Thursday 3 August 2023

கிஷ்கிந்தா காண்டம் 26ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ ஷட்³ விம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Rama Sugreeva Hanuman

தத꞉ ஷோ²க அபி⁴ஸந்தப்தம் ஸுக்³ரீவம் க்லின்ன வாஸனம் |
ஷா²கா² ம்ருʼக³ மஹாமாத்ரா꞉ பரிவார்ய உபதஸ்தி²ரே || 4-26-1

அபி⁴க³ம்ய மஹாபா³ஹும் ராமம் அக்லிஷ்ட காரிணம் |
ஸ்தி²தா꞉ ப்ராஞ்ஜலய꞉ ஸர்வே பிதாமஹம் இவ ருʼஷய꞉ || 4-26-2

தத꞉ காஞ்சன ஷை²ல ஆப⁴꞉ தருண அர்க நிப⁴ ஆனன꞉ |
அப்³ரவீத் ப்ராஞ்ஜலிர் வாக்யம் ஹனுமான் மாருத ஆத்மஜ꞉ || 4-26-3

ப⁴வத் ப்ரஸாதா³த் காகுத்ஸ்த² பித்ருʼ பைதாமஹம் மஹத் |
வானராணாம் ஸுத³ம்ʼஷ்ட்ராணாம் ஸம்பன்ன ப³லஷா²லினாம் || 4-26-4

மஹாத்மானாம் ஸுது³ஷ்ப்ராபம் ப்ராப்தம் ராஜ்யம் இத³ம் ப்ரபோ⁴ |
ப⁴வதா ஸமனுஜ்ஞாத꞉ ப்ரவிஷ்²ய நக³ரம் ஷு²ப⁴ம் || 4-26-5

ஸம்ʼவிதா⁴ஸ்யதி கார்யாணி ஸர்வாணி ஸஸுஹ்ருʼத் க³ண꞉|
ஸ்னாதோ அயம் விவிதை⁴ர் க³ந்தை⁴ர் ஔஷதை⁴꞉ ச யதா² விதி⁴ || 4-26-6

அர்சயிஷ்யதி மால்யை꞉ ச ரத்னை꞉ ச த்வாம் விஷே²ஷத꞉ |
இமாம் கி³ரி கு³ஹாம் ரம்யாம் அபி⁴க³ந்தும் த்வம் அர்ஹஸி || 4-26-7

குருஷ்வ ஸ்வாமி ஸம்ப³ந்த⁴ம் வானரான் ஸம்ப்ரஹர்ஷயன் |
ஏவம் உக்தோ ஹனுமதா ராக⁴வ꞉ பர வீரஹா || 4-26-8

ப்ரத்யுவாச ஹனூமந்தம் பு³த்³தி⁴மான் வாக்ய கோவித³꞉ |
சதுர்த³ஷ² ஸமா꞉ ஸௌம்ய க்³ராமம் வா யதி³ வா புரம் || 4-26-9

ந ப்ரவேக்ஷ்யாமி ஹனுமன் பிதுர் நிர்தே³ஷ² பாலக꞉ |
ஸுஸம்ருʼத்³தா⁴ம் கு³ஹாம் தி³வ்யாம் ஸுக்³ரீவோ வானரர்ஷப⁴꞉ || 4-26-10

ப்ரவிஷ்டோ விதி⁴வத் வீர꞉ க்ஷிப்ரம் ராஜ்யே அபி⁴ஷிச்யதாம் |
ஏவம் உக்த்வா ஹனூமந்தம் ராம꞉ ஸுக்³ரீவம் அப்³ரவீத் || 4-26-11

வ்ருʼத்தஜ்ஞோ வ்ருʼத்த ஸம்பன்னம் உதா³ர ப³ல விக்ரமம் |
இமம் அபி அங்க³த³ம் வீரம் யௌவராஜ்யே அபி⁴ஷேசய || 4-26-12

ஜ்யேஷ்ட²ஸ்ய ஹி ஸுதோ ஜ்யேஷ்ட²꞉ ஸத்³ருʼஷோ² விக்ரமேண ச |
அங்க³தோ³ அயம் அதீ³னாத்மா யௌவராஜ்யஸ்ய பா⁴ஜனம் || 4-26-13

பூர்வோ அயம் வார்ஷிகோ மாஸ꞉ ஷ்²ராவண꞉ ஸலில ஆக³ம꞉ |
ப்ரவ்ருʼத்தா꞉ ஸௌம்ய சத்வாரோ மாஸா வார்ஷிக ஸஞ்ஜ்ஞிதா꞉ || 4-26-14

ந அயம் உத்³யோக³ ஸமய꞉ ப்ரவிஷ² த்வம் புரீம் ஷு²பா⁴ம் |
அஸ்மின் வத்ஸ்யாமி அஹம் ஸௌம்ய பர்வதே ஸஹ லக்ஷ்மண꞉ || 4-26-15

இயம் கி³ரி கு³ஹா ரம்யா விஷா²லா யுக்த மாருதா |
ப்ரபூ⁴த ஸலிலா ஸௌம்ய ப்ரபூ⁴த கமல உத்பலா || 4-26-16

கார்திகே ஸமனுப்ராப்தே த்வம் ராவண வதே⁴ யத |
ஏஷ ந꞉ ஸமய꞉ ஸௌம்ய ப்ரவிஷ² த்வம் ஸ்வம் ஆலயம் || 4-26-17

அபி⁴ஷிஞ்சஸ்வ ராஜ்யே ச ஸுஹ்ருʼத³꞉ ஸம்ப்ரஹர்ஷய |
இதி ராம அப்⁴யனுஜ்ஞாத꞉ ஸுக்³ரீவோ வானரர்ஷப⁴꞉ || 4-26-18

ப்ரவிவேஷ² புரீம் ரம்யாம் கிஷ்கிந்தா⁴ம் வாலி பாலிதாம் |
தம் வானர ஸஹஸ்ராணி ப்ரவிஷ்டம் வானர ஈஷ்²வரம் || 4-26-19

அபி⁴வார்ய ப்ரஹ்ருʼஷ்டானி ஸர்வத꞉ ப்லவகே³ஷ்²வரம் |
தத꞉ ப்ரக்ருʼதய꞉ ஸர்வா த்³ருʼஷ்ட்வா ஹரி க³ண ஈஷ்²வரம் || 4-26-20

ப்ரணம்ய மூர்த்⁴னா பதிதா வஸுதா⁴யாம் ஸமாஹிதா꞉ |
ஸுக்³ரீவ꞉ ப்ரக்ருʼதீ꞉ ஸர்வா꞉ ஸம்பா⁴ஷ்ய உத்தா²ப்ய வீர்யவான் || 4-26-21

ப்⁴ராதுர் அந்த꞉ புரம் ஸௌம்யம் ப்ரவிவேஷ² மஹாப³ல꞉ |
ப்ரவிஷ்டம் பீ⁴ம விக்ராந்தம் ஸுக்³ரீவம் வானரர்ஷப⁴ம் || 4-26-22

அப்⁴யஷிஞ்சந்த ஸுஹ்ருʼத³꞉ ஸஹஸ்ராக்ஷம் இவ அமரா꞉ |
தஸ்ய பாண்டு³ரம் ஆஜஹ்ரு꞉ ச²த்ரம் ஹேம பரிஷ்க்ருʼதம் || 4-26-23

ஷு²க்லே ச வால வ்யஜனே ஹேம த³ண்டே³ யஷ²ஸ்கரே |
ததா² ஸர்வாணி ரத்னானி ஸர்வ பீ³ஜ ஔஷதா⁴னி ச || 4-26-24

ஸ க்ஷீராணாம் ச வ்ருʼக்ஷாணாம் ப்ரரோஹான் குஸுமானி ச |
ஷு²க்லானி சைவ வஸ்த்ராணி ஷ்²வேதம் சைவ அனுலேபனம் || 4-26-25

ஸுக³ந்தீ⁴னி ச மால்யானி ஸ்த²லஜானி அம்பு³ஜானி ச |
சந்த³னானி ச தி³வ்யானி க³ந்தா⁴ம் ச விவிதா⁴ன் ப³ஹூன் || 4-26-26

அக்ஷதம் ஜாத ரூபம் ச ப்ரியங்கு³ மது⁴ ஸர்பிஷீ |
த³தி⁴ சர்ம ச வையாக்⁴ரம் பரார்த்⁴யே ச அபி உபானஹௌ || 4-26-27

ஸமாலம்ப⁴னம் ஆதா³ய கோ³ரோசனம் மன꞉ ஷி²லாம் |
ஆஜக்³மு꞉ தத்ர முதி³தா வரா꞉ கன்யா꞉ ச ஷோட³ஷ² || 4-26-28

தத꞉ தே வானர ஷ்²ரேஷ்ட²ம் அபி⁴ஷேக்தும் யதா² விதி⁴ |
ரத்னைர் வஸ்த்ரை꞉ ச ப⁴க்ஷ்யை꞉ ச தோஷயித்வா த்³விஜர்ஷபா⁴ன் || 4-26-29

தத꞉ குஷ² பரிஸ்தீர்ணம் ஸமித்³த⁴ம் ஜாத வேத³ஸம் |
மந்த்ர பூதேன ஹவிஷா ஹுத்வா மந்த்ரவிதோ³ ஜனா꞉ || 4-26-30

ததோ ஹேம ப்ரதிஷ்டா²னே வர ஆஸ்தரண ஸம்ʼவ்ருʼதே |
ப்ராஸாத³ ஷி²க²ரே ரம்யே சித்ர மால்ய உபஷோ²பி⁴தே || 4-26-31

ப்ராங்முக²ம் விதி⁴வத் மந்த்ரை꞉ ஸ்தா²பயித்வா வர ஆஸனே |
நதீ³ நதே³ப்⁴ய꞉ ஸம்ʼஹ்ருʼத்ய தீர்தே²ப்⁴ய꞉ ச ஸமந்தத꞉ || 4-26-32

ஆஹ்ருʼத்ய ச ஸமுத்³ரேப்⁴ய꞉ ஸர்வேப்⁴யோ வானரர்ஷபா⁴꞉ |
அப꞉ கனக கும்பே⁴ஷு நிதா⁴ய விமலம் ஜலம் || 4-26-33

ஷு²பை⁴꞉ வ்ருʼஷப⁴ ஷ்²ருʼன்கை³꞉ ச கலஷை²꞉ ச ஏவ காஞ்சனை꞉ |
ஷா²ஸ்த்ர த்³ருʼஷ்டேன விதி⁴னா மஹர்ஷி விஹிதேன ச || 4-26-34

க³ஜோ க³வாக்ஷோ க³வய꞉ ஷ²ரபோ⁴ க³ந்த⁴மாத³ன꞉ |
மைந்த³꞉ ச த்³விவித³꞉ சைவ ஹனூமான் ஜாம்ப³வான் ததா² || 4-26-35

அப்⁴யஷிஞ்சந்த ஸுக்³ரீவம் ப்ரஸன்னேன ஸுக³ந்தி⁴னா |
ஸலிலேன ஸஹஸ்ராக்ஷம் வஸவோ வாஸவம் யதா² || 4-26-36

அபி⁴ஷிக்தே து ஸுக்³ரீவே ஸர்வே வானர புங்க³வா꞉ |
ப்ரசுக்ருஷு²ர் மஹாத்மானோ ஹ்ருʼஷ்டா꞉ ஷ²த ஸஹஸ்ரஷ²꞉ || 4-26-37

ராமஸ்ய து வச꞉ குர்வன் ஸுக்³ரீவோ ஹரி புங்க³வ꞉ |
அங்க³த³ம் ஸம்பரிஷ்வஜ்ய யௌவராஜ்யே அபி⁴ஷேசயத் || 4-26-38

அங்க³தே³ ச அபி⁴ஷிக்தே து ஸானுக்ரோஷா²꞉ ப்லவங்க³மா꞉ |
ஸாது⁴ ஸாது⁴ இதி ஸுக்³ரீவம் மஹாத்மானோ ஹி அபூஜயன் || 4-26-39

ராமம் ச ஏவ மஹாத்மானம் லக்ஷ்மணம் ச புன꞉ புன꞉ |
ப்ரீதா꞉ ச துஷ்டுவு꞉ ஸர்வே தாத்³ருʼஷே² தத்ர வர்தினி || 4-26-40

ஹ்ருʼஷ்ட புஷ்ட ஜன ஆகீர்ணா பதாகா த்⁴வஜ ஷோ²பி⁴தா |
ப³பூ⁴வ நக³ரீ ரம்யா க்ஷிகிந்தா⁴ கி³ரி க³ஹ்வரே || 4-26-41

நிவேத்³ய ராமாய ததா³ மஹாத்மனே
மஹா அபி⁴ஷேகம் கபி வாஹனீ பதி꞉ |
ருமாம் ச பா⁴ர்யாம் உபலப்⁴ய வீர்யவான்
அவாப ராஜ்யம் த்ரித³ஷ² அதி⁴போ யதா² || 4-26-42

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ ஷட்³ விம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை