Saturday 14 October 2023

கிஷ்கிந்தா காண்டம் 42ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ த்³வி சத்வாரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Sugreeva orders Sushena

தத꞉ ப்ரஸ்தா²ப்ய ஸுக்³ரீவ꞉ தான் ஹரீன் த³க்ஷிணாம் தி³ஷ²ம் |
அப்³ரவித் மேக⁴ ஸங்காஷ²ம் ஸுஷே²ஷணம் நாம வானரம் | 4-42-1

தாராயா꞉ பிதரம் ராஜா ஷ்²வஷு²ரம் பீ⁴ம விக்ரமம் |
அப்³ரவீத் ப்ராஞ்ஜலி꞉ வாக்யம் அபி⁴க³ம்ய ப்ரணம்ய ச || 4-42-2

மஹர்ஷி புத்ரம் மாரீசம் அர்சிஷ்மந்தம் மஹாகபிம் |
வ்ருʼ^இதம் கபிவரை꞉ ஷூ²ரை꞉ மஹேந்த்³ர ஸத்³ருʼ^இஷ² த்³யுதிம் || 4-42-3

பு³த்³தி⁴ விக்ரம ஸம்பன்னான் வைனதேய ஸம த்³யுதிம் |
மரீசி புத்ரான் மாரீசான் அர்சிர்மால்யான் மஹப³லான் || 4-42-4

ருʼஷி புத்ரான் ச தான் ஸர்வான் ப்ரதீசீம் ஆதி³ஷ²த் தி³ஷ²ம் |
த்³வாப்⁴யாம் ஷ²த ஸஹஸ்ராப்⁴யாம் கபீனாம் கபி ஸத்தமா꞉ || 4-42-5

ஸுஷே²ஷண ப்ரமுகா² யூயம் வைதே³ஹீம் பரிமார்க³த² |
ஸௌராஷ்ட்ரான் ஸஹ பா³ஹ்லீகான் சந்த்³ரசித்ரான் ததை²வ ச || 4-42-6

ஸ்பீ²தான் ஜன பதா³ன் ரம்யான் விபுலானி புராணி ச |
பும்ʼநாக³ க³ஹனம் குக்ஷிம் வகுல உத்³தா³ளக ஆகுலம் || 4-42-7

ததா² கேதக க²ம்ˮடா³ன் ச மார்க³த்⁴வம் ஹரி புங்க³வா꞉ |
ப்ரத்யக் ஸ்ரோதோ வஹா꞉ சைவ நத்³ய꞉ ஷீ²தஜலா꞉ ஷி²வா꞉ || 4-42-8

தாபஸானாம் அரண்யானி காந்தாரா கி³ரய꞉ ச யே |
தத்ர ஸ்த²லீ꞉ மருப்ராயா அதி உச்ச ஷி²க²ரா꞉ ஷி²லா꞉ || 4-42-9

கி³ரி ஜால ஆவ்ருʼதாம் து³ர்கா³ம் மார்கி³த்வா பஷ்²சிமாம் தி³ஷ²ம் |
தத꞉ பஷ்²சிமம் ஆக³ம்ய ஸமுத்³ரம் த்³ரஷ்டும் அர்ஹத² || 4-42-10

திமி நக்ர ஆகுல ஜலம் க³த்வா த்³ரக்ஷ்யத² வானரா꞉ |
தத꞉ கேதக க²ம்ˮடே³ஷு தமால க³ஹனேஷு ச || 4-42-11

கபயோ விஹரிஷ்யந்தி நாரிகேல வனேஷு ச |
தத்ர ஸீதாம் ச மார்க³த்⁴வம் நிலயம் ராவணஸ்ய ச || 4-42-12

வேலாதல நிவேஷ்டேஷு பர்வதேஷு வனேஷு ச |
முரசீ பத்தனம் சைவ ரம்யம் சைவ ஜடா புரம் || 4-42-13

அவந்தீம் அங்க³ளேபாம் ச ததா² ச அலக்ஷிதம் வனம் |
ராஷ்ட்ராணி ச விஷா²லானி பத்தனானி தத꞉ தத꞉ || 4-42-14

ஸிந்து⁴ ஸாக³ரயோ꞉ சைவ ஸங்க³மே தத்ர பர்வத꞉ |
மஹான் ஹேம கி³ரி꞉ நாம ஷ²த ஷ்²ருʼங்கோ³ மஹாத்³ரும꞉ || 4-42-15

தத்ர ப்ரஸ்தே²ஷு ரம்யேஷு ஸிம்ʼஹா꞉ பக்ஷ க³மா꞉ ஸ்தி²தா꞉ |
திமி மத்ஸ்ய க³ஜாம்ப்³ சைவ நீடா³னி ஆரோபயந்தி தே || 4-42-16

தானி நீடா³னி ஸிம்ʼஹானாம் கி³ரி ஷ்²ருʼங்க³ க³தா꞉ ச யே |
த்³ருʼப்தா꞉ த்ருʼப்தா꞉ ச மாதங்கா³꞉ தோயத³ ஸ்வன நி꞉ஸ்வனா꞉ || 4-42-17
விசரந்தி விஷா²லே அஸ்மின் தோய பூர்ணே ஸமந்தத꞉ |

தஸ்ய ஷ்²ருʼங்க³ம் தி³வ ஸ்பர்ஷ²ம் காஞ்சனம் சித்ர பாத³பம் ||4-42-18
ஸர்வம் ஆஷு² விசேதவ்யம் கபிபி⁴꞉ காம ரூபிபி⁴꞉ |

கோடிம் தத்ர ஸமுத்³ரே து காஞ்சனீம் ஷ²த யோஜனம் || 4-42-19
து³ர்த³ர்ஷா²ம் பாரியாத்ரஸ்ய க³தா த்³ரக்ஷ்யத² வானரா꞉ |

கோட்ய꞉ தத்ர சதுர்விம்ʼஷ²த் க³ந்த⁴ர்வாணாம் தரஸ்வினாம் || 4-42-20
வஸந்தி அக்³னி நிகாஷா²னாம் கோ⁴ராணாம் காம ரூபிணாம் |

பாவக அர்சி꞉ ப்ரதீகாஷா²꞉ ஸமவேதா꞉ ஸமந்தத꞉ || 4-42-21
ந அதி ஆஸாத³யித்வா꞉ தே வானரை꞉ பீ⁴ம விக்ரமை꞉ |

ந அதே³யம் ச ப²லம் தஸ்மாத் தே³ஷா²த் கிஞ்சித் ப்லவங்க³மை꞉ || 4-42-22
து³ராஸதா³ ஹி தே வீரா꞉ ஸத்த்வவந்தோ மஹாப³லா꞉ |
ப²ல மூலானி தே தத்ர ரக்ஷந்தே பீ⁴ம விக்ரமா꞉ || 4-42-23

தத்ர யத்ன꞉ ச கர்தவ்யோ மார்கி³தவ்யா ச ஜானகீ |
ந ஹி தேப்⁴யோ ப⁴யம் கிஞ்சித் கபித்வம் அனுவர்ததாம் || 4-42-24

தத்ர வைதூ³ர்ய வர்ணாபோ⁴ வஜ்ர ஸம்ʼஸ்தா²ன ஸம்ʼஸ்தி²த꞉ |
நானா த்³ரும லதா ஆகீர்ணோ வஜ்ர꞉ நாம மஹாகி³ரி꞉ || 4-42-25

ஷ்²ரீமான் ஸமுதி³த꞉ தத்ர யோஜனானாம் ஷ²தம் ஸமம் |
கு³ஹா꞉ தத்ர விசேதவ்யா꞉ ப்ரயத்னேன ப்லவங்க³மா꞉ || 4-42-26

சதுர் பா⁴கே³ ஸமுத்³ரஸ்ய சக்ரவான் நாம பர்வத꞉ |
தத்ர சக்ரம் ஸஹஸ்ராரம் நிர்மிதம் விஷ்²வகர்மணா || 4-42-27

தத்ர பஞ்சஜனம் ஹத்வா ஹயக்³ரீவம் ச தா³னவம் |
ஆஜஹார தத꞉ சக்ரம் ஷ²ங்க²ம் ச புருஷோத்தம꞉ || 4-42-28

தஸ்ய ஸானுஷு ரம்யேஷு விஷா²லாஸு கு³ஹாஸு ச |
ராவண꞉ ஸஹ வைதே³ஹ்யா மார்கி³தவ்ய꞉ தத꞉ தத꞉ || 4-42-29

யோஜனானி சது꞉ ஷஷ்டி꞉ வராஹோ நாம பர்வத꞉ |
ஸுவர்ண ஷ்²ருʼங்க³꞉ ஸுமஹான் அகா³தே⁴ வருண ஆலயே || 4-42-30

தத்ர ப்ராக் ஜ்யோதிஷம் நாம ஜாதரூபமயம் புரம் |
யஸ்மின் வஸதி து³ஷ்ட ஆத்மா நரகோ நாம தா³னவ꞉ || 4-42-31

தத்ர ஸானுஷு ரம்யேஷு விஷா²லாஸு கு³ஹாஸு ச |
ராவண꞉ ஸஹ வைதே³ஹ்யா மார்கி³தவ்ய꞉ தத꞉ தத꞉ || 4-42-32

தம் அதிக்ரம்ய ஷை²லேந்த்³ரம் காஞ்சனான் அந்தர த³ர்ஷ²னம் |
பர்வத꞉ ஸர்வ ஸௌவர்ணோ தா⁴ரா ப்ரஸ்ரவண ஆயுத꞉ || 4-42-33

தம் க³ஜா꞉ ச வராஹா꞉ ச ஸிம்ʼஹா வ்யாக்⁴ரா꞉ ச ஸர்வத꞉ |
அபி⁴க³ர்ஜந்தி ஸததம் தேன ஷ²ப்³தே³ன த³ர்பிதா꞉ || 4-42-34

யஸ்மின் ஹரி ஹய꞉ ஷ்²ரீமான் மஹேந்த்³ர꞉ பாகஷா²ஸன꞉ |
அபி⁴ஷிக்த꞉ ஸுரை ராஜா மேகோ⁴ நாம ஸ பர்வத꞉ || 4-42-35

தம் அதிக்ரம்ய ஷை²லேந்த்³ரம் மஹேந்த்³ர பரிபாலிதம் |
ஷஷ்டிம் கி³ரி ஸஹஸ்ராணி காஞ்சனானி க³மிஷ்யத² || 4-42-36

தருண ஆதி³த்ய வர்ணானி ப்⁴ராஜமானானி ஸர்வத꞉ |
ஜாதரூபமயை꞉ வ்ருʼக்ஷை꞉ ஷோ²பி⁴தானி ஸுபுஷ்பிதை꞉ || 4-42-37

தேஷாம் மத்⁴யே ஸ்தி²தோ ராஜா மேரு꞉ உத்தம பர்வத꞉ |
ஆதி³த்யேன ப்ரஸன்னேன ஷை²லோ த³த்த வர꞉ புரா || 4-42-38

தேன ஏவம் உக்த꞉ ஷை²லேந்த்³ர꞉ ஸர்வ ஏவ த்வத் ஆஷ்²ரயா꞉ |
மத் ப்ரஸாதா³த் ப⁴விஷ்யந்தி தி³வா ராத்ரௌ ச காஞ்சனா꞉ || 4-42-39

த்வயி யே ச அபி வத்ஸ்யந்தி தே³வ க³ந்த⁴ர்வ தா³னவா꞉ |
தே ப⁴விஷ்யந்தி ப⁴க்தா꞉ ச ப்ரப⁴யா காஞ்சன ப்ரபா⁴꞉ || 4-42-40

விஷ்²வேதே³வா꞉ ச வஸவோ மருத꞉ ச தி³வ ஓகஸ꞉ |
ஆக³த்ய பஷ்²சிமாம் ஸந்த்⁴யாம் மேரும் உத்தம பர்வதம் || 4-42-41

ஆதி³த்யம் உபதிஷ்ட²ந்தி தை꞉ ச ஸூர்யோ அபி⁴பூஜித꞉ |
அத்³ருʼஷ்²ய꞉ ஸர்வ பூ⁴தானாம் அஸ்தம் க³ச்ச²தி பர்வதம் || 4-42-42

யோஜனானாம் ஸஹஸ்ராணி த³ஷ² தானி தி³வாகர꞉ |
முஹூர்த அர்தே⁴ன தம் ஷீ²க்⁴ரம் அபி⁴யாதி ஷி²ல உச்சயம் || 4-42-43

ஷ்²ருʼங்கே³ தஸ்ய மஹத் தி³வ்யம் ப⁴வனம் ஸூர்ய ஸம்ʼநிப⁴ம் |
ப்ராஸாத³ க³ண ஸம்பா³த⁴ம் விஹிதம் விஷ்²வகர்மணா || 4-42-44

ஷோ²பி⁴தம் தருபி⁴꞉ சித்ரை꞉ நானா பக்ஷி ஸமாகுலை꞉ |
நிகேதம் பாஷ² ஹஸ்தஸ்ய வருணஸ்ய மஹாத்மன꞉ || 4-42-45

அந்தரா மேரும் அஸ்தம் ச தாலோ த³ஷ² ஷி²ரா மஹான் |
ஜாதரூபமய꞉ ஷ்²ரீமான் ப்⁴ராஜதே சித்ர வேதி³க꞉ || 4-42-46

தேஷு ஸர்வேஷு து³ர்கே³ஷு ஸரஸ்ஸு ச ஸரித்ஸு ச |
ராவண꞉ ஸஹ வைதே³ஹ்யா மார்கி³தவ்ய꞉ தத꞉ தத꞉ || 4-42-47

யத்ர திஷ்ட²தி த⁴ர்மஜ்ஞ꞉ தபஸா ஸ்வேன பா⁴வித꞉ |
மேரு ஸாவர்ணிர் இதி ஏஷ க்²யாதோ வை ப்³ரஹ்மணா ஸம꞉ || 4-42-48

ப்ரஷ்டவ்யோ மேருஸாவர்ணி꞉ மஹர்ஷி꞉ ஸூர்ய ஸம்ʼநிப⁴꞉ |
ப்ரணம்ய ஷி²ரஸா பூ⁴மௌ ப்ரவ்ருʼத்திம் மைதி²லீம் ப்ரதி || 4-42-49

ஏதாவத் ஜீவ லோகஸ்ய பா⁴ஸ்கரோ ரஜனீ க்ஷயே |
க்ருʼத்வா விதிமிரம் ஸர்வம் அஸ்தம் க³ச்ச²தி பர்வதம் || 4-42-50

ஏதாவத் வானரை꞉ ஷ²க்யம் க³ந்தும் வானர புங்க³வா꞉ |
அபா⁴ஸ்கரம் அமர்யாத³ம் ந ஜானீம꞉ தத꞉ பரம் || 4-42-51

அவக³ம்ய து வைதே³ஹீம் நிலயம் ராவணஸ்ய ச |
அஸ்தம் பர்வதம் ஆஸாத்³ய பூர்ணே மாஸே நிவர்தத || 4-42-52

ஊர்த்⁴வம் மாஸான் ந வஸ்தவ்யம் வஸன் வத்⁴யோ ப⁴வேன் மம |
ஸஹ ஏவ ஷூ²ரோ யுஷ்மாபி⁴꞉ ஷ்²வஷு²ரோ மே க³மிஷ்யதி || 4-42-53

ஷ்²ரோதவ்யம் ஸர்வம் ஏதஸ்ய ப⁴வத்³பி⁴꞉ தி³ஷ்ட காரிபி⁴꞉ |
கு³ரு꞉ ஏஷ மஹாபா³ஹு꞉ ஷ்²வஷு²ரோ மே மஹாப³ல꞉ || 4-42-54

ப⁴வந்த꞉ ச அபி விக்ராந்தா꞉ ப்ரமாணம் ஸர்வே ஏவ ஹி |
ப்ரமாணம் ஏனம் ஸம்ʼஸ்தா²ப்ய பஷ்²யத்⁴வம் பஷ்²சிமாம் தி³ஷ²ம் || 4-42-55

த்³ருʼஷ்டாயாம் து நரேந்த்³ரஸ்யா பத்ன்யாம் அமித தேஜஸ꞉ |
க்ருʼத க்ருʼத்யா ப⁴விஷ்யாம꞉ க்ருʼதஸ்ய ப்ரதிகர்மணா || 4-42-56

அதோ அன்யத் அபி யத் கார்யம் கார்யஸ்ய அஸ்ய ப்ரியம் ப⁴வேத் |
ஸம்ப்ரதா⁴ர்ய ப⁴வத்³பி⁴꞉ ச தே³ஷ² கால அர்த² ஸம்ʼஹிதம் || 4-42-57

தத꞉ ஸுஷேண ப்ரமுகா²꞉ ப்லவங்க³மா꞉
ஸுக்³ரீவ வாக்யம் நிபுணம் நிஷ²ம்ய |
ஆமந்த்ர்ய ஸர்வே ப்லவகா³தி⁴பம் தே
ஜக்³முர் தி³ஷ²ம் தாம் வருண அபி⁴கு³ப்தாம் || 4-42-58

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ த்³வி சத்வாரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை