Friday 11 August 2023

கிஷ்கிந்தா காண்டம் 27ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ ஸப்த விம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Lakshmana and Rama in Prasavana Mountain

அபி⁴ஷிக்தே து ஸுக்³ரீவே ப்ரவிஷ்டே வானரே கு³ஹாம் |
ஆஜகா³ம ஸஹ ப்⁴ராத்ரா ராம꞉ ப்ரஸ்ரவணம் கி³ரிம் || 4-27-1

ஷா²ர்தூ³ள ம்ருʼக³ ஸங்கு⁴ஷ்டம் ஸிம்ʼஹை꞉ பீ⁴ம ரவை꞉ வ்ருʼதம் |
நானா கு³ள்ம லதா கூ³ட⁴ம் ப³ஹு பாத³ப ஸங்குலம் || 4-27-2

ருʼக்ஷ வானர கோ³புச்சை²꞉ மார்ஜாரை꞉ ச நிஷேவிதம் |
மேக⁴ ராஷி² நிப⁴ம் ஷை²லம் நித்யம் ஷு²சிகரம் ஷி²வம் || 4-27-3

தஸ்ய ஷை²லஸ்ய ஷி²க²ரே மஹதீம் ஆயதாம் கு³ஹாம் |
ப்ரத்யக்³ருʼஹ்ணீத வாஸார்த²ம் ராம꞉ ஸௌமித்ரிணா ஸஹ || 4-27-4

க்ருʼத்வா ச ஸமயம் ராம꞉ ஸுக்³ரீவேண ஸஹ அனக⁴ |
கால யுக்தம் மஹத்³ வாக்யம் உவாச ரகு⁴நந்த³ன || 4-27-5

வினீதம் ப்⁴ராதரம் ப்⁴ராதா லக்ஷ்மணம் லக்ஷ்மி வர்த⁴னம் |
இயம் கி³ரி கு³ஹா ரம்யா விஷா²லா யுக்த மாருதா || 4-27-6

அஸ்யாம் வஸ்த்யாம ஸௌமித்ரே வர்ஷ ராத்ரம் அரிந்த³ம |
கி³ரி ஷ்²ருʼங்க³ம் இத³ம் ரம்யம் உத்தமம் பார்தி²வாத்மஜ || 4-27-7

ஷ்²வேதாபி⁴꞉ க்ருʼஷ்ண தாம்ராபி⁴꞉ ஷி²லாபி⁴꞉ உபஷோ²பி⁴தம் |
நானா தா⁴து ஸமாகீர்ணம் நதீ³ த³ர்து³ர ஸம்ʼயுதம் || 4-27-8

விவிதை⁴꞉ வ்ருʼக்ஷ ஷண்டை³꞉ ச சாரு சித்ர லதா யுதம் |
நானா விஹக³ ஸங்கு⁴ஷ்டம் மயூர வர நாதி³தம் || 4-27-9

மாலதீ குந்த³ கு³ள்மை꞉ ச ஸிந்து³வாரை꞉ ஷி²ரீஷகை꞉ |
கத³ம்ப³ அர்ஜுன ஸர்ஜை꞉ ச புஷ்பிதை꞉ உபஷோ²பி⁴தம் || 4-27-10

இயம் ச ளினி ரம்யா பு²ல்ல பங்கஜ மண்டி³தை꞉ |
ந அதி தூ³ரே கு³ஹாயா நௌ ப⁴விஷ்யதி ந்ருʼபாத்மஜ || 4-27-11

ப்ராக்³ உத³க் ப்ரவணே தே³ஷே² கு³ஹா ஸாது⁴ ப⁴விஷ்யதி |
பஷ்²சாத் ச ஏவ உன்னதா ஸௌம்ய நிவாதே அயம் ப⁴விஷ்யதி || 4-27-12

கு³ஹா த்³வாரே ச ஸௌமித்ரே ஷி²லா ஸம தலா ஷி²வா |
க்ருʼஷ்ணா ச ஏவ ஆயதா சைவ பி⁴ன்ன அஞ்ஜன சய உபமமா || 4-27-13

கி³ரி ஷ்²ருʼங்க³ம் இத³ம் தாத பஷ்²ய ச உத்தரத꞉ ஸுப⁴ம் |
பி⁴ன்ன அஞ்ஜன சய ஆகாரம் அம்போ⁴த⁴ரம் இவ உதி³தம் || 4-27-14

த³க்ஷிணஸ்யாம் அபி தி³ஷ² ஸ்தி²தம் ஷ்²வேதம் இவ அம்ப³ரம் |
கைலாஸ ஷி²க²ர ப்ரக்²யம் நானா தா⁴து விராஜிதம் || 4-27-15

ப்ராசீன வாஹினீம் சைவ நதீ³ம் ப்⁴ருʼஷ²ம் அகர்த³மம் |
கு³ஹாயா꞉ பரத꞉ பஷ்²ய த்ரிகூடே ஜஹ்னவீம் இவ || 4-27-16

சந்த³னை꞉ திலகை꞉ ஸாலை꞉ தமாலை꞉ அதிமுக்தகை꞉ |
பத்³மகை꞉ ஸரளை꞉ சைவ அஷோ²கை꞉ சைவ ஷோ²பி⁴தம் || 4-27-17

வாநீரை꞉ திமிதை³꞉ சைவ வகுலை꞉ கேதகை꞉ அபி |
ஹிந்தாலை꞉ திநிஷை²꞉ நீபை꞉ வேதஸை꞉ க்ருʼதமாலகை꞉ || 4-27-18

தீரஜை꞉ ஷோ²பி⁴தா பா⁴தி நானா ரூபை꞉ தத꞉ தத꞉ |
வஸன ஆப⁴ரண உபேத ப்ரமத³ ஏவ அப்⁴யலங்க்ருʼதா || 4-27-19

ஷ²தஷ²꞉ பக்ஷி ஸன்கை⁴꞉ ச நானா நாத³ விநாதி³தா |
ஏகைகம் அனுரக்தை꞉ ச சக்ரவாகை꞉ அலங்க்ருʼதா || 4-27-20

புலினை꞉ அதி ரம்யை꞉ ச ஹம்ʼஸ ஸாரஸ ஸேவிதா |
ப்ரஹஸந்தீ இவ பா⁴தி ஏஷா நாரீ ரத்ன விபூ⁴ஷிதா || 4-27-21

க்வசித் நீலோத்பலை꞉ ச்ச²ன்ன பா⁴தி ரக்தோத்பலை꞉ க்வசித் |
க்வசித் பா⁴தி ஷு²க்லை꞉ ச தி³வ்யை꞉ குமுத³ குட்³மலை꞉ || 4-27-22

பாரிப்லவ ஷ²தை꞉ ஜுஷ்டா ப³ர்ஹி க்ரௌன்ச விநாதி³தா |
ரமணியா நதீ³ ஸௌம்ய முனி ஸங்க⁴ நிஷேவிதா || 4-27-23

பஷ்²ய சந்த³ன வ்ருʼக்ஷாணாம் பங்க்தீ ஸுருசிரா இவ |
ககுபா⁴னம் ச த்³ருʼஷ்²யந்தே மனஸா இவ உதி³தா꞉ ஸமம் || 4-27-24

அஹோ ஸுரமணீயோ அயம் தே³ஷ²꞉ ஷ²த்ரு நிஷூத³ன |
த்³ருʼட⁴ம் ரம்ʼஸ்யாவ ஸௌமித்ரே ஸாது⁴ அத்ர நிவஸாவஹே || 4-27-25

இத꞉ ச ந அதி தூ³ரே ஸா கிஷ்கிந்தா⁴ சித்ர கானனா |
ஸுக்³ரீவஸ்ய புரீ ரம்யா ப⁴விஷ்யதி ந்ருʼபாத்மஜ || 4-27-26

கீ³த வாதி³த்ர நிர்கோ⁴ஷ꞉ ஷ்²ரூயதே ஜயதாம் வர |
நத³தாம் வானராணாம் ச ம்ருʼத³ங்க³ ஆட³ம்ப³ரை꞉ ஸஹ || 4-27-27

லப்³த்⁴வா பா⁴ர்யாம் கபிவர꞉ ப்ராப்ய ராஜ்யம் ஸுஹ்ருʼத் வ்ருʼத꞉ |
த்⁴ருவம் நந்த³தி ஸுக்³ரீவ꞉ ஸம்ப்ராப்ய மஹதீம் ஷ்²ரியம் || 4-27-28

இதி உக்த்வா ந்யவஸத் தத்ர ராக⁴வ꞉ ஸஹ லக்ஷ்மண꞉ |
ப³ஹு த்³ருʼஷ்²ய த³ரீ குஞ்ஜே தஸ்மின் ப்ரஸ்ரவணே கி³ரௌ || 4-27-29

ஸுஸுகே² ஹி ப³ஹு த்³ரவ்யே தஸ்மின் ஹி த⁴ரணீ த⁴ரே |
வஸத꞉ தஸ்ய ராமஸ்ய ரதி꞉ அல்பா அபி ந அப⁴வத் || 4-27-30

ஹ்ருʼதாம் ஹி பா⁴ர்யாம் ஸ்மரத꞉ ப்ராணேப்⁴யோ அபி க³ரீயஸீம் |
உத³ய அப்⁴யுதி³தம் த்³ருʼஷ்ட்வா ஷ²ஷா²ங்கம் ச விஷே²ஷத꞉ || 4-27-31

ஆவிவேஷ² ந தம் நித்³ரா நிஷா²ஸு ஷ²யனம் க³தம் |
தத் ஸமுத்தே²ன ஷோ²கேன பா³ஷ்ப உபஹத சேதஸம் || 4-27-32

தம் ஷோ²சமானம் காகுத்ஸ்த²ம் நித்யம் ஷோ²க பராயணம் |
துல்ய து³꞉கோ² அப்³ரவீத்³ ப்⁴ராதா லக்ஷ்மணோ அனுனயம் வச꞉ || 4-27-33

அலம் வீர வ்யதா²ம் க³த்வா ந த்வம் ஷோ²சிதும் அர்ஹஸி |
ஷோ²சதோ ஹி அவஸீத³ந்தி ஸர்வ அர்தா² விதி³தம் ஹி தே || 4-27-34

ப⁴வான் க்ரியா பரோ லோகே ப⁴வான் தே³வ பராயண꞉ |
ஆஸ்திகோ த⁴ர்ம ஷீ²ல꞉ ச வ்யவஸாயீ ச ராக⁴வ || 4-27-35

ந ஹி அவ்யவஸித꞉ ஷ²த்ரும் ராக்ஷஸம் தம் விஷே²ஷத꞉ |
ஸமர்த²꞉ த்வம் ரணே ஹந்தும் விக்ரமை꞉ ஜிஹ்ம காரிணம் || 4-27-36

ஸமுன்மூலய ஷோ²கம் த்வம் வ்யவஸாயம் ஸ்தி²ரீ குரு |
தத꞉ ஸபரிவாரம் தம் ராக்ஷஸம் ஹந்தும் அர்ஹஸி || 4-27-37

ப்ருʼதி²வீம் அபி காகுத்ஸ்த² ஸஸாக³ர வன அசலாம் |
பரிவர்தயிதும் ஷ²க்த꞉ கிம் புன꞉ தம் ஹி ராவணம் || 4-27-38

ஷ²ரத் காலம் ப்ரதீக்ஷஸ்வ ப்ராவ்ருʼட் காலோ அயம் ஆக³த꞉ |
தத꞉ ஸ ராஷ்ட்ரம் ஸ க³ணாம் ராவணம் தம் வதி⁴ஷ்யஸி || 4-27-39

அஹம் து க²லு தே வீர்யம் ப்ரஸுப்தம் ப்ரதிபோ³த⁴யே |
தீ³ப்தை꞉ ஆஹுதிபி⁴꞉ காலே ப⁴ஸ்ம சன்னம் இவ அனலம் || 4-27-40

லக்ஷ்மணஸ்ய ஹி தத்³ வாக்யம் ப்ரதிபூஜ்ய ஹிதம் ஷு²ப⁴ம் |
ராக⁴வ꞉ ஸுஹ்ருʼத³ம் ஸ்னிக்³த⁴ம் இத³ம் வசனம் அப்³ரவீத் || 4-27-41

வாச்யம் யத்³ அனுரக்தேன ஸ்னிக்³தே⁴ன ச ஹிதேன ச |
ஸத்ய விக்ரம யுக்தேன தத்³ உக்தம் லக்ஷ்மண த்வயா || 4-27-42

ஏஷ ஷோ²க꞉ பரித்யக்த꞉ ஸர்வ கார்ய அவஸாத³க꞉ |
விக்ரமேஷு அப்ரதிஹதம் தேஜ꞉ ப்ரோத்ஸாஹயாமி அஹம் || 4-27-43

ஷ²ரத் காலம் ப்ரதீக்ஷிஷ்யே ஸ்தி²தோ அஸ்மி வசனே தவ |
ஸுக்³ரீவஸ்ய நதீ³னாம் ச ப்ரஸாத³ம் அனுபாலயன் || 4-27-44

உபகாரேண விர꞉ து ப்ரதிகாரேண யுஜ்யதே |
அக்ருʼதஜ்ஞோ அப்ரதிக்ருʼதோ ஹந்தி ஸத்வவதாம் மன꞉ || 4-27-45

தத் ஏவ யுக்தம் ப்ரணிதா⁴ய லக்ஷ்மண꞉
க்ருʼத அஞ்ஜலி தத் ப்ரதிபூஜய பா⁴ஷிதம் |
உவாச ராமம் ஸ்வபி⁴ராம த³ர்ஷ²னம்
ப்ரத³ர்ஷ²யன் த³ர்ஷ²னம் ஆத்மன꞉ ஷு²ப⁴ம் || 4-27-46

யதோ²க்தம் ஏதத் தவ ஸர்வம் ஈப்ஸிதம்
நரேந்த்³ர கர்தா ந சிராத் து வானர |
ஷ²ரத் ப்ரதீக்ஷ꞉ க்ஷமதாம் இமம் ப⁴வான்
ஜல ப்ரபாதம் ரிபு நிக்³ரஹே த்⁴ருʼத꞉ || 4-27-47


நியம்ய கோபம் ப்ரதிபால்யதாம் ஷ²ரத்
க்ஷமஸ்வ மாஸாம் சதுரோ மயா ஸஹ |
வஸ அசலே அஸ்மின் ம்ருʼக³ ராஜ ஸேவிதே
ஸம்ʼவர்தயன் ஷ²த்ரு வதே⁴ ஸமர்த²꞉ || 4-27-48

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ ஸப்த விம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை