Sunday 3 December 2023

சுந்தர காண்டம் 02ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ த்³விதீய꞉ ஸர்க³꞉

Lord Hanuman standing at the northern gate of Lanka,
This picture was created using Artificial Intelligence in Bing website and edited elsewhere | செயற்கை நுண்ணறிவின் மூலம் "பிங்" வலைத்தளத்தில் உண்டாக்கி திருத்தப்பட்ட படம்

ஸ ஸாக³ரமனாத்⁴ருʼஷ்யமதிக்ரம்ய மஹாப³ல꞉ |
த்ரிகூடஷி²க²ரே லங்காம்ʼ ஸ்தி²தாம்ʼ ஸ்வஸ்தோ² த³த³ர்ஷ² ஹ || 5-2-1

தத꞉ பாத³பமுக்தேன புஷ்பவர்ஷேண வீர்யவான் |
அபி⁴வ்ருʼஷ்ட꞉ ஸ்தி²தஸ்தத்ர ப³பௌ⁴ புஷ்பமயோ யதா² || 5-2-2

யோஜனானாம்ʼ ஷ²தம்ʼ ஷ்²ரீமாம்ʼஸ்தீர்த்வாப்யுத்தமவிக்ரம꞉ |
அநி꞉ஸ்வஸன் கபிஸ்தத்ர ந க்³ளானிமதி⁴க³ச்ச²தி || 5-2-3

ஷ²தான்யஹம்ʼ யோஜனானாம்ʼ க்ரமேயம்ʼ ஸுப³ஹுன்யபி |
கிம்ʼ புன꞉ ஸாக³ரஸ்யாந்தம்ʼ ஸங்க்²யாதம்ʼ ஷ²தயோஜனம் || 5-2-4

ஸ து வீர்யவதாம்ʼ ஷ்²ரேஷ்ட²꞉ ப்லவதாமபி சோத்தம꞉ |
ஜகா³ம வேக³வான் லங்காம்ʼ லங்க⁴யித்வா மஹோத³தி⁴ம் || 5-2-5

ஷா²த்³வலானி ச நீலானி க³ந்த⁴வந்தி வனானி ச |
க³ண்ட³வந்தி ச மத்⁴யேன ஜகா³ம நக³வந்தி ச || 5-2-6

ஷை²லாம்ʼஷ்²ச தருஸஞ்சன்னான் வனராஜீஷ்²ச புஷ்பிதா꞉ |
அபி⁴சக்ராம தேஜஸ்வீ ஹனுமான் ப்லவக³ர்ஷப⁴꞉ || 5-2-7

ஸ தஸ்மின்னசலே திஷ்ட²ன்வனான்யுபவனானி ச |
ஸ நகா³க்³ரே ச தாம்ʼ லங்காம்ʼ த³த³ர்ஷ² பவனாத்மஜ꞉ || 5-2-8

ஸரளான் கர்ணிகாராம்ʼஷ்²ச க²ர்ஜூராம்ʼஷ்²ச ஸுபுஷ்பிதான் |
ப்ரியாளான்முசுளிந்தா³ம்ʼஷ்²ச குடஜான் கேதகானபி || 5-2-9

ப்ரியங்கூ³ன் க³ந்த⁴பூர்ணாம்ʼஷ்²ச நீபான் ஸப்தச்ச²தா³ம்ʼஸ்ததா² |
அஸனான் கோவிதா³ராம்ʼஷ்²ச கரவீராம்ʼஷ்²ச புஷ்பிதான் || 5-2-10

புஷ்பபா⁴ரநிப³த்³தா⁴ம்ʼஷ்²ச ததா² முகுளிதானபி |
பாத³பான் விஹகா³கீர்ணான் பவனாதூ⁴தமஸ்தகான் || 5-2-11

ஹம்ʼஸகாரண்ட³வாகீர்ணான்வாபீ꞉ பத்³மோத்மலாயுதா꞉ |
ஆக்ரீடா³ன் விவிதா⁴ன் ரம்யான்விவிதா⁴ம்ʼஷ்²ச ஜலாஷ²யான் || 5-2-12

ஸந்ததான் விவிதை⁴ர்வருʼகை꞉ ஸர்வர்துப²லபுஷ்பிதை꞉ |
உத்³யானானி ச ரம்யாணி த³த³ர்ஷ² கபிகுஞ்ஜர꞉ || 5-2-13

ஸமாஸாத்³ய ச லக்ஷ்மீவன் லங்காம்ʼ ராவணபாலிதாம் |
பரிகா²பி⁴꞉ ஸபத்³மாபி⁴꞉ ஸோத்பலாபி⁴ரளங்க்ருʼதாம் || 5-2-14

ஸீதாபஹரணார்தே²ன ராவணேன ஸுரக்ஷிதாம் |
ஸமந்தாத்³விசரத்³பி⁴ஷ்²ச ராக்ஷஸைருக்³ரத⁴ன்விபி⁴꞉ || 5-2-15

காஞ்சனேனாவ்ருʼதாம்ʼ ரம்யாம்ʼ ப்ராகாரேண மஹாபுரீம் |
க்³ருʼஹைஷ்²ச க்³ரஹஸங்காஷை²꞉ ஷா²ரதா³ம்பு³த³ஸன்னிபை⁴꞉ || 5-2-16

பாண்டு³ராபி⁴꞉ ப்ரதோளீபி⁴ருச்சாபி⁴ரபி⁴ஸம்ʼவ்ருʼதாம் |
அட்டாலகஷ²தாகீர்ணாம்ʼ பதாகாத்⁴வஜமாலினீம் || 5-2-17

தோரணை꞉ காஞ்சனைர்தி³வ்யைர்லதாபங்கிவிசித்ரிதை꞉ |
த³த³ர்ஷ² ஹனுமான் லங்காம்ʼ தி³வி தே³வபுரீம்ʼ யதா² || 5-2-18

கி³ரிமூர்த்⁴னி ஸ்தி²தாம்ʼ லங்காம்ʼ பாண்டு³ரைர்ப⁴வனை꞉ ஷு²பை⁴꞉ |
த³த³ர்ஷ² ஸ கபிஷ்²ரேஷ்ட²꞉ புரமாகாஷ²க³ம்ʼ யதா² || 5-2-19

பாலிதாம்ʼ ராக்ஷஸேந்த்³ரேண நிர்மிதாம்ʼ விஷ்²வகர்மணா |
ப்லவமாநாமிவாகாஷே² த³த³ர்ஷ² ஹனுமான் புரீம் || 5-2-20

பப்ரப்ராகாரஜக⁴னாம்ʼ விபுலாம்பு³னவாம்ப³ராம் |
ஷ²தக்⁴னீஷூ²லகேஷா²ந்தாமட்டாலகவதம்ʼஸகாம் || 5-2-21

மன்ஸேவ க்ருʼதாம்ʼ லங்காம்ʼ நிர்மிதாம்ʼ விஷ்²வகர்மணா |
த்³வாரமுத்தரமாஸாத்³ய சிந்தயாமாஸ வானர꞉ || 5-2-22

கைலாஸஷி²க²ரப்ரக்²யாமாலிக்²ஸ்ந்தீமிவாம்ப³ரம் |
டீ³யமாநாமிவாகாஷ²முச்ச்²ரிதைர்ப⁴வனோத்தமை꞉ || 5-2-23

ஸம்பூர்ணாம்ʼ ராக்ஷஸைர்கோ⁴ரைர்நாகை³ர்போ⁴க³வதீமிவ |
அசிந்த்யாம்ʼ ஸுக்ருʼதாம்ʼ ஸ்பஷ்டாம்ʼ குபே³ராத்⁴யுஷிதாம்ʼ புரா || 5-2-24

த³ம்ʼஷ்ட்ரிபி⁴ர்ப³ஹுபி⁴꞉ ஷூ²ரை꞉ ஷூ²லபட்டிஸபாணிபி⁴꞉ |
ரக்ஷிதாம்ʼ ராக்ஷஸைர்கோ⁴ரைர்கு³ஹாமாஷீ²விஷைரிவ || 5-2-25

தஸ்யாஷ்²ச மஹதீம்ʼ கு³ப்திம்ʼ ஸாக³ரம்ʼ ச நிரீக்ஷ்ய ஸ꞉ |
ராவணம்ʼ ச ரிபும்ʼ கோ⁴ரம்ʼ சிந்தயாமாஸ வானர꞉ || 5-2-26

ஆக³த்யாபீஹ ஹரயோ ப⁴விஷ்யந்தி நிரரத²கா꞉ |
ந ஹி யுத்³தே⁴ன வ லங்கா ஷ²க்யா ஜேதும்ʼ ஸுரைரபி || 5-2-27

இமாம்ʼ து விஷமாம்ʼ து³ர்கா³ம்ʼ லங்காம்ʼ ராவணபாலிதாம் |
ப்ராப்யாபி ஸ மஹாபா³ஹு꞉ கிம் கரிஷ்யதி ராக⁴வ꞉ || 5-2-28

அவகாஷோ² ந ஸாந்த்வஸ்ய ரக்ஷஸேஷ்வபி⁴க³ம்யதே |
ந தா³னஸ்ய ந பே⁴த³ஸ்ய நைவ யுத்³த⁴ஸ்ய த்³ருʼஷ்²யதே || 5-2-29

சதுர்ணாமேவ ஹி க³திர்வானராணாம்ʼ மஹாத்மனாம் |
வாலிபுத்ரஸ்ய நீலஸ்ய மம ராஜ்ஞஷ்²ச தீ⁴மத꞉ || 5-2-30

யாவஜ்ஜாநாமி வைதே³ஹீம்ʼ யதி³ ஜீவதி வா ந வா |
தத்ரைவ சிந்தயிஷ்யாமி த்³ருʼஷ்ட்வா தாம்ʼ ஜனகாத்மஜாம் || 5-2-31

தத꞉ ஸ சிந்தயாமாஸ முஹூர்தம்ʼ கபிகுஞ்ஜர꞉ |
கி³ரிஷ்²ருʼங்கே³ ஸ்தி²தஸ்தஸ்மின் ராமஸ்யாப்⁴யுத³யே ரத꞉ || 5-2-32

அனேன ரூபேண மயா ந ஷ²க்யா ரக்ஷஸாம்ʼ புரீ |
ப்ரவேஷ்டும்ʼ ராக்ஷஸைர்கு³ப்தா க்ரூரைர்ப³லஸமன்விதை꞉ || 5-2-33

உக்³ரௌஜஸோ மஹாவீர்யா ப³லவந்தஷ்²ச ராக்ஷஸா꞉ |
வஞ்சனீயா மயா ஸர்வே ஜானகீம்ʼ பரிமார்க³தா || 5-2-34

லக்ஷ்யாளக்ஷ்யேண ரூபேண ராத்ரௌ லங்கா புரீ மயா |
ப்ரவேஷ்டும்ʼ ப்ராப்தகாலம்ʼ மே க்ருʼத்யம்ʼ ஸாத⁴யிதும்ʼ மஹத் || 5-2-35

தாம்ʼ புரீம்ʼ தாத்³ருʼஷீ²ம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா து³ராத⁴ர்ஷா²ம்ʼ ஸுராஸுரை꞉ |
ஹனுமான் சிந்தயாமாஸ விநிஷ்²சித்ய முஹுர்முஹு꞉ || 5-2-36

கேனோபாயேன பஷே²யம்ʼ மைதி²லீம்ʼ ஜனகாத்மஜாம் |
அத்³ருʼஷ்டோ ராக்ஷஸேந்த்³ரேண ராவணேன து³ராத்மனா || 5-2-37

ந வினஷ்²யேத்கத²ம்ʼ கார்யம்ʼ ராமஸ்ய விதி³தாத்மன꞉ |
ஏகாமேகஷ்²ச பஷ்²யேயம்ʼ ரஹிதே ஜனகாத்மஜாம் || 5-2-38

பூ⁴தாஷ்²சார்தா² விபத்³யந்தே தே³ஷ²காலவிரோதி⁴தா꞉ |
விக்லப³ம்ʼ தூ³தமாஸாத்³ய தம꞉ ஸூர்யோத³யே யதா² || 5-2-39

அர்தா²னர்தா²ந்தரே பு³த்³தி⁴ர்நிஷ்²சிதாபி ந ஷோ²ப⁴தே |
கா⁴தயந்தி ஹி கார்யாணி தூ³தா꞉ பண்டி³தமானின꞉ || 5-2-40

ந வினஷ்²யேத்கத²ம்ʼ கார்யம்ʼ வைக்லப்³யம் ந கத²ம்ʼ ப⁴வேத் |
லங்க⁴னம்ʼ ச ஸமுத்³ரஸ்ய கத²ம்ʼ நு ந வ்ருʼதா² ப⁴வேத் || 5-2-41

மயி த்³ருʼஷ்டே து ரக்ஷோபீ⁴ ராமஸ்ய விதி³தாத்மன꞉ |
ப⁴வேத்³வ்யர்த²மித³ம்ʼ கார்யம்ʼ ராவணானர்த²மிச்ச²த꞉ || 5-2-42

ந ஹி ஷ²க்யம்ʼ க்வசித் ஸ்தா²துமவிஜ்ஞாதேன ராக்ஷஸை꞉ |
அபி ராக்ஷஸரூபேண கிமுதான்யேன கேனசித் || 5-2-43

வாயுரப்யத்ர நாஜ்ஞாதஷ்²சரேதி³தி மதிர்மம |
ந ஹ்யஸ்த்யவிதி³தம்ʼ கிஞ்சித்³ராக்ஷஸானாம்ʼ ப³லீயஸாம் || 5-2-44

இஹாஹம்ʼ யதி³ திஷ்டா²மி ஸ்வேன ரூபேண ஸம்ʼவ்ருʼத꞉ |
விநாஷ²முபயாஸ்யாமி ப⁴ர்துரர்த²ஷ்²ச ஹீயதே || 5-2-45

தத³ஹம்ʼ ஸ்வேன ரூபேண ரஜன்யாம்ʼ ஹ்ரஸ்வதாம்ʼ க³த꞉ |
லங்காமபி⁴பதிஷ்யாமி ராக⁴வஸ்யார்த²ஸித்³த⁴யே || 5-2-46

ராவணஸ்ய புரீம்ʼ ராத்ரௌ ப்ரவிஷ்²ய ஸுது³ராஸதா³ம் |
விசின்வன் ப⁴வனம்ʼ ஸ்ர்வம்ʼ த்³ரக்ஷ்யாமி ஜனகாத்மஜாம் || 5-2-47

இதி ஸஞ்சிந்த்ய ஹனுமான் ஸூர்யஸ்யாஸ்தமயம்ʼ கபி꞉ |
ஆசகாங்க்ஷே ததோ வீரோ வைதே³ஹ்யா த்³ரஷ²னோதுஸக꞉ || 5-2-48

ஸூர்யே சாஸ்தம்ʼ க³தே ராத்ரௌ தே³ஹம்ʼ ஸங்க்ஷிப்ய மாருதி꞉ |
வ்ருʼஷத³ம்ʼஷ²கமாத்ர꞉ ஸன் ப³பூ⁴வாத்³பு⁴தத³ர்ஷ²ன꞉ || 5-2-49

ப்ரதோ³ஷகாலே ஹனுமாம்ʼஸ்தூர்ணமுத்ப்லுத்ய வீர்யவான் |
ப்ரவிவேஷ² புரீம்ʼ ரம்யாம்ʼ ஸுவிப⁴க்தமஹாபதா²ம் || 5-2-50

ப்ராஸாத³மாலாவிததாம்ʼ ஸ்தம்பை⁴꞉ காஞ்சனராஜதை꞉ |
ஷா²தகும்ப⁴மயைர்ஜாலைர்க³ந்த⁴ர்வநக³ரோபமாம் || 5-2-51

ஸப்தபௌ⁴மாஷ்டபௌ⁴மைஷ்²ச ஸ த³த³ர்ஷ² மஹாபுரீம் |
தலை꞉ ஸ்ப²திகஸங்கீர்ணை꞉ கார்தஸ்வரவிபூ⁴ஷிதை꞉ || 5-2-52

வைடூ³ர்யமணிசித்ரைஷ்²ச முக்தாஜாலவிபூ⁴ஷிதை꞉ |
தலை꞉ ஷு²ஷு²பி⁴ரே தானி ப⁴வனான்யத்ர ரக்ஷஸாம் || 5-2-53

காஞ்சனானி ச சித்ராணி தோரணானி ச ரக்ஷஸாம் |
லங்காமுத்³த்³யோதயாமாஸு꞉ ஸர்வத꞉ ஸமலங்க்ருʼதாம் || 5-2-54

அசிந்த்யாமத்³பு⁴தாகாராம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா லங்காம்ʼ மஹாகபி꞉ |
ஆஸீத்³விஷ்ண்டோ³ ஹ்ருʼஷ்டஷ்²ச வைதே³ஹ்யா த³ர்ஷ²னோத்ஸுக꞉ || 5-2-55

ஸ பாண்டு³ராவித்³த⁴விமானமாலினீம்ʼ |
மஹார்ஹஜாம்பூ³னத³ஜாலதோரணாம் |
யஷ²ஸ்வினீம்ʼ ராவணபா³ஹுபாலிதாம்ʼ |
க்ஷபாசரைர்பி⁴மப³லை꞉ ஸமாவ்ருʼதாம் || 5-2-56

சந்த்³ரோ(அ)பி ஸாசிவ்யமிவாஸ்ய குர்வம்ʼ |
ஸ்தாராக³ணைர்மத்⁴யக³தோ விராஜன் |
ஜ்யோத்ஸ்னாவிதானேன விதத்ய லோக |
முத்திஷ்ட²தே நைகஸஹஸ்ரரஷ்²மி꞉ || 5-2-57

ஷ²ங்க²ப்ரப⁴ம்ʼ க்ஷீரம்ருʼணாலவர்ண |
முத்³க³ச்ச²மானம்ʼ வ்யவபா⁴ஸமானம் |
த³த³ர்ஷ² சந்த்³ரம்ʼ ஸ ஹரிப்ரவீர꞉ |
ப்லோப்லூயமானம்ʼ ஸரஸீவ ஹம்ʼஸம் || 5-2-58

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ த்³விதீய꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை