Saturday 16 December 2023

சுந்தர காண்டம் 06ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஷஷ்ட²꞉ ஸர்க³꞉

Hanuman jumping from house to house in Lanka
This picture was generated using Artificial Intelligence in Bing website | செயற்கை நுண்ணறிவின் மூலம் "பிங்" வலைத்தளத்தில் உண்டாக்கப்பட்ட படம்

ஸ நிகாமம் விமானேஷு விஷண்ண꞉ காம ரூபத்⁴ருʼத் |
விசசார புனர்லங்காம் லாக⁴வேன ஸமன்வித꞉ || 5-6-1

ஆஸஸாத³ அத² லக்ஷ்மீவான் ராக்ஷஸ இந்த்³ர நிவேஷ²னம் |
ப்ராகாரேண அர்க வர்ணேன பா⁴ஸ்வரேண அபி⁴ஸம்வ்ற்தம் || 5-6-2

ரக்ஷிதம் ராக்ஷஸைர் பீ⁴மை꞉ ஸிம்ஹைர் இவ மஹத்³ வனம் |
ஸமீக்ஷமாணோ ப⁴வனம் சகாஷே² கபி குன்ஜர꞉ || 5-6-3

ரூப்ய கோப ஹிதை꞉ சித்ரை꞉ தோரணைர் ஹேம பூ⁴ஷிதை꞉ |
விசித்ராபி⁴꞉ ச கக்ஷ்யாபி⁴ர் த்³வாரை꞉ ச ருசிரைர் வ்ற்தம் || 5-6-4

க³ஜ ஆஸ்தி²தைர் மஹா மாத்ரை꞉ ஷூ²ரை꞉ ச விக³த ஷ்²ரமை꞉ |
உபஸ்தி²தம் அஸம்ஹார்யைர் ஹயை꞉ ஸ்யந்த³ன யாயிபி⁴꞉ || 5-6-5

ஸிம்ஹ வ்யாக்⁴ர தனு த்ராணைர் தா³ந்த கான்சன ராஜதை꞉ |
கோ⁴ஷவத்³பி⁴ர் விசித்ரை꞉ ச ஸதா³ விசரிதம் ரதை²꞉ || 5-6-6

ப³ஹு ரத்ன ஸமாகீர்ணம் பர அர்த்⁴ய ஆஸன பா⁴ஜனம் |
மஹா ரத² ஸமாவாஸம் மஹா ரத² மஹா ஆஸனம் || 5-6-7

த்³ருʼஷ்²யை꞉ ச பரம உதா³ரை꞉ தை꞉ தை꞉ ச ம்ருʼக³ பக்ஷிபி⁴꞉ |
விவிதை⁴ர் ப³ஹு ஸாஹஸ்ரை꞉ பரிபூர்ணம் ஸமந்தத꞉ || 5-6-8

வினீதைர் அந்த பாலை꞉ ச ரக்ஷோபி⁴꞉ ச ஸுரக்ஷிதம் |
முக்²யாபி⁴꞉ ச வர ஸ்த்ரீபி⁴꞉ பரிபூர்ணம் ஸமந்தத꞉ || 5-6-9

முதி³த ப்ரமதா³ ரத்னம் ராக்ஷஸ இந்த்³ர நிவேஷ²னம் |
வர ஆப⁴ரண நிர்ஹ்ராதை³꞉ ஸமுத்³ர ஸ்வன நிஹ்ஸ்வனம் || 5-6-10

தத்³ ராஜ கு³ண ஸம்பன்னம் முக்²யை꞉ ச வர சந்த³னை꞉ |
பே⁴ரீ ம்ற்த³ன்க³ அபி⁴ருதம் ஷ²ன்க² கோ⁴ஷ விநாதி³தம் || 5-6-11

பே⁴ரீம்ருʼத³ங்கா³பி⁴ருதம் ஷ²ங்க²கோ⁴ஷனிநாதி³தம் |
நித்ய அர்சிதம் பர்வ ஹுதம் பூஜிதம் ராக்ஷஸை꞉ ஸதா³ || 5-6-12

ஸமுத்³ரம் இவ க³ம்பீ⁴ரம் ஸமுத்³ரம் இவ நிஹ்ஸ்வனம் |
மஹாத்மானோ மஹத்³ வேஷ்²ம மஹா ரத்ன பரிச்சத³ம் || 5-6-13

மஹா ஜன ஸமாகீர்ணம் த³த³ர்ஷ² ஸ மஹா கபி꞉ |
விராஜமானம் வபுஷா க³ஜ அஷ்²வ ரத² ஸம்குலம் || 5-6-14

லன்கா ஆப⁴ரணம் இதி ஏவ ஸோ அமன்யத மஹா கபி꞉ |
சசார ஹனுமாம்ʼஸ்தத்ர ராவணஸ்ய ஸமீபத꞉ || 5-6-15

க்³ருʼஹாத்³ க்³ருʼஹம் ராக்ஷஸானாம் உத்³யானானி ச வானர꞉ |
வீக்ஷமாணோ ஹி அஸம்த்ரஸ்த꞉ ப்ராஸாதா³ம꞉ ச சசார ஸ꞉ || 5-6-16

அவப்லுத்ய மஹா வேக³꞉ ப்ரஹஸ்தஸ்ய நிவேஷ²னம் |
ததோ அன்யத் புப்லுவே வேஷ்²ம மஹா பார்ஷ்²வஸ்ய வீர்யவான் || 5-6-17

அத² மேக⁴ ப்ரதீகாஷ²ம் கும்ப⁴ கர்ண நிவேஷ²னம் |
விபீ⁴ஷணஸ்ய ச ததா² புப்லுவே ஸ மஹா கபி꞉ || 5-6-18

மஹா உத³ரஸ்ய ச ததா² விரூப அக்ஷஸ்ய சைவ ஹி |
வித்³யுஜ் ஜிஹ்வஸ்ய ப⁴வனம் வித்³யுன் மாலே꞉ ததை²வ ச || 5-6-19

வஜ்ர த³ம்ஷ்ட்ரஸ்ய ச ததா² புப்லுவே ஸ மஹா கபி꞉ |
ஷு²கஸ்ய ச மஹா வேக³꞉ ஸாரணஸ்ய ச தீ⁴மத꞉ |
ததா² ச இந்த்³ரஜிதோ வேஷ்²ம ஜகா³ம ஹரி யூத²ப꞉ || 5-6-20

ஜம்பு³ மாலே꞉ ஸுமாலே꞉ ச ஜகா³ம ஹரி யூத²ப꞉ || 5-6-21

ரஷ்²மி கேதோ꞉ ச ப⁴வனம் ஸூர்ய ஷ²த்ரோ꞉ ததை²வ ச |
வஜ்ரகாயஸ்ய ச ததா² புப்லுவே ஸ மஹாகபி꞉ || 5-6-22

தூ⁴ம்ர அக்ஷஸ்ய ச ஸம்பாதேர் ப⁴வனம் மாருத ஆத்மஜ꞉ |
வித்³யுத்³ ரூபஸ்ய பீ⁴மஸ்ய க⁴னஸ்ய விக⁴னஸ்ய ச || 5-6-23

ஷு²க நாப⁴ஸ்ய வக்ரஸ்ய ஷ²ட²ஸ்ய விகடஸ்ய ச |
ஹ்ரஸ்வ கர்ணஸ்ய த³ம்ஷ்ட்ரஸ்ய ரோமஷ²ஸ்ய ச ரக்ஷஸ꞉ || 5-6-24

யுத்³த⁴ உன்மத்தஸ்ய மத்தஸ்ய த்⁴வஜ க்³ரீவஸ்ய நாதி³ன꞉ |
வித்³யுஜ் ஜிஹ்வ இந்த்³ர ஜிஹ்வானாம் ததா² ஹஸ்தி முக²ஸ்ய ச || 5-6-25

கராளஸ்ய பிஷா²சஸ்ய ஷோ²ணித அக்ஷஸ்ய சைவ ஹி |
க்ரமமாண꞉ க்ரமேண ஏவ ஹனூமான் மாருத ஆத்மஜ꞉ || 5-6-26

தேஷு தேஷு மஹா அர்ஹேஷு ப⁴வனேஷு மஹா யஷா²꞉ |
தேஷாம் ற்^த்³தி⁴மதாம் ருʼத்³தி⁴ம் த³த³ர்ஷ² ஸ மஹா கபி꞉ || 5-6-27

ஸர்வேஷாம் ஸமதிக்ரம்ய ப⁴வனானி ஸமந்தத꞉ |
ஆஸஸாத³ அத² லக்ஷ்மீவான் ராக்ஷஸ இந்த்³ர நிவேஷ²னம் || 5-6-28

ராவணஸ்ய உபஷா²யின்யோ த³த³ர்ஷ² ஹரி ஸத்தம꞉ |
விசரன் ஹரி ஷா²ர்தூ³ளோ ராக்ஷஸீர் விக்ருʼத ஈக்ஷணா꞉ || 5-6-29

ஷூ²ல முத்³க³ள ஹஸ்தா꞉ ச ஷ²க்தோ தோமர தா⁴ரிணீ꞉ |
த³த³ர்ஷ² விவிதா⁴ன் கு³ள்மாம꞉ தஸ்ய ரக்ஷ꞉ பதேர் க்³ருʼஹே |
ராக்ஷஸாம்ʼஷ்²ச மஹாகாயான்னானாப்ரஹரணோத்³யதான் || 5-6-30

ரக்தான் ஷ்²வேதான் ஸிதாம꞉ சைவ ஹரீம꞉ சைவ மஹா ஜவான் ||5-6-31

குலீனான் ரூப ஸம்பன்னான் க³ஜான் பர க³ஜ ஆருஜான் |
நிஷ்டி²தான் க³ஜ ஷி²கா²யாம் ஐராவத ஸமான் யுதி⁴ || 5-6-32

நிஹந்த்ற்ற்ன் பர ஸைன்யானாம் க்³ருʼஹே தஸ்மின் த³த³ர்ஷ² ஸ꞉ |
க்ஷரத꞉ ச யதா² மேகா⁴ன் ஸ்ரவத꞉ ச யதா² கி³ரீன் || 5-6-33

மேக⁴ ஸ்தனித நிர்கோ⁴ஷான் து³ர்த⁴ர்ஷான் ஸமரே பரை꞉ |
ஸஹஸ்ரம் வாஹினீ꞉ தத்ர ஜாம்பூ³னத³ பரிஷ்க்ருʼதா꞉ || 5-6-34

ஹேம ஜாலைர் அவிச்சின்னா꞉ தருண ஆதி³த்ய ஸம்னிபா⁴꞉ |
த³த³ர்ஷ² ராக்ஷஸ இந்த்³ரஸ்ய ராவணஸ்ய நிவேஷ²னே || 5-6-35

ஷி²பி³கா விவித⁴ ஆகாரா꞉ ஸ கபிர் மாருத ஆத்மஜ꞉ |
லதா க்³ருʼஹாணி சித்ராணி சித்ர ஷா²லா க்³ருʼஹாணி ச || 5-6-36

க்ரீடா³ க்³ருʼஹாணி ச அன்யானி தா³ரு பர்வதகான் அபி |
காமஸ்ய க்³ருʼஹகம் ரம்யம் தி³வா க்³ருʼஹகம் ஏவ ச || 5-6-37

த³த³ர்ஷ² ராக்ஷஸ இந்த்³ரஸ்ய ராவணஸ்ய நிவேஷ²னே |
ஸ மந்த³ர தல ப்ரக்²யம் மயூர ஸ்தா²ன ஸம்குலம் || 5-6-38

த்⁴வஜ யஷ்டிபி⁴ர் ஆகீர்ணம் த³த³ர்ஷ² ப⁴வன உத்தமம் |
அனந்த ரத்ன நிசயம் நிதி⁴ ஜாலம் ஸமந்தத꞉ || 5-6-39

தீ⁴ர நிஷ்டி²த கர்ம அந்தம் க்³ருʼஹம் பூ⁴த பதேர் இவ |
அர்சிர்பி⁴꞉ ச அபி ரத்னானாம் தேஜஸா ராவணஸ்ய ச || 5-6-40

விரராஜ அத² தத்³ வேஷ்²ம ரஷ்²மிமான் இவ ரஷ்²மிபி⁴꞉ |
ஜாம்பூ³ நத³மயானி ஏவ ஷ²யனானி ஆஸனானி ச || 5-6-41

பா⁴ஜனானி ச ஷு²ப்⁴ராணி த³த³ர்ஷ² ஹரி யூத²ப꞉ |
மத்⁴வ் ஆஸவ க்ருʼத க்லேத³ம் மணி பா⁴ஜன ஸம்குலம் || 5-6-42

மனோ ரமம் அஸம்பா³த⁴ம் குபே³ர ப⁴வனம் யதா² |
நூபுராணாம் ச கோ⁴ஷேண கான்சீனாம் நினதே³ன ச || 5-6-43

ம்ருʼத³ன்க³ தல கோ⁴ஷை꞉ ச கோ⁴ஷவத்³பி⁴ர் விநாதி³தம் |
ப்ராஸாத³ ஸம்கா⁴த யுதம் ஸ்த்ரீ ரத்ன ஷ²த ஸம்குலம் || 5-6-44
ஸுவ்யூட⁴ கக்ஷ்யம் ஹனுமான் ப்ரவிவேஷ² மஹா க்³ருʼஹம் | 5-6-45

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ர காண்டே³ ஷஷ்ட²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை