Thursday 8 June 2023

கிஷ்கிந்தா காண்டம் 12ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ த்³வாத³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Sugreeva went attacked by Vali

ஏதச் ச வசனம் ஷ்²ருத்வா ஸுக்³ரீவஸ்ய ஸுபா⁴ஷிதம் |
ப்ரத்யயார்த²ம் மஹாதேஜா ராமோ ஜக்³ராஹ கார்முகம் || 4-12-1

ஸ க்³ருʼஹீத்வா த⁴னுர் கோ⁴ரம் ஷ²ரம் ஏகம் ச மானத³꞉ |
ஸாலம் உத்³தி³ஷ்²ய சிக்ஷேப பூரயன் ஸ ரவை꞉ தி³ஷ²꞉ || 4-12-2

ஸ விஸ்ருʼஷ்டோ ப³லவதா பா³ண꞉ ஸ்வர்ண பரிஷ்க்ருʼத꞉ |
பி⁴த்த்வா ஸாலான் கி³ரி ப்ரஸ்த²ம் ஸப்த பூ⁴மிம் விவேஷ² ஹ || 4-12-3

ஸாயக꞉ து முஹூர்தேன ஸாலான் பி⁴த்த்வா மஹாஜவ꞉ |
நிஷ்பத்ய ச புன꞉ தூர்ணம் தம் ஏவ ப்ரவிவேஷ² ஹ || 4-12-4

தான் த்³ருʼஷ்ட்வா ஸப்த நிர்பி⁴ன்னான் ஸாலான் வானரபுங்க³வ꞉ |
ராமஸ்ய ஷ²ர வேகே³ன விஸ்மயம் பரமம் க³த꞉ || 4-12-5

ஸ மூர்த்⁴னா ந்யபதத் பூ⁴மௌ ப்ரளம்பீ³க்ருʼத பூ⁴ஷண꞉ |
ஸுக்³ரீவ꞉ பரம ப்ரீதோ ராக⁴வாய க்ருʼதாஞ்ஜலி꞉ || 4-12-6

இத³ம் ச உவாச த⁴ர்மஜ்ஞம் கர்மணா தேன ஹர்ஷித꞉ |
ராமம் ஸர்வ அஸ்த்ர விது³ஷாம் ஷ்²ரேஷ்ட²ம் ஷூ²ரம் அவஸ்தி²தம் || 4-12-7

ஸ இந்த்³ரான் அபி ஸுரான் ஸர்வாம் த்வம் பா³ணை꞉ புருஷர்ஷப⁴ |
ஸமர்த²꞉ ஸமரே ஹந்தும் கிம் புனர் வாலினம் ப்ரபோ⁴ || 4-12-8

யேன ஸப்த மஹா ஸாலா கி³ரிர் பூ⁴மி꞉ ச தா³ரிதா꞉ |
பா³ணேன ஏகேன காகுத்ஸ்த² ஸ்தா²தா தே கோ ரண அக்³ரத꞉ || 4-12-9

அத்³ய மே விக³த꞉ ஷோ²க꞉ ப்ரீதிர் அத்³ய பரா மம |
ஸுஹ்ருʼத³ம் த்வாம் ஸமாஸாத்³ய மஹேந்த்³ர வருணோபமம் || 4-12-10

தம் அத்³ய ஏவ ப்ரியார்த²ம் மே வைரிணம் ப்⁴ராத்ருʼ ரூபிணம் |
வாலினம் ஜஹி காகுத்ஸ்த² மயா ப³த்³தோ⁴ அயம் அஞ்ஜலி꞉ || 4-12-11

ததோ ராம꞉ பரிஷ்வஜ்ய ஸுக்³ரீவம் ப்ரிய த³ர்ஷ²னம் |
ப்ரத்யுவாச மஹாப்ராஜ்ஞோ லக்ஷ்மணானுக³தம் வச꞉ || 4-12-12

அஸ்மாத்³ க³ச்சா²ம கிஷ்கிந்தா⁴ம் க்ஷிப்ரம் க³ச்ச² த்வம் அக்³ரத꞉ |
க³த்வா ச ஆஹ்வய ஸுக்³ரீவ வாலினம் ப்⁴ராத்ருʼ க³ந்தி⁴னம் || 4-12-13

ஸர்வே தே த்வரிதம் க³த்வா கிஷ்கிந்தா⁴ம் வாலின꞉ புரீம் |
வ்ருʼக்ஷை꞉ ஆத்மானம் ஆவ்ருʼத்ய ஹி அதிஷ்ட²ன் க³ஹனே வனே || 4-12-14

ஸுக்³ரீவோ அபி வ்யனத³த்³ கோ⁴ரம் வாலினோ ஹ்வான காரணாத் |
கா³ட⁴ம் பரிஹிதோ வேகா³ன் நாதை³꞉ பி⁴ந்த³ன் இவ அம்ப³ரம் || 4-12-15

தம் ஷ்²ருத்வா நினத³ம் ப்⁴ராது꞉ க்ருத்³தோ⁴ வாலீ மஹாப³ல꞉ |
நிஷ்பபாத ஸுஸம்ʼரப்³தோ⁴ பா⁴ஸ்கரோ அஸ்த தடாத் இவ || 4-12-16

தத꞉ ஸுதுமுலம் யுத்³த⁴ம் வாலி ஸுக்³ரீவயோ꞉ அபூ⁴த் |
க³க³னே க்³ரஹயோ꞉ கோ⁴ரம் பு³த⁴ அங்கா³ரகயோ꞉ இவ || 4-12-17

தலை꞉ அஷ²னி கல்பை꞉ ச வஜ்ர கல்பை꞉ ச முஷ்டிபி⁴꞉ |
ஜக்⁴னது꞉ ஸமரே அன்யோன்யம் ப்⁴ராதரௌ க்ரோத⁴ மூர்ச்சி²தௌ || 4-12-18

ததோ ராமோ த⁴னுஷ் பாணி꞉ தௌ உபௌ⁴ ஸமுதை³க்ஷத |
அன்யோன்ய ஸத்³ருʼஷௌ² வீரௌ உபௌ⁴ தே³வௌ இவ அஷ்²வினௌ || 4-12-19

யத் ந அவக³ச்ச²த் ஸுக்³ரீவம் வாலினம் வா அபி ராக⁴வ꞉ |
ததோ ந க்ருʼதவான் பு³த்³தி⁴ம் மோக்தும் அந்தகரம் ஷ²ரம் || 4-12-20

ஏதஸ்மின் அந்தரே ப⁴க்³ன꞉ ஸுக்³ரீவ꞉ தேன வாலினா |
அபஷ்²யன் ராக⁴வம் நாத²ம் ருʼஷ்²யமூகம் ப்ரது³த்³ருவே || 4-12-21

க்லாந்தோ ருதி⁴ர ஸிக்த அங்கோ³ ப்ரஹாரை꞉ ஜர்ஜரீ க்ருʼத꞉ |
வாலினா அபி⁴த்³ருத꞉ க்ரோதா⁴த் ப்ரவிவேஷ² மஹாவனம் || 4-12-22

தம் ப்ரவிஷ்டம் வனம் த்³ருʼஷ்ட்வா வாலீ ஷா²ப ப⁴யாத் தத꞉ |
முக்தோ ஹி அஸி த்வம் இதி உக்த்வா ஸ நிவ்ருʼத்தோ மஹாப³ல꞉ || 4-12-23

ராக⁴வோ அபி ஸஹ ப்⁴ராத்ரா ஸஹ சைவ ஹனூமதா |
ததே³வ வனம் ஆக³ச்ச²த் ஸுக்³ரீவோ யத்ர வானர꞉ || 4-12-24

தம் ஸமீக்ஷ்ய ஆக³தம் ராமம் ஸுக்³ரீவ꞉ ஸஹ லக்ஷ்மணம் |
ஹ்ரீமான் தீ³னம் உவாச இத³ம் வஸுதா⁴ம் அவலோகயன் || 4-12-25

ஆஹ்வயஸ்வ இதி மாம் உக்த்வா த³ர்ஷ²யித்வா ச விக்ரமம் |
வைரிணா கா⁴தயித்வா ச கிம் இதா³னீம் த்வயா க்ருʼதம் || 4-12-26

தாம் ஏவ வேலாம் வக்தவ்யம் த்வயா ராக⁴வ தத்த்வத꞉ |
வாலினம் ந நிஹன்மி இதி ததோ ந அஹம் இதோ வ்ரஜே || 4-12-27

தஸ்ய ச ஏவம் ப்³ருவாணஸ்ய ஸுக்³ரீவஸ்ய மஹாத்மன꞉ |
கருணம் தீ³னயா வாசா ராக⁴வ꞉ புனர் அப்³ரவீத் || 4-12-28

ஸுக்³ரீவ ஷ்²ரூயதாம் தாத க்ரோத⁴꞉ ச வ்யபனீயதாம் |
காரணம் யேன பா³ணோ அயம் ஸ மயா ந விஸர்ஜித꞉ || 4-12-29

அலங்காரேண வேஷேண ப்ரமாணேன க³தேன ச |
த்வம் ச ஸுக்³ரீவ வாலீ ச ஸத்³ருʼஷௌ² ஸ்த²꞉ பரஸ்பரம் || 4-12-30

ஸ்வரேண வர்சஸா ச ஏவ ப்ரேக்ஷிதேன ச வானர |
விக்ரமேண ச வாக்யை꞉ ச வ்யக்திம் வாம் ந உபலக்ஷயே || 4-12-31

ததோ அஹம் ரூப ஸாத்³ருʼஷ்²யாத் மோஹிதோ வானரோத்தம |
ந உத்ஸ்ருʼஜாமி மஹாவேக³ம் ஷ²ரம் ஷ²த்ரு நிப³ர்ஹணம் || 4-12-32

ஜீவித அந்தகரம் கோ⁴ரம் ஸாத்³ருʼஷ்²யாத் து விஷ²ங்கித꞉ |
மூலகா⁴தோ ந நௌ ஸ்யாத்³தி⁴ த்³வயோ꞉ இதி க்ருʼதோ மயா || 4-12-33

த்வயி வீர விபன்னே ஹி அஜ்ஞான் லாக⁴வான் மயா |
மௌட்⁴யம் ச மம பா³ல்யம் ச க்²யாபிதம் ஸ்யாத் கபீஸ்வர || 4-12-34

த³த்த அப⁴ய வதோ⁴ நாம பாதகம் மஹத் அத்³பு⁴தம் |
அஹம் ச லக்ஷ்மண꞉ ச ஏவ ஸீத ச வரவர்ணினீ || 4-12-35

த்வத் அதீ⁴னா வயம் ஸர்வே வனே அஸ்மின் ஷ²ரணம் ப⁴வான் |
தஸ்மாத் யுத்⁴யஸ்வ பூ⁴யஸ்த்வம் மா ஷ²ங்கீ ச வானர || 4-12-36

ஏதன் முஹூர்தே து மயா பஷ்²ய வாலினம் ஆஹவே |
நிரஸ்தம் இஷுணா ஏகேன வேஷ்டமானம் மஹீதலே || 4-12-37

அபி⁴ஜ்ஞானம் குருஷ்வ த்வம் ஆத்மனோ வானரேஷ்²வர |
யேன த்வாம் அபி⁴ஜானீயாம் த்³வந்த்³வ யுத்³த⁴ம் உபாக³தம் || 4-12-38

க³ஜ புஷ்பீம் இமாம் பு²ல்லாம் உத்பாட்ய ஷு²ப⁴ லக்ஷணாம் |
குரு லக்ஷ்மண கண்டே² அஸ்ய ஸுக்³ரீவஸ்ய மஹாத்மன꞉ || 4-12-39

ததோ கி³ரி தடே ஜாதாம் உத்பாட்ய குஸுமாயுதாம் |
லக்ஷ்மணோ க³ஜ புஷ்பீம் தாம் தஸ்ய கண்டே² வ்யஸர்ஜயத் || 4-12-40

ஸ ததா² ஷு²ஷு²பே⁴ ஷ்²ரீமான் லதயா கண்ட² ஸக்தயா |
மாலயா இவ ப³லாகானாம் ஸஸந்த்⁴ய இவ தோயத³꞉ || 4-12-41

விப்⁴ராஜமானோ வபுஷா ராம வாக்ய ஸமாஹித꞉ |
ஜகா³ம ஸஹ ராமேண கிஷ்கிந்தா⁴ம் புனராப ஸ꞉ || 4-12-42

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ த்³வாத³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை