Wednesday 7 June 2023

கிஷ்கிந்தா காண்டம் 11ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ ஏகாத³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

War between Vali and Dundhubi

ராமஸ்ய வசனம் ஷ்²ருத்வா ஹர்ஷ பௌருஷ வர்த⁴னம் |
ஸுக்³ரீவ꞉ பூஜயாம் சக்ரே ராக⁴வம் ப்ரஷ²ஷ²ம்ʼஸ ச || 4-11-1

அஸம்ʼஷ²யம் ப்ரஜ்வலிதை꞉ தீக்ஷ்ணைர் மர்ம அதிகை³꞉ ஷ²ரை꞉ |
த்வம் த³ஹே꞉ குபிதோ லோகான் யுகா³ந்த இவ பா⁴ஸ்கர꞉ || 4-11-2

வாலின꞉ பௌருஷம் யத் தத்³ யத் ச வீர்யம் த்⁴ருʼதி꞉ ச யா |
தன் மம ஏக மனா꞉ ஷ்²ருத்வா வித⁴த்ஸ்வ யத்³ அனந்தரம் || 4-11-3

ஸமுத்³ராத் பஷ்²சிமாத் பூர்வம் த³க்ஷிணாத்³ அபி ச உத்தரம் |
க்ராமதி அனுதி³தே ஸூர்யே வாலீ வ்யபக³த க்லம꞉ || 4-11-4

அக்³ராணி ஆருஹ்ய ஷை²லானாம் ஷி²க²ராணி மஹாந்தி அபி |
ஊர்த்⁴வம் உத்பாத்ய தரஸா ப்ரதி க்³ருʼஹ்ணாதி வீர்யவான் || 4-11-5

ப³ஹவ꞉ ஸாரவந்த꞉ ச வனேஷு விவிதா⁴ த்³ருமா꞉ |
வாலினா தரஸா ப⁴க்³னா ப³லம் ப்ரத²யதா ஆத்மன꞉ || 4-11-6

மஹிஷோ து³ந்து³பி⁴ர் நாம கைலாஸ ஷி²க²ர ப்ரப⁴꞉ |
ப³லம் நாக³ ஸஹஸ்ரஸ்ய தா⁴ரயாமாஸ வீர்யவான் || 4-11-7

ஸ வீர்ய உத்ஸேக து³ஷ்டாத்மா வர தா³னேன ச மோஹித꞉ |
ஜகா³ம ஸ மஹாகாய꞉ ஸமுத்³ரம் ஸரிதாம் பதிம் || 4-11-8

ஊர்மிமந்தம் அதிக்ரம்ய ஸாக³ரம் ரத்ன ஸஞ்சயம் |
மம யுத்³த⁴ம் ப்ரயச்ச² இதி தம் உவாச மஹார்ணவம் || 4-11-9

தத꞉ ஸமுத்³ரோ த⁴ர்மாத்மா ஸமுத்தா²ய மஹாப³ல꞉ |
அப்³ரவீத்³ வசனம் ராஜன் அஸுரம் கால சோதி³தம் || 4-11-10

ஸமர்தோ² ந அஸ்மி தே தா³தும் யுத்³த⁴ம் யுத்³த⁴ விஷா²ரத³ |
ஷ்²ரூயதாம் த்வம் அபி⁴தா⁴ஸ்யாமி யத் தே யுத்³த⁴ம் ப்ரதா³ஸ்யதி || 4-11-11

ஷை²ல ராஜோ மஹாரண்யே தபஸ்வி ஷ²ரணம் பரம் |
ஷ²ங்கர ஷ்²வஷு²ரோ நாம்னா ஹிமவான் இதி விஷ்²ருத꞉ || 4-11-12

மஹா ப்ரஸ்ரவண உபேதோ ப³ஹு கந்த³ர நிர்ஜ²ர꞉ |
ஸ ஸமர்த²꞉ தவ ப்ரீதிம் அதுலாம் கர்தும் அர்ஹதி || 4-11-13

தம் பீ⁴தம் இதி விஜ்ஞாய ஸமுத்³ரம் அஸுரோத்தம꞉ |
ஹிமவத்³ வனம் ஆக³ம்ய ஷ²ர꞉ சாபாத்³ இவ ச்யுத꞉ || 4-11-14

தத꞉ தஸ்ய கி³ரே꞉ ஷ்²வேதா க³ஜேந்த்³ர ப்ரதிமா꞉ ஷி²லா꞉ |
சிக்ஷேப ப³ஹுதா⁴ பூ⁴மௌ து³ந்து³பி⁴ர் வினநாத³ ச || 4-11-15

தத꞉ ஷ்²வேத அம்பு³த³ ஆகார꞉ ஸௌம்ய꞉ ப்ரீதி கர ஆக்ருʼதி꞉ |
ஹிமவான் அப்³ரவீத்³ வாக்யம் ஸ்வ ஏவ ஷி²க²ரே ஸ்தி²த꞉ || 4-11-16

க்லேஷ்டும் அர்ஹஸி மாம் ந த்வம் து³ந்து³பே⁴ த⁴ர்ம வத்ஸல |
ரண கர்மஸு அகுஷ²ல꞉ தபஸ்வி ஷ²ரணோ ஹி அஹம் || 4-11-17

தஸ்ய தத்³ வசனம் ஷ்²ருத்வா கி³ரி ராஜஸ்ய தீ⁴மத꞉ |
உவாச து³ந்து³பி⁴ர் வாக்யம் க்ரோதா⁴த் ஸம்ʼரக்த லோசன꞉ || 4-11-18

யதி³ யுத்³தே⁴ அஸமர்த²꞉ த்வம் மத்³ ப⁴யாத்³ வா நிருத்³யம꞉ |
தம் ஆசக்ஷ்வ ப்ரத³த்³யாத் மே யோ ஹி யுத்³த⁴ம் யுயுத்ஸத꞉ || 4-11-19

ஹிமவான் அப்³ரவீத்³ வாக்யம் ஷ்²ருத்வா வாக்ய விஷா²ரத³꞉ |
அனுக்த பூர்வம் த⁴ர்மாத்மா க்ரோதா⁴த் தம் அஸுரோத்தமம் || 4-11-20

வாலீ நாம மஹா ப்ராஜ்ஞ꞉ ஷ²க்ர புத்ர ப்ரதாபவான் |
அத்⁴யாஸ்தே வானர꞉ ஷ்²ரீமான் கிஷ்கிந்தா⁴ம் அதுல ப்ரபா⁴ம் || 4-11-21

ஸ ஸமர்தோ² மஹா ப்ராஜ்ஞ꞉ தவ யுத்³த⁴ விஷா²ரத³꞉ |
த்³வந்த்³வ யுத்³த⁴ம் ஸ தா³தும் தே நமுசி꞉ இவ வாஸவ꞉ || 4-11-22

தம் ஷீ²க்⁴ரம் அபி⁴க³ச்ச² த்வம் யதி³ யுத்³த⁴ம் இஹ இச்ச²ஸி |
ஸ ஹி து³ர்மர்ஷணோ நித்யம் ஷூ²ர꞉ ஸமர கர்மணி || 4-11-23

ஷ்²ருத்வா ஹிமவதோ வாக்யம் கோப ஆவிஷ்ட꞉ ஸ து³ந்து³பி⁴꞉ |
ஜகா³ம தாம் புரீம் தஸ்ய கிஷ்கிந்தா⁴ம் வாலின꞉ ததா³ || 4-11-24

தா⁴ரயன் மாஹிஷம் ரூபம் தீக்ஷ்ண ஷ்²ருʼங்கோ³ ப⁴யாவஹ꞉ |
ப்ராவ்ருʼஷி இவ மஹா மேக⁴꞉ தோய பூர்ணோ நப⁴ஸ்தலே || 4-11-25

தத꞉ து த்³வாரம் ஆக³ம்ய கிஷ்கிந்தா⁴யா மஹாப³ல꞉ |
நனர்த³ கம்பயன் பூ⁴மிம் து³ந்து³பி⁴ர் து³ந்து³பி⁴ர் யதா² || 4-11-26

ஸமீபஜான் த்³ருமான் ப⁴ஞ்ஜன் வஸுதா⁴ம் தா³ரயன் கு²ரை꞉ |
விஷாணேன உல்லிக²ன் த³ர்பாத் தத்³ த்³வாரம் த்³விரதோ³ யதா² || 4-11-27

அந்த꞉புர க³தோ வாலீ ஷ்²ருத்வா ஷ²ப்³த³ம் அமர்ஷண꞉ |
நிஷ்பபாத ஸஹ ஸ்த்ரீபி⁴꞉ தாராபி⁴꞉ இவ சந்த்³ரமா꞉ || 4-11-28

மிதம் வ்யக்த அக்ஷர பத³ம் தம் உவாச ஸ து³ந்து³பி⁴ம் |
ஹரீணாம் ஈஷ்²வரோ வாலீ ஸர்வேஷாம் வன சாரிணாம் || 4-11-29

கிம் அர்த²ம் நக³ர த்³வாரம் இத³ம் ருத்³ த்⁴வா வினர்த³ஸே |
து³ந்து³பே⁴ விதி³தோ மே(அ)ஸி ரக்ஷ ப்ராணான் மஹாப³ல || 4-11-30

தஸ்ய தத்³ வசனம் ஷ்²ருத்வா வானரேந்த்³ரஸ்ய தீ⁴மத꞉ |
உவாச து³ந்து³பி⁴ர் வாக்யம் க்ரோதா⁴த் ஸம்ʼரக்த லோசன꞉ || 4-11-31

ந த்வம் ஸ்த்ரீ ஸந்நிதௌ⁴ வீர வசனம் வக்தும் அர்ஹஸி |
மம யுத்³த⁴ம் ப்ரயச்ச² அத்³ய ததோ ஜ்ஞாஸ்யாமி தே ப³லம் || 4-11-32

அத²வா தா⁴ரயிஷ்யாமி க்ரோத⁴ம் அத்³ய நிஷா²ம் இமாம் |
க்³ருʼஹ்யதாம் உத³ய꞉ ஸ்வைரம் காம போ⁴கே³ஷு வானர || 4-11-33

தீ³யதாம் ஸம்ப்ரதா³னம் ச பரிஷ்வஜ்ய ச வானரான் |
ஸர்வ ஷ²கா² ம்ருʼகே³ந்த்³ரத்வம் ஸம்ʼஸாத³ய ஸுஹ்ருʼஜ்ஜனம் || 4-11-34

ஸு த்³ருʼஷ்டாம் குரு கிஷ்கிந்தா⁴ம் குருஷ்வ ஆத்ம ஸமம் புரே |
க்ரீட³யஸ்வ ச ஸமம் ஸ்த்ரீபி⁴꞉ அஹம் தே த³ர்ப ஷா²ஸன꞉ || 4-11-35

யோ ஹி மத்தம் ப்ரமத்தம் வா ப⁴க்³னம் வா ரஹிதம் க்ருʼஷ²ம் |
ஹன்யாத் ஸ ப்⁴ரூணஹா லோகே த்வத்³ வித⁴ம் மத³ மோஹிதம் || 4-11-36

ஸ ப்ரஹஸ்ய அப்³ரவீத் மந்த³ம் க்ரோதா⁴த் தம் அஸுரேஷ்²வரம் |
விஸ்ருʼஜ்ய தா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ ஸர்வா꞉ தாரா ப்ரப்⁴ருʼதிகா꞉ ததா³ || 4-11-37

மத்தோ அயம் இதி மா மம்ʼஸ்தா² யதி³ அபீ⁴தோ அஸி ஸம்ʼயுகே³ |
மதோ³ அயம் ஸம்ப்ரஹாரே அஸ்மின் வீர பானம் ஸமர்த்²யதாம் || 4-11-38

தம் ஏவம் உக்த்வா ஸங்க்ருத்³தோ⁴ மாலாம் உத்க்ஷிப்ய காஞ்சனீம் |
பித்ரா த³த்தாம் மஹேந்த்³ரேண யுத்³தா⁴ய வ்யவதிஷ்ட²த || 4-11-39

விஷாணயோ க்³ருʼஹீத்வா தம் து³ந்து³பி⁴ம் கி³ரி ஸம்ʼநிப⁴ம் |
ஆவித்⁴யத ததா² வாலீ வினத³ன் கபி குஞ்ஜர꞉ || 4-11-40

வாலீ வ்யாபாத³யாம் சக்ரே நனர்த³ ச மஹாஸ்வனம் |
ஷ்²ரோத்ராப்⁴யாம் அத² ரக்தம் து தஸ்ய ஸுஸ்ராவ பாத்யத꞉ || 4-11-41

தயோ꞉ து க்ரோத⁴ ஸம்ʼரம்பா⁴த் பரஸ்பர ஜயைஷிணோ꞉ |
யுத்³த⁴ம் ஸமப⁴வத் கோ⁴ரம் து³ந்து³பே⁴ர் வாலின꞉ ததா² || 4-11-42

அயுத்⁴யத ததா³ வாலீ ஷ²க்ர துல்ய பராக்ரம꞉ |
முஷ்டிபி⁴ர் ஜானுபி⁴꞉ பத்³பி⁴꞉ ஷி²லாபி⁴꞉ பாத³பை꞉ ததா² || 4-11-43

பரஸ்பரம் க்⁴னதோ꞉ தத்ர வானர அஸுரயோ꞉ ததா³ |
ஆஸீத் ஹீனோ அஸுரோ யுத்³தே⁴ ஷ²க்ர ஸூனு꞉ வ்யவர்த⁴த || 4-11-44

தம் து து³ந்து³பி⁴ம் உத்³யம்ய த⁴ரண்யாம் அப்⁴யபாதயத் |
யுத்³தே⁴ ப்ராணஹரே தஸ்மின் நிஷ்பிஷ்டோ து³ந்து³பி⁴꞉ ததா³ || 4-11-45

ஸ்ரோத்ரேப்⁴யோ ப³ஹு ரக்தம் து தஸ்ய ஸுஸ்ராவ பாத்யத꞉ |
பபாத ச மஹாபா³ஹு꞉ க்ஷிதௌ பஞ்சத்வம் ஆக³த꞉ || 4-11-46

தம் தோலயித்வா பா³ஹுப்⁴யாம் க³த ஸத்த்வம் அசேதனம் |
சிக்ஷேப வேக³வான் வாலீ வேகே³ன ஏகேன யோஜனம் || 4-11-47

தஸ்ய வேக³ ப்ரவித்³த⁴ஸ்ய வக்த்ராத் க்ஷதஜ பி³ந்த³வ꞉ |
ப்ரபேது꞉ மாருத உத்க்ஷிப்தா மதங்க³ஸ்ய ஆஷ்²ரமம் ப்ரதி || 4-11-48

தான் த்³ருʼஷ்ட்வா பதிதாம் தத்ர முனி꞉ ஷோ²ணித விப்ருஷ꞉ |
க்ருத்³த⁴꞉ தஸ்ய மஹாபா⁴க³ சிந்தயாமாஸ கோன்வம் || 4-11-49

யேன அஹம் ஸஹஸா ஸ்ப்ருʼஷ்ட꞉ ஷோ²ணிதேன து³ராத்மனா |
கோ(அ)யம் து³ராத்மா து³ர் பு³த்³தி⁴꞉ அக்ருʼதாத்மா ச பா³லிஷ²꞉ || 4-11-50

இதி உக்த்வா ஸ விநிஷ்க்ரம்ய த³த்³ருʼஷே² முநிஸத்தம |
மஹிஷம் பர்வத ஆகாரம் க³த அஸும் பதிதம் பு⁴வி || 4-11-51

ஸ து விஜ்ஞாய தபஸா வானரேண க்ருʼதம் ஹி தத் |
உத்ஸஸர்ஜ மஹா ஷா²பம் க்ஷேப்தாரம் வானரம் ப்ரதி || 4-11-52

இஹ தேன அப்ரவேஷ்டவ்யம் ப்ரவிஷ்டஸ்ய வதோ⁴ ப⁴வேத் |
வனம் மத் ஸம்ʼஷ்²ரயம் யேன தூ³ஷிதம் ருதி⁴ர ஸ்ரவை꞉ || 4-11-53

க்ஷிபதா பாத³பா꞉ ச இமே ஸம்ப⁴க்³னா꞉ ச அஸுரீம் தனும் |
ஸமந்தாத் ஆஷ்²ரமம் பூர்ணம் யோஜனம் மாமகம் யதி³ || 4-11-54

ஆக³மிஷ்யதி து³ர்பு³த்³தி⁴꞉ வ்யக்தம் ஸ ந ப⁴விஷ்யதி |
யே ச அஸ்ய ஸசிவா꞉ கேசித் ஸம்ʼஷ்²ரிதா மாமகம் வனம் || 4-11-55

ந ச தை꞉ இஹ வஸ்தவ்ய ஷ்²ருத்வா யாந்து யதா² ஸுக²ம் |
தே அபி வா யதி³ திஷ்டந்தி ஷ²பிஷ்யே தான் அபி த்⁴ருவம் || 4-11-56

வனே அஸ்மின் மாமகே நித்யம் புத்ரவத் பரிரக்ஷதே |
பத்ர அங்குர விநாஷா²ய ப²ல மூல அப⁴வாய ச || 4-11-57

தி³வஸ꞉ ச அத்³ய மர்யாதா³ யம் த்³ரஷ்டா ஷ்²வ꞉ அஸ்மி வானரம் |
ப³ஹு வர்ஷ ஸஹஸ்ராணி ஸ வை ஷை²ல꞉ ப⁴விஷ்யதி || 4-11-58

தத꞉ தே வானரா꞉ ஷ்²ருத்வா கி³ரம் முனி ஸமீரிதாம் |
நிஷ்²சக்ரமு꞉ வனாத் தஸ்மாத் தான் த்³ருʼஷ்ட்வா வாலிர் அப்³ரவீத் || 4-11-59

கிம் ப⁴வந்த꞉ ஸமஸ்தா꞉ ச மதங்க³ வன வாஸின꞉ |
மத் ஸமீபம் அனுப்ராப்தா அபி ஸ்வஸ்தி வனௌகஸாம் || 4-11-60

தத꞉ தே காரணம் ஸர்வம் ததா² ஷா²பம் ச வாலின꞉ |
ஷ²ஷ²ம்ʼஸுர் வானரா꞉ ஸர்வே வலினே ஹேமமாலினே || 4-11-61

ஏதத் ஷ்²ருத்வா ததா³ வாலீ வசனம் வனர ஈரிதம் |
ஸ மஹர்ஷிம் ஸமாஸாத்³ய யாசதே ஸ்ம க்ருʼத அஞ்ஜலி꞉ || 4-11-62

மஹர்ஷி꞉ தம் அநாத்³ருʼத்ய ப்ரவிவேஷ² ஆஷ்²ரமம் ப்ரதி |
ஷா²ப தா⁴ரண பீ⁴த꞉ து வாலீ விஹ்வலதாம் க³த꞉ || 4-11-63

தத꞉ ஷா²ப ப⁴யாத் பீ⁴த ருʼஷ்²யமூகம் மஹாகி³ரிம் |
ப்ரவேஷ்டும் ந இச்ச²தி ஹரி꞉ த்³ரஷ்டும் வா அபி நரேஷ்²வர || 4-11-64

தஸ்ய அப்ரவேஷ²ம் ஜ்ஞாத்வா அஹம் இத³ம் ராம மஹாவனம் |
விசராமி ஸஹ அமாத்யோ விஷாதே³ன விவர்ஜித꞉ || 4-11-65

ஏஷோ அஸ்தி²னிசய꞉ தஸ்ய து³ந்து³பே⁴꞉ ஸம்ப்ரகாஷ²தே |
வீர்ய உத்ஸேகாத் நிரஸ்தஸ்ய கி³ரி கூட நிபோ⁴ மஹான் || 4-11-66

இமே ச விபுலா꞉ ஸாலா꞉ ஸப்த ஷா²கா² அவலம்பி³ன꞉ |
யத்ர ஏகம் க⁴டதே வாலீ நிஷ் பத்ரயிதும் ஓஜஸா || 4-11-67

ஏதத் அஸ்ய அஸமம் வீர்யம் மயா ராம ப்ரகாஷி²தம் |
கத²ம் தம் வாலினம் ஹந்தும் ஸமரே ஷ²க்ஷ்யஸே ந்ருʼப || 4-11-68

ததா² ப்³ருʼஉவாணம் ஸுக்³ரீவம் ப்ரஹஸன் லக்ஷ்மணோ அப்³ரவீத் |
கஸ்மின் கர்மணி நிர்வ்ருʼத்தே ஷ்²ரத்³த³த்⁴யா வாலின꞉ வத⁴ம் || 4-11-69

தம் உவாசத² ஸுக்³ரீவ꞉ ஸப்த ஸாலன் இமான் புரா |
ஏவம் ஏகைகஷோ² வாலீ விவ்யாத² அத² ஸ அஸக்ருʼத் || 4-11-70

ராமோ நிர்தா³ரயேத்³ ஏஷாம் பா³ணேன ஏகேன ச த்³ருமம் |
வாலினம் நிஹதம் மன்யே த்³ருʼஷ்ட்வா ராமஸ்ய விக்ரமம் || 4-11-71

ஹதஸ்ய மஹிஷஸ்ய அஸ்தி² பாதே³ன ஏகேன லக்ஷ்மண |
உத்³யம்ய ப்ரக்ஷிபேத் ச அபி தரஸா த்³வே த⁴னு꞉ ஷ²தே || 4-11-72

ஏவம் உக்த்வா து ஸுக்³ரீவோ ராமம் ரக்தாந்த லோசனம் |
த்⁴யத்வா முஹூர்தம் காகுத்ஸ்த²ம் புனரேவ வசோ அப்³ரவீத் || 4-11-73

ஷூ²ர꞉ ச ஷூ²ரமானீ ச ப்ரக்²யாத ப³ல பௌருஷ꞉ |
ப³லவான் வானர꞉ வாலீ ஸம்ʼயுகே³ஷு அபராஜித꞉ || 4-11-74

த்³ருʼஷ்²யந்தே ச அஸ்ய கர்மாணி து³ஷ்கராணி ஸுரை꞉ அபி |
யானி ஸஞ்சிந்த்ய பீ⁴த꞉ அஹம் ருʼஷ்யமூகம் உபாஷ்²ரித꞉ || 4-11-75

தம் அஜய்யம் அத்⁴ருʼஷ்யம் ச வானரேந்த்³ரம் அமர்ஷணம் |
விசிந்தயன் ந முஞ்சாமி ரூʼஷ்யமூகம் அமும் து அஹம் || 4-11-76

உத்³விக்³ன꞉ ஷ²ங்கித꞉ ச அஹம் விசராமி மஹாவனே |
அனுரக்தை꞉ ஸஹ அமாத்யை꞉ ஹனுமத் ப்ரமுகை²꞉ வீரை꞉ || 4-11-77

உபலப்³த⁴ம் ச மே ஷ்²லாக்⁴யம் ஸன் மித்ரம் மித்ர வத்ஸல |
த்வாம் அஹம் புருஷவ்யாக்⁴ர ஹிமவந்தம் இவ ஆஷ்²ரித꞉ || 4-11-78

கிம் து தஸ்ய ப³லஜ்ஞ꞉ அஹம் து³ர்ப்⁴ராது꞉ ப³லஷா²லின꞉ |
அப்ரத்யக்ஷம் து மே வீர்யம் ஸமரே தவ ராக⁴வ || 4-11-79

ந க²லு அஹம் த்வாம் துலயே ந அவமன்யே ந பீ⁴ஷயே |
கர்மபி⁴꞉ தஸ்ய பீ⁴மை꞉ ச காதர்யம் ஜனிதம் மம || 4-11-80

காமம் ராக⁴வ தே வாணீ ப்ரமாணம் தை⁴ர்யம் ஆக்ருʼதி꞉ |
ஸூசயந்தி பரம் தேஜோ ப⁴ஸ்ம ச்ச²ன்னம் இவ அனலம் || 4-11-81

தஸ்ய தத்³ வசனம் ஷ்²ருத்வா ஸுக்³ரீவஸ்ய மஹத்மன꞉ |
ஸ்மித பூர்வம் அத²꞉ ராம꞉ ப்ரதி உவாச ஹரிம் ப்ரதி || 4-11-82

யதி³ ந ப்ரத்யயோ அஸ்மாஸு விக்ரமே தவ வானர |
ப்ரத்யயம் ஸமரே ஷ்²லாக்⁴யம் அஹம் உத்பாத³யாமி தே || 4-11-83

ஏவம் உக்த்வா து ஸுக்³ரீவம் ஸாந்த்வயன் லக்ஷ்மணாக்³ரஜ꞉ |
ராக⁴வோ து³ந்து³பே⁴꞉ காயம் பாத³ அங்கு³ஷ்டே²ன லீலயா || 4-11-84

தோலயித்வா மஹாபா³ஹு꞉ சிக்ஷேப த³ஷ² யோஜனம் |
அஸுரஸ்ய தனும் ஷு²ஷ்கம் பாதா³ங்கு³ஷ்டேன வீர்யவான் || 4-11-85

க்ஷிப்தம் த்³ருʼஷ்ட்வா தத꞉ காயம் ஸுக்³ரீவ꞉ புனர் அப்³ரவீத் |
லக்ஷ்மணஸ்ய அக்³ரதோ ராமம் தபந்தம் இவ பா⁴ஸ்கரம்
ஹரீணாம் அக்³ரதோ வீரம் இத³ம் வசனம் அர்த²வத் || 4-11-86

ஆர்த்³ர꞉ ஸ மாம்ʼஸ꞉ ப்ரத்யக்³ர꞉ க்ஷிப்த꞉ காய꞉ புரா ஸகே² |
பரிஷ்²ராந்தேன மத்தேன ப்⁴ராதா மே வாலினா ததா³|| 4-11-87

லகு⁴꞉ ஸம்ப்ரதி நிர்மாம்ʼஸ꞉ த்ருʼண பூ⁴த꞉ ச ராக⁴வ |
க்ஷிப்தா ஏவம் ப்ரஹர்ஷேண ப⁴வதா ரகு⁴நந்த³ன || 4-11-88

ந அத்ர ஷ²க்யம் ப³லம் ஜ்ஞாதும் தவ வா தஸ்ய வா அதி⁴கம் |
ஆர்த்³ரம் ஷு²ஷ்கம் இதி ஹி ஏதத் ஸுமஹத்³ ராக⁴வ அந்தரம் || 4-11-89

ஸ ஏவ ஸம்ʼஷ²ய꞉ தாத தவ தஸ்ய ச யத்³ ப³லம் |
ஸாலம் ஏகம் விநிர் பி⁴த்³யா ப⁴வேத் வ்யக்தி꞉ ப³லாப³லே || 4-11-90

க்ருʼத்வா ஏதத் கார்முகம் ஸஜ்யம் ஹஸ்தி ஹதம் இவ அபரம் |
ஆகர்ண பூர்ணம் ஆயம்ய விஸ்ருʼஜஸ்வ மஹாஷ²ரம் || 4-11-91

இமம் ஹி ஸாலம் ப்ரஹித꞉ த்வயா ஷ²ரோ
ந ஸம்ʼஷ²யோ அத்ர அஸ்தி விதா³ரயிஷ்யதி |
அலம் விமர்ஷே²ன மம ப்ரியம் த்⁴ருவம்
குருஷ்வ ராஜன் ப்ரதி ஷா²பிதோ மயா || 4-11-92

யதா² ஹி தேஜஸ்ஸு வர꞉ ஸதா³ ரவி꞉
யதா² ஹி ஷை²லோ ஹிமவான் மஹா அத்³ரிஷு |
யதா² சதுஷ்பாத்ஸு ச கேஸரீ வர꞉
ததா² நராணாம் அஸி விக்ரமே வர꞉ || 4-11-93

இதி வால்மீகி ராமாயணே அத்³தி³காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ ஏகாத³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை