Monday 31 July 2023

கிஷ்கிந்தா காண்டம் 24ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ சதுர் விம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Sugreeva laments

தம் ஆஷு² வேகே³ன து³ராஸதே³ன து அபி⁴ப்லுதாம் ஷோ²க மஹார்ணவேன |
பஷ்²யன் ததா³ வாலி அனுஜ꞉ தரஸ்வீ ப்⁴ராத்ரு꞉ வதே⁴ன அப்ரதிமேன தேபே || 4-24-1

ஸ பா³ஷ்ப பூர்ணேன முகே²ன் பஷ்²யன் க்ஷணேன நிர்விண்ண மனா மனஸ்வீ |
ஜகா³ம ராமஸ்ய ஷ²னை꞉ ஸமீபம் ப்⁴ருʼத்யை꞉ வ்ருʼத்த꞉ ஸம்பரிதூ³யமான꞉ || 4-24-2

ஸ தம் ஸமாஸாத்³ய க்³ருʼஹீத சாபம் உதா³த்தம் ஆஷீ² விஷ துல்ய பா³ணம் |
யஷ²ஷ்²வினம் லக்ஷண லக்ஷித அங்க³ம் அவஸ்தி²தம் ராக⁴வம் இதி உவாச || 4-24-3

யதா² ப்ரதிஜ்ஞாதம் இத³ம் நரேந்த்³ர க்ருʼதம் த்வயா த்³ருʼஉஷ்ட ப²லம் ச கர்ம |
மம அத்³ய போ⁴கே³ஷு நரேந்த்³ர ஸூனோ மனோ நிவ்ருʼத்தம் ஹத ஜிவிதேன || 4-24-4

அஸ்யாம் மஹிஷ்யாம் து ப்⁴ருʼஷ²ம் ருத³த்யாம் புரே அதி விக்ரோஷ²தி து³꞉க² தப்தே |
ஹதே ந்ருʼபே ஸம்ʼஷ²யிதே அங்க³தே³ ச ந ராம ராஜ்யே ரமதே மனோ மே || 4-24-5

க்ரோதா⁴த்³ அமர்ஷாத்³ அதிவிப்ரத⁴ர்ஷாத்³ ப்⁴ராதுர் வதோ⁴ மே அனுமத꞉ புரஸ்தாத் |
ஹதே து இதா³னீம் ஹரி யூத⁴பே அஸ்மின் ஸுதீக்ஷ்ணம் இக்ஷ்வாகு வர ப்ரதப்ஸ்யே || 4-24-6

ஷ்²ரேயோ அத்³ய மன்யே மம ஷை²ல முக்²யே தஸ்மின் ஹி வாஸ꞉ சிரம் ருʼஷ்யமூகே |
யதா² ததா² வர்தயத꞉ ஸ்வ வ்ருʼத்யா ந இமம் நிஹத்ய த்ரிதி³வஸய லாப⁴꞉ || 4-24-7

ந த்வா ஜிகா⁴ம்ʼஸாமி சர இதி யத் மாம் அயம் மஹாத்மா மதிமான் உவாச |
தஸ்ய ஏவே தத் ராம வசோ அனுரூபம் இத³ம் வச꞉ கர்ம ச மே அனுரூபம் || 4-24-8

ப்⁴ராதா கத²ம் நாம மஹா கு³ணஸ்ய ப்⁴ராதுர் வத⁴ம் ராம விரோசயேத |
ராஜஸ்ய து³꞉க²ஸ்ய ச வீர ஸாரம் விசிந்தயன் காம புரஸ்க்ருʼதோ அபி || 4-24-9

வதோ⁴ ஹி மே மதோ ந அஸீத் ஸ்வ மஹாத்ம்யா அவ்யதிக்ரமாத் |
மம ஆஸீத் பு³த்³தி⁴꞉ து³ராத்ம்யாத் ப்ராண ஹாரீ வ்யதிக்ரம꞉ || 4-24-10

த்³ரும ஷா²கா அவப⁴க்³னோ அஹம் முஹுர்தம் பரிநிஷ்டனன் |
ஸ்வாந்தயித்வா அனேன உக்த꞉ ந புன꞉ கர்தும் அர்ஹஸி || 4-24-11

ப்⁴ராத்ருʼத்வம் ஆர்ய பா⁴வ꞉ ச த⁴ர்ம꞉ ச அனேன ரக்ஷித꞉ |
மயா க்ரோத⁴꞉ ச காம꞉ ச கபித்வம் ச ப்ரத³ர்ஷி²தம் || 4-24-12

அசிந்தனீயம் பரிவர்ஜனீயம்
அனீப்ஸனீயம் ந அன்வேக்ஷணீயம் |
ப்ராப்தோ அஸ்மி பாப்மானம் வயஸ்ய
ப்⁴ராது꞉ வத⁴ த்வாஷ்ட்ர வதா⁴த் இவ இந்த்³ர꞉ || 4-24-13

பாப்மானம் இந்த்³ரஸ்ய மஹீ ஜலம் ச வ்ருʼக்ஷா꞉ ச காமம் ஜக்³ருʼஹு꞉ ஸ்த்ரிய꞉ ச |
கோ நாம பாப்மானம் இமம் ஸஹேத ஷா²கா² ம்ருʼக³ஸ்ய ப்ரதிபத்தும் இச்சே²த் || 4-24-14

நா அர்ஹாமி ஸன்மானம் இமம் ப்ரஜானாம் ந யௌவ ராஜ்யம் குத ஏவ ராஜ்யம் |
அத⁴ர்ம யுக்தம் குல நாஷ² யுக்தம் ஏவம் வித⁴ம் ராக⁴வ கர்ம க்ருʼத்வா || 4-24-15

பாபஸ்ய கர்தா அஸ்மி விக³ர்ஹிதஸ்ய
க்ஷுத்³ரஸ்ய லோக அபக்ருʼதஸ்ய லோகே |
ஷோ²கோ மஹான் மம அபி⁴வர்ததே அயம்
வ்ருʼஷ்டே꞉ யதா² நிம்னம் இவ அம்பு³ வேக³꞉ || 4-24-16

ஸோத³ர்ய அகா⁴தா அபர கா³த்ர வால꞉ ஸந்தாப ஹஸ்த அக்ஷி ஷி²ரோ விஷாண꞉ |
ஏனோமயோ மாம் அபி⁴ஹந்தி ஹஸ்தீ த்³ருʼப்தோ நதீ³ கூலம் இவ ப்ரவ்ருʼத்³த⁴꞉ || 4-24- 17

அம்ʼஹோ ப³தேத³ம் ந்ருʼ வர அவிஷஹ்ய நிவர்ததே மே ஹ்ருʼதி³ ஸாது⁴ வ்ருʼத்தம் |
அக்³னௌ விவர்ணம் பரிதப்ய மானம் கிட்டம் யதா² ராக⁴வ ஜாத ரூபம் || 4-24-18

மஹா ப³லானாம் ஹரி யூத²பானாம் இத³ம் குலம் ராக⁴வ மன் நிமித்தம் |
அஸ்ய அங்க³த³ஸ்ய அபி ச ஷோ²க தாபாத் அர்த² ஸ்தி²த ப்ராணம் இதீவ மன்யே || 4-24-19

ஸுத꞉ ஸுலப⁴꞉ ஸுஜன꞉ ஸுவஷ்²ய꞉ குத꞉ து புத்ர꞉ ஸத்³ருʼஷ²꞉ அங்க³தே³ன |
ந ச அபி வித்³யேத ஸ வீர தே³ஷோ² யஸ்மின் ப⁴வேத் ஸோத³ர ஸம்ʼநிகர்ஷ꞉ || 4-24-20

அத்³ய அங்க³தோ³ வீர வரோ ந ஜீவேத் ஜீவேத மாதா பரி பாலனார்த²ம் |
வினா து புத்ரம் பரிதாப தீ³னா ஸா நைவ ஜீவேத் இத் நிஷ்²சிதம் மே || 4-24-21

ஸோ அஹம் ப்ரவேக்ஷ்யாமி அதி தீ³ப்தம் அக்³னிம்
ப்⁴ரத்ரா ச புத்ரேண ச ஸக்²யம் இச்ச²ன் |
இமே விசேஷ்யந்தி ஹரி ப்ரவீரா꞉
ஸீதாம் நிதே³ஷே² பரிவர்தமானா꞉ || 4-24-22

க்ருʼத்ஸ்னம் து தே ஸேத்ஸ்யதி கார்யம் ஏதத் மயி அபி அதீதே மனுஜேந்த்³ர புத்ர |
குலஸ்ய ஹந்தாரம் அஜீவன அர்ஹம் ராம அனுஜானீஹி க்ருʼத அக³ஸம் மாம் || 4-24-23

இதி ஏவம் ஆர்தஸ்ய ரகு⁴ ப்ரவீர꞉ ஷ்²ருத்வா வசோ வாலி ஜக⁴ன்ய ஜஸ்ய |
ஸஞ்ஜாத பா³ஷ்ப பர வீர ஹந்தா ராமோ முஹூர்தம் விமனா ப³பூ⁴வ || 4-24-24

தஸ்மின் க்ஷணே அபீ⁴க்ஷ்ணம் அவேக்ஷமாண꞉ க்ஷிதி க்ஷமாவான் பு⁴வனஸ்ய கோ³ப்தா |
ராமோ ருத³ந்தீம் வ்யஸனே நிமக்³னாம் ஸமுத்ஸுக꞉ ஸ꞉ அத² த³த³ர்ஷ² தாராம் || 4-24-25

தாம் சாரு நேத்ராம் கபி ஸிம்ʼஹ நாதா²ம் பதிம் ஸமாஷ்²லிஷ்ய தத³ ஷ²யானாம் |
உத்தா²பயாமாஸு꞉ அதீ³ன ஸத்த்வாம் மந்த்ரி ப்ரதா⁴னா꞉ கபி ராஜ பத்னீம் || 4-24-26

ஸா விஸ்பு²ரந்தீ பரிரப்⁴யமாணா ப⁴ர்து꞉ ஸமீபாத் அபனீயமானா |
த³த³ர்ஷ² ராமம் ஷ²ர சாப பாணிம் ஸ்வ தேஜஸா ஸூர்யம் இவ ஜ்வலந்தம் || 4-24-27

ஸு ஸம்ʼவ்ருʼத்தம் பார்தி²வ லக்ஷணை꞉ ச தம் சாரு நேத்ரம் ம்ருʼக³ஷா²வ நேத்ரா |
அத்³ருʼஷ்ட பூர்வம் புருஷ ப்ரதா⁴னம் அயம் ஸ காகுத்ஸ்த² இதி ப்ரஜஜ்ஞே || 4-24-28

தஸ்ய இந்த்³ர கல்பஸ்ய து³ராஸத³ஸ்ய மஹானுபா⁴வஸ்ய ஸமீபம் ஆர்யா |
ஆர்த அதி தூர்ணம் வ்யஸனம் ப்ரபன்னா ஜகா³ம தாரா பரிவிஹ்வலந்தீ || 4-24-29

தம் ஸா ஸமாஸாத்³ய விஷு²த்³த⁴ ஸத்த்வம் ஷோ²கேன ஸம்ப்⁴ராந்த ஷ²ரீர பா⁴வா |
மனஸ்வினீ வாக்யம் உவாச தாரா ராமம் ரண உத்கர்ஷண லப்³த⁴ லக்ஷ்யம் || 4-24-30

த்வம் அப்ரமேய꞉ ச து³ராஸத³꞉ ச ஜிதேந்த்³ரிய꞉ ச உத்தம த⁴ர்மக꞉ ச |
அக்ஷீண கீர்தி꞉ ச விசக்ஷண꞉ ச க்ஷிதி க்ஷமவான் க்ஷதஜோபமா அக்ஷ꞉ || 4-24-31

த்வம் ஆத்த பா³ணாஸன பா³ண பாணி꞉ மஹாப³ல꞉ ஸம்ʼஹனன உபபன்ன꞉ |
மனுஷ்ய தே³ஹாபு⁴த³யம் விஹாய தி³வ்யேன தே³ஹாப்⁴யுத³யேன யுக்த꞉ || 4-24-32

ஏன ஏவ பா³ணேன ஹத꞉ ப்ரியோ மே தேன ஏவ பா³ணேன ஹி மாம் ஜஹி ஹி |
ஹதா க³மிஷ்யாமி ஸமீபம் அஸ்ய ந மாம் வினா வீர ரமேத வாலீ || 4-24-33

ஸ்வர்கே³ அபி பத்³ம அமல பத்ர நேத்ர ஸமேத்ய ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய ச மாம் அபஷ்²யன் |
ந ஹி ஏஷ உச்சாவச தாம்ர சூடா³ விசித்ர வேஷா꞉ அப்ஸரோ அப⁴ஜிஷ்யத் || 4-24-34

ஸ்வர்கே³ அபி ஷோ²கம் விவர்ணதாம் ச மயா வினா ப்ராப்ஸ்யதி வீர வாலீ |
ரம்யே நகே³ந்த்³ரஸ்ய தடா அவகாஷே² விதே³ஹ கன்யா அரஹிதோ யதா² த்வம் || 4-24-35

த்வம் வேத்த² தாவத் வனிதா விஹீன꞉
ப்ராப்னோதி து³꞉க²ம் புருஷ꞉ குமார꞉ |
தத் த்வம் ப்ரஜானன் ஜஹி மாம் ந வாலீ
து³꞉க²ம் மம அத³ர்ஷ²னஜம் ப⁴ஜேத || 4-24-36

யத் ச அபி மன்யேத ப⁴வான் மஹாத்மா
ஸ்த்ரீ கா⁴த தோ³ஷ꞉ து ப⁴வேன் ந மஹ்யம் |
ஆத்மா இயம் அஸ்ய இதி ஹி மாம் ஜஹி த்வம்
ந ஸ்த்ரீ வத⁴꞉ ஸ்யாத் மனுஜேந்த்³ர புத்ர || 4-24-37

ஷா²ஸ்த்ர ப்ரயோகா³த் விவிதா⁴꞉ ச வேதா³த் அனன்ய ரூபா꞉ புருஷஸ்ய தா³ரா꞉ |
தா³ர ப்ரதா³னாத் ந ஹி தா³னம் அன்யத் ப்ரத்³ருʼஷ்²யதே ஜ்ஞானவதாம் ஹி லோகே || 4-24-38

த்வம் ச அபி மாம் தஸ்ய மம ப்ரியஸ்ய ப்ரதா³ஸ்யஸே த⁴ர்மம் அவேக்ஷ்ய வீர |
அனேன தா³னேன ந லப்ஸ்யஸே த்வம் அத⁴ர்ம யோக³ம் மம வீர கா⁴தாத் || 4-24-39

ஆர்தாம் அநாதா²ம் அபனீயமானாம் ஏவம் க³தாம் ந அர்ஹஸி மாம் அஹந்தும் |
அஹம் ஹி மாதங்க³ விளாஸ கா³மினா ப்லவங்க³மானாம் ருʼஷபே⁴ண தீ⁴மதா |
வினா வரார்ஹோத்தம ஹேம மாலினா சிரம் ந ஷ²க்ஷ்யாமி நரேந்த்³ர ஜீவிதும் || 4-24-40

இதி ஏவம் உக்த꞉ து விபு⁴꞉ மஹாத்மா தாராம் ஸமாஷ்²வாஸ்ய ஹிதம் ப³பா⁴ஷே |
மா வீர பா⁴ர்யே விமதிம் குருஷ்வ லோகோ ஹி ஸர்வோ விஹிதோ விதா⁴த்ரா || 4-24-41

தம் சைவ ஸர்வம் ஸுக² து³꞉க² யோக³ம் லோகோ அப்³ரவீத் தேன க்ருʼதம் விதா⁴த்ரா |
த்ரயோ அபி லோகா விஹிதம் விதா⁴னம் ந அதி க்ரமந்தே வஷ²கா³ ஹி தஸ்ய || 4-24-42

ப்ரீதிம் பராம் ப்ராப்ஸ்யஸி தாம் ததா² ஏவ புத்ர꞉ ச தே ப்ரப்ஸ்யதி யௌவ ராஜ்யம் |
தா⁴த்ர விதா⁴னம் விஹிதம் ததா² ஏவ ந ஷூ²ர பத்ன்ய꞉ பரிதே³வயந்தி || 4-24-43

ஆஷ்²வாஸிதா தேன மஹத்மனா து ப்ரபா⁴வ யுக்தேன பரந்தபேன |
ஸா வீர பத்னீ த்⁴வனதா முகே²ன ஸுவேஷ ரூபா விரராம் தாரா || 4-24-44

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ சதுர் விம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை