Friday 15 December 2023

சுந்தர காண்டம் 05ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ பஞ்சம꞉ ஸர்க³꞉

Lord Hanuman enters Lanka
This picture was generated using Artificial Intelligence in Bing website | செயற்கை நுண்ணறிவின் மூலம் "பிங்" வலைத்தளத்தில் உண்டாக்கப்பட்ட படம்

தத꞉ ஸ மத்⁴யங்க³தமம்ʼஷு²மந்தம்ʼ |
ஜ்யோத்ஸ்னாவிதானம் மஹது³த்³வமந்தம் |
த³த³ர்ஷ² தீ⁴மான் தி³வி பா⁴னுமந்தம் |
கோ³ஷ்டே² வ்ருʼஷம்ʼ மத்தமிவ ப்⁴ராமந்தம் ||5-5-1

லோகஸ்ய பாபானி விநாஷ²யந்தம் |
மஹோத³தி⁴ம்ʼ சாபி ஸமேத⁴யந்தம் |
பூ⁴தானி ஸர்வாணி விராஜயந்தம் |
த³த³ர்ஷ² ஷீ²தாம்ʼஷு²மதா²பி⁴யாந்தம் || 5-5-2

யா பா⁴தி லக்ஷ்மீர்பு⁴வி மந்த³ரஸ்தா² |
ததா² ப்ரதோ³ஷேஷு ச ஸாக³ரஸ்தா² |
ததை²வ தோயேஷு ச புஷ்கரஸ்தா² |
ரராஜ ஸா சாருநிஷா²கரஸ்தா² || 5-5-3

ஹம்ʼஸோ யதா² ராஜதபஞ்ஜரஸத²꞉ |
ஸிம்ஹோ யதா² மந்த³ரகந்த³ரஸ்த²꞉ |
வீரோ யதா² க³ர்விதகுஞ்ஜரஸ்த² |
ஷ்²சந்த்³ரோ விப³ப்⁴ராஜ ததா²மப⁴ரஸ்த²꞉ || 5-5-4

ஸ்தி²தஹ் ககுத்³மானிவ தீக்ஷ்ணஷ்²ருʼங்கோ³ |
மஹாசல꞉ ஷ்²வேத இவோச்சஷ்²ருʼங்க³꞉ |
ஹஸ்தீவ ஜாம்பூ³னத³ப³த்³த⁴ஷ்²^இங்கோ³ |
ரராஜ சந்த்³ரஹ் பரிபூர்ணஷ்²ருʼங்க³꞉ || 5-5-5

விநஷ்டஷீ²தாம்பு³துஷாரபங்கோ |
மஹாக்³ரஹக்³ராஹவிநஷ்டபங்க꞉ |
ப்ரகாஷ²லக்ஷ்ம்யாஷ்²ரயநிர்மலாங்கோ |
ரராஜ சந்த்³ரோ ப⁴க³வான் ஷ²ஷா²ங்க꞉ || 5-5-6

ஷீ²லாதலம் ப்ராப்ய யதா² ம்ருʼகே³ந்த்³ரோ |
மஹாரணம் ப்ராப்ய யதா² க³ஜேந்த்³ரஹ் |
ராஜ்யம் ஸமாஸாத்³ய யதா² நரேந்த்³ர |
ஸ்ததா²ப்ரகாஷோ² விரராஜ சந்த்³ர꞉ || 5-5-7

ப்ரகாஷ²சந்த்³ரோத³யநஷ்டதோ³ஷ꞉ |
ப்ரவ்ருʼத்தரக்ஷ꞉ பிஷி²தாஷ²தோ³ஷ꞉ |
ராமாபி⁴ராமேரிதசித்ததோ³ஷ꞉ |
ஸ்வர்க³ப்ரகாஷோ² ப⁴க³வான் ப்ரதோ³ஷ꞉ || 5-5-8

தந்த்ரீஸ்வனாஹ் கர்ணஸுகா²꞉ ப்ரவ்ருʼத்தா꞉ |
ஸ்வபந்தி நார்ய꞉ பதிபி⁴꞉ ஸுவ்ருʼத்தா꞉ |
நக்தஞ்சராஷ்²சாபி ததா² ப்ரவ்ருʼத்தா |
விஹர்துமத்யத்³பு⁴தரௌத்³ரவ்ருʼத்தா꞉ || 5-5-9

மத்தப்ரமத்தானி ஸமாகுலானி |
ததா²ஷ்²வப⁴த்³ராஸனஸம்குலானி |
வீர꞉ ஷ்²ரியா சாபி ஸமாகுலானி |
த³த³ர்ஷ² தீ⁴மான் ஸ கபி꞉ குலானி || 5-5-10

பரஸ்பரம்ʼ சாதி⁴கமாக்ஷிபந்தி |
பு⁴ஆம்ʼஷ்²ச பீனானதி⁴நிக்ஷிபந்தி |
மத்தப்ரளாபானதி⁴கம் க்ஷிபந்தி |
மத்தானி சான்யோன்யமதி⁴க்ஷிபந்தி || 5-5-11

ரக்ஷாம்ʼஸி வக்ஷாம்ʼஸி ச விக்ஷிபந்தி |
கா³த்ராணி காந்தாஸு ச விக்ஷிபந்தி |
ரூபாஅணி சித்ராணி ச விக்ஷிபந்தி |
த்³ருʼடா⁴னி சாபானி ச விக்ஷிபந்தி || 5-5-12

த³த³ர்ஷ² காந்தாஷ்²ச ஸமாலப⁴ந்த்ய |
ஸ்ததா² பராஸ்தத்ர புன꞉ ஸ்வபந்த்ய꞉ |
ஸுரூபவக்த்ராஷ்²ச ததா² ஹஸந்த்ய꞉ |
க்ருத்³தா⁴꞉ பராஷ்²சபி விநி꞉ஷ்²வஸந்த்ய꞉ || 5-5-13

மஹாக³ஜைஷ்²சாபி ததா² நத³த்³பி⁴꞉ |
ஸுபூஜிதைஷ்²சாபி ததா² ஸுஸத்³பி⁴꞉ |
ரராஜ வீரைஷ்²ச விநி꞉ஷ்²வஸத்³பி⁴ |
ர்ஹ்ரதோ³ பு⁴ஜங்கை³ரிவ நி꞉ஷ்²வஸத்³பி⁴꞉ || 5-5-14

பு³த்³தி⁴ப்ரதா⁴னான் ருசிராபி⁴தா⁴னான் |
ஸம்ʼஷ்²ரத்³த³தா⁴னான் ஜக³த꞉ ப்ரதா⁴னான் |
நானாவிதா⁴னான் ருசிராபி⁴தா⁴னான் |
த³த³ர்ஷ² தஸ்யாம் புரி யாதுதா⁴னான் || 5-5-15

நனந்த³ த்³ருʼஷ்ட்வா ஸ ச தான் ஸுரூபா |
ந்னாநாகு³ணானாத்மகு³ணானுரூபான் |
வித்³யோதமானான்ஸ ததா³னுரூபான் |
த³த³ர்ஷ² காம்ʼஷ்²சிச்ச புனர்விரூபான் || 5-5-16

ததோ வரார்ஹ꞉ ஸுவிஷு²த்³த⁴பா⁴வா |
ஸ்தேஷாம் ஸ்த்ரியஸ்தத்ர மஹானுபா⁴வாஹ் |
ப்ரியேஷு பானேஷு ச ஸக்தபா⁴வா |
த³த³ர்ஷ² தாராஇவ ஸுப்ரபா⁴வா꞉ || 5-5-17

ஷ்²ரியா ஜ்வலந்தீஸ்த்ரபயோகூ³டா⁴ |
நிஷீ²த²காலே ரமணோபகூ³டா⁴꞉ |
த³த³ர்ஷ² காஷ்²சித்ப்ரமதோ³பகூ³டா⁴ |
யதா² விஹங்கா³꞉ குஸுமோபகூ³டா⁴꞉ || 5-5-18

அன்யா꞉ புனர்ஹர்ம்யதலோபவிஷ்டா |
ஸ்தத்ர ப்ரியாங்கேஷு ஸுகோ²பவிஷ்டா꞉ |
ப⁴ர்து꞉ ப்ரியா த⁴ர்மபரா நிவிஷ்டா |
த³த³ர்ஷ² தீ⁴மான் மத³நாபி⁴விஷ்டா꞉ || 5-5-19

அப்ராவ்ருʼதா꞉ காஞ்சனராஜிவர்ணா꞉ |
காஷ்²சித்பரார்த்²யாஸ்தபனீயவர்ணா꞉ |
புனஷ்²ச காஷ்²சிச்ச²ஷ²லக்ஷ்மவர்ணா꞉ |
காந்தப்ரஹீணாருசிராங்க³வர்ணா꞉ || 5-5-20

ததஹ் ப்ரியான் ப்ராப்ய மனோபி⁴ராமான் |
ஸுப்ரீதியுக்தா꞉ ஸுமனோபி⁴ராமா꞉ |
க்³ருʼஹேஷு ஹ்ருʼஷ்டா꞉ பரமாபி⁴ராமா꞉ |
ஹரிப்ரவீர꞉ ஸ த³த³ர்ஷ² ராமா꞉ || 5-5-21

சந்த்³ரப்ரகாஷா²ஷ்²ச ஹி வக்த்ரமாலா |
வக்ராக்ஷிபக்ஷ்மாஷ்²ச ஸுநேத்ரமாலா꞉ |
விபூ⁴ஷாணானாம் ச த³த³ர்ஷ² மாலா꞉ |
ஷ²தஹ்ரதா³நாமிவ சாருமாலா꞉ || 5-5-22

ந த்வேவ ஸீதாம் பரமாபி⁴ஜாதாம் |
பதி² ஸ்தி²தே ராஜகுலே ப்ரஜாதாம் |
லதாம் ப்ரபுல்லாமிவ ஸாது⁴ ஜாதாம் |
த³த³ர்ஷ² தன்வீம் மனஸாபி⁴ஜாதாம் || 5-5-23

ஸனாதனே வர்த்மானி ஸம்நிவிஷ்டாம் |
ராமேக்ஷணாம்ʼ தாம்ʼ மத³நாபி⁴விஷ்டாம் |
ப⁴ர்துர்மன꞉ ஷ்²ரீமத³னுப்ரவிஷ்டாம் |
ஸ்த்ரீப்⁴யோ வராப்⁴யஷ்²ச ஸதா³ விஷி²ஷ்டாம் || 5-5-24

உஷ்ணார்தி³தாம் ஸானுஸ்ருʼதாஸ்ரகண்டீ²ம் |
புரா வரார்ஹோத்தமநிஷ்ககண்டீ²ம் |
ஸுஜாதபக்ஷ்மாமபி⁴ரக்தகண்டீ²ம் |
வனே(அ)ப்ரந்ருʼத்தாமிவ நீலகண்டீ²ம் || 5-5-25

அவ்யக்தரேகா²மிவ சந்த்³ரரேகா²ம்ʼ |
பாம்ʼஸுப்ரதி³க்³தா⁴மிவ ஹேமரேகா²ம் |
க்ஷதப்ரரூடா⁴மிவ பா³ணரேகா²ம்ʼ |
வாயுப்ரபி⁴ந்நாமிவ மேக⁴ரேக்ஷாம் || 5-5-26

ஸீதாமபஷ்²யன் மனுஜேஷ்²வரஸ்ய |
ராமஸ்ய பத்னீம் வத³தாம் வரஸ்ய |
ப³பூ⁴வ து³꞉கா²பி⁴ஹதஷ்²சிரஸ்ய |
ப்லவங்க³மோ மந்த³ இவாசிரஸ்ய || 5-5-27

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ர காண்டே³ பஞ்சம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை