Wednesday 13 December 2023

சுந்தர காண்டம் 04ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ சதுர்த²꞉ ஸர்க³꞉

Hanuman entering Lanka stepping with his left foot forward
This picture was created using Artificial Intelligence in Bing website and edited elsewhere | செயற்கை நுண்ணறிவின் மூலம் "பிங்" வலைத்தளத்தில் உண்டாக்கி திருத்தப்பட்ட படம்

ஸ நிர்ஜத்ய புரீம் லண்கா ஷ்²ரேஷ்டா²ம் தாம் காமரூபிணீம் |
விக்ரமேண மஹாதேஜா ஹனுமான் கபிஸத்தம꞉ || 5-4-1

அத்³வாரேண ம꞉ஆதேஜா ஹௌமான் கபிஸத்தம꞉ |
ப்ரவிஷ்²ய நக³ரீம் லங்காம் கபிராஜஹிதம்கர꞉ || 5-4-2

சக்ரேணா(அ)த² பத³ம் ஸவ்யம் ஷ²த்ரூணாம் ஸ து மூர்த⁴னி |
ப்ரவிஷ்ட꞉ ஸத்த்வஸம்பன்னோ நிஷா²யாம் மாருதாத்மஜ꞉ || 5-4-3

ஸ மஹாபத²மாஸ்தா²ய முக்தாபுஷ்பவிராஜிதம் |
ததஸ்து தாம் புரீம் லங்காம் ரம்யாமபி⁴யயௌ கபி꞉ || 5-4-4

ஹஸித உத்³கு⁴ஷ்ட நினதை³꞉ தூர்ய கோ⁴ஷ புர꞉ ஸரை꞉ |
வஜ்ர அன்குஷ² நிகாஷை²꞉ ச வஜ்ர ஜால விபூ⁴ஷிதை꞉ || 5-4-5

க்³ருʼஹ மேதை⁴꞉ புரீ ரம்யா ப³பா⁴ஸே த்³யௌ꞉ இவ அம்பு³தை³꞉ |
ப்ரஜஜ்வால ததா³ லன்கா ரக்ஷ꞉ க³ண க்³ருʼஹை꞉ ஷு²பை⁴꞉ || 5-4-6

ஸித அப்⁴ர ஸத்³ருʼஷை²꞉ சித்ரை꞉ பத்³ம ஸ்வஸ்திக ஸம்ʼஸ்தி²தை꞉ |
வர்த⁴மான க்³ருʼஹை꞉ ச அபி ஸர்வத꞉ ஸுவிபா⁴ஷிதை꞉ || 5-4-7

தாம் சித்ர மால்ய ஆப⁴ரணாம் கபி ராஜ ஹிதம் கர꞉ |
ராக⁴வ அர்த²ம் சரன் ஷ்²ரீமான் த³த³ர்ஷ² ச நனந்த³ ச || 5-4-8

ப⁴வநாத்³ப⁴வனம்ʼ க³ச்ச்²ன் த³த³ர்ஷ² பவனாத்மஜ꞉ |
விவிதா⁴க்ருʼதிரூபாணி ப⁴வனானி ததஸ்தத꞉ || 5-4-9

ஷு²ஷ்²ராவ மது⁴ரம் கீ³தம் த்ரி ஸ்தா²ன ஸ்வர பூ⁴ஷிதம் |
ஸ்த்ரீணாம் மத³ ஸம்ருʼத்³தா⁴னாம் தி³வி ச அப்ஸரஸாம் இவ || 5-4-10

ஷு²ஷ்²ராவ கான்சீ நினத³ம் நூபுராணாம் ச நிஹ்ஸ்வனம் |
ஸோபான நினதா³ம꞉ சைவ ப⁴வனேஷு மஹாத்மனம் || 5-4-11

ஆஸ்போ²டித நிநாதா³ம꞉ ச க்ஷ்வேடி³தாம꞉ ச தத꞉ தத꞉ |
ஷு²ஷ்²ராவ ஜபதாம் தத்ர மந்த்ரன் ரக்ஷோக்³ருʼஹேஷு வை || 5-4-12

ஸ்வாத்⁴யாய நிரதாம꞉ சைவ யாது தா⁴னான் த³த³ர்ஷ² ஸ꞉ |
ராவண ஸ்தவ ஸம்யுக்தான் க³ர்ஜத꞉ ராக்ஷஸான் அபி || 5-4-13

ராஜ மார்க³ம் ஸமாவ்ருʼத்ய ஸ்தி²தம் ரக்ஷ꞉ ப³லம் மஹத் |
த³த³ர்ஷ² மத்⁴யமே கு³ள்மே ராக்ஷஸஸ்ய சரான் ப³ஹூன் || 5-4-14

தீ³க்ஷிதான் ஜடிலான் முண்டா³ன் க³꞉ அஜின அம்ப³ர வாஸஸ꞉ |
த³ர்ப⁴ முஷ்டி ப்ரஹரணான் அக்³னி குண்ட³ ஆயுதா⁴ம꞉ ததா² || 5-4-15

கூட முத்³க³ர பாணீம꞉ ச த³ண்ட³ ஆயுத⁴ த⁴ரான் அபி |
ஏக அக்ஷ அனேக கர்ணாம꞉ ச சலல் லம்ப³ பய꞉ த⁴ரான் || 5-4-16

கராளான் பு⁴க்³ன வக்த்ராம꞉ ச விகடான் வாமநாம꞉ ததா² |
த⁴ன்வின꞉ க²ட்³கி³ன꞉ சைவ ஷ²தக்⁴னீ முஸல ஆயுதா⁴ன் || 5-4-17

பரிக⁴ உத்தம ஹஸ்தாம꞉ ச விசித்ர கவச உஜ்ஜ்வலான் |
நாதிஸ்தூ²லான் நாதிக்ருʼஷா²ன் நாதிதீ³ர்க⁴ அதிஹ்ரஸ்வகான் || 5-4-18

நாதிகௌ³ரான்னாதிக்ருʼஷ்ணான்னாதிகுப்³ஜான்ன வாமனான் |
விரூபான் ப³ஹு ரூபாம꞉ ச ஸுரூபாம꞉ ச ஸுவர்சஸ꞉ || 5-4-19

த்⁴வஜீன் பதாகினஷ்²சைவ த³த³ர்ஷ² விவிதா⁴யுதா⁴ன் |
ஷ²க்தி வ்ருʼக்ஷ ஆயுதா⁴ம꞉ சைவ பட்டிஷ² அஷ²னி தா⁴ரிண꞉ || 5-4-20

க்ஷேபணீ பாஷ² ஹஸ்தாம꞉ ச த³த³ர்ஷ² ஸ மஹா கபி꞉ |
ஸ்ரக்³விண꞉ த்வ் அனுலிப்தாம꞉ ச வர ஆப⁴ரண பூ⁴ஷிதான் || 5-4-21

நானாவேஷஸமாயுக்தான்யதா²ஸ்வைரக³தான் ப³ஹூன் |
தீக்ஷ்ண ஷூ²ல த⁴ராம꞉ சைவ வஜ்ரிண꞉ ச மஹா ப³லான் | | 5-4-22

ஷ²த ஸாஹஸ்ரம் அவ்யக்³ரம் ஆரக்ஷம் மத்⁴யமம் கபி꞉ |
ரக்ஷோதி⁴பதிநிர்தி³ஷ்டம் த³த³ர்ஷா²ந்த꞉புராக்³ரத꞉ || | 5-4-23

ஸ ததா³ தத்³க்³ருʼஹம் த்³ருʼஷ்ட்வா மஹாஹாடகதோரணம் |
ராக்ஷஸேந்த்³ரஸ்ய விக்²யாதமத்³ரிமூர்த்⁴னி ப்ரதிஷ்டி²தம் || 5-4-24

புண்ட³ரீகாவதம்ʼஸாபி⁴꞉ பரிகா²பி⁴ரளம்க்ருʼதம் |
ப்ராகார ஆவ்ருʼதம் அத்யந்தம் த³த³ர்ஷ² ஸ மஹா கபி꞉ || 5-4-25

த்ரிவிஷ்டப நிப⁴ம் தி³வ்யம் தி³வ்ய நாத³ விநாதி³தம் |
வாஜி ஹேஷித ஸம்கு⁴ஷ்டம் நாதி³தம் பூ⁴ஷணை꞉ ததா² || 5-4-26

ரதை²꞉ யானை꞉ விமானை꞉ ச ததா² க³ஜ ஹயை꞉ ஷு²பை⁴꞉ |
வாரணை꞉ ச சது꞉ த³ந்தை꞉ ஷ்²வேத அப்⁴ர நிசய உபமை꞉ || 5-4-27

பூ⁴ஷிதம் ருசிர த்³வாரம் மத்தை꞉ ச ம்ருʼக³ பக்ஷிபி⁴꞉ |
ரக்ஷிதஂ ஸுமஹாவீர்யைர்யாதுதாநைஃ ஸஹஸ்ரஷஃ.
ராக்ஷஸ அதி⁴பதே꞉ கு³ப்தம் ஆவிவேஷ² க்³ருʼஹம் கபி꞉ || 5-4-28

ஸஹேமஜாம்பூ³னத³சக்ரவாளம் |
மஹார்ஹ முக்தாமணிபூ⁴ஷிதாந்தம் |
பரார்த்²யகாலாகு³ருசந்த³னாக்தம்ʼ |
ஸ ராவணாந்த꞉புரமாவிவேஷ² || 5-4-29

|| இதி ராமாயனே ஸுந்த³ரகாண்டே³ சதுர்த²꞉ ஸர்க³꞉ ||


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அனசூயை அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திலீபன் துந்துபி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை