Wednesday 14 June 2023

கிஷ்கிந்தா காண்டம் 15ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ சதுர்த³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Vali and Tara

அத² தஸ்ய நிநாத³ம் தம் ஸுக்³ரீவஸ்ய மஹாத்மன꞉ |
ஷு²ஷ்²ராவ அந்த꞉புர க³தோ வாலீ ப்⁴ராதுர் அமர்ஷண꞉ || 4-15-1

ஷ்²ருத்வா து தஸ்ய நினத³ம் ஸர்வபூ⁴த ப்ரகம்பனம் |
மத³꞉ ச ஏகபதே³ நஷ்ட꞉ க்ரோத⁴꞉ ச ஆபாதி³தோ மஹான் || 4-15-2

ததோ ரோஷ பரீத அங்கோ³ வாலீ ஸ கனக ப்ரப⁴꞉ |
உபரக்த இவ ஆதி³த்ய꞉ ஸத்³யோ நிஷ்ப்ரப⁴தாம் க³த꞉ || 4-15-3

வாலீ த³ம்ʼஷ்ட்ரா கராள꞉ து க்ரோதா⁴த்³ தீ³ப்த அக்³னி லோசன꞉ |
பா⁴தி உத்பதித பத்³மாப⁴꞉ ஸம்ருʼணால இவ ஹ்ரத³꞉ || 4-15-4

ஷ²ப்³த³ம் து³ர்மர்ஷணம் ஷ்²ருத்வா நிஷ்பபாத ததோ ஹரி꞉ |
வேகே³ன ச பத³ ந்யாஸைர் தா³ரயன் இவ மேதி³னீம் || 4-15-5

தம் து தாரா பரிஷ்வஜ்ய ஸ்னேஹாத்³ த³ர்ஷி²த ஸௌஹ்ருʼதா³ |
உவாச த்ரஸ்த ஸம்ப்⁴ராந்தா ஹித உத³ர்கம் இத³ம் வச꞉ || 4-15-6

ஸாது⁴ க்ரோத⁴ம் இமம் வீர நதீ³ வேக³ம் இவ ஆக³தம் |
ஷ²யநாத்³ உத்தி²த꞉ கால்யம் த்யஜ பு⁴க்தாம் இவ ஸ்ரஜம் || 4-15-7

கால்யம் ஏதேன ஸங்க்³ராமம் கரிஷ்யஸி ச வானர |
வீர தே ஷ²த்ரு பா³ஹுல்யம் ப²ல்கு³தா வா ந வித்³யதே || 4-15-8

ஸஹஸா தவ நிஷ்க்ராமோ மம தாவத் ந ரோசதே |
ஷ்²ரூயதாம் அபி⁴தா⁴ஸ்யாமி யன் நிமித்தம் நிவார்யதே || 4-15-9

பூர்வம் ஆபதித꞉ க்ரோதா⁴த் ஸ த்வாம் ஆஹ்வயதே யுதி⁴ |
நிஷ்பத்ய ச நிரஸ்த꞉ தே ஹன்யமானோ தி³ஷோ² க³த꞉ || 4-15-10

த்வயா தஸ்ய நிரஸ்தஸ்ய பீடி³தஸ்ய விஷே²ஷத꞉ |
இஹ ஏத்ய புனர் ஆஹ்வானம் ஷ²ங்காம் ஜனயதி இவ மே || 4-15-11

த³ர்ப꞉ ச வ்யவஸாய꞉ ச யாத்³ருʼஷ²꞉ தஸ்ய நர்த³த꞉ |
நிநாத³ஸ்ய ச ஸம்ʼரம்போ⁴ ந ஏதத் அல்பம் ஹி காரணம் || 4-15-12

ந அஸஹாயம் அஹம் மன்யே ஸுக்³ரீவம் தம் இஹ ஆக³தம் |
அவஷ்டப்³த⁴ ஸஹாய꞉ ச யம் ஆஷ்²ரித்ய ஏஷ க³ர்ஜதி || 4-15-13

ப்ரக்ருʼத்யா நிபுண꞉ சைவ பு³த்³தி⁴மான் சைவ வானர꞉ |
ந அபரீக்ஷித வீர்யேண ஸுக்³ரீவ꞉ ஸக்²யம் ஏஷ்யதி || 4-15-14

பூர்வம் ஏவ மயா வீர ஷ்²ருதம் கத²யதோ வச꞉ |
அங்க³த³ஸ்ய குமாரஸ்ய வக்ஷ்யாமி அத்³ய ஹிதம் வச꞉ || 4-15-15

அங்க³த³꞉ து குமரோ அயம் வனாந்தம் உபநிர்க³த꞉ |
ப்ரவ்ருʼத்தி꞉ தேன கதி²தா சாரை꞉ அஸீத் நிவேதி³தா || 4-15-16

அயோத்⁴ய அதி⁴பதே꞉ புத்ரௌ ஷூ²ரௌ ஸமர து³ர்ஜயௌ |
இக்ஷ்வாகூணாம் குலே ஜாதௌ ப்ரதி²தௌ ராம லக்ஷ்மணௌ || 4-15-17

ஸுக்³ரீவ ப்ரிய காமார்த²ம் ப்ராப்தௌ தத்ர து³ராஸதௌ³ |
ஸ தே ப்⁴ராதுர் ஹி விக்²யாத꞉ ஸஹாயோ ரண கர்மணி || 4-15-18

ராம꞉ பர ப³லமர்தீ³ யுகா³ந்த அக்³னி꞉ இவ உத்தி²த꞉ |
நிவாஸ வ்ருʼக்ஷ꞉ ஸாதூ⁴னாம் ஆபன்னானாம் பரா க³தி꞉ | 4-15-19

ஆர்தானாம் ஸம்ʼஷ்²ரய꞉ சைவ யஷ²ஸ꞉ ச ஏக பா⁴ஜனம் |
ஜ்ஞான விஜ்ஞான ஸம்பன்னோ நிதே³ஷோ² நிரத꞉ பிது꞉ || 4-15-20

தா⁴தூனாம் இவ ஷை²லேந்த்³ரோ கு³ணானாம் ஆகரோ மஹான் |
தத் க்ஷமோ ந விரோத⁴꞉ தே ஸஹ தேன மஹாத்மனா || 4-15-21

து³ர்ஜயேன அப்ரமேயேண ராமேண ரண கர்மஸு |
ஷூ²ர வக்ஷ்யாமி தே கிஞ்சின் ந ச இச்சா²மி அப்⁴யஸூயிதும் || 4-15-22

ஷ்²ரூயதாம் க்ரியதாம் சைவ தவ வக்ஷ்யாமி யத்³ ஹிதம் |
யௌவராஜ்யேன ஸுக்³ரீவம் தூர்ணம் ஸாது⁴ அபி⁴ஷேசய || 4-15-23

விக்³ரஹம் மா க்ருʼதா² வீர ப்⁴ராத்ரா ராஜன் யவீயஸா |
அஹம் ஹி தே க்ஷமம் மன்யே தேன ராமேண ஸௌஹ்ருʼத³ம் || 4-15-24

ஸுக்³ரீவேண ச ஸம்ப்ரீதிம் வைரம் உத்ஸ்ருʼஜ்ய தூ³ரத꞉ |
லாலனீயோ ஹி தே ப்⁴ராதா யவீயான் ஏஷ வானர꞉ || 4-15-25

தத்ர வா ஸன்னிஹஸ்தோ² வா ஸர்வதா² ப³ந்து⁴꞉ ஏவ தே |
நஹி தேன ஸமம் ப³ந்து⁴ம் பு⁴வி பஷ்²யாமி கிஞ்சன || 4-15-26

தா³ன மாநாதி³ ஸத்கர்ரை꞉ குருஷ்வ ப்ரத்யனந்தரம் |
வைரம் ஏதத் ஸம் உத்ஸ்ர்ருʼஜ்ய தவ பார்ஷ்²வே ஸ திஷ்ட²து || 4-15-27

ஸுக்³ரீவோ விபுல க்³ரீவோ மஹாப³ந்து⁴꞉ மத꞉ தவ |
ப்⁴ராத்ருʼ ஸௌஹ்ருʼத³ம் ஆலம்ப்³ய ந அன்யா க³தி இஹ அஸ்தி தே || 4-15-28

யதி³ தே மத் ப்ரியம் கார்யம் யதி³ ச அவைஷி மாம் ஹிதாம் |
யாச்யமான꞉ ப்ரியத்வேன ஸாது⁴ வாக்யம் குருஷ்வ மே || 4-15-29

ப்ரஸீத³ பத்²யம் ஷ்²ருணு ஜல்பிதம் ஹி மே
ந ரோஷம் ஏவ அனுவிதா⁴தும் அர்ஹஸி |
க்ஷமோ ஹி தே கோஷ²ல ராஜ ஸூனுனா
ந விக்³ரஹ꞉ ஷ²க்ர ஸம தேஜஸா || 4-15-30

ததா³ ஹி தாரா ஹிதம் ஏவ வாக்யம்
தம் வாலினம் பத்²யம் இத³ம் ப³பா⁴ஷே |
ந ரோசதே தத்³ வசனம் ஹி தஸ்ய
கால அபி⁴பன்னஸ்ய விநாஷ² காலே || 4-15-31

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ பஞ்சத³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அனசூயை அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திலீபன் துந்துபி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை