Thursday 15 June 2023

கிஷ்கிந்தா காண்டம் 16ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ ஷோட³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

The duel between Vali and Sugriva

தாம் ஏவம் ப்³ருவதீம் தாராம் தாராதி⁴ப நிப⁴ ஆனனாம் |
வாலீ நிர்ப⁴ர்த்ஸயாமாஸ வசனம் ச இத³ம் அப்³ரவீத் || 4-16-1

க³ர்ஜதோ அஸ்ய ச ஸுஸம்ʼரப்³த⁴ம் ப்⁴ராது꞉ ஷ²த்ரோர் விஷே²ஷத꞉ |
மர்ஷயிஷ்யாமி கேன காரணேன வரானனே || 4-16-2

அத⁴ர்ஷிதானாம் ஷூ²ராணாம் ஸமரேஷு அநிவர்தினாம் |
த⁴ர்ஷணாம் அர்ஷணம் பீ⁴ரு மரணாத் அதிரிச்யதே || 4-16-3

ஸோடு⁴ம் ந ச ஸமர்தோ² அஹம் யுத்³த⁴ காமஸ்ய ஸம்ʼயுகே³ |
ஸுக்³ரீவஸ்ய ச ஸம்ʼரம்ப⁴ம் ஹீன க்³ரீவஸ்ய க³ர்ஜதம் || 4-16-4

ந ச கார்யோ விஷாத³꞉ தே ராக⁴வம் ப்ரதி மத் க்ருʼதே |
த⁴ர்மஜ்ஞ꞉ ச க்ருʼதஜ்ஞ꞉ ச கத²ம் பாபம் கரிஷ்யதி || 4-16-5

நிவர்தஸ்வ ஸஹ ஸ்த்ரீபி⁴꞉ கத²ம் பூ⁴யோ அனுக³ச்ச²ஸி |
ஸௌஹ்ருʼத³ம் த³ர்ஷி²தம் தாவத் மயி ப⁴க்தி꞉ த்வயா க்ருʼதா || 4-16-6

ப்ரதி யோத்ஸ்யாமி அஹம் க³த்வா ஸுக்³ரீவம் ஜஹி ஸம்ப்⁴ரமம் |
த³ர்பம் ச அஸ்ய வினேஷ்யாமி ந ச ப்ராணைர் வியோக்ஷ்யதே || 4-16-7

அஹம் ஹி அஜி ஸ்தி²தஸ்ய அஸ்ய கரிஷ்யாமி யத் ஈப்ஸிதம் |
வ்ருʼக்ஷை꞉ முஷ்டி ப்ரஹாரை꞉ ச பீடி³த꞉ ப்ரதி யாஸ்யதி || 4-16-8

ந மே க³ர்விதம் ஆயஸ்தம் ஸஹிஷ்யதி து³ராத்மவான் |
க்ருʼதம் தாரே ஸஹாயத்வம் த³ர்ஷி²தம் ஸௌஹ்ருʼத³ம் மயி || 4-16-9

ஷா²பிதா அஸி மம ப்ராணை꞉ நிவர்தஸ்வ ஜனேன ச |
அலம் ஜித்வா நிவர்திஷ்யே தம் அஹம் ப்⁴ராதரம் ரணே || 4-16-10

தம் து தாரா பரிஷ்வஜ்ய வாலினம் ப்ரிய வாதி³னீ |
சகார ருத³தீ மந்த³ம் த³க்ஷிணா ஸா ப்ரத³க்ஷிணம் || 4-16-11

தத꞉ ஸ்வஸ்த்யயனம் க்ருʼத்வா மந்த்ரவித் விஜய ஏஷிணீ |
அந்த꞉புரம் ஸஹ ஸ்த்ரீபி⁴꞉ ப்ரவிஷ்டா ஷோ²க மோஹிதா || 4-16-12

ப்ரவிஷ்டாயாம் து தாராயாம் ஸஹ ஸ்த்ரீபி⁴꞉ ஸ்வம் ஆலயம் |
நக³ர்யா நிர்யயௌ க்ருத்³தோ⁴ மஹா ஸர்ப இவ ஷ்²வஸன் || 4-16-13

ஸ நி꞉ஷ்²வஸ்ய மஹாரோஷோ வாலீ பரம வேக³வான் |
ஸர்வத꞉ சாரயன் த்³ருʼஷ்டிம் ஷ²த்ரு த³ர்ஷ²ன காங்க்ஷயா || 4-16-14

ஸ த³த³ர்ஷ² தத꞉ ஷ்²ரீமான் ஸுக்³ரீவம் ஹேம பிங்க³ளம் |
ஸுஸம்ʼவீதம் அவஷ்டப்³த⁴ம் தீ³ப்யமானம் இவ அனலம் || 4-16-15

தம் ஸ த்³ருʼஷ்ட்வா மஹாபா³ஹு꞉ ஸுக்³ரீவம் பர்யவஸ்தி²தம் |
கா³ட⁴ம் பரித³தே⁴ வாஸோ வாலீ பரம கோபின꞉ || 4-16-16

ஸ வாலீ கா³ட⁴ ஸம்ʼவீதோ முஷ்டிம் உத்³யம்ய வீர்யவான் |
ஸுக்³ரீவம் ஏவ அபி⁴முகோ² யயௌ யோத்³து⁴ம் க்ருʼத க்ஷண꞉ || 4-16-17

ஷ்²லிஷ்டம் முஷ்டிம் ஸமுத்³யம்ய ஸம்ʼரப்³த⁴தரம் ஆக³த꞉ |
ஸுக்³ரீவோ அபி ஸமுத்³தி³ஷ்²ய வாலினம் ஹேம மாலினம் || 4-16-18

தம் வாலீ க்ரோத⁴ தாம்ராக்ஷ꞉ ஸுக்³ரீவம் ரண கோவித³ம் |
ஆபதந்தம் மஹா வேக³ம் இத³ம் வசனம் அப்³ரவீத் || 4-16-19

ஏஷ முஷ்டிர் மஹான் ப³த்³தோ⁴ கா³ட⁴꞉ ஸுநியத அங்கு³ளி꞉ |
மயா வேக³ விமுக்த꞉ தே ப்ராணான் ஆதா³ய யாஸ்யதி || 4-16-20

ஏவம் உக்த꞉ து ஸுக்³ரீவ꞉ க்ருத்³தோ⁴ வாலினம் அப்³ரவீத் |
தவ ச ஏஷ ஹரன் ப்ராணான் முஷ்டி꞉ பதது மூர்த⁴னி || 4-16-21

தாடி³த꞉ தேன தம் க்ருத்³த⁴꞉ ஸமபி⁴க்ரம்ய வேக³த꞉ |
அப⁴வத் ஷோ²ணித உத்³கா³ரீ ஸாபீட³ இவ பர்வத꞉ || 4-16-22

ஸுக்³ரீவேண து நி꞉ஷ²ங்கம் ஸாலம் உத்பாட்ய தேஜஸா |
கா³த்ரேஷு அபி⁴ஹதோ வாலீ வஜ்ரேண இவ மஹா கி³ரி꞉ || 4-16-23

ஸ து வ்ருʼக்ஷேண நிர்ப⁴க்³ன꞉ ஸால தாட³ன விஹ்வல꞉ |
கு³ரு பா⁴ர ப⁴ர ஆக்ராந்தா நௌ꞉ ஸஸார்தா² இவ ஸாக³ரே || 4-16-24

தௌ பீ⁴ம ப³ல விக்ராந்தௌ ஸுபர்ண ஸம வேகி³னௌ |
ப்ரயுத்³தௌ⁴ கோ⁴ர வபுஷௌ சந்த்³ர ஸூர்யௌ இவ அம்ப³ரே || 4-16-25

பரஸ்பரம் அமித்ர க்⁴னௌ ச்சி²த்³ர அன்வேஷண தத்பரௌ |
ததோ அவர்த⁴த வாலீ து ப³ல வீர்ய ஸமன்வித꞉ || 4-16-26

ஸூர்ய புத்ரோ மஹாவீர்ய꞉ ஸுக்³ரீவ꞉ பரிஹீயத |
வாலினா ப⁴க்³ன த³ர்ப꞉ து ஸுக்³ரீவோ மந்த³ விக்ரம꞉ || 4-16-27

வாலினம் ப்ரதி ஸாமர்ஷோ த³ர்ஷ²யாமாஸ ராக⁴வம் |
வ்ருʼக்ஷை꞉ ஸ ஷா²கை²꞉ ஷி²க²ரை꞉ வஜ்ர கோடி நிபை⁴꞉ நகை²꞉ || 4-16-28

முஷ்டிபி⁴꞉ ஜானுபி⁴꞉ பத்³பி⁴꞉ பா³ஹுபி⁴꞉ ச புன꞉ புன꞉ |
தயோ꞉ யுத்³த்³த⁴ம் அபூ⁴த் கோ⁴ரம் வ்ருʼத்ர வாஸவோ꞉ இவ || 4-16-29

தௌ ஷோ²ணிதாத்கௌ யுத்⁴யேதாம் வானாரௌ வன் சாரிணௌ |
மேகௌ⁴ இவ மஹா ஷ²ப்³தை³꞉ தர்ஜமானௌ பரஸ்பரம் || 4-16-30

ஹீயமானம் அத² அபஷ்²யத் ஸுக்³ரீவம் வானரேஷ்²வரம் |
ப்ரேக்ஷமாணம் தி³ஷ²꞉ ச ஏவ ராக⁴வ꞉ ஸ முஹுர் முஹுர் || 4-16-31

ததோ ராமோ மஹாதேஜா ஆர்தம் த்³ருʼஷ்ட்வா ஹரீஷ்²வரம் |
ஸ ஷ²ரம் வீக்ஷதே வீரோ வாலினோ வத⁴ காங்க்ஷயா || 4-16-32

ததோ த⁴னுஷி ஸந்தா⁴ய ஷ²ரம் ஆஷீ² விஷ உபமம் |
பூரயாமாஸ தத் சாபம் கால சக்ரம் இவ அந்தக꞉ || 4-16-33

தஸ்ய ஜ்யாதல கோ⁴ஷேண த்ரஸ்தா꞉ பத்ரரதே²ஷ்²வரா꞉ |
ப்ரது³த்³ருவுர் ம்ருʼகா³꞉ ச ஏவ யுகா³ந்த இவ மோஹிதா꞉ || 4-16-34

முக்தஸ்து வஜ்ர நிர்கோ⁴ஷ꞉ ப்ரதீ³ப்த அஷ²னி ஸம்ʼநிப⁴꞉ |
ராக⁴வேண மஹா பா³ணோ வாலி வக்ஷஸி பாதித꞉ || 4-16-35

தத꞉ தேன மஹாதேஜா வீர்ய யுக்த꞉ கபீஷ்²வர꞉ |
வேகே³ன அபி⁴ஹதோ வாலீ நிபபாத மஹீ தலே || 4-16-36

இந்த்³ர த்⁴வஜ இவ உத்³தூ⁴த பௌர்ண மாஸ்யாம் மஹீதலே |
அஷ்²வயுக் ஸமயே மாஸி க³த ஸத்த்வோ விசேதன꞉ |
பா³ஷ்ப ஸம்ʼருத்³த⁴ கண்ட²ஸ்து வாலீ ச ஆர்த ஸ்வர꞉ ஷ²னை꞉ || 4-16-37

நரோத்தம꞉ கால யுகா³ந்தகோபமம் ஷ²ரோத்தமம் காஞ்சன ரூப்யபூ⁴ஷிதம் |
ஸஸர்ஜ தீ³ப்தம் தம் அமித்ர மர்த³னம் ஸ தூ⁴மமக்³னிம் முக²தோ யதா² ஹர꞉ || 4-16-38

அத² உக்ஷித꞉ ஷோ²ணித தோய விஸ்ரவை꞉
ஸுபுஷ்பித அஷோ²க இவ அசலோத்³க³த꞉ |
விசேதனோ வாஸவ ஸூனுர் ஆஹவே
ப்ரப்⁴ரஞ்ஷி²த இந்த்³ர த்⁴வஜவத் க்ஷிதிம் க³த꞉ || 4-16-39

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ ஷோட³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை