Monday 12 June 2023

கிஷ்கிந்தா காண்டம் 13ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ த்ரயோத³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Rama and Sugreeva

ருʼஷ்²யமூகாத் ஸ த⁴ர்மாத்மா கிஷ்கிந்தா⁴ம் லக்ஷ்மண அக்³ரஜ꞉ |
ஜகா³ம ஸஹ ஸுக்³ரீவோ வாலி விக்ரம பாலிதாம் || 4-13-1

ஸமுத்³யம்ய மஹத் சாபம் ராம꞉ காஞ்சன பூ⁴ஷிதம் |
ஷ²ராம் ச ஆதி³த்ய ஸங்காஷா²ன் க்³ருʼஹீத்வா ரண ஸாத⁴கான் || 4-13-2

அக்³ரத꞉ து யயௌ தஸ்ய ராக⁴வஸ்ய மஹாத்மன꞉ |
ஸுக்³ரீவ꞉ ஸம்ʼஹத க்³ரீவோ லக்ஷ்மண꞉ ச மஹாப³ல꞉ || 4-13-3

ப்ருʼஷ்ட²தோ ஹனுமான் வீரோ ளோ நீல꞉ ச வீர்யவான் |
தார꞉ சைவ மஹாதேஜா ஹரி யூத²ப யூத²பா꞉ || 4-13-4

தே வீக்ஷமாணா வ்ருʼக்ஷாம் ச புஷ்ப பா⁴ர அவலம்பி³ன꞉ |
ப்ரஸன்ன அம்பு³வஹா꞉ சைவ ஸரித꞉ ஸாக³ரம் க³மா꞉ || 4-13-5

கந்த³ராணி ச ஷை²லாம் ச நிர்த³ராணி கு³ஹா꞉ ததா² |
ஷி²க²ராணி ச முக்²யானி த³ரீ꞉ ச ப்ரிய த³ர்ஷ²னா꞉ || 4-13-6

வைதூ³ர்ய விமலை꞉ தோயை꞉ பத்³மை꞉ ச ஆகோஷ² குட்³மலை꞉ |
ஷோ²பி⁴தான் ஸஜலான் மார்கே³ தடாகான் ச அவலோகயன் || 4-13-7

காரண்டை³ஸ்ஸாரஸைர்ஹம்ʼஸைர்வஞ்ஜுளைர்ஜலகுக்குடை꞉ |
சக்ரவாகைஸ்தா²சான்யைஷ்²ஷ²குனைர்ப்ரதிநாதி³தான் || - யத்³வா -

காரண்டை³꞉ ஸாரஸை꞉ ஹம்ʼஸை꞉ வஞ்ஜுளை꞉ ஜல குக்குடை꞉ |
சக்ரவாகை꞉ ததா² ச அன்யை꞉ ஷ²குனை꞉ ப்ரதிநாதி³தான் || 4-13-8

ம்ருʼது³ஷ²ஷ்பாங்குராஅஹாராந்நிர்ப⁴யான்வனகோ³சரான் |
சரதாம்ʼஸர்வதோபஷ்²யன்ஸ்த²லீஷு ஹரிணான்ஸ்தி²தான் || - யத்³வா -

ம்ருʼது³ ஷ²ஷ்ப அங்குர ஆஹாரான் நிர்ப⁴யான் வன கோ³சரான் |
சரதாம் ஸர்வதோ அபஷ்²யன் ஸ்த²லீஷு ஹரிணான் ஸ்தி²தான் || 4-13-9

தடாக வைரிண꞉ ச அபி ஷு²க்ல த³ந்த விபூ⁴ஷிதான் |
கோ⁴ரான் ஏகசரான் வன்யான் த்³விரதா³ன் கூல கா⁴தின꞉ || 4-13-10

மத்தன் கி³ரி தட உத்³கு⁴ஷ்டான் பர்வதான் இவ ஜங்க³மான் |
வானரான் த்³விரத³ ப்ரக்²யான் மஹீ ரேணு ஸமுக்ஷிதான் || 4-13-11

வனே வன சராம் ச அன்யான் கே²சராம் ச விஹங்க³மான் |
பஷ்²யந்த꞉ த்வரிதா ஜக்³மு꞉ ஸுக்³ரீவ வஷ² வர்தின꞉ || 4-13-12

தேஷாம் து க³ச்ச²தாம் தத்ர த்வரிதம் ரகு⁴நந்த³ன꞉ |
த்³ரும ஷண்ட³ வனம் த்³ருʼஷ்ட்வா ராம꞉ ஸுக்³ரீவம் அப்³ரவீத் || 4-13-13

ஏஷ மேக⁴ இவ ஆகாஷே² வ்ருʼக்ஷ ஷண்ட³꞉ ப்ரகாஷ²தே |
மேக⁴ ஸங்கா⁴த விபுல꞉ பர்யந்த கத³ளீ வ்ருʼத꞉ || 4-13-14

கிம் ஏதத் ஜ்ஞாதும் இச்சா²மி ஸகே² கௌதூஹலம் மம |
கௌதூஹல அபநயனம் கர்தும் இச்சா²மி அஹம் த்வயா || 4-13-1510.6m

தஸ்ய தத்³ வசனம் ஷ்²ருத்வா ராக⁴வஸ்ய மஹாத்மன꞉ |
க³ச்ச²ன்ன் ஏவ ஆசசக்ஷே அத² ஸுக்³ரீவ꞉ தத் மஹத்³ வனம் || 4-13-16

ஏதத்³ ராக⁴வ விஸ்தீர்ணம் ஆஷ்²ரமம் ஷ்²ரம நாஷ²னம் |
உத்³யான வன ஸம்பன்னம் ஸ்வாது³ மூல ப²ல உத³கம் || 4-13-17

அத்ர ஸப்தஜனா நாம முனய꞉ ஸம்ʼஷி²த வ்ரதா꞉ |
ஸப்த ஏவ ஆஸன் அத⁴꞉ ஷீ²ர்ஷா நியதம் ஜல ஷா²யின꞉ || 4-13-18

ஸப்த ராத்ரே க்ருʼத ஆஹாரா வாயுனா அசல வாஸின꞉ |
தி³வம் வர்ஷ ஷ²தை꞉ யாதா꞉ ஸப்தபி⁴꞉ ஸகளேவரா꞉ || 4-13-19

தேஷாம் ஏதத் ப்ரபா⁴வேண த்³ரும ப்ராகார ஸம்ʼவ்ருʼதம் |
ஆஷ்²ரமம் ஸுது³ராத⁴ர்ஷம் அபி ஸ இந்த்³ரை꞉ ஸுர அஸுரை꞉ || 4-13-20

பக்ஷிணோ வர்ஜயந்தி ஏதத் ததா² அன்யே வனசாரிண꞉ |
விஷ²ந்தி மோஹாத்³ யே அபி அத்ர ந நிவர்தந்தே தே புன꞉ || 4-13-21

விபூ⁴ஷண ரவாஅ꞉ ச அத்ர ஷ்²ரூயந்தே ஸகலாக்ஷரா꞉ |
தூர்ய கீ³த ஸ்வனாஅ꞉ ச அபி க³ந்தோ⁴ தி³வ்ய꞉ ச ராக⁴வ || 4-13-22

த்ரேதாக்³னயோ அபி தீ³ப்யந்தே தூ⁴மோ ஹி ஏஷ ப்ரத்³ருʼஷ்²யதே |
வேஷ்டயன் இவ வ்ருʼக்ஷ அக்³ரான் கபோத அங்க³ அருணோ க⁴ன꞉ || 4-13-23

ஏதே வ்ருʼக்ஷா꞉ ப்ரகாஷ²ந்தே தூ⁴ம ஸம்ʼஸக்த மஸ்தகா꞉ |
மேக⁴ ஜால ப்ரதிச்ச²ன்னா வைதூ³ர்ய கி³ரயோ யதா² || 4-13-24

குரு ப்ரணாமம் த⁴ர்மாத்மன் தேஷாம் உத்³தி³ஷ்²ய ராக⁴வ꞉ |
லக்ஷ்மணேன ஸஹ ப்⁴ராத்ரா ப்ரயத꞉ ஸம்ʼயத அஞ்ஜலி꞉ || 4-13-25

ப்ரணமந்தி ஹி யே தேஷாம் ருʼஷீணாம் பா⁴வித ஆத்மனாம் |
ந தேஷாம் அஷு²ப⁴ம் கிஞ்சித் ஷ²ரீரே ராம த்³ருʼஷ்²யதே || 4-13-26

ததோ ராம꞉ ஸஹ ப்⁴ராத்ரா லக்ஷ்மணேன க்ருʼதாஞ்ஜலி꞉ |
ஸமுத்³தி³ஷ்²ய மஹாத்மான꞉ தான் ருʼஷீன் அப்⁴யவாத³யத் || 4-13-27

அபி⁴வாத்³ய ச த⁴ர்மாத்மா ராமோ ப்⁴ராதா ச லக்ஷ்மண꞉ |
ஸுக்³ரீவோ வானராஅ꞉ சைவ ஜக்³மு꞉ ஸம்ʼஹ்ருʼஷ்ட மானஸா꞉ | 4-13-28

தே க³த்வா தூ³ரம் அத்⁴வானம் தஸ்மாத் ஸப்த ஜன ஆஷ்²ரமாத் |
த³த்³ருʼஷு²꞉ தாம் து³ராத⁴ர்ஷாம் கிஷ்கிந்தா⁴ம் வாலி பாலிதாம் || 4-13-29

ததஸ்து ராமானுஜ ராம வானரா꞉
ப்ரக்³ருʼஹ்ய ஷ²ஸ்த்ராணி உதி³த உக்³ர தேஜஸா |
புரீம் ஸுரேஷ² ஆத்மஜ வீர்ய பாலிதாம்
வதா⁴ய ஷ²த்ரோ꞉ புனர் ஆக³தா꞉ இஹ || 4-13-30

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ த்ரயோத³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை