Thursday 29 June 2023

கிஷ்கிந்தா காண்டம் 18ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ அஷ்டத³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Rama's converse with Vali

இதி உக்த꞉ ப்ரஷ்²ரிதம் வாக்யம் த⁴ர்ம அர்த² ஸஹிதம் ஹிதம் |
பருஷம் வாலினா ராமோ நிஹதேன விசேதஸா || 4-18-1

தம் நிஷ்ப்ரப⁴ம் இவ ஆதி³த்யம் முக்த தோயம் இவ அம்பு³த³ம் |
உக்த வாக்யம் ஹரி ஷ்²ரேஷ்ட²ம் உபஷா²ந்தம் இவ அனலம் || 4-18-2

த⁴ர்ம அர்த² கு³ண ஸம்பன்னம் ஹரி ஈஷ்²வரம் அனுத்தமம் |
அதி⁴க்ஷிப்த꞉ ததா³ ராம꞉ பஷ்²சாத் வாலினம் அப்³ரவீத் || 4-18-3

த⁴ர்மம் அர்த²ம் ச காமம் ச ஸமயம் ச அபி லௌகிகம் |
அவிஜ்ஞாய கத²ம் பா³ல்யாத் மாம் இஹ அத்³ய விக³ர்ஹஸே || 4-18-4

அப்ருʼஷ்ட்வா பு³த்³தி⁴ ஸம்பன்னான் வ்ருʼத்³தா⁴ன் ஆசார்ய ஸம்ʼமதான் |
ஸௌம்ய வானர சாபல்யாத் த்வம் மாம் வக்தும் இஹ இச்ச²ஸி || 4-18-5

இக்ஷ்வாகூணாம் இயம் பூ⁴மி꞉ ஸ ஷை²ல வன கானனா |
ம்ருʼக³ பக்ஷி மனுஷ்யாணாம் நிக்³ரஹ அனுக்³ரஹேஷு அபி || 4-18-6

தாம் பாலயதி த⁴ர்மாத்மா ப⁴ரத꞉ ஸத்யவான் ருʼஜு꞉ |
த⁴ர்ம காம அர்த² தத்த்வஜ்ஞோ நிக்³ரஹ அனுக்³ரஹே ரத꞉ || 4-18-7

நய꞉ ச வினய꞉ ச உபௌ⁴ யஸ்மின் ஸத்யம் ச ஸுஸ்தி²தம் |
விக்ரம꞉ ச யதா² த்³ருʼஷ்ட꞉ ஸ ராஜா தே³ஷ² காலவித் || 4-18-8

தஸ்ய த⁴ர்ம க்ருʼத ஆதே³ஷா² வயம் அன்யே ச பார்தி²வ꞉ |
சராமோ வஸுதா⁴ம் க்ருʼத்ஸ்னாம் த⁴ர்ம ஸந்தானம் இச்ச²வ꞉ || 4-18-9

தஸ்மின் ந்ருʼபதி ஷா²ர்தூ³ள ப⁴ரதே த⁴ர்ம வத்ஸலே |
பாலயதி அகி²லாம் ப்ருʼத்²வீம் க꞉ சரேத் த⁴ர்ம விப்ரியம் || 4-18-10

தே வயம் மார்க³ விப்⁴ரஷ்டம் ஸ்வத⁴ர்மே பரமே ஸ்தி²தா꞉ |
ப⁴ரத ஆஜ்ஞாம் புரஸ்க்ருʼத்ய நிக்³ருʼஹ்ணீமோ யதா² விதி⁴ || 4-18-11

த்வம் து ஸங்க்லிஷ்ட த⁴ர்ம꞉ ச கர்மணா ச விக³ர்ஹித꞉ |
காம தந்த்ர ப்ரதா⁴ன꞉ ச ந ஸ்தி²தோ ராஜ வர்த்மனி || 4-18-12

ஜ்யேஷ்டோ² ப்⁴ராதா பிதா சைவ ய꞉ ச வித்³யாம் ப்ரயச்ச²தி |
த்ரய꞉ தே பிதரோ ஜ்ஞேயா த⁴ர்மே ச பதி² வர்தின꞉ || 4-18-13

யவீயான் ஆத்மன꞉ புத்ர꞉ ஷி²ஷ்ய꞉ ச அபி கு³ணோதி³த꞉ |
புத்ரவத் தே த்ரய꞉ சிந்த்யா த⁴ர்ம꞉ சைவ அத்ர காரணம் || 4-18-14

ஸூக்ஷ்ம꞉ பரம து³ர்ஜ்ஞேய꞉ ஸதாம் த⁴ர்ம꞉ ப்லவங்க³ம |
ஹ்ருʼதி³ஸ்த²꞉ ஸர்வ பூ⁴தானாம் ஆத்மா வேத³ ஷு²பா⁴ஷு²ப⁴ம் || 4-18-15

சபல꞉ சபலை꞉ ஸார்த⁴ம் வானரை꞉ அக்ருʼத ஆத்மபி⁴꞉ |
ஜாத்யந்த⁴ இவ ஜாத்யந்தை⁴꞉ மந்த்ரயன் த்³ரக்ஷ்யஸே நு கிம் || 4-18-16

அஹம் து வ்யக்ததாம் அஸ்ய வசனஸ்ய ப்³ரவீமி தே |
ந ஹி மாம் கேவலம் ரோஷாத் த்வம் விக³ர்ஹிதும் அர்ஹஸி || 4-18-17

தத் ஏதத் காரணம் பஷ்²ய யத் அர்த²ம் த்வம் மயா ஹத꞉ |
ப்⁴ராதுர் வர்தஸி பா⁴ர்யாயாம் த்யக்த்வா த⁴ர்மம் ஸனாதனம் || 4-18-18

அஸ்ய த்வம் த⁴ரமாணஸ்ய ஸுக்³ரீவஸ்ய மஹாத்மன꞉ |
ருமாயாம் வர்தஸே காமாத் ஸ்னுஷாயாம் பாப கர்மக்ருʼத் || 4-18-19

தத்³ வ்யதீதஸ்ய தே த⁴ர்மாத் காம வ்ருʼத்தஸ்ய வானர |
ப்⁴ராத்ருʼ பா⁴ர்யா அபி⁴மர்ஷே² அஸ்மின் த³ண்டோ³ அயம் ப்ரதிபாதி³த꞉ || 4-18-20

ந ஹி லோக விருத்³த⁴ஸ்ய லோக வ்ருʼத்தாத் அபேயுஷ꞉ |
த³ண்டா³த் அன்யத்ர பஷ்²யாமி நிக்³ரஹம் ஹரி யூத²ப || 4-18-21

ந ச தே மர்ஷயே பாபம் க்ஷ்த்ரியோ அஹம் குலோத்³க³த꞉ |
ஔரஸீம் ப⁴கி³னீம் வா அபி பா⁴ர்யாம் வா அபி அனுஜஸ்ய ய꞉ || 4-18-22

ப்ரசரேத நர꞉ காமாத் தஸ்ய த³ண்டோ³ வத⁴꞉ ஸ்ம்ருʼத꞉ |
ப⁴ரத꞉ து மஹீபாலோ வயம் து ஆதே³ஷ² வர்தின꞉ || 4-18-23

த்வம் ச த⁴ர்மாத் அதிக்ராந்த꞉ கத²ம் ஷ²க்யம் உபேக்ஷிதும் |
கு³ரு த⁴ர்ம வ்யதிக்ராந்தம் ப்ராஜ்ஞோ த⁴ர்மேண பாலயன் || 4-18-24

ப⁴ரத꞉ காம யுக்தானாம் நிக்³ரஹே பர்யவஸ்தி²த꞉ |
வயம் து ப⁴ரத ஆதே³ஷ²ம் விதி⁴ம் க்ருʼத்வா ஹரீஷ்²வர |
த்வத் விதா⁴ன் பி⁴ன்ன மர்யாதா³ன் நிக்³ரஹீதும் வ்யவஸ்தி²தா꞉ || 4-18-25

ஸுக்³ரீவேண ச மே ஸக்²யம் லக்ஷ்மணேன யதா² ததா² |
தா³ர ராஜ்ய நிமித்தம் ச நி꞉ஷ்²ரேயஸகர꞉ ஸ மே || 4-18-26

ப்ரதிஜ்ஞா ச மயா த³த்தா ததா³ வானர ஸம்ʼநிதௌ⁴ |
ப்ரதிஜ்ஞா ச கத²ம் ஷ²க்யா மத் விதே⁴ன அனவேக்ஷிதும் || 4-18-27

தத் ஏபி⁴꞉ காரணை꞉ ஸர்வைர் மஹத்³பி⁴꞉ த⁴ர்ம ஸம்ʼஹிதை꞉ |
ஷா²ஸனம் தவ யத் யுக்தம் தத் ப⁴வான் அனுமன்யதாம் || 4-18-28

ஸர்வதா² த⁴ர்ம இதி ஏவ த்³ரஷ்டவ்ய꞉ தவ நிக்³ரஹ꞉ |
வயஸ்யஸ்ய உபகர்தவ்யம் த⁴ர்மம் ஏவ அனுபஷ்²யதா || 4-18-29

ஷ²க்யம் த்வயா அபி தத் கார்யம் த⁴ர்மம் ஏவ அனுவர்ததா |
ஷ்²ரூயதே மனுனா கீ³தௌ ஷ்²லோகௌ சாரித்ர வத்ஸலௌ ||
க்³ருʼஹீதௌ த⁴ர்ம குஷ²லை꞉ ததா² தத் சரிதம் மயாஅ || 4-18-30

ராஜபி⁴꞉ த்⁴ருʼத த³ண்டா³꞉ ச க்ருʼத்வா பாபானி மானவா꞉ |
நிர்மலா꞉ ஸ்வர்க³ம் ஆயாந்தி ஸந்த꞉ ஸுக்ருʼதினோ யதா² || 4-18-31

ஷ²ஸனாத் வா அபி மோக்ஷாத் வா ஸ்தேன꞉ பாபாத் ப்ரமுச்யதே |
ராஜா து அஷா²ஸன் பாபஸ்ய தத்³ ஆப்னோதி கில்பி³ஷம் || 4-18-32

ஆர்யேண மம மாந்தா⁴த்ரா வ்யஸனம் கோ⁴ரம் ஈப்ஸிதம் |
ஷ்²ரமணேன க்ருʼதே பாபே யதா² பாபம் க்ருʼதம் த்வயா || 4-18-33

அன்யை꞉ அபி க்ருʼதம் பாபம் ப்ரமத்தை꞉ வஸுதா⁴ அதி⁴பை꞉ |
ப்ராயஷ்²சித்தம் ச குர்வந்தி தேன தத் ஷா²ம்யதே ரஜ꞉ || 4-18-34

தத் அலம் பரிதாபேன த⁴ர்மத꞉ பரிகல்பித꞉ |
வதோ⁴ வானரஷா²ர்தூ³ள ந வயம் ஸ்வ வஷே² ஸ்தி²தா꞉ || 4-18-35

ஷ்²ருணு ச அபி அபரம் பூ⁴ய꞉ காரணம் ஹரிபுங்க³வ |
தத் ஷ்²ருத்வா ஹி மஹத் வீர ந மன்யும் கர்தும் அர்ஹஸி || 4-18-36

ந மே தத்ர மனஸ்தாபோ ந மன்யு꞉ ஹரிபுங்க³வ |
வாகு³ராபி⁴꞉ ச பாஷை²꞉ ச கூடை꞉ ச விவிதை⁴꞉ நரா꞉ || 4-18-37

ப்ரதிச்ச²ன்னா꞉ ச த்³ருʼஷ்²யா꞉ ச க்³ருʼஹ்ணந்தி ஸுப³ஹூன் ம்ருʼகா³ன் |
ப்ரதா⁴விதான் வா வித்ரஸ்தான் விஸ்ரப்³தா⁴ன் அதிவிஷ்டி²தான் || 4-18-38

ப்ரமத்தான் அப்ரமத்தான் வா நரா மாம்ʼஸ அஷி²னோ ப்⁴ருʼஷ²ம் |
வித்⁴யந்தி விமுகா²ம் ச அபி ந ச தோ³ஷோ அத்ர வித்³யதே || 4-18-39

யாந்தி ராஜர்ஷய꞉ ச அத்ர ம்ருʼக³யாம் த⁴ர்ம கோவிதா³꞉ |
தஸ்மாத் த்வம் நிஹதோ யுத்³தே⁴ மயா பா³ணேன வானர |
அயுத்⁴யன் ப்ரதியுத்⁴யன் வா யஸ்மாத் ஷா²கா² ம்ருʼகோ³ ஹி அஸி || 4-18-40

து³ர்லப⁴ஸ்ய ச த⁴ர்மஸ்ய ஜீவிதஸ்ய ஷு²ப⁴ஸ்ய ச |
ராஜானோ வானரஷ்²ரேஷ்ட² ப்ரதா³தாரோ ந ஸம்ʼஷ²ய꞉ || 4-18-41

தான் ந ஹிம்ʼஸ்யாத் ந ச ஆக்ரோஷே²ன் ந ஆக்ஷிபேன் ந அப்ரியம் வதே³த் |
தே³வா மானுஷ ரூபேண சரந்தி ஏதே மஹீ தலே || 4-18-42

த்வம் து த⁴ர்மம் அவிஜ்ஞாய கேவலம் ரோஷம் ஆஸ்தி²த꞉ |
விதூ³ஷயஸி மாம் த⁴ர்மே பித்ருʼ பைதாமஹே ஸ்தி²தம் || 4-18-43

ஏவம் உக்த꞉ து ராமேண வாலீ ப்ரவ்யதி²தோ ப்⁴ருʼஷ²ம் |
ந தோ³ஷம் ராக⁴வே த³த்⁴யௌ த⁴ர்மே அதி⁴க³த நிஷ்²சய꞉ || 4-18-44

ப்ரத்யுவாச ததோ ராமம் ப்ராஞ்ஜலிர் வானரேஷ்²வர꞉ |
யத் த்வம் ஆத்த² நரஷ்²ரேஷ்ட² தத் த²தா² ஏவ ந அத்ர ஸம்ʼஷ²ய꞉ || 4-18-45

ப்ரதிவக்தும் ப்ரக்ருʼஷ்டே ஹி ந அபக்ருʼஷ்ட꞉ து ஷ²க்னுயாத் |
யத் அயுக்தம் மயா பூர்வம் ப்ரமாதா³த் வாக்யம் அப்ரியம் || 4-18-46
தத்ர அபி க²லு மாம் தோ³ஷம் கர்தும் ந அர்ஹஸி ராக⁴வ |

த்வம் ஹி த்³ருʼஷ்டார்த² தத்த்வஜ்ஞ꞉ ப்ரஜானாம் ச ஹிதே ரத꞉ |
கார்ய காரண ஸித்³தௌ⁴ ச ப்ரஸன்னா பு³த்³தி⁴꞉ அவ்யயா || 4-18-47

மாம் அபி அவக³தம் த⁴ர்மாத் வ்யதிக்ராந்த புரஸ்க்ருʼதம் |
த⁴ர்ம ஸம்ʼஹிதயா வாசா த⁴ர்மஜ்ஞ பரிபாலய || 4-18-48

பா³ஷ்ப ஸம்ʼருத்³த⁴ கண்ட²꞉ து வாலீ ஸ ஆர்த ரவ꞉ ஷ²னை꞉ |
உவாச ராமம் ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய பங்கலக்³ன இவ த்³விப꞉ || 4-18-49

ந ச ஆத்மானம் அஹம் ஷோ²சே ந தாராம் ந அபி பா³ந்த⁴வான் |
யதா² புத்ரம் கு³ணஷ்²ரேஷ்ட²ம் அங்க³த³ம் கனகாங்க³த³ம் || 4-18-50

ஸ மம அத³ர்ஷ²னாத் தீ³னோ பா³ல்யாத் ப்ரப்⁴ருʼதி லாலித꞉ |
தடாக இவ பீதாம்பு³꞉ உபஷோ²ஷம் க³மிஷ்யதி || 4-18-51

பா³ல꞉ ச அக்ருʼதபு³த்³தி⁴꞉ ச ஏக புத்ர꞉ ச மே ப்ரிய꞉ |
தாரேயோ ராம ப⁴வதா ரக்ஷணீயோ மஹாப³ல꞉ || 4-18-52

ஸுக்³ரீவே ச அங்க³தே³ சைவ வித⁴த்ஸ்வ மதிம் உத்தமாம் |
த்வம் ஹி கோ³ப்தா ச ஷா²ஸ்தா ச கார்யாகார்ய விதௌ⁴ ஸ்தி²த꞉ || 4-18-53

யா தே நரபதே வ்ருʼத்தி꞉ ப⁴ரதே லக்ஷ்மணே ச யா |
ஸுக்³ரீவே ச அங்க³தே³ ராஜன் தாம் சிந்தயிதும் அர்ஹஸி || 4-18-54

மத் தோ³ஷ க்ருʼத தோ³ஷாம் தாம் யதா² தாராம் தபஸ்வினீம் |
ஸுக்³ரீவோ ந அவமன்யேத ததா² அவஸ்தா²தும் அர்ஹஸி || 4-18-55

த்வயா ஹி அனுக்³ருʼஹீதேன ஷ²க்யம் ராஜ்யம் உபாஸிதும் |
த்வத் வஷே² வர்தமானேன தவ சித்த அனுவர்தினா || 4-18-56

ஷ²க்யம் தி³வம் ச ஆர்ஜயிதும் வஸுதா⁴ம் ச அபி ஷா²ஸிதும் |
த்வத꞉ அஹம் வத⁴ம் ஆகாங்க்ஷயன் வார்யமாணோ அபி தாரயா || 4-18-57

ஸுக்³ரீவேண ஸஹ ப்⁴ராதா த்³வந்த்³வ யுத்³த⁴ம் உபாக³தம் |
இதி உக்த்வா வானரோ ராமம் விரராம ஹரீஷ்²வர꞉ || 4-18-58

ஸ தம் ஆஷ்²வாஸயத் ராமோ வாலினம் வ்யக்த த³ர்ஷ²னம் |
ஸாது⁴ ஸம்மதயா வாசா த⁴ர்ம தத்த்வார்த்த⁴ யுக்தயா || 4-18-59

ந ஸந்தாப꞉ த்வயா கார்யம் ஏதத் அர்த²ம் ப்லவங்க³ம |
ந வயம் ப⁴வதா சிந்த்யா ந அபி ஆத்மா ஹரிஸத்தம |
வயம் ப⁴வத் விஷே²ஷேண த⁴ர்மத꞉ க்ருʼத நிஷ்²சயா꞉ || 4-18-60

த³ண்ட்³யே ய꞉ பாதயேத் த³ண்ட³ம் த³ண்ட்³யோ ய꞉ ச அபி த³ண்ட்³யதே |
கார்ய காரண ஸித்³தா⁴ர்தௌ² உபௌ⁴ தௌ ந அவஸீத³த꞉ || 4-18-61

தத் ப⁴வான் த³ண்ட³ ஸம்யோகா³த் அஸ்மாத் விக³த கல்மஷ꞉ |
க³த꞉ ஸ்வாம் ப்ரக்ருʼதிம் த⁴ர்ம்யாம் த⁴ர்ம தி³ஷ்டேன வர்த்மனா || 4-18-62

த்யஜ ஷோ²கம் ச மோஹம் ச ப⁴யம் ச ஹ்ருʼத³யே ஸ்தி²தம் |
த்வயா விதா⁴னம் ஹர்யக்³ர்ய ந ஷ²க்யம் அதிவர்திதும் || 4-18-63

யதா² த்வயி அங்க³தோ³ நித்யம் வர்ததே வானரேஷ்²வர꞉ |
ததா² வர்ததே ஸுக்³ரீவோ மயி ச அபி ந ஸம்ʼஷ²ய꞉ || 4-18-64

ஸ தஸ்ய வாக்யம் மது⁴ரம் மஹாத்மன꞉
ஸமாஹிதம் த⁴ர்ம பதா²னுவர்தின꞉ |
நிஷ²ம்ய ராமஸ்ய ரணாவமர்தி³னோ
வச꞉ ஸுயுக்தம் நிஜகா³த³ வானர꞉ || 4-18-65

ஷ²ராபி⁴தப்தேன விசேதஸா மயா
ப்ரதூ³ஷித꞉ த்வம் யத்³ அஜானதா விபோ⁴ |
இத³ம் மஹேந்த்³ரோபம பீ⁴ம விக்ரம
ப்ரஸாதி³த꞉ த்வம் க்ஷம மே நரேஷ்²வர || 4-18-66

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ அஷ்டத³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை