-25

க்வசித்³ ப⁴க்ஷ்யாம꞉ ச விவிதா⁴ன் க்வசித் பானானி பா⁴க³ஷ²꞉ |
க்வசித்³ அன்ன அவஷே²ஷாணி பஷ்²யன் வை விசசார ஹ || 5-11-26

க்வசித் ப்ரபி⁴ன்னை꞉ கரகை꞉ க்வசித்³ ஆலோடி³தைர் க⁴டை꞉ |
க்வசித் ஸம்ப்ருʼக்த மால்யானி ஜலானி ச ப²லானி ச || 5-11-27

ஷ²யனானி அத்ர நாரீணாம் ஷூ²ன்யானி ப³ஹுதா⁴ புன꞉ |
பரஸ்பரம் ஸமாஷ்²லிஷ்ய காஷ்²சித் ஸுப்தா வர அன்க³னா꞉ || 5-11-28

காசிச் ச வஸ்த்ரம் அன்யஸ்யா அபஹ்ற்த்ய உபகு³ஹ்ய ச |
உபக³ம்ய அப³லா ஸுப்தா நித்³ரா ப³ல பராஜிதா || 5-11-29

தாஸாம் உச்ச்வாஸ வாதேன வஸ்த்ரம் மால்யம் ச கா³த்ரஜம் |
ந அத்யர்த²ம் ஸ்பந்த³தே சித்ரம் ப்ராப்ய மந்த³ம் இவ அனிலம் || 5-11-30

சந்த³னஸ்ய ச ஷீ²தஸ்ய ஷீ²தோ⁴ர் மது⁴ ரஸஸ்ய ச |
விவித⁴ஸ்ய ச மால்யஸ்ய புஷ்பஸ்ய விவித⁴ஸ்ய ச || 5-11-31

ப³ஹுதா⁴ மாருத꞉ தத்ர க³ந்த⁴ம் விவித⁴ம் உத்³வஹன் |
ஸ்னானானாம் சந்த³னானாம் ச தூ⁴பானாம் சைவ மூர்சித꞉ |
ப்ரவவௌ ஸுரபி⁴ர் க³ந்தோ⁴ விமானே புஷ்பகே ததா³ || 5-11-32

ஷ்²யாம அவதா³தா꞉ தத்ர அன்யா꞉ காஷ்²சித் க்ருʼஷ்ணா வர அன்க³னா꞉ || 5-11-33

காஷ்²சித் கான்சன வர்ண அன்க்³ய꞉ ப்ரமதா³ ராக்ஷஸ ஆலயே |
தாஸாம் நித்³ரா வஷ²த்வாச் ச மத³னேன விமூர்சிதம் || 5-11-34

பத்³மினீனாம் ப்ரஸுப்தானாம் ரூபம் ஆஸீத்³ யதை²வ ஹி |
ஏவம் ஸர்வம் அஷே²ஷேண ராவண அந்த꞉ புரம் கபி꞉ || 5-11-35

த³த³ர்ஷ² ஸுமஹா தேஜா ந த³த³ர்ஷ² ச ஜானகீம் |
நிரீக்ஷமாண꞉ ச தத꞉ தா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ ஸ மஹா கபி꞉ || 5-11-36

ஜகா³ம மஹதீம் சிந்தாம் த⁴ர்ம ஸாத்⁴வஸ ஷ²ன்கித꞉ |
பர தா³ர அவரோத⁴ஸ்ய ப்ரஸுப்தஸ்ய நிரீக்ஷணம் || 5-11-37

இத³ம் க²லு மம அத்யர்த²ம் த⁴ர்ம லோபம் கரிஷ்யதி |
ந ஹி மே பர தா³ராணாம் த்³ருʼஷ்டிர் விஷய வர்தினீ ||5-11-38

அயம் ச அத்ர மயா த்³ருʼஷ்ட꞉ பர தா³ர பரிக்³ரஹ꞉ |
தஸ்ய ப்ராது³ர் அபூ⁴ச் சிந்தா புனர் அன்யா மனஸ்வின꞉ || 5-11-39

நிஷ்²சித ஏக அந்த சித்தஸ்ய கார்ய நிஷ்²சய த³ர்ஷி²னீ |
காமம் த்³ருʼஷ்ட்வா மயா ஸர்வா விஷ்²வஸ்தா ராவண ஸ்த்ரிய꞉ || 5-11-40

ந து மே மனஸ꞉ கிஞ்சித்³ வைக்ருʼத்யம் உபபத்³யதே |
மனோ ஹி ஹேது꞉ ஸர்வேஷாம் இந்த்³ரியாணாம் ப்ரவர்ததே || 5-11-41

ஷு²ப⁴ அஷு²பா⁴ஸ்வ் அவஸ்தா²ஸு தச் ச மே ஸுவ்யவஸ்தி²தம் |
ந அன்யத்ர ஹி மயா ஷ²க்யா வைதே³ஹீ பரிமார்கி³தும் || 5-11-42

ஸ்த்ரியோ ஹி ஸ்த்ரீஷு த்³ற்ஷ்²யந்தே ஸதா³ ஸம்பரிமார்க³ணே |
யஸ்ய ஸத்த்வஸ்ய யா யோனி꞉ தஸ்யாம் தத் பரிமார்க்³யதே || 5-11-43

ந ஷ²க்யம் ப்ரமதா³ நஷ்டா ம்ருʼகீ³ஷு பரிமார்கி³தும் |
தத்³ இத³ம் மார்கி³தம் தாவத் ஷு²த்³தே⁴ன மனஸா மயா || 5-11-44

ராவண அந்த꞉ புரம் ஸரம் த்³ருʼஷ்²யதே ந ச ஜானகீ |
தே³வ க³ந்த⁴ர்வ கன்யா꞉ ச நாக³ கன்யா꞉ ச வீர்யவான் || 5-11-45

அவேக்ஷமாணோ ஹனுமான் ந ஏவ அபஷ்²யத ஜானகீம் |
தாம் அபஷ்²யன் கபி꞉ தத்ர பஷ்²யம꞉ ச அன்யா வர ஸ்த்ரிய꞉ || 5-11-46

அபக்ரம்ய ததா³ வீர꞉ ப்ரத்⁴யாதும் உபசக்ரமே |
ஸ பூ⁴யஸ்து பரம் ஷ்²ரீமான் மாருதிர்யத்னமாஸ்தி²த꞉ || 5-11-47

அபானபூ⁴மிமுத்ஸ்ருʼஜ்ய தத்³விசேதும் ப்ரசக்ரமே | 5-11-48

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஏகாத³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை