Tuesday 21 November 2023

கிஷ்கிந்தா காண்டம் 67ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ ஸப்த ஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉

Hanuman about to jump from Mahendra mountain
Bing - Artificial Intelligence Pictures collage | செயற்கை நுண்ணறிவின் மூலம் "பிங்" வலைத்தளத்தில் உண்டாக்கிய படங்களின் தொகுப்பு

தம் த்³ருʼஷ்ட்வா ஜ்ருʼம்ப⁴மாணம் தே க்ரமிதும் ஷ²த யோஜனம் |
வேகே³ன ஆபூர்யமாணம் ச ஸஹஸா வானரோத்தமம் || 4-67-1

ஸஹஸா ஷோ²கம் உத்ஸ்ருʼஜ்ய ப்ரஹர்ஷேண ஸமன்விதா꞉ |
வினேது³꞉ துஷ்டுவு꞉ ச அபி ஹனூமந்தம் மஹாப³லம் || 4-67-2

ப்ரஹ்ருʼஷ்டா விஸ்மிதா꞉ ச அபி தே வீக்ஷந்தே ஸமந்தத꞉ |
த்ரிவிக்ரம க்ருʼத உத்ஸாஹம் நாராயணம் இவ ப்ரஜா꞉ || 4-67-3

ஸம்ʼஸ்தூயமானோ ஹனுமான் வ்யவர்த⁴த மஹாப³ல꞉ |
ஸமாவித்³த்⁴ய ச லாங்கூ³ளம் ஹர்ஷாத் ப³லம் உபேயிவான் || 4-67-4

தஸ்ய ஸம்ʼஸ்தூயமானஸ்ய ஸர்வை꞉ வனர புங்க³வை꞉ |
தேஜஸா ஆபூர்யமாணஸ்ய ரூபம் ஆஸீத் அனுத்தமம் || 4-67-5

யதா² விஜ்ருʼம்ப⁴தே ஸிம்ʼஹோ விவ்ருʼதே கி³ரி க³ஹ்வரே |
மாருதஸ்ய ஔரஸ꞉ புத்ர꞉ ததா² ஸம்ப்ரதி ஜ்ருʼம்ப⁴தே || 4-67-6

அஷோ²ப⁴த முக²ம் தஸ்ய ஜ்ருʼம்ப⁴மாணஸ்ய தீ⁴மத꞉ |
அம்ப³ரீஷ உபமம் தீ³ப்தம் விதூ⁴ம இவ பாவக꞉ || 4-67-7

ஹரீணாம் உத்தி²தோ மத்⁴யாத் ஸம்ப்ரஹ்ருʼஷ்ட தனூ ருஹ꞉ |
அபி⁴வாத்³ய ஹரீன் வ்ருʼத்³தா⁴ன் ஹனுமான் இத³ம் அப்³ரவீத் || 4-67-8

அருஜன் பர்வத அக்³ராணி ஹுதாஷ²ன ஸகோ² அனில꞉ |
ப³லவான் அப்ரமேய꞉ ச வாயு꞉ ஆகாஷ² கோ³சர꞉ || 4-67-9

தஸ்ய அஹம் ஷீ²க்⁴ர வேக³ஸ்ய ஷீ²க்⁴ர க³ஸ்ய மஹாத்மன꞉ |
மாருதஸ்ய ஔரஸ꞉ புத்ர꞉ ப்லவனே ச அஸ்மி தத் ஸம꞉ || 4-67-10

உத்ஸஹேயம் ஹி விஸ்தீர்ணம் ஆலிக²ந்தம் இவ அம்ப³ரம் |
மேரும் கி³ரிம் அஸங்கே³ன பரிக³ந்தும் ஸஹஸ்ரஷ²꞉ || 4-67-11

பா³ஹு வேக³ ப்ரணுன்னேன ஸாக³ரேண அஹம் உத்ஸஹே |
ஸமாப்லாவயிதும் லோகம் ஸ பர்வத நதீ³ ஹ்ரத³ம் || 4-67-12

மம ஊரு ஜன்கா⁴ வேகே³ன ப⁴விஷ்யதி ஸமுத்தி²த꞉ |
ஸமுத்தி²த மஹா க்³ராஹ꞉ ஸமுத்³ரோ வருண ஆலய꞉ || 4-67-13

பன்னக³ அஷ²னம் ஆகாஷே² பதந்தம் பக்ஷி ஸேவிதம் |
வைனதேயம் அஹம் ஷ²க்த꞉ பரிக³ந்தும் ஸஹஸ்ரஷ²꞉ || 4-67-14

உத³யாத் ப்ரஸ்தி²தம் வா அபி ஜ்வலந்தம் ரஷ்²மி மாலினம் |
அன் அஸ்தமிதம் ஆதி³த்யம் அபி⁴க³ந்தும் ஸமுத்ஸஹே || 4-67-15

ததோ பூ⁴மிம் அஸம்ʼஸ்ப்ருʼஷ்ட்வா புன꞉ ஆக³ந்தும் உத்ஸஹே |
ப்ரவேகே³ன ஏவ மஹதா பீ⁴மேன ப்லவக³ர்ஷபா⁴꞉ || 4-67-16

உத்ஸஹேயம் அதிக்ராந்தும் ஸர்வான் ஆகாஷ² கோ³சரான் |
ஸாக³ரம் ஷோ²ஷயிஷ்யாமி தா³ரயிஷ்யாமி மேதி³னீம் || 4-67-17

பர்வதான் சூர்ணஷ்யாமி ப்லவமான꞉ ப்லவங்க³மா꞉ |
ஹரிஷ்யாமி ஊரு வேகே³ன ப்லவமானோ மஹாஅர்ணவம் || 4-67-18

லதானாம் விவிதா⁴ம் புஷ்பம் பாத³பானாம் ச ஸர்வஷ²꞉ |
அனுயாஸ்யதி மாம் அத்³ய ப்லவமானம் விஹாயஸா || 4-67-19

ப⁴விஷ்யதி ஹி மே பந்தா²꞉ ஸ்வாதே꞉ பந்தா² இவ அம்ப³ரே |
சரந்தம் கோ⁴ரம் ஆகாஷ²ம் உத்பதிஷ்யந்தம் ஏவ ச || 4-67-20

த்³ரக்ஷ்யந்தி நிபதந்தம் ச ஸர்வ பூ⁴தானி வானரா꞉ |
மஹா மேரு ப்ரதீகாஷ²ம் மாம் த்³ரக்ஷ்யத்⁴வம் ப்லவங்க³மா꞉ || 4-67-21

தி³வம் ஆவ்ருʼத்ய க³ச்ச²ந்தம் க்³ரஸமானம் இவ அம்ப³ரம் |
வித⁴மிஷ்யாமி ஜீமூதான் கம்பயிஷ்யாமி பர்வதான் |
ஸாக³ரம் ஷோ²ஷயிஷ்யாமி ப்லவமான꞉ ஸமாஹித꞉ || 4-67-22

வைனதேயஸ்ய வா ஷ²க்தி꞉ மம வா மாருதஸ்ய வா |
ருʼதே ஸுபர்ண ராஜானம் மாருதம் வா மஹாப³லம் |
ந தத் பூ⁴தம் ப்ரபஷ்²யாமி யத் மாம் ப்லுதம் அனுவ்ரஜேத் || 4-67-23

நிமேஷ அந்தர மாத்ரேண நிராளம்ப³னம் அம்ப³ரம் |
ஸஹஸா நிபதிஷ்யாமி க⁴னாத் வித்³யுத் இவ உத்தி²தா || 4-67-24

ப⁴விஷ்யதி ஹி மே ரூபம் ப்லவமானஸ்ய ஸாக³ரம் |
விஷ்ணோ꞉ ப்ரக்ரமமாணஸ்ய ததா³ த்ரீன் விக்ரமான் இவ || 4-67-25

பு³த்³த்⁴யா ச அஹம் ப்ரபஷ்²யாமி மன꞉ சேஷ்டா ச மே ததா² |
அஹம் த்³ரக்ஷ்யாமி வைதே³ஹீம் ப்ரமோத³த்⁴வம் ப்லவங்க³மா꞉ || 4-67-26

மாருதஸ்ய ஸமோ வேகே³ க³ருட³ஸ்ய ஸமோ ஜவே |
அயுதம் யோஜனானாம் து க³மிஷ்யாமி இதி மே மதி꞉ || 4-67-27

வாஸவஸ்ய ஸ வஜ்ரஸ்ய ப்³ரஹ்மணோ வா ஸ்வயம்பு⁴வ꞉ |
விக்ரம்ய ஸஹஸா ஹஸ்தாத் அம்ருʼதம் தத் இஹ ஆனயே || 4-67-28

லங்காம் வா அபி ஸமுத்க்ஷிப்ய க³ச்சே²யம் இதி மே மதி꞉ |
தம் ஏவம் வானர ஷ்²ரேஷ்ட²ம் க³ர்ஜந்தம் அமித ப்ரப⁴ம் || 4-67-29

ப்ரஹ்ருʼஷ்டா ஹரய꞉ தத்ர ஸமுதை³க்ஷந்த விஸ்மிதா꞉ |
தத் ச அஸ்ய வசனம் ஷ்²ருத்வா ஜ்ஞாதீனாம் ஷோ²க நாஷ²னம் || 4-67-30

உவாச பரிஸம்ʼஹ்ருʼஷ்டோ ஜாம்ப³வான் ப்லவகே³ஷ்²வர꞉ |
வீர கேஸரிண꞉ புத்ர வேக³வன் மாருத ஆத்மஜ || 4-67-31

ஜ்ஞாதீனாம் விபுல꞉ ஷோ²க꞉ த்வயா தாத ப்ரணாஷி²த꞉ |
தவ கல்யாண ருசய꞉ கபி முக்²யா꞉ ஸமாக³தா꞉ || 4-67-32

மங்க³ளம் கார்ய ஸித்³தி⁴ அர்த²ம் கரிஷ்யந்தி ஸமாஹிதா꞉ |
ருʼஷீணாம் ச ப்ரஸாதே³ன கபி வ்ருʼத்³த⁴ மதேன ச || 4-67-33

கு³ரூணாம் ச ப்ரஸாதே³ன ப்லவஸ்வ த்வம் மஹாஅர்ணவம் |
ஸ்தா²ஸ்யாம꞉ ச ஏக பாதே³ன யாவத் ஆக³மனம் தவ || 4-67-34

த்வத் க³தானி ச ஸர்வேஷாம் ஜீவிதானி வன ஓகஸாம் |
தத꞉ ச ஹரி ஷா²ர்தூ³ள꞉ தான் உவாச வன ஓகஸ꞉ || 4-67-35

கோ அபி லோகே ந மே வேக³ம் ப்லவனே தா⁴ரயிஷ்யதி |
ஏதானி ஹி நக³ஸ்ய அஸ்ய ஷி²லா ஸங்கட ஷா²லின꞉ || 4-67-36

ஷி²க²ராணி மஹேந்த்³ரஸ்ய ஸ்தி²ராணி ச மஹாந்தி ச |
யேஷு வேக³ம் க³மிஷ்யாமி மஹேந்த்³ர ஷி²க²ரேஷு அஹம் || 4-67-37

நானா த்³ரும விகீர்ணேஷு தா⁴து நிஷ்பந்த³ ஷோ²பி⁴ஷு |
ஏதானி மம வேக³ம் ஹி ஷி²க²ராணி மஹாந்தி ச || 4-67-38

ப்லவதோ தா⁴ரயிஷ்யந்தி யோஜனானாம் இத꞉ ஷ²தம் |
தத꞉ து மாருத ப்ரக்²ய꞉ ஸ ஹரி꞉ மாருத ஆத்மஜ꞉ |
ஆருரோஹ நக³ ஷ்²ரேஷ்ட²ம் மஹ்ந்த்³ரம் அரிம்ʼஅர்த³ம꞉ || 4-67-39

வ்ருʼதம் நானா விதை⁴꞉ புஷ்பை꞉ ம்ருʼக³ ஸேவித ஷா²த்³வலம் |
லதா குஸும ஸம்பா³த⁴ம் நித்ய புஷ்ப ப²ல த்³ருமம் || 4-67-40

ஸிம்ʼஹ ஷா²ர்தூ³ள சரிதம் மத்த மாதங்க³ ஸேவிதம் |
மத்த த்³விஜ க³ண உத்³ து⁴ஷ்டம் ஸலில உத்பீட³ ஸங்குலம் || 4-67-41

மஹத்³பி⁴꞉ உச்ச்²ரிதம் ஷ்²ருʼன்கை³꞉ மஹேந்த்³ரம் ஸ மஹாப³ல꞉ |
விசசார ஹரிஷ்²ரேஷ்டோ² மஹேந்த்³ர ஸாம விக்ரம꞉ || 4-67-42

பா³ஹுப்⁴யாம் பீடி³த꞉ தேன மஹாஷை²லோ மஹாத்மனா |
ரராஸ ஸிம்ʼஹ அபி⁴ஹதோ மஹான் மத்த இவ த்³விப꞉ || 4-67-43

முமோச ஸலில உத்பீடா³ன் விப்ரகீர்ண ஷி²லௌச்சய꞉ |
வித்ரஸ்த ம்ருʼக³ மாதங்க³꞉ ப்ரகம்பித மஹா த்³ரும꞉ || 4-67-44

நாநாக³ந்த⁴ர்வமிது²னைர்பானஸம்ʼஸர்க³கர்கஷை²꞉ |
உத்பதத்³பி⁴ர்விஹங்கை³ஷ்²சவித்³யாத⁴ரக³ணைரபி - யத்³வா -
நானா க³ந்த⁴ர்வ மிது²னை꞉ பான ஸம்ʼஸர்க³ கர்கஷை²꞉ |
உத் பதத்³பி⁴꞉ விஹங்கை³꞉ ச வித்³யாத⁴ர க³ணை꞉ அபி || 4-67-45

த்யஜ்யமான மஹா ஸானு꞉ ஸம்ʼநிலீன மஹா உரக³꞉ |
ஷை²ல ஷ்²ருʼன்க³ ஷி²லா உத்பாத꞉ ததா³ அபூ⁴த் ஸ மஹா கி³ரி꞉ || 4-67-46

நி꞉ஷ்²வஸத்³பி⁴ஸ்ததா³தைதுபு⁴ஜகை³ரர்த⁴நி꞉ஸ்ருʼதை꞉ |
ஸபதாகைவாபா⁴திஸததா³த⁴ரணீத⁴ர꞉ || - யத்³வா -
நி꞉ஷ்²வஸத்³பி⁴꞉ ததா³ தை꞉ து பு⁴ஜகை³꞉ அர்த⁴ நி꞉ஸ்ருʼதை꞉ |
ஸ பதாக இவ ஆபா⁴தி ஸ ததா³ த⁴ரணீ த⁴ர꞉ || 4-67-47

ருʼஷிபி⁴த்ராஸஸம்ப்⁴ராந்தைஸ்த்யஜ்யமானஷ்²ஷி²லோச்சய꞉ - யத்³வா -
ருʼஷிபி⁴꞉ த்ராஸ ஸம்ப்⁴ராந்தை꞉ த்யஜ்யமான꞉ ஷி²லா உச்சய꞉ |
ஸீத³ன் மஹதி காந்தாரே ஸார்த² ஹீன இவ அத்⁴வ க³꞉ || 4-67-48

ஸ வேக³வான் வேக³ ஸமாஹித ஆத்மா
ஹரி ப்ரவீர꞉ பர வீர ஹந்தா |
மன꞉ ஸமாதா⁴ய மஹாஅனுபா⁴வோ
ஜகா³ம லங்காம் மனஸா மனஸ்வீ || 4-67-49

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ ஸப்த ஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை