Monday 14 August 2023

கிஷ்கிந்தா காண்டம் 28ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ அஷ்ட விம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Lakshmana and Rama in Malyavat mountain witnessing Rainy Season

ஸ ததா³ வாலினம் ஹத்வா ஸுக்³ரீவம் அபி⁴ஷிச்ய ச |
வஸன் மால்யவத꞉ ப்ருʼஷ்டே ராமோ லக்ஷ்மணம் அப்³ரவீத் || 3-28-1

அயம் ஸ கால꞉ ஸம்ப்ராப்த꞉ ஸமயோ அத்³ய ஜல ஆக³ம꞉ |
ஸம்பஷ்²ய த்வம் நபோ⁴ மேகை⁴꞉ ஸம்ʼவ்ருʼதம் கி³ரி ஸம்ʼநிபை⁴꞉ || 3-28-2

நவ மாஸ த்⁴ருʼதம் க³ர்ப⁴ம் பா⁴ஸ்காரஸ்ய க³ப⁴ஸ்திபி⁴꞉ |
பீத்வா ரஸம் ஸமுத்³ராணாம் த்³யௌ꞉ ப்ரஸூதே ரஸாயனம் || 3-28-3

ஷ²க்யம் அம்ப³ரம் ஆருஹ்ய மேக⁴ ஸோபான பங்க்திபி⁴꞉ |
குடஜ அர்ஜுன மாலாபி⁴꞉ அலங்கர்தும் தி³வாகரம் || 3-28-4

ஸந்த்⁴யா ராக³ உத்தி²தை꞉ தாம்ரை꞉ அந்தேஷு அதி⁴க பாண்டு³ரை꞉ |
ஸ்னிக்³தை⁴꞉ அப்⁴ர பட ச்சே²தை³꞉ ப³த்³த⁴ வ்ரணம் இவ அம்ப³ரம் || 3-28-5

மந்த³ மாருத நி꞉ஷ்²வாஸம் ஸந்த்⁴யா சந்த³ன ரஞ்ஜிதம் |
ஆபாண்டு³ ஜலத³ம் பா⁴தி காம ஆதுரம் இவ அம்ப³ரம் || 3-28-6

ஏஷா க⁴ர்ம பரிக்லிஷ்டா நவ வாரி பரிப்லுதா |
ஸீதா இவ ஷோ²க ஸந்தப்தா மஹீ பா³ஷ்பம் விமுஞ்சதி || 3-28-7

மேக⁴ உத³ர விநிர்முக்தா꞉ கர்பூர த³ள ஷீ²தலா꞉ |
ஷ²க்யம் அஞ்ஜலிபி⁴꞉ பாதும் வாதா꞉ கேதகி க³ந்தி⁴ன꞉ || 3-28-8

ஏஷ பு²ல்ல அர்ஜுன꞉ ஷை²ல꞉ கேதகை꞉ அதி⁴வாஸித꞉ |
ஸுக்³ரீவ இவ ஷா²ந்த அரி꞉ தா⁴ராபி⁴꞉ அபி⁴ஷிச்யதே || 3-28-9

மேக⁴ க்ருʼஷ்ண அஜின த⁴ரா தா⁴ரா யஜ்ஞ உபவீதின꞉ |
மாருத ஆபூரித கு³ஹா꞉ ப்ராதீ⁴தா இவ பர்வதா꞉ || 3-28-10

கஷா²பி⁴꞉ இவ ஹைமீபி⁴꞉ வித்³யுத்³பி⁴꞉ இவ தாடி³தம் |
அந்த꞉ ஸ்தனித நிர்கோ⁴ஷம் ஸவேத³னம் இவ அம்ப³ரம் || 3-28-11

நீல மேக⁴ ஆஷ்²ரிதா வித்³யுத் ஸ்பு²ரந்தீ ப்ரதிபா⁴தி மே |
ஸ்பு²ரந்தீ ராவணஸ்ய அங்கே வைதே³ஹீ இவ தபஸ்வினீ || 3-28-12

இமா꞉ தா மன்மத²வதாம் ஹிதா꞉ ப்ரதிஹதா தி³ஷ²꞉ |
அனுலிப்தா இவ க⁴னை꞉ நஷ்ட க்³ரஹ நிஷா² கரா꞉ || 3-28-13

க்வசித் பா³ஷ்ப அபி⁴ஸம்ʼருத்³தா⁴ன் வர்ஷ ஆக³ம ஸமுத்ஸுகான் |
குடஜான் பஷ்²ய ஸௌமித்ரே புஷ்டிதான் கி³ரி ஸானுஷு |
மம ஷோ²க அபி⁴பூ⁴தஸ்ய காம ஸந்தீ³பனான் ஸ்தி²தான் || 3-28-14

ரஜ꞉ ப்ரஷா²ந்தம் ஸ ஹிமோ அத்³ய வாயு꞉
நிதா³க⁴ தோ³ஷ ப்ரஸரா꞉ ப்ரஷா²ந்தா꞉ |
ஸ்தி²தா ஹி யாத்ரா வஸுதா⁴ அதி⁴பானாம்
ப்ரவாஸினோ யாந்தி நரா꞉ ஸ்வ தே³ஷா²ன் || 3-28-15

ஸம்ப்ரஸ்தி²தா மானஸ வாஸ லுப்³தா⁴꞉
ப்ரிய அன்விதா꞉ ஸம்ப்ரதி சக்ரவாக꞉ |
அபீ⁴க்ஷ்ண வர்ஷ உத³க விக்ஷதேஷு
யானானி மார்கே³ஷு ந ஸம்பதந்தி || 3-28-16

க்வசித் ப்ரகாஷ²ம் க்வசித்³ அப்ரகாஷ²ம்
நப⁴꞉ ப்ரகீர்ணா அம்பு³ த⁴ரம் விபா⁴தி |
க்வசித் க்வசித் பர்வத ஸம்ʼநிருத்³த⁴ம்
ரூபம் யதா² ஷா²ந்த மஹார்ணவஸ்ய || 3-28-17

வ்யாமிஷ்²ரிதம் ஸர்ஜ கத³ம்ப³ புஷ்பை꞉
நவம் ஜலம் பர்வத தா⁴து தாம்ரம் |
மயூர கேகாபி⁴꞉ அனுப்ரயாதம்
ஷை²ல அபகா³꞉ ஷீ²க்⁴ரதரம் வஹந்தி || 3-28-18

ரஸ ஆகுலம் ஷட்பத³ ஸம்ʼநிகாஷ²ம்
ப்ரபு⁴ஜ்யதே ஜம்பு³ ப²லம் ப்ரகாமம் |
அனேக வர்ணம் பவன அவதூ⁴தம்
பூ⁴மௌ பததி ஆம்ர ப²லம் விபக்வம் || 3-28-19

வித்³யுத் பதாகா꞉ ஸ ப³லாக மாலா꞉
ஷை²லேந்த்³ர கூட ஆக்ருʼதி ஸம்ʼநிகாஷா²꞉ |
க³ர்ஜந்தி மேகா⁴꞉ ஸமுதீ³ர்ண நாதா³
மத்த க³ஜேந்த்³ரா இவ ஸம்ʼயுக³ஸ்தா²꞉ || 3-28-20

வர்ஷ உத³க ஆஅப்யாயித ஷா²த்³வலானி
ப்ரவ்ருʼத்த ந்ருʼத்த உத்ஸவ ப³ர்ஹிணானி |
வனானி நிர்வ்ருʼஷ்ட ப³லாஹகானி
பஷ்²ய அபராஹ்ணேஷு அதி⁴கம் விபா⁴ந்தி || 3-28-21

ஸம் உத்³ வஹந்த꞉ ஸலில அதி பா⁴ரம்
ப³லாகினோ வாரி த⁴ரா நத³ந்த꞉ |
மஹத்ஸு ஷ்²ருʼங்கே³ஷு மஹீ த⁴ராணாம்
விஷ்²ரம்ய விஷ்²ரம்ய புன꞉ ப்ரயாந்தி || 3-28-22

மேக⁴ அபி⁴காமா பரிஸம்பதந்தீ
ஸம்மோதி³தா பா⁴தி ப³லாக பங்க்தி꞉ |
வாத அவதூ⁴தா வர பௌண்ட³ரீகீ
லம்ப³ இவ மாலா ருசிர அம்ப³ரஸ்ய || 3-28-23

பா³ல இந்த்³ரகோ³ப்தா அந்தர சித்ரிதேன
விபா⁴தி பூ⁴மி꞉ நவ ஷா²த்³வலேன |
கா³த்ர அனுப்ருʼக்தேன ஷு²க ப்ரபே⁴ண
நாரீ இவ லாக்ஷ உக்ஷித கம்ப³லேன || 3-28-24

நித்³ரா ஷ²னை꞉ கேஷ²வம் அப்⁴யுபைதி
த்³ருதம் நதீ³ ஸாக³ரம் அப்⁴யுபைதி |
ஹ்ருʼஷ்டா ப³லாகா க⁴னம் அப்⁴யுபைதி
காந்தா ஸ காமா ப்ரியம் அப்⁴யுபைதி || 3-28-25

ஜாதா வனாந்தா꞉ ஷி²கி² ஸுப்ரந்ருʼத்தா
ஜாதா꞉ கத³ம்பா³꞉ ஸ கத³ம்ப³ ஷா²கா²꞉ |
ஜாதா வ்ருʼஷா கோ³ஷு ஸமான காமா
ஜாதா மஹீ ஸஸ்ய வன அபி⁴ராமா || 3-28-26

வஹந்தி வர்ஷந்தி நத³ந்தி பா⁴ந்தி
த்⁴யாயந்தி ந்ருʼத்யந்தி ஸமாஷ்²வஸந்தி |
நத்³யோ க⁴னா மத்த க³ஜா வன அந்தா꞉
ப்ரியா விஹீனா꞉ ஷி²கி²ன꞉ ப்லவங்கா³꞉ || 3-28-27

ப்ரஹர்ஷிதா꞉ கேதக புஷ்ப க³ந்த⁴ம்
ஆக்⁴ராய மத்தா வன நிர்ஜ²ரேஷு |
ப்ரபாத ஷ²ப்³த³ ஆகுலிதா க³ஜேந்த்³ரா꞉
ஸார்த⁴ம் மயூரை꞉ ஸ மதா³ நத³ந்தி || 3-28-28

தா⁴ரா நிபாதை꞉ அபி⁴ஹன்யமானா꞉
கத³ம்ப³ ஷா²கா²ஸு விளம்ப³மானா꞉ |
க்ஷண அர்ஜிதம் புஷ்ப ரஸ அவகா³ட⁴ம்
ஷ²னைர் மத³ம் ஷட் சரணா꞉ த்யஜந்தி || 3-28-29

அங்கா³ர சூர்ண உத்கர ஸம்ʼநிகாஷை²꞉
ப²லை꞉ ஸுபர்யாப்த ரஸை꞉ ஸம்ருʼத்³தை⁴꞉ |
ஜம்பூ³ த்³ருமாணாம் ப்ரவிபா⁴ந்தி ஷா²கா²
நிபீயமானா இவ ஷட்பத³ ஓகை⁴꞉ || 3-28-30

தடி³த் பதாகாபி⁴꞉ அலங்க்ருʼதானாம்
உதீ³ர்ண க³ம்பீ⁴ர மஹா ரவாணாம் |
விபா⁴ந்தி ரூபாணி ப³லாஹகானாம்
ரண உத்ஸுகானாம் இவ வாரணானாம் || 3-28-31

மார்க³ அனுக³꞉ ஷை²ல வன அனுஸாரீ
ஸம்ப்ரஸ்தி²தோ மேக⁴ ரவம் நிஷ²ம்ய |
யுத்³த⁴ அபி⁴காம꞉ ப்ரதிநாத³ ஷ²ன்கீ
மத்தோ க³ஜேந்த்³ர꞉ ப்ரதிஸம்ʼநிவ்ருʼத்த꞉ || 3-28-32

க்வசித் ப்ரகீ³தா இவ ஷட்பத³ ஓகை⁴꞉
க்வசித் ப்ரவ்ருʼத்தா இவ நீல கண்டை²꞉ |
க்வசித் ப்ரமத்தா இவ வாரண இந்த்³ரை꞉
விபா⁴தி அனேக ஆஷ்²ரயிணோ வனாந்தா || 3-28-33

கத³ம்ப³ ஸர்ஜா அர்ஜுன கந்த³ள ஆட்⁴யா
வனாந்த பூ⁴மி மது⁴ வாரி பூர்ணா |
மயூர மத்தா அபி⁴ருத ப்ரவ்ருʼத்தை꞉
அபான பூ⁴மி ப்ரதிமா விபா⁴தி || 3-28-34

முக்தா ஸமாப⁴ம் ஸலிலம் பதத் வை
ஸுநிர்மலம் பத்ர புடேஷு லக்³னம் |
ஹ்ருʼஷ்டா விவர்ண ச்ச²த³னா விஹங்கா³꞉
ஸுரேந்த்³ர த³த்தம் த்ருʼஷிதா꞉ பிப³ந்தி || 3-28-35

ஷத்பத³ தந்த்ரீ மது⁴ர அபி⁴தா⁴னம்
ப்லவங்க³ம் உதீ³ரித கண்ட² தாலம் |
ஆவிஷ்க்ருʼதம் மேக⁴ ம்ருʼத³ங்க³ நாதை³꞉
வனேஷு ஸங்கீ³தம் இவ ப்ரவ்ருʼத்தம் || 3-28-36

க்வசித் ப்ரந்ருʼத்தை꞉ க்வசித் உன் நத³த்³பி⁴꞉
க்வசித் ச வ்ருʼக்ஷ அக்³ர நிஷண்ண காயை꞉ |
வ்யாளம்ப³ ப³ர்ஹ ஆப⁴ரணை꞉ மயூரை꞉
வனேஷு ஸங்கி³தம் இவ ப்ரவ்ருʼத்தம் || 3-28-37

ஸ்வனை꞉ க⁴னானாம் ப்லவகா³꞉ ப்ரபு³த்³தா⁴
விஹாய நித்³ராம் சிர ஸம்ʼநிருத்³தா⁴ம் |
அனேக ரூபா ஆக்ருʼதி வர்ண நாதா³
நவ அம்பு³ தா⁴ரா அபி⁴ஹதா நத³ந்தி || 3-28-38

நத்³ய꞉ ஸமுத்³வாஹித சக்ரவாகா
தடானி ஷீ²ர்ணானி அபவாஹயித்வா |
த்³ருʼப்தா நவ ப்ராப்⁴ருʼத பூர்ண போ⁴கா³
த்³ருதம் ஸ்வ ப⁴ர்தாரம் உபோப யாந்தி || 3-28-39

நீலேஷு நீலா நவ வாரி பூர்ணா
மேகே⁴ஷு மேகா⁴꞉ ப்ரவிபா⁴ந்தி ஸக்தா꞉ |
த³வாக்³னி த³க்³தே⁴ஷு த³வாக்³னி த³க்³தா⁴꞉
ஷை²லேஷு ஷை²லா இவ ப³த்³த⁴ மூலா꞉ || 3-28-40

ப்ரமத்த ஸம்ʼநாத³தி³த ப³ர்ஹிணானி
ஸ ஷ²க்ரகோ³ப அகுல ஷா²த்³வலானி |
சரந்தி நீப அர்ஜுன வாஸிதானி
க³ஜா꞉ ஸுரம்யாணி வன அந்தராணி || 3-28-41

நவ அம்பு³ தா⁴ர ஆஹத கேஸராணி
த்³ருதம் பரித்யஜ்ய ஸரோருஹாணி |
கத³ம்ப³ புஷ்பாணி ஸ கேஸராணி
நவானி ஹ்ருʼஷ்டா ப்⁴ரமரா꞉ பிப³ந்தி || 3-28-42

மத்தா க³ஜேந்த்³ரா முதி³தா க³வேந்த்³ரா
வனேஷு விக்ராந்ததரா ம்ருʼகே³ந்த்³ரா꞉ |
ரம்யா நகே³ந்த்³ரா நிப்⁴ருʼதா நரேந்த்³ரா꞉
ப்ரக்ரீடி³தோ வாரி த⁴ரை꞉ ஸுரேந்த்³ர꞉ || 3-28-43

மேகா⁴꞉ ஸமுத்³ பூ⁴த ஸமுத்³ர நாதா³
மஹாஜல ஓகை⁴꞉ க³க³ன அவலம்பா³꞉ |
நதீ³꞉ தடாகானி ஸராம்ʼஸி வாபி꞉
மஹீம் ச க்ருʼத்ஸ்னாம் அபவாஹயந்தி || 3-28-44

வர்ஷ ப்ரவேகா³ விபுலா பதந்தி
ப்ரவாந்தி வாதா꞉ ஸமுதீ³ர்ண வேகா³꞉ |
ப்ரநஷ்ட கூலா꞉ ப்ரவஹந்தி ஷீ²க்⁴ரம்
நத்³யோ ஜலம் விப்ரதிபன்ன மார்கா³꞉ || 3-28-45

நரை꞉ நரேந்த்³ரா இவ பர்வதேந்த்³ரா꞉
ஸுரேந்த்³ர நீதை꞉ பவன உபனீதை꞉ |
க⁴ன அம்பு³ கும்பை⁴꞉ அபி⁴ஷிச்யமானா
ரூபம் ஷ்²ரியம் ஸ்வாம் இவ த³ர்ஷ²யந்தி || 3-28-46

க⁴ன உபகூ³ட⁴ம் க³க³னம் ந தாரா
ந பா⁴ஸ்கரோ த³ர்ஷ²னம் அப்⁴யுபைதி |
நவை꞉ ஜல ஓகை⁴꞉ த⁴ரணீ வித்ருʼப்தா
தமோ விளிப்தா ந தி³ஷ²꞉ ப்ரகாஷா²꞉ || 3-28-47

மஹாந்தி கூடானி மஹீ த⁴ராணாம்
தா⁴ரா விதௌ⁴தானி அதி⁴கம் விபா⁴ந்தி |
மஹா ப்ரமாணை꞉ விபுலை꞉ ப்ரபாதை꞉
முக்த கலாபை꞉ இவ லம்ப³மானை꞉ || 3-28-48

ஷை²லோபல ப்ரஸ்க²லமான வேகா³꞉
ஷை²லோத்தமானாம் விபுலா꞉ ப்ரபாதா꞉ |
கு³ஹாஸு ஸம்ʼநாதி³த ப³ர்ஹிணாஸு
ஹாரா விகீர்யந்த இவ அவபா⁴ந்தி || 3-28-49

ஷீ²க்⁴ர ப்ரவேகா³ விபுலா꞉ ப்ரபாதா
நிர்தௌ⁴த ஷ்²ருʼங்க³ உபதலா கி³ரீணாம் |
முக்தா கலாப ப்ரதிமா꞉ பதந்தோ
மஹா கு³ஹ உஸ்த்ஸங்க³ தலை꞉ த்⁴ரியந்தே || 3-28-50

ஸுரதாம் அர்த³ விச்சி²ன்னா꞉ ஸ்வர்க³ ஸ்த்ரீ ஹார மௌக்திகா꞉ |
பதந்தி ச அதுலா꞉ தி³க்ஷு தோய தா⁴ரா꞉ ஸமந்தத꞉ || 3-28-51

விளீயமானை꞉ விஹகை³꞉ நிமீலத்³பி⁴꞉ ச பங்கஜை꞉ |
விகஸந்த்யா ச மாலத்யா க³தோ அஸ்தம் ஜ்ஞாயதே ரவி꞉ || 3-28-52

வ்ருʼத்தா யாத்ரா நரேந்த்³ராணாம் ஸேனா பதி² ஏவ வர்ததே |
வைராணி சைவ மார்கா³꞉ ச ஸலிலேன ஸமீக்ருʼதா꞉ || 3-28-53

மாஸி ப்ரௌஷ்ட²பதே³ ப்³ரஹ்ம ப்³ராஹ்மணானாம் விவக்ஷதாம் |
அயம் அத்⁴யாய ஸமய꞉ ஸாமகா³னாம் உபஸ்தி²த꞉ || 3-28-54

நிவ்ருʼத்த கர்ம ஆயதனோ நூனம் ஸஞ்சித ஸஞ்சய꞉ |
ஆஷாடீ⁴ம் அப்⁴யுபக³தோ ப⁴ரத꞉ கோஸல அதி⁴ப꞉ || 3-28-55

நூனம் ஆபூர்யமாணாயா꞉ ஸரய்வா வத⁴தே ரய꞉ |
மாம் ஸமீக்ஷ்ய ஸமாயாந்தம் அயோத்⁴யாயா இவ ஸ்வன꞉ || 3-28-56

இமா꞉ ஸ்பீ²த கு³ணா வர்ஷா꞉ ஸுக்³ரீவ꞉ ஸுக²ம் அஷ்²னுதே |
விஜித அரி꞉ ஸ தா³ர꞉ ச ராஜ்யே மஹதி ச ஸ்தி²த꞉ || 3-28-57

அஹம் து ஹ்ருʼத தா³ர꞉ ச ராஜ்யாத் ச மஹத꞉ ச்யுத꞉ |
நதீ³ கூலம் இவ க்லின்னம் அவஸீதா³மி லக்ஷ்மண || 3-28-58

ஷோ²க꞉ ச மம விஸ்தீர்ணோ வர்ஷா꞉ ச ப்⁴ருʼஷ² து³ர்க³மா꞉ |
ராவண꞉ ச மஹான் ஷ²த்ரு꞉ அபாரம் ப்ரதிபா⁴தி மே || 3-28-59

அயாத்ராம் சைவ த்³ருʼஷ்ட்வா இமாம் மார்கா³ம் ச ப்⁴ருʼஷ² து³ர்க³மான் |
ப்ரணதே சைவ ஸுக்³ரீவே ந மயா கிஞ்சித் ஈரிதம் || 3-28-60

அபி ச அதி பரிக்லிஷ்டம் சிராத் தா³ரை꞉ ஸமாக³தம் |
ஆத்ம கார்ய க³ரீயஸ்த்வாத் வக்தும் ந இச்சா²மி வானரம் || 3-28-61

ஸ்வயம் ஏவ ஹி விஷ்²ரம்ய ஜ்ஞாத்வா காலம் உபாக³தம் |
உபகாரம் ச ஸுக்³ரீவோ வேத்ஸ்யதே ந அத்ர ஸம்ʼஷ²ய꞉ || 3-28-62

தஸ்மாத் கால ப்ரதீக்ஷோ அஹம் ஸ்தி²தோ அஸ்மி ஷு²ப⁴ லக்ஷண |
ஸுக்³ரீவஸ்ய நதீ³னாம் ச ப்ரஸாத³ம் அபி⁴காங்க்ஷயன் || 3-28-63

உபகாரேண வீரோ ஹி ப்ரதிகாரேண யுஜ்யதே |
அக்ருʼதஜ்ஞோ அப்ரதிக்ருʼதோ ஹந்தி ஸத்த்வவதாம் மன꞉ || 3-28-64

அத² ஏவம் உக்த꞉ ப்ரணிதா⁴ய லக்ஷ்மண꞉
க்ருʼத அஞ்ஜலி꞉ தத் ப்ரதிபூஜ்ய பா⁴ஷிதம் |
உவாச ராமம் ஸ்வபி⁴ராம த³ர்ஷ²னம்
ப்ரத³ர்ஷ²யன் த³ர்ஷ²னம் ஆத்மன꞉ ஷு²ப⁴ம் || 3-28-65

யத் உக்தம் ஏதத் தவ ஸர்வம் ஈப்ஸிதம்
நர இந்த்³ர கர்தா நசிரா ஹரி ஈஷ்²வர꞉ |
ஷ²ரத் ப்ரதீக்ஷ꞉ க்ஷமதாம் இமம் ப⁴வான்
ஜல ப்ரபாதம் ரிபு நிக்³ரஹே த்⁴ருʼத꞉ || 3-28-66

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ அஷ்ட விம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை