Friday 22 December 2023

சுந்தர காண்டம் 09ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ நவம꞉ ஸர்க³꞉

Hanuman Entering Ravana's harem #BingAI

தஸ்ய ஆலய வரிஷ்ட²ஸ்ய மத்⁴யே விபுலம் ஆயதம் |
த³த³ர்ஷ² ப⁴வன ஷ்²ரேஷ்ட²ம் ஹனூமான் மாருத ஆத்மஜ꞉ || 5-9-1

அர்த⁴ யோஜன விஸ்தீர்ணம் ஆயதம் யோஜனம் ஹி தத் |
ப⁴வனம் ராக்ஷஸ இந்த்³ரஸ்ய ப³ஹு ப்ராஸாத³ ஸம்குலம் || 5-9-2

மார்க³மாண꞉ து வைதே³ஹீம் ஸீதாம் ஆயத லோசனாம் |
ஸர்வத꞉ பரிசக்ராம ஹனூமான் அரி ஸூத³ன꞉ || 5-9-3

உத்தமம் ராக்ஷஸாவாஸம் ஹனுமானவலோகயன் |
ஆஸஸாதா³த² லக்ஷ்மீவான் ராக்ஷஸேந்த்³ரநிவேஷ²னம் || 5-9-4

சதுர் விஷாணைர் த்³விரதை³꞉ த்ரிவிஷாணை꞉ ததை²வ ச |
பரிக்ஷிப்தம் அஸம்பா³த⁴ம் ரக்ஷ்யமாணம் உதா³யுதை⁴꞉ || 5-9-5

ராக்ஷஸீபி⁴꞉ ச பத்னீபீ⁴ ராவணஸ்ய நிவேஷ²னம் |
ஆஹ்ற்தாபி⁴꞉ ச விக்ரம்ய ராஜ கன்யாபி⁴ர் ஆவ்ற்தம் || 5-9-6

தன் நக்ர மகர ஆகீர்ணம் திமிம்கி³ள ஜ²ஷ ஆகுலம் |
வாயு வேக³ ஸமாதூ⁴தம் பன்னகை³ர் இவ ஸாக³ரம் || 5-9-7

யா ஹி வைஷ்²வரணே லக்ஷ்மீர் யா ச இந்த்³ரே ஹரி வாஹனே |
ஸா ராவண க்³ற்ஹே ஸர்வா நித்யம் ஏவ அனபாயினீ || 5-9-8

யா ச ராஜ்ஞ꞉ குபே³ரஸ்ய யமஸ்ய வருணஸ்ய ச |
தாத்³ற்ஷீ² தத்³ விஷி²ஷ்டா வா ற்த்³தீ⁴ ரக்ஷோ க்³ற்ஹேஷ்வ் இஹ || 5-9-9

தஸ்ய ஹர்ம்யஸ்ய மத்⁴யஸ்த²ம் வேஷ்²ம ச அன்யத் ஸுநிர்மிதம் |
ப³ஹுநிர்யூஹ ஸம்கீர்ணம் த³த³ர்ஷ² பவன ஆத்மஜ꞉ || 5-9-10

ப்³ரஹ்மணோ அர்தே² க்ற்தம் தி³வ்யம் தி³வி யத்³ விஷ்²வ கர்மணா |
விமானம் புஷ்பகம் நாம ஸர்வ ரத்ன விபூ⁴ஷிதம் ||5-9-11

பரேண தபஸா லேபே⁴ யத் குபே³ர꞉ பிதாமஹாத் |
குபே³ரம் ஓஜஸா ஜித்வா லேபே⁴ தத்³ ராக்ஷஸ ஈஷ்²வர꞉ || 5-9-12

ஈஹா ம்ற்க³ ஸமாயுக்தை꞉ கார்ய ஸ்வர ஹிரண்மயை꞉ |
ஸுக்ற்தைர் ஆசிதம் ஸ்தம்பை⁴꞉ ப்ரதீ³ப்தம் இவ ச ஷ்²ரியா || 5-9-13

மேரு மந்த³ர ஸம்காஷை²ர் உல்லிக²த்³பி⁴ர் இவ அம்ப³ரம் |
கூட அகா³ரை꞉ ஷு²ப⁴ ஆகாரை꞉ ஸர்வத꞉ ஸமலம்க்ற்தம் || 5-9-14

ஜ்வலன அர்க ப்ரதீகாஷ²ம் ஸுக்ற்தம் விஷ்²வ கர்மணா |
ஹேம ஸோபான ஸம்யுக்தம் சாரு ப்ரவர வேதி³கம் || 5-9-15

ஜால வாத அயனைர் யுக்தம் கான்சனை꞉ ஸ்தா²டிகைர் அபி |
இந்த்³ர நீல மஹா நீல மணி ப்ரவரவேதி³கம் || 5-9-16

வித்³ருமேண விசித்ரேண மணிபி⁴ஷ்²ச மஹாத⁴னை꞉ |
விஸ்துலாபி⁴ஷ்²ச முக்தாபி⁴ஸ்தலேநாபி⁴விராஜிதம் || 5-9-17

சந்த³னேன ச ரக்தேன தபனீயனிபே⁴ன ச |
ஸுபுண்யக³ந்தி⁴னா யுக்தமாதி³த்யதருணோபமம் || 5-9-18

கூடாகா³ரைர்வராகாரைர்விவிதை⁴꞉ ஸமலம்க்ருʼதம் |
விமானம் புஷ்பகம் தி³வ்யம் ஆருரோஹ மஹா கபி꞉ || 5-9-19

தத்ரஸ்த²꞉ ஸ ததா³ க³ந்த⁴ம் பான ப⁴க்ஷ்ய அன்ன ஸம்ப⁴வம் |
தி³வ்யம் ஸம்மூர்சிதம் ஜிக்⁴ரன் ரூபவந்தம் இவ அனிலம் || 5-9-20

ஸ க³ந்த⁴꞉ தம் மஹா ஸத்த்வம் ப³ந்து⁴ர் ப³ந்து⁴ம் இவ உத்தமம் |
இத ஏஹி இதி உவாச இவ தத்ர யத்ர ஸ ராவண꞉ || 5-9-21

தத꞉ தாம் ப்ரஸ்தி²த꞉ ஷா²லாம் த³த³ர்ஷ² மஹதீம் ஷு²பா⁴ம் |
ராவணஸ்ய மன꞉ காந்தாம் காந்தாம் இவ வர ஸ்த்ரியம் || 5-9-22

மணி ஸோபான விக்ற்தாம் ஹேம ஜால விராஜிதாம் |
ஸ்பா²டிகைர் ஆவ்ற்த தலாம் த³ந்த அந்தரித ரூபிகாம் || 5-9-23

முக்தாபி⁴꞉ ச ப்ரவாளை꞉ ச ரூப்ய சாமீ கரைர் அபி |
விபூ⁴ஷிதாம் மணி ஸ்தம்பை⁴꞉ ஸுப³ஹு ஸ்தம்ப⁴ பூ⁴ஷிதாம் || 5-9-24

நம்ரைர்ருʼஜுபி⁴ரத்யுச்சை꞉ ஸமந்தாத்ஸுவிபூ⁴ஷிதை꞉ |
ஸ்தம்பை⁴꞉ பக்ஷைர் இவ அத்யுச்சைர் தி³வம் ஸம்ப்ரஸ்தி²தாம் இவ || 5-9-25

மஹத்யா குத²ய ஆஸ்த்ரீணம் ப்ற்தி²வீ லக்ஷண அன்கயா |
ப்ருʼதி²வீம் இவ விஸ்தீர்ணாம் ஸராஷ்ட்ர க்³ற்ஹ மாலினீம் || 5-9-26

நாதி³தாம் மத்த விஹகை³ர் தி³வ்ய க³ந்த⁴ அதி⁴வாஸிதாம் |
பர அர்த்⁴ய ஆஸ்தரண உபேதாம் ரக்ஷோ அதி⁴ப நிஷேவிதாம் || 5-9-27

தூ⁴ம்ராம் அக³ரு தூ⁴பேன விமலாம் ஹம்ʼஸ பாண்டு³ராம் |
சித்ராம் புஷ்ப உபஹாரேண கல்மாஷீம் இவ ஸுப்ரபா⁴ம் || 5-9-28

மன꞉ ஸம்ஹ்லாத³ ஜனனீம் வர்ணஸ்ய அபி ப்ரஸாதி³னீம் |
தாம் ஷோ²க நாஷி²னீம் தி³வ்யாம் ஷ்²ரிய꞉ ஸம்ஜனனீம் இவ || 5-9-29

இந்த்³ரியாணி இந்த்³ரிய அர்தை²꞉ து பன்ச பன்சபி⁴ர் உத்தமை꞉ |
தர்பயாம் ஆஸ மாதா இவ ததா³ ராவண பாலிதா || 5-9-30

ஸ்வர்கோ³ அயம் தே³வ லோகோ அயம் இந்த்³ரஸ்ய இயம் புரீ ப⁴வேத் |
ஸித்³தி⁴ர் வா இயம் பரா ஹி ஸ்யாத்³ இதி அமன்யத மாருதி꞉ || 5-9-31

ப்ரத்⁴யாயத இவ அபஷ்²யத் ப்ரதீ³பாம꞉ தத்ர கான்சனான் (꞉இஅதுஸ்!)|
தூ⁴ர்தான் இவ மஹா தூ⁴ர்தைர் தே³வனேன பராஜிதான் || 5-9-32

தீ³பானாம் ச ப்ரகாஷே²ன தேஜஸா ராவணஸ்ய ச |
அர்சிர்பி⁴ர் பூ⁴ஷணானாம் ச ப்ரதீ³ப்தா இதி அப்⁴யமன்யத || 5-9-33

ததோ அபஷ்²யத் குதா² ஆஸீனம் நானா வர்ண அம்ப³ர ஸ்ரஜம் |
ஸஹஸ்ரம் வர நாரீணாம் நானா வேஷ விபூ⁴ஷிதம் || 5-9-34

பரிவ்ற்த்தே அர்த⁴ ராத்ரே து பான நித்³ரா வஷ²ம் க³தம் |
க்ரீடி³த்வா உபரதம் ராத்ரௌ ஸுஷ்வாப ப³லவத் ததா³ || 5-9-35

தத் ப்ரஸுப்தம் விருருசே நிஹ்ஷ²ப்³த³ அந்தர பூ⁴ஷணம் |
நிஹ்ஷ²ப்³த³ ஹம்ʼஸ ப்⁴ரமரம் யதா² பத்³ம வனம் மஹத் || 5-9-36

தாஸாம் ஸம்வ்ற்த த³ந்தானி மீலித அக்ஷாணி மாருதி꞉ |
அபஷ்²யத் பத்³ம க³ந்தீ⁴னி வத³னானி ஸுயோஷிதாம் || 5-9-37

ப்ரபு³த்³தா⁴னி இவ பத்³மானி தாஸாம் பூ⁴த்வா க்ஷபா க்ஷயே |
புன꞉ ஸம்வ்ற்த பத்ராணி ராத்ராவ் இவ ப³பு⁴꞉ ததா³ || 5-9-38

இமானி முக² பத்³மானி நியதம் மத்த ஷட்பதா³꞉ |
அம்பு³ஜானி இவ பு²ல்லானி ப்ரார்த²யந்தி புன꞉ புன꞉ || 5-9-39

இதி வா அமன்யத ஷ்²ரீமான் உபபத்த்யா மஹா கபி꞉ |
மேனே ஹி கு³ணத꞉ தானி ஸமானி ஸலில உத்³ப⁴வை꞉ || 5-9-40

ஸா தஸ்ய ஷு²ஷு²பே⁴ ஷா²லா தாபி⁴꞉ ஸ்த்ரீபி⁴ர் விராஜிதா |
ஷா²ரதீ³ இவ ப்ரஸன்னா த்³யௌ꞉ தாராபி⁴ர் அபி⁴ஷோ²பி⁴தா || 5-9-41

ஸ ச தாபி⁴꞉ பரிவ்ற்த꞉ ஷு²ஷு²பே⁴ ராக்ஷஸ அதி⁴ப꞉ |
யதா² ஹி உடு³ பதி꞉ ஷ்²ரீமாம꞉ தாராபி⁴ர் அபி⁴ஸம்வ்ற்த꞉ || 5-9-42

யா꞉ ச்யவந்தே அம்ப³ராத் தாரா꞉ புண்ய ஷே²ஷ ஸமாவ்ற்தா꞉ |
இமா꞉ தா꞉ ஸம்க³தா꞉ க்ற்த்ஸ்னா இதி மேனே ஹரி꞉ ததா³ || 5-9-43

தாராணாம் இவ ஸுவ்யக்தம் மஹதீனாம் ஷு²ப⁴ அர்சிஷாம் |
ப்ரபா⁴ வர்ண ப்ரஸாதா³꞉ ச விரேஜு꞉ தத்ர யோஷிதாம் || 5-9-44

வ்யாவ்ற்த்த கு³ரு பீன ஸ்ரக் ப்ரகீர்ண வர பூ⁴ஷணா꞉ |
பான வ்யாயாம காலேஷு நித்³ரா அபஹ்ற்த சேதஸ꞉ || 5-9-45

வ்யாவ்ற்த்த திலகா꞉ காஷ்²சித் காஷ்²சித்³ உத்³ப்⁴ராந்த நூபுரா꞉ |
பார்ஷ்²வே க³ளித ஹாரா꞉ ச காஷ்²சித் பரம யோஷித꞉ || 5-9-46

முகா² ஹார வ்ற்தா꞉ ச அன்யா꞉ காஷ்²சித் ப்ரஸ்ரஸ்த வாஸஸ꞉ |
வ்யாவித்³த⁴ ரஷ²னா தா³மா꞉ கிஷோ²ர்ய இவ வாஹிதா꞉ || 5-9-47

ஸுகுண்ட³ல த⁴ரா꞉ ச அன்யா விச்சின்ன ம்ற்தி³த ஸ்ரஜ꞉ |
க³ஜ இந்த்³ர ம்ற்தி³தா꞉ பு²ல்லா லதா இவ மஹா வனே || 5-9-48

சந்த்³ர அம்ʼஷு² கிரண ஆபா⁴꞉ ச ஹாரா꞉ காஸாஞ்சித்³ உத்கடா꞉ |
ஹம்ʼஸா இவ ப³பு⁴꞉ ஸுப்தா꞉ ஸ்தன மத்⁴யேஷு யோஷிதாம் || 5-9-49

அபராஸாம் ச வைதூ³ர்யா꞉ காத³ம்பா³ இவ பக்ஷிண꞉ |
ஹேம ஸூத்ராணி ச அந்யாஸாம் சக்ர வாகா இவ அப⁴வன் || 5-9-50

ஹம்ʼஸ காரண்ட³வ ஆகீர்ணா꞉ சக்ர வாக உபஷோ²பி⁴தா꞉ |
ஆபகா³ இவ தா ரேஜுர் ஜக⁴னை꞉ புலினைர் இவ || 5-9-51

கின்கிணீ ஜால ஸம்காஷா²꞉ தா ஹேம விபுல அம்பு³ஜா꞉ |
பா⁴வ க்³ராஹா யஷ²꞉ தீரா꞉ ஸுப்தா நத்³ய இவ ஆப³பு⁴꞉ || 5-9-52

ம்ருʼது³ஷ்வ் அன்கே³ஷு காஸாஞ்சித் குச அக்³ரேஷு ச ஸம்ʼஸ்தி²தா꞉ |
ப³பூ⁴வுர் பூ⁴ஷணானி இவ ஷு²பா⁴ பூ⁴ஷண ராஜய꞉ || 5-9-53

அம்ʼஷு² காந்தா꞉ ச காஸாஞ்சின் முக² மாருத கம்பிதா꞉ |
உபரி உபரி வக்த்ராணாம் வ்யாதூ⁴யந்தே புன꞉ புன꞉ || 5-9-54

தா꞉ பாதாகா இவ உத்³தூ⁴தா꞉ பத்னீனாம் ருசிர ப்ரபா⁴꞉ |
நானா வர்ண ஸுவர்ணானாம் வக்த்ர மூலேஷு ரேஜிரே || 5-9-55

வவல்கு³꞉ ச அத்ர காஸாஞ்சித் குண்ட³லானி ஷு²ப⁴ அர்சிஷாம் |
முக² மாருத ஸம்ʼஸர்கா³ன் மந்த³ம் மந்த³ம் ஸுயோஷிதாம் || 5-9-56

ஷ²ர்கர ஆஸவ க³ந்த⁴꞉ ஸ ப்ரக்ற்த்யா ஸுரபி⁴꞉ ஸுக²꞉ |
தாஸாம் வத³ன நிஹ்ஷ்²வாஸ꞉ ஸிஷேவே ராவணம் ததா³ || 5-9-57

ராவண ஆனன ஷ²ன்கா꞉ ச காஷ்²சித்³ ராவண யோஷித꞉ |
முகா²னி ஸ்ம ஸபத்னீனாம் உபாஜிக்⁴ரன் புன꞉ புன꞉ || 5-9-58

அத்யர்த²ம் ஸக்த மனஸோ ராவணே தா வர ஸ்த்ரிய꞉ |
அஸ்வதந்த்ரா꞉ ஸபத்னீனாம் ப்ரியம் ஏவ ஆசரம꞉ ததா³ || 5-9-59

பா³ஹூன் உபநிதா⁴ய அன்யா꞉ பாரிஹார்ய விபூ⁴ஷிதா꞉ |
அம்ʼஷு²கானி ச ரம்யாணி ப்ரமதா³꞉ தத்ர ஷி²ஷ்²யிரே || 5-9-60

அன்யா வக்ஷஸி ச அன்யஸ்யா꞉ தஸ்யா꞉ காசித் புனர் பு⁴ஜம் |
அபரா த்வ் அன்கம் அன்யஸ்யா꞉ தஸ்யா꞉ ச அபி அபரா பு⁴ஜௌ || 5-9-61

ஊரு பார்ஷ்²வ கடீ ப்ற்ஷ்ட²ம் அன்யோன்யஸ்ய ஸமாஷ்²ரிதா꞉ |
பரஸ்பர நிவிஷ்ட அன்க்³யோ மத³ ஸ்னேஹ வஷ² அனுகா³꞉ || 5-9-62

அன்யோன்யஸ்ய அன்க³ ஸம்ʼஸ்பர்ஷா²த் ப்ரீயமாணா꞉ ஸுமத்⁴யமா꞉ |
ஏகீ க்ற்த பு⁴ஜா꞉ ஸர்வா꞉ ஸுஷுபு꞉ தத்ர யோஷித꞉
அன்யோன்ய பு⁴ஜ ஸூத்ரேண ஸ்த்ரீ மாலா க்³ரதி²தா ஹி ஸா |
மாலா இவ க்³ரதி²தா ஸூத்ரே ஷு²ஷு²பே⁴ மத்த ஷட்பதா³ || 5-9-63

லதானாம் மாத⁴வே மாஸி பு²ல்லானாம் வாயு ஸேவனாத் |
அன்யோன்ய மாலா க்³ரதி²தம் ஸம்ʼஸக்த குஸும உச்சயம் || 5-9-64

வ்யதிவேஷ்டித ஸுஸ்கந்த²ம் அன்யோன்ய ப்⁴ரமர ஆகுலம் |
ஆஸீத்³ வனம் இவ உத்³தூ⁴தம் ஸ்த்ரீ வனம் ராவணஸ்ய தத் || 5-9-65

உசிதேஷ்வ் அபி ஸுவ்யக்தம் ந தாஸாம் யோஷிதாம் ததா³ |
விவேக꞉ ஷ²க்ய ஆதா⁴தும் பூ⁴ஷண அன்க³ அம்ப³ர ஸ்ரஜாம் || 5-9-66

ராவணே ஸுக² ஸம்விஷ்டே தா꞉ ஸ்த்ரியோ விவித⁴ ப்ரபா⁴꞉ |
ஜ்வலந்த꞉ கான்சனா தீ³பா꞉ ப்ரேக்ஷந்த அநிமிஷா இவ || 5-9-67

ராஜ ற்ஷி பித்ற் தை³த்யானாம் க³ந்த⁴ர்வாணாம் ச யோஷித꞉ |
ரக்ஷஸாம் ச அப⁴வன் கன்யா꞉ தஸ்ய காம வஷ²ம் க³தா꞉ || 5-9-68

யுத்³த⁴காமேன தா꞉ ஸர்வா ராவணேன ஹ்ருʼதா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ |
ஸமதா³ மத³னேனைவ மோஹிதா꞉ காஷ்²சிதா³க³தா꞉ || 5-9-69

ந தத்ர காசித் ப்ரமதா³ ப்ரஸஹ்ய |
வீர்ய உபபன்னேன கு³ணேன லப்³தா⁴ |
ந ச அன்ய காமா அபி ந ச அன்ய பூர்வா |
வினா வர அர்ஹாம் ஜனக ஆத்மஜாம் து || 5-9-70

ந ச அகுலீனா ந ச ஹீன ரூபா |
ந அத³க்ஷிணா ந அனுபசார யுக்தா |
பா⁴ர்யா அப⁴வத் தஸ்ய ந ஹீன ஸத்த்வா |
ந ச அபி காந்தஸ்ய ந காமனீயா || 5-9-71

ப³பூ⁴வ பு³த்³தி⁴꞉ து ஹரி ஈஷ்²வரஸ்ய |
யதி³ ஈத்³ற்ஷீ² ராக⁴வ த⁴ர்ம பத்னீ |
இமா யதா² ராக்ஷஸ ராஜ பா⁴ர்யா꞉ |
ஸுஜாதம் அஸ்ய இதி ஹி ஸாது⁴ பு³த்³தே⁴꞉ || 5-9-72

புன꞉ ச ஸோ அசிந்தயத்³ ஆர்த ரூபோ |
த்⁴ருவம் விஷி²ஷ்டா கு³ணதோ ஹி ஸீதா |
அத² அயம் அஸ்யாம் க்ற்தவான் மஹாத்மா |
லன்கா ஈஷ்²வர꞉ கஷ்டம் அனார்ய கர்ம || 5-9-73

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ர காண்டே³ நவம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை