Tuesday 1 August 2023

கிஷ்கிந்தா காண்டம் 25ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ பஞ்ச விம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Vali's funeral

ஸ ஸுக்³ரீவம் ச தாராம் ச ஸ அங்க³தா³ம் ஸஹ லக்ஷ்மண꞉ |
ஸமான ஷோ²க꞉ காகுத்ஸ்த²꞉ ஸாந்த்வயன் இத³ம் அப்³ரவீத் || 4-25-1

ந ஷோ²க பரிதாபேன ஷ்²ரேயஸா யுஜ்யதே ம்ருʼத꞉ |
யத்³ அத்ர அனந்தரம் கார்யம் தத் ஸமாதா⁴தும் அர்ஹத² || 4-25-2

லோக வ்ருʼத்தம் அனுஷ்டே²யம் க்ருʼதம் வோ பா³ஷ்ப மோக்ஷணம் |
ந காலாத்³ உத்தரம் கிஞ்சித் கர்ம ஷ²க்யம் உபாஸிதும் || 4-25-3

நியதி꞉ காரணம் லோகே நியதி꞉ கர்ம ஸாத⁴னம் |
நியதி꞉ ஸர்வ பூ⁴தானாம் நியோகே³ஷு இஹ காரணம் || 4-25-4

ந கர்தா கஸ்யசித் கஷ்²சித் நியோகே³ ச அபி ந ஈஷ்²வர꞉ |
ஸ்வபா⁴வே வர்ததே லோக꞉ தஸ்ய கால꞉ பராயணம் || 4-25-5

ந கால꞉ காலம் அத்யேதி ந கால꞉ பரிஹீயதே |
ஸ்வபா⁴வம் ச ஸமாஸாத்³ய ந கஷ்²சித் அதிவர்ததே || 4-25-6

ந காலஸ்ய அஸ்தி ப³ந்து⁴த்வம் ந ஹேதுர் ந பராக்ரம꞉ |
ந மித்ர ஜ்ஞாதி ஸம்ப³ந்த⁴꞉ காரணம் ந ஆத்மனோ வஷ²꞉ || 4-25-7

கிம் து கால பரீணாமோ த்³ரஷ்டவ்ய꞉ ஸாது⁴ பஷ்²யதா |
த⁴ர்ம꞉ ச அர்த²꞉ ச காம꞉ ச காலக்ரம ஸமாஹிதா꞉ || 4-25-8

இத꞉ ஸ்வாம் ப்ரக்ருʼதிம் வாலீ க³த꞉ ப்ராப்த꞉ க்ரியா ப²லம் |
ஸாம தா³ன அர்த² ஸம்ʼயோகை³꞉ பவித்ரம் ப்லவக³ ஈஷ்²வர || 4-25-9

ஸ்வ த⁴ர்மஸ்ய ச ஸம்ʼயோகா³த் ஜித꞉ தேன மஹாத்மனா |
ஸ்வர்க³꞉ பரிக்³ருʼஹீத꞉ ச ப்ராணான் அபரிரக்ஷதா || 4-25-10

ஏஷா வை நியதி꞉ ஷ்²ரேஷ்டா² யாம் க³தோ ஹரி யூத²ப꞉ |
தத் அலம் பரிதாபேன ப்ராப்த காலம் உபாஸ்யதாம் || 4-25-11

வசன அந்தே து ராமஸ்ய லக்ஷ்மண꞉ பர வீர ஹா |
அவத³த் ப்ரஷ்²ரிதம் வாக்யம் ஸுக்³ரீவம் க³த சேதஸம் || 4-25-12

குரு த்வம் அஸ்ய ஸுக்³ரீவ ப்ரேத கார்யம் அனந்தரம் |
தாரா அங்க³தா³ப்⁴யாம் ஸஹிதோ வாலினோ த³ஹனம் ப்ரதி || 4-25-13

ஸமாஜ்ஞாபய காஷ்டா²னி ஷு²ஷ்காணி ச ப³ஹூனி ச |
சந்த³னானி ச தி³வ்யானி வாலி ஸம்ʼஸ்கார காரணாத் || 4-25-14

ஸமாஷ்²வாஸய தீ³னம் த்வம் அங்க³த³ம் தீ³ன சேதஸம் |
மா பூ⁴꞉ பா³லிஷ² பு³த்³தி⁴꞉ த்வம் த்வத் அதீ⁴னம் இத³ம் புரம் || 4-25-15

அங்க³த³꞉ து ஆனயேத் மால்யம் வஸ்த்ராணி விவிதா⁴னி ச |
க்⁴ருʼதம் தைலம் அதோ² க³ந்தா⁴ன் யத் ச அத்ர ஸமனந்தரம் || 4-25-16

த்வம் தார ஷி²பி³காம் ஷீ²க்⁴ரம் ஆதா³ய ஆக³ச்ச² ஸம்ப்⁴ரமாத் |
த்வரா கு³ணவதீ யுக்தா ஹி அஸ்மின் காலே விஷே²ஷத꞉ || 4-25-17

ஸஜ்ஜீ ப⁴வந்து ப்லவகா³꞉ ஷி²பி³க வாஹன உசிதா꞉ |
ஸமர்தா² ப³லின꞉ சைவ நிர்ஹரிஷ்யந்தி வாலினம் || 4-25-18

ஏவம் உக்த்வா து ஸுக்³ரீவம் ஸுமித்ர ஆனந்த³ வர்த⁴ன꞉ |
தஸ்தௌ² ப்⁴ராத்ருʼ ஸமீபஸ்தோ² லக்ஷ்மண꞉ பர வீரஹா || 4-25-19

லக்ஷ்மணஸ்ய வச꞉ ஷ்²ருத்வா தார꞉ ஸம்ப்⁴ராந்த மானஸ꞉ |
ப்ரவிவேஷ² கு³ஹாம் ஷீ²க்⁴ரம் ஷி²பி³கா ஆஸக்த மானஸ꞉ || 4-25-20

ஆதா³ய ஷி²பி³காம் தார꞉ ஸ து பர்யாபயத் புன꞉ |
வானரை꞉ உஹ்யமானாம் தாம் ஷூ²ரை꞉ உத்³வஹன உசிதை꞉ || 4-25-21

தி³வ்யாம் ப⁴த்³ர ஆஸன யுதாம் ஷி²பி³காம் ஸ்யந்த³ன உபமம் |
பக்ஷி கர்மபி⁴꞉ ஆசித்ராம் த்³ரும கர்ம விபூ⁴ஷிதாம் || 4-25-22

அசிதாம் சித்ர பத்தீபி⁴꞉ ஸுநிவிஷ்டாம் ஸமந்தத꞉ |
விமானம் இவ ஸித்³தா⁴னாம் ஜால வாத ஆயான ஆயுதாம் || 4-25-23

ஸுநியுக்தானாம் விஷா²லாம் ச ஸுக்ருʼதாம் ஷி²ல்பிபி⁴꞉ க்ருʼதாத் |
தா³ரு பர்வதகோபேதாம் சாரு கர்ம பரிஷ்க்ருʼதாம் || 4-25-24

வர ஆப⁴ரண ஹாரை꞉ ச சித்ர மால்ய உபஷோ²பி⁴தாம் |
கு³ஹாக³ஹன ஸஞ்ச்ச²ன்னாம் ரக்த சந்த³ன பூ⁴ஷிதாம் || 4-25-25

புஷ்ப ஓகை⁴꞉ ஸமபி⁴ச்ச²ன்னாம் பத்³ம மாலாபி⁴꞉ ஏவ ச |
தருண ஆதி³த்ய வர்ணாபி⁴꞉ ப்⁴ராஜமானபி⁴꞉ ஆவ்ருʼதாம் || 4-25-26

ஈத்³ருʼஷீ² ஷி²பி³காம் த்³ருʼஷ்ட்வா ரமோ லக்ஷ்மணம் அப்³ரவீத் |
க்ஷிப்ரம் வினீயதாம் வலீ ப்ரேத கார்யம் விதீ⁴யதாம் || 4-25-27

ததோ வாலினம் உத்³யம்ய ஸுக்³ரீவ꞉ ஷி²பி³காம் ததா³ |
ஆரோபயத விக்ரோஷ²ன் அங்க³தே³ன ஸஹ ஏவ து || 4-25-28

ஆரோப்ய ஷி²பி³காம் சைவ வாலினம் க³த ஜீவிதம் |
அலங்காரை꞉ ச விவிதை⁴꞉ மால்யை꞉ வஸ்த்ரை꞉ ச பூ⁴ஷிதம் || 4-25-29

ஆஜ்ஞாபயத் ததா³ ராஜா ஸுக்³ரீவ꞉ ப்லவக³ ஈஷ்²வர꞉ |
ஔர்த்⁴வ தே³ஹிகம் ஆர்யஸ்ய க்ரியதாம் அனுரூபத꞉ || 4-25-30

விஷ்²ராணயந்தோ ரத்னானி விவிதா⁴னி ப³ஹூனி ச |
அக்³ரத꞉ ப்லவகா³ யாந்து ஷி²பி³கா தத்³ அனந்தரம் || 4-25-31

ராஜ்ஞாம் ருʼத்³தி⁴ விஷே²ஷா ஹி த்³ருʼஷ்²யந்தே பு⁴வி யாத்³ருʼஷா²꞉ |
தாத்³ருʼஷை²꞉ இஹ குர்வந்து வானரா ப்⁴ரத்ருʼஉ ஸத் க்ரியாம் || 4-25-32

தாத்³ருʼஷ²ம் வாலின꞉ க்ஷிப்ரம் ப்ராகுர்வன் ஔர்த்⁴வதை³ஹிகம் |
அங்க³த³ம் பரிரப்⁴ய ஆஷு² தார ப்ரப்⁴ருʼதய꞉ ததா² || 4-25-33

க்ரோஷ²ந்த꞉ ப்ரயயு꞉ ஸர்வே வானரா ஹத பா³ந்த⁴வா꞉ |
தத꞉ ப்ரணிஹிதா꞉ ஸர்வா வானர்யோ அஸ்ய வஷா²னுகா³꞉ || 4-25-34

சுக்ருஷு²꞉ வீர வீர இதி பூ⁴ய꞉ க்ரோஷ²ந்தீ தா꞉ ப்ரியம் |
தாரா ப்ரப்⁴ருʼதய꞉ ஸர்வா வானர்யோ ஹத பா³ந்த⁴வ || 4-25-35

அனுஜக்³மு꞉ ச ப⁴ர்தாரம் க்ரோஷ²ந்த்ய꞉ கருண ஸ்வனா꞉ |
தாஸாம் ருதி³த ஷ²ப்³தே³ன வானரீணாம் வன அந்தரே || 4-25-36

வனானி கி³ரய꞉ சைவ விக்ரோஷ²ந்தி இவ ஸர்வத꞉ |
புலினே கி³ரி நத்³யா꞉ து விவிக்தே ஜல ஸம்ʼவ்ருʼதே || 4-25-37

சிதாம் சக்ரு꞉ ஸுப³ஹவோ வானரா வன சாரிண꞉ |
அவரோப்ய தத꞉ ஸ்கந்தா⁴த் ஷி²பி³காம் வானரோத்தமா꞉ || 4-25-38

தஸ்து²꞉ ஏகாந்தம் ஆஷ்²ரித்ய ஸர்வே ஷோ²க பராயணா꞉ |
தத꞉ தாரா பதிம் த்³ருʼஷ்ட்வா ஷி²பி³கா தல ஷா²யினம் || 4-25-39

ஹா வானர மஹாராஜ ஹா நாத² மாம் வத்ஸல || 4-25-40

ஹா மஹார்ஹ꞉ மஹாபா³ஹோ ஹா மம ப்ரிய பஷ்²ய மாம் |
ஜனம் ந பஷ்²யஸி இமம் த்வம் கஸ்மாத் ஷோ²க அபி⁴பீடி³தம் || 4-25-41

ப்ரஹ்ருʼஷ்டம் இஹ தே வக்த்ரம் க³த அஸோ꞉ அபி மானத³ |
அஸ்த அர்க ஸம வர்ணம் ச த்³ருʼஷ்²யதே ஜீவதோ யதா² || 4-25-42

ஏஷ த்வாம் ராம ரூபேண கால꞉ கர்ஷதி வானர |
யேன ஸ்ம வித⁴வா꞉ ஸர்வா꞉ க்ருʼதா ஏக இஷுணா ரணே || 4-25-43

இமா꞉ தா꞉ தவ ராஜேந்த்³ர வானர்யோ அப்லவகா³꞉ தவ|
பாதை³꞉ விக்ருʼஷ்டம் அத்⁴வானம் ஆக³தா꞉ கிம் ந பு³த்⁴யஸே || 4-25-44

தவ இஷ்டா நனு சைவ இமா பா⁴ர்யா꞉ சந்த்³ர நிப⁴ ஆனனா꞉ |
இதா³னீம் ந ஈக்ஷஸே கஸ்மாத் ஸுக்³ரீவம் ப்லவக³ ஈஷ்²வரம் || 4-25-45

ஏதே ஹி ஸசிவா ராஜன் தார ப்ரப்⁴ருʼதய꞉ தவ |
புர வாஸி ஜன꞉ ச அயம் பரிவார்ய விஷீத³தி || 4-25-46

விஸர்ஜய ஏனான் ஸசிவான் யதா² உசிதம் அரிந்த³ம |
தத꞉ க்ரீடா³மஹே ஸர்வா வனேஷு மத³னோத்கடா꞉ || 4-25-47

ஏவம் விளபதீம் தாராம் பதி ஷோ²க பரீவ்ருʼதாம் |
உத்தா²பயந்தி ஸ்ம ததா³ வானர்ய꞉ ஷோ²க கர்ஷி²தா꞉ || 4-25-48

ஸுக்³ரீவேண தத꞉ ஸார்த⁴ம் அங்க³த³꞉ பிதரம் ருத³ன் |
சிதாம் ஆரோபயாமாஸ ஷோ²கேன அபி⁴ப்லுத இந்த்³ரிய꞉ || 4-25-49

ததோ அக்³னிம் விதி⁴வத் த³த்த்வா ஸோ அபஸவ்யம் சகார ஹ |
பிதரம் தீ³ர்க⁴ம் அத்⁴வானம் ப்ரஸ்தி²தம் வ்யாகுல இந்த்³ரிய꞉ || 4-25-50

ஸம்ʼஸ்க்ருʼத்ய வாலினம் தம் து விதி⁴வத் ப்லவக³ர்ஷபா⁴꞉ |
ஆஜக்³மு꞉ உத³கம் கர்தும் நதீ³ம் ஷு²ப⁴ ஜலாம் ஷி²வாம் || 4-25-51

தத꞉ தே ஸஹிதா꞉ தத்ர ஹி ஸ꞉ அங்க³த³ம் ஸ்தா²ப்ய ச அக்³ரத꞉ |
ஸுக்³ரீவ தாரா ஸஹிதா꞉ ஸிஷிசு꞉ வானரா ஜலம் || 4-25-52

ஸுக்³ரீவேண ஏவ தீ³னேன தீ³னோ பூ⁴த்வா மஹாப³ல꞉ |
ஸமான ஷோ²க꞉ காகுத்ஸ்த²꞉ ப்ரேத கார்யாணி அகாரயத் || 4-25-53

ததோ அத² தம் வாலினம் அக்³ர்ய பௌருஷம்
ப்ரகாஷ²ம் இக்ஷ்வாகு வர இஷுணா ஹதம் |
ப்ரதீ³ப்ய தீ³ப்த அக்³னி ஸம ஓஜஸம் ததா³
ஸ லக்ஷ்மணம் ராமம் உபேயவான் ஹரி꞉ || 4-25-54

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ பஞ்ச விம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை