Thursday 19 October 2023

கிஷ்கிந்தா காண்டம் 43ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ த்ரி சத்வாரின்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Sugreeva commanding

தத꞉ ஸந்தி³ஷ்²ய ஸுக்³ரீவ꞉ ஷ்²வஷு²ரம் பஷ்²சிமாம் தி³ஷ²ம் |
வீரம் ஷ²தப³லிம் நாம வானரம் வானரரேஷ்²வர || 4-43-1

உவாச ராஜா ஸர்வஜ்ஞ꞉ ஸர்வ வானர ஸத்தம |
வாக்யம் ஆத்ம ஹிதம் சைவ ராமஸ்ய ச ஹிதம் ததா³ || || 4-43-2

வ்ருʼத꞉ ஷ²த ஸஹஸ்ரேண த்வத் விதா⁴னாம் வன ஓகஸாம் |
வைவஸ்வத ஸுதை꞉ ஸார்த⁴ம் ப்ரவிஷ்ட² ஸர்வ மந்த்ரிபி⁴꞉ || || 4-43-3

தி³ஷ²ம் ஹி உதீ³சீம் விக்ராந்த ஹிம ஷை²ல அவதம்ʼஸிகாம் |
ஸர்வத꞉ பரிமார்க³த்⁴வம் ராம பத்னீம் யஷ²ஸ்வினீம் || || 4-43-4

அஸ்மின் கார்யே விநிவ்ருʼத்தே க்ருʼதே தா³ஷ²ரதே²꞉ ப்ரியே |
ருʼணான் முக்தா ப⁴விஷ்யாம꞉ க்ருʼத அர்தா² அர்த²விதா³ம் வரா꞉ || || 4-43-5

க்ருʼதம் ஹி ப்ரியம் அஸ்மாகம் ராக⁴வேண மஹாத்மனா |
தஸ்ய சேத் ப்ரதிகாரோ அஸ்தி ஸப²லம் ஜீவிதம் ப⁴வேத் || || 4-43-6

அர்தி²ன꞉ கார்ய நிர்வ்ருʼத்திம் அகர்தும் அபி ய꞉ சரேத் |
தஸ்ய ஸ்யாத் ஸப²லம் ஜன்ம கிம் புன꞉ பூர்வ காரிண꞉ || || 4-43-7

ஏதாம் பு³த்³தி⁴ம் ஸமாஸ்தா²ய த்³ருʼஷ்²யதே ஜானகீ யதா² |
ததா² ப⁴வத்³பி⁴꞉ கர்தவ்யம் அஸ்மத் ப்ரிய ஹித ஏஷிபி⁴꞉ || || 4-43-8

அயம் ஹி ஸர்வ பூ⁴தானாம் மான்ய꞉ து நர ஸத்தம꞉ |
அஸ்மாஸு ச க³த꞉ ப்ரீதிம் ராம꞉ பர புரம் ஜய꞉ || || 4-43-9

இமானி ப³ஹு து³ர்கா³ணி நத்³ய꞉ ஷை²ல அந்தராணி ச |
ப⁴வந்த꞉ பரிமார்க³ந்து பு³த்³தி⁴ விக்ரம ஸம்பதா³ || || 4-43-10

தத்ர ம்லேச்சா²ன் புலிந்தா³ன் ச ஷூ²ரஸேனான் ததை²வ ச |
ப்ரஸ்தா²லான் ப⁴ரதான் சைவ குரூம் ச ஸஹ மத்³ரகை꞉ || || 4-43-11

காம்போ³ஜ யவனான் சைவ ஷ²கான் பத்தனானி ச |
அன்வீக்ஷ்ய த³ரதா³ன் சைவ ஹிமவந்தம் விசின்வத² || 4-43-12

லோத்⁴ர பத்³மக க²ண்டே³ஷு தே³வதா³ரு வனேஷு ச |
ராவண꞉ ஸஹ வைதே³ஹ்யா மார்கி³தவ்யா தத꞉ தத꞉ || || 4-43-13

தத꞉ ஸோம ஆஷ்²ரமம் க³த்வா தே³வ க³ந்த⁴ர்வ ஸேவிதம் |
காலம் நாம மஹாஸானும் பர்வதம் தம் க³மிஷ்யத² || 4-43-14

மஹத்ஸு தஸ்ய ஷை²லேஷு பர்வதேஷு கு³ஹாஸு ச |
விசின்வத மஹாபா⁴கா³ம் ராம பத்னீம் அனிந்தி³தாம் || 4-43-15

தம் அதிக்ரம்ய ஷை²லேந்த்³ரம் ஹேம க³ர்ப⁴ம் மஹாகி³ரிம் |
தத꞉ ஸுத³ர்ஷ²னம் நாம பர்வதம் க³ந்தும் அர்ஹத² || 4-43-16

ததோ தே³வஸகோ² நாம பர்வத꞉ பதக³ ஆலய |
நானா பக்ஷி ஸமாகீர்ணோ விவித⁴ த்³ரும பூ⁴ஷித꞉ || 4-43-17

தஸ்ய கானன க²ண்டே³ஷு நிர்ஜ²ரேஷு கு³ஹாஸு ச |
ராவண꞉ ஸஹ வைதே³ஹ்யா மார்கி³தவ்ய꞉ தத꞉ தத꞉ || 4-43-18

தம் அதிக்ரம்ய ச ஆகாஷ²ம் ஸர்வத꞉ ஷ²த யோஜனம் |
அபர்வத நதீ³ வ்ருʼக்ஷம் ஸர்வ ஸத்த்வ விவர்ஜிதம் || 4-43-19

தத் து ஷீ²க்⁴ரம் அதிக்ரம்ய காந்தாரம் ரோம ஹர்ஷணம் |
கைலாஸம் பாண்டு³ரம் ப்ராப்ய ஹ்ருʼஷ்டா யூயம் ப⁴விஷ்யத² || 4-43-20

தத்ர பாண்டு³ர மேகா⁴ப⁴ம் ஜாம்பூ³னத³ பரிஷ்க்ருʼதம் |
குபே³ர ப⁴வனம் ரம்யம் நிர்மிதம் விஷ்²வகர்மணா || 4-43-21

விஷா²லா ளினீ யத்ர ப்ரபூ⁴த கமலோத்பலா |
ஹம்ʼஸ காரண்ட³வ ஆகீர்ணா அப்ஸரோ க³ண ஸேவிதா || 4-43-22

தத்ர வைஷ்²ரவணோ ராஜா ஸர்வ பூ⁴த நமஸ்க்ருʼத꞉ |
த⁴னதோ³ ரமதே ஷ்²ரீமான் கு³ஹ்யகை꞉ ஸஹ யக்ஷ ராட் || 4-43-23

தஸ்ய சந்த்³ர நிகஷே²ஷு பர்வதேஷு கு³ஹாஸு ச |
ராவண꞉ ஸஹ வைதே³ஹ்யா மார்கி³தவ்ய꞉ தத꞉ தத꞉ || 4-43-24

க்ரௌன்சம் து கி³ரிம் ஆஸாத்³ய பி³லம் தஸ்ய ஸுது³ர்க³மம் |
அப்ரமத்தை꞉ ப்ரவேஷ்டவ்யம் து³ஷ்ப்ரவேஷ²ம் ஹி தத் ஸ்ம்ருʼதம் || 4-43-25

வஸந்தி ஹி மஹாத்மான꞉ தத்ர ஸூர்ய ஸம ப்ரபா⁴꞉ |
தே³வை꞉ அப்⁴யர்தி²தா꞉ ஸம்யக் தே³வ ரூபா மஹர்ஷய꞉ || 4-43-26

க்ரௌன்சஸ்ய து கு³ஹா꞉ ச அன்யா꞉ ஸானூனி ஷி²க²ராணி ச |
நிர்த³ரா꞉ ச நிதம்பா³꞉ ச விசேதவ்யா꞉ தத꞉ தத꞉ || 4-43-27

அவ்ருʼக்ஷம் காம ஷை²லம் ச மானஸம் விஹக³ ஆலயம் |
ந க³தி꞉ தத்ர பூ⁴தானாம் தே³வானாம் ந ச ரக்ஷஸாம் || 4-43-28

ஸ ச ஸர்வை꞉ விசேதவ்ய꞉ ஸ ஸானு ப்ரஸ்த² பூ⁴த⁴ர꞉ |
க்ரௌன்சம் கி³ரிம் அதிக்ரம்ய மைனாகோ நாம பர்வத꞉ || 4-43-29

மயஸ்ய ப⁴வனம் தத்ர தா³னவஸ்ய ஸ்வயம் க்ருʼதம் |
மைனாக꞉ து விசேதவ்ய꞉ ஸ ஸானு ப்ரஸ்த² கந்த³ர꞉ || 4-43-30

ஸ்த்ரீணாம் அஷ்²வ முகீ²னாம் ச நிகேதா꞉ தத்ர தத்ர து |
தம் தே³ஷ²ம் ஸமதிக்ரம்ய ஆஷ்²ரமம் ஸித்³த⁴ ஸேவிதம் || 4-43-31

ஸித்³தா⁴ வைகா²னஸா꞉ தத்ர வாலகி²ல்யா꞉ ச தாபஸா꞉ |
வந்தி³தவ்யா꞉ தத꞉ ஸித்³தா⁴꞉ தாபஸா வீத கல்மஷா꞉ || 4-43-32

ப்ரஷ்டவ்யா꞉ ச அபி ஸீதாயா꞉ ப்ரவ்ருʼத்திம் வினய அன்விதை꞉ |
ஹேம புஷ்கர ஸஞ்ச²ன்னம் தத்ர வைகா²னஸம் ஸர꞉ || 4-43-33

தருண ஆதி³த்ய ஸங்காஷை²꞉ ஹம்ʼஸை꞉ விசரிதம் ஷு²பை⁴꞉ |
ஔபவாஹ்ய꞉ குபே³ரஸ்ய ஸர்வபௌ⁴ம இதி ஸ்ம்ருʼத꞉ || 4-43-34

க³ஜ꞉ பர்யேதி தம் தே³ஷ²ம் ஸதா³ ஸஹ கரேணுபி⁴꞉ |
தத் ஸார꞉ ஸமதிக்ரம்ய நஷ்ட சந்த்³ர தி³வாகரம் |
அநக்ஷத்ர க³ணம் வ்யோம நிஷ்பயோத³ம் அனாஅதி³தம் || 4-43-35

க³ப⁴ஸ்திபி⁴꞉ இவ அர்கஸ்ய ஸ து தே³ஷ²꞉ ப்ரகாஷ²தே |
விஷ்²ராம்யத்³பி⁴꞉ தப꞉ ஸித்³தை⁴꞉ தே³வ கல்பை꞉ ஸ்வயம்ப்ரபை⁴꞉ || 4-43-36

தம் து தே³ஷ²ம் அதிக்ரம்ய ஷை²லோதா³ நாம நிம்னகா³ |
உப⁴யோ꞉ தீரயோ꞉ தஸ்யா꞉ கீசகா நாம வேணவ꞉ || 4-43-37

தே நயந்தி பரம் தீரம் ஸித்³தா⁴ன் ப்ரத்யானயந்தி ச |
உத்தரா꞉ குரவ꞉ தத்ர க்ருʼத புண்ய ப்ரதிஷ்²ரியா꞉ || 4-43-38

தத꞉ காஞ்சன பத்³மாபி⁴꞉ பத்³மினீபி⁴꞉ க்ருʼதோத³கா꞉ |
நீல வைதூ³ர்ய பத்ராட்⁴யா நத்³ய꞉ தத்ர ஸஹஸ்ரஷ²꞉ || 4-43-39

ரக்தோத்பல வனை꞉ ச அத்ர மண்டி³தா꞉ ச ஹிரண்மயை꞉ |
தருண ஆதி³த்ய ஸங்காஷா² பா⁴ந்தி தத்ர ஜலாஷ²யா꞉ || 4-43-40

மஹாஅர்ஹ மணி பத்ரை꞉ ச காஞ்சன ப்ரப⁴ கேஸரை꞉ |
நீலோத்பல வனை꞉ சித்ரை꞉ ஸ தே³ஷ²꞉ ஸர்வதோ வ்ருʼத꞉ || 4-43-41

நிஸ்துலாபி⁴꞉ ச முக்தாபி⁴꞉ மணிபி⁴꞉ ச மஹாத⁴னை꞉ |
உத்³பூ⁴த புலினா꞉ தத்ர ஜாதரூபை꞉ ச நிம்னகா³꞉ || 4-43-42

ஸர்வ ரத்னமயை꞉ சித்ரை꞉ அவகா³டா⁴ நகோ³த்தமை꞉ |
ஜாதரூபமயை꞉ ச அபி ஹுதாஷ²ன ஸம ப்ரபை⁴꞉ || 4-43-43

நித்ய புஷ்ப ப²லா꞉ தத்ர நகா³꞉ பத்ரரத² ஆகுலா꞉ |
தி³வ்ய க³ந்த⁴ ரஸ ஸ்பர்ஷா²꞉ ஸர்வ காமான் ஸ்ரவந்தி ச || 4-43-44

நானா ஆகாராணி வாஸாம்ʼஸி ப²லந்தி அன்யே நகோ³த்தமா꞉ |
முக்தா வைதூ³ர்ய சித்ராணி பூ⁴ஷணானி ததை²வ ச |
ஸ்த்ரீணாம் யானி அனுரூபாணி புருஷாணாம் ததை²வ ச || 4-43-45

ஸர்வ ருʼது ஸுக² ஸேவ்யானி ப²லந்தி அன்யே நகோ³த்தமா꞉ |
மஹா அர்ஹாணி மணி சித்ராணி ப²லந்தி அன்யே நகோ³த்தமா꞉ || 4-43-46

ஷ²யனானி ப்ரஸூயந்தே சித்ர ஆஸ்தாரணவந்தி ச |
மன꞉ காந்தானி மால்யானி ப²லந்தி அத்ர அபரே த்³ருமா꞉ || 4-43-47

பானானி ச மஹா அர்ஹாணி ப⁴க்ஷ்யாணி விவிதா⁴னி ச |
ஸ்த்ரிய꞉ ச கு³ண ஸம்பன்னா ரூப யௌவன லக்ஷிதா꞉ || 4-43-48

க³ந்த⁴ர்வா꞉ கிம்ʼநரா ஸித்³தா⁴ நாகா³ வித்³யாத⁴ரா꞉ ததா² |
ரமந்தே ஸஹிதா꞉ தத்ர நாரீபி⁴꞉ பா⁴ஸ்வர ப்ரபா⁴꞉ || 4-43-49

ஸர்வே ஸுக்ருʼத கர்மாண꞉ ஸர்வே ரதி பராயணா꞉ |
ஸர்வே காம அர்த² ஸஹிதா வஸந்தி ஸஹ யோஷித꞉ || 4-43-50

கீ³த வாதி³த்ர நிர்கோ⁴ஷ꞉ ஸ உத்க்ருʼஷ்ட ஹஸித ஸ்வன꞉ |
ஷ்²ரூயதே ஸததம் தத்ர ஸர்வ பூ⁴த மனோரம꞉ || 4-43-51

தத்ர ந அமுதி³த꞉ கஷ்²சின் ந அத்ர கஷ்²சித் அஸத் ப்ரிய꞉ |
அஹனி அஹனி வர்த⁴ந்தே கு³ணா꞉ தத்ர மனோரமா꞉ || 4-43-52

தம் அதிக்ரம்ய ஷை²லேந்த்³ரம் உத்தர꞉ பய்ஸாம் நிதி⁴꞉ |
தத்ர ஸோம கி³ரிர் நாம மத்⁴யே ஹேமமயோ மஹான் || 4-43-53

இந்த்³ர லோக க³தா யே ச ப்³ரஹ்ம லோக க³தா꞉ ச யே |
தே³வா꞉ தம் ஸமவேக்ஷந்தே கி³ரி ராஜம் தி³வம் க³தா꞉ || 4-43-54

ஸ து தே³ஷோ² விஸூர்யோ அபி தஸ்ய பா⁴ஸா ப்ரகாஷ²தே |
ஸூர்ய லக்ஷ்ம்யா அபி⁴விஜ்ஞேய꞉ தபதா இவ விவஸ்வதா || 4-43-55

ப⁴க³வான் தத்ர விஷ்²வாத்மா ஷ²ம்பு⁴꞉ ஏகாத³ஷ² ஆத்மக꞉ |
ப்³ரஹ்மா வஸதி தே³வேஷோ² ப்³ரஹ்ம ருʼஷி பரிவாரித꞉ || 4-43-56

ந கத²ஞ்சன க³ந்தவ்யம் குரூணாம் உத்தரேண வ꞉ |
அன்யேஷாம் அபி பூ⁴தானாம் ந அனுக்ராமதி வை க³தி꞉ || 4-43-57

ஸா ஹி ஸோம கி³ரி꞉ நாம தே³வானாம் அபி து³ர்க³ம꞉ |
தம் ஆலோக்ய தத꞉ க்ஷிப்ரம் உபாவர்திதும் அர்ஹத² || 4-43-58

ஏதாவத் வானரை꞉ ஷ²க்யம் க³ந்தும் வானர புங்க³வா꞉ |
அபா⁴ஸ்கரம் அமர்யாத³ம் ந ஜானீம꞉ தத꞉ பரம் || 4-43-59

ஸர்வம் ஏதத் விசேதவ்யம் யன் மயா பரிகீர்திதம் |
யத் அன்யத் அபி ந உக்தம் ச தத்ர அபி க்ரியதாம் மதி꞉ || 4-43-60

தத꞉ க்ருʼதம் தா³ஷ²ரதே²꞉ மஹத் ப்ரியம்
மஹத்தரம் ச அபி ததோ மம ப்ரியம் |
க்ருʼதம் ப⁴விஷ்யதி அனிலோஅனலௌபமா
விதே³ஹஜா த³ர்ஷ²னஜேன கர்மணா || 4-43-61

தத꞉ க்ருʼதார்தா²꞉ ஸஹிதா꞉ ஸபா³ந்த⁴வா
மயா அர்சிதா꞉ ஸர்வ கு³ணை꞉ மனோ ரமை꞉ |
சரிஷ்யத² உர்வீம் ப்ரதிஷா²ந்த ஷ²த்ரவாஅ꞉
ஸஹ ப்ரியா பூ⁴த த⁴ரா꞉ ப்லவங்க³மா꞉ || 4-43-62

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ த்ரி சத்வாரின்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை