Monday 29 May 2023

கிஷ்கிந்தா காண்டம் 08ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ அஷ்டம꞉ ஸர்க³꞉

Sugreeva speaks with Rama

பரிதுஷ்ட꞉ து ஸுக்³ரீவ꞉ தேன வாக்யேன ஹர்ஷித꞉ |
லக்ஷ்மணஸ்ய அக்³ரஜம் ஷூ²ரம் இத³ம் வசனம் அப்³ரவீத் || 4-8-1

ஸர்வதா² அஹம் அனுக்³ராஹ்யோ தே³வதானாம் ந ஸம்ʼஷ²ய꞉ |
உபபன்ன꞉ கு³ண உபேத꞉ ஸகா² யஸ்ய ப⁴வான் மம || 4-8-2

ஷ²க்யம் க²லு ப⁴வேத் ராம ஸஹாயேன த்வயா அனக⁴ |
ஸுர ராஜ்யம் அபி ப்ராப்தும் ஸ்வ ராஜ்யம் கிமுத ப்ரபோ⁴ || 4-8-3

ஸோ(அ)ஹம் ஸபா⁴ஜ்யோ ப³ந்தூ⁴னாம் ஸுஹ்ருʼதா³ம் சைவ ராக⁴வ |
யஸ்ய அக்³னி ஸாக்ஷிகம் மித்ரம் லப்³த⁴ம் ராக⁴வ வம்ʼஷ²ஜம் || 4-8-4

அஹம் அபி அனுரூப꞉ தே வயஸ்யோ ஜ்ஞாஸ்யஸே ஷ²னை꞉ |
ந து வக்தும் ஸமர்தோ²(அ)ஹம் த்வயி ஆத்மக³தான் கு³ணான் || 4-8-5

மஹாத்மனாம் து பூ⁴யிஷ்ட²ம் த்வத் விதா⁴னாம் க்ருʼத ஆத்மனாம் |
நிஷ்²சலா ப⁴வதி ப்ரீதி꞉ தை⁴ர்யம் ஆத்மவதாம் வர || 4-8-6

ரஜதம் வா ஸுவர்ணம் வா ஷு²பா⁴னி ஆப⁴ரணானி ச |
அவிப⁴க்தானி ஸாதூ⁴னாம் அவக³ச்ச²ந்தி ஸாத⁴வ꞉ || 4-8-7

ஆட்⁴யோ வா அபி த³ரித்³ரோ வா து³꞉கி²த꞉ ஸுகி²தோ(அ)பி வா |
நிர்தோ³ஷ꞉ ச ஸதோ³ஷ꞉ ச வயஸ்ய꞉ பரமா க³தி꞉ || 4-8-8

த⁴ன த்யாக³꞉ ஸுக² த்யாகோ³ தே³ஷ² த்யாகோ³(அ)பி வா அனக⁴꞉ |
வயஸ்யார்தே² ப்ரவர்தந்தே ஸ்னேஹம் த்³ருʼஷ்ட்வா ததா² வித⁴ம் || 4-8-9

தத் ததா² இதி அப்³ரவீத் ராம꞉ ஸுக்³ரீவம் ப்ரிய த³ர்ஷ²னம் |
லக்ஷ்மணஸ்ய அக்³ரத꞉ லக்ஷ்ம்யா வாஸவஸ்ய இவ தீ⁴மத꞉ || 4-8-10

ததோ ராமம் ஸ்தி²தம் த்³ருʼஷ்ட்வா லக்ஷ்மணம் ச மஹாப³லம் |
ஸுக்³ரீவ꞉ ஸர்வத꞉ சக்ஷு꞉ வனே லோலம் அபாதயத் || 4-8-11

ஸ த³த³ர்ஷ² தத꞉ ஸாலம் அவிதூ³ரே ஹரீஷ்²வர꞉ |
ஸுபுஷ்பம் ஈஷத் பத்ர ஆட்⁴யம் ப்⁴ரமரை꞉ உபஷோ²பி⁴தம் || 4-8-12

தஸ்ய ஏகாம் பர்ண ப³ஹுளாம் ஷா²கா²ம் ப⁴ங்க்த்வா ஸுஷோ²பி⁴தாம் |
ராமஸ்ய ஆஸ்தீர்ய ஸுக்³ரீவோ நிஷஸாத³ ஸ ராக⁴வ꞉ || 4-8-13

தௌ ஆஸீனௌ தத꞉ த்³ருʼஷ்ட்வா ஹனூமான் அபி லக்ஷ்மணம் |
ஸால ஷா²கா²ம் ஸமுத்பாட்ய வினீதம் உபவேஷ²யத் || 4-8-14

ஸுக² உபவிஷ்டம் ராமம் து ப்ரஸன்னம் உத³தி⁴ம் யதா² |
ஸால புஷ்பாவ ஸங்கீர்ணே தஸ்மின் கி³ரிவர உத்தமே || 4-8-15

தத꞉ ப்ரஹ்ருʼஷ்ட꞉ ஸுக்³ரீவ꞉ ஷ்²லக்ஷ்ணயா ஷு²ப⁴யா கி³ரா |
உவாச ப்ரணயாத்³ ராமம் ஹர்ஷ வ்யாகுலித அக்ஷரம் || 4-8-16

அஹம் வினிக்ருʼதோ ப்⁴ராத்ரா சராமி ஏஷ ப⁴யார்தி³த꞉ |
ருʼஷ்யமூகம் கி³ரி வரம் ஹ்ருʼத பா⁴ர்ய꞉ ஸுது³꞉கி²த꞉ || 4-8-17

ஸோ(அ)ஹம் த்ரஸ்த꞉ ப⁴யே மக்³ன꞉ வனே ஸம்ப்³ராந்த சேதன꞉ |
வாலினா நிக்ருʼத꞉ ப்⁴ராத்ரா க்ருʼத வைர꞉ ச ராக⁴வ || 4-8-18

வாலின꞉ மே ப⁴ய ஆர்தஸ்ய ஸர்வலோக அப⁴யங்கர |
மம அபி த்வம் அநாத²ஸ்ய ப்ரஸாத³ம் கர்தும் அர்ஹஸி || 4-8-19

ஏவம் உக்த꞉ து தேஜஸ்வீ த⁴ர்மஜ்ஞோ த⁴ர்ம வத்ஸல꞉ |
ப்ரத்யுவாச ஸ காகுத்ஸ்த²꞉ ஸுக்³ரீவம் ப்ரஹஸன் இவ || 4-8-20

உபகார ப²லம் மித்ரம் அபகாரோ அரி லக்ஷணம் |
அத்³ய ஏவ தம் வதி⁴ஷ்யாமி தவ பா⁴ர்யா அபஹாரிணம் || 4-8-21

இமே ஹி மே மஹாபா⁴க³ பத்ரிண꞉ திக்³ம தேஜஸ꞉ |
கார்திகேய வன உத்³பூ⁴தா꞉ ஷ²ரா ஹேம விபூ⁴ஷிதா꞉ || 4-8-22

கன்க பத்ர பரிச்ச²ன்னா மஹேந்த்³ர அஷ²னி ஸன்னிபா⁴꞉ |
ஸுபர்வாண꞉ ஸுதீக்ஷ்ண அக்³ரா ஸரோஷா பு⁴ஜகா³ இவ || 4-8-23

வாலி ஸஜ்ஞம் அமித்ரம் தே ப்⁴ராதரம் க்ருʼத கில்பி³ஷம் |
ஷ²ரை꞉ வினிஹதம் பஷ்²ய விகீர்ணம் இவ பர்வதம் || 4-8-24

ராக⁴வஸ்ய வச꞉ ஷ்²ருத்வா ஸுக்³ரீவோ வாஹினீ பதி꞉ |
ப்ரஹர்ஷம் அதுலம் லேபே⁴ ஸாது⁴ ஸாத்⁴விதி ச அப்³ரவீத் || 4-8-25

ராம ஷோ²க அபி⁴பூ⁴தோ அஹம் ஷோ²க ஆர்தானாம் ப⁴வான் க³தி꞉ |
வயஸ்ய இதி க்ருʼத்வா ஹி த்வயி அஹம் பரிதே³வயே || 4-8-26

த்வம் ஹி பாணி ப்ரதா³னேன வயஸ்யோ மே அக்³னி ஸாக்ஷிகம் |
க்ருʼத꞉ ப்ராணை꞉ ப³ஹுமத꞉ ஸத்யேன ச ஷ²பாமி அஹம் || 4-8-27

வயஸ்ய இதி க்ருʼத்வா ச விஸ்ரப்³த⁴꞉ ப்ரவதா³மி அஹம் |
து³꞉க²ம் அந்தர்க³தம் தன் மே மனோ ஹரதி நித்யஷ²꞉ || 4-8-28

ஏதாவத் உக்த்வா வசனம் பா³ஷ்ப தூ³ஷித லோசன꞉ |
பா³ஷ்ப தூ³ஷிதயா வாசா ந உச்சை꞉ ஷ்²க்னோதி பா⁴ஷிதும் || 4-8-29

பா³ஷ்ப வேக³ம் து ஸஹஸா நதீ³ வேக³ம் இவ ஆக³தம் |
தா⁴ரயாமாஸ தை⁴ர்யேண ஸுக்³ரீவ꞉ ராம ஸம்ʼநிதௌ⁴ || 4-8-30

ஸ நிக்³ருʼஹ்ய து தம் பா³ஷ்பம் ப்ரம்ருʼஜ்ய நயனே ஷு²பே⁴ |
விநி꞉ஷ்²வஸ்ய ச தேஜஸ்வீ ராக⁴வம் புனரூசிவான் || 4-8-31

புரா அஹம் வலினா ராம ராஜ்யாத் ஸ்வாத் அவரோபித꞉ |
பருஷாணி ச ஸம்ʼஷ்²ராவ்ய நிர்தூ⁴தோ அஸ்மி ப³லீயஸா || 4-8-32

ஹ்ருʼதா பா⁴ர்யா ச மே தேன ப்ராணேப்⁴யோ அபி க³ரீயஸீ |
ஸுஹ்ருʼத³꞉ ச மதீ³யா யே ஸம்ʼயதா ப³ந்த⁴னேஷு தே || 4-8-33

யத்னவான் ச ஸ து³ஷ்டாத்மா மத்³ விநாஷா²ய ராக⁴வ |
ப³ஹுஷ²꞉ தத் ப்ரயுக்தா꞉ ச வானரா நிஹதா மயா || 4-8-34

ஷ²ங்கயா ஏதயா அஹம் ச த்³ருʼஷ்ட்வா த்வாம் அபி ராக⁴வ |
ந உபஸர்பாமி அஹம் பீ⁴தோ ப⁴யே ஸர்வே ஹி பி³ப்⁴யதி || 4-8-35

கேவலம் ஹி ஸஹாயா மே ஹனுமத் ப்ரமுகா²ஸ்த்விமே |
அத꞉ அஹம் தா⁴ரயாமி அத்³ய ப்ராணான் க்ருʼச்ச்²ர க³த꞉ அபி ஸன் || 4-8-36

ஏதே ஹி கபய꞉ ஸ்னிக்³தா⁴ மாம் ரக்ஷந்தி ஸமந்தத꞉ |
ஸஹ க³ச்ச²ந்தி க³ந்தவ்யே நித்யம் திஷ்ட²ந்தி ச ஸ்தி²தே || 4-8-37

ஸங்க்ஷேப꞉ தே ஏஷ மே ராம கிம் உக்த்வா விஸ்தரம் ஹி தே |
ஸ மே ஜ்யேஷ்டோ² ரிபு꞉ ப்⁴ராதா வாலீ விஷ்²ருத பௌருஷ꞉ || 3-8-38

தத்³ விநாஷே² அபி மே து³꞉க²ம் ப்ரம்ருʼஷ்டம் ஸ்யாத் அனந்தரம் |
ஸுக²ம் மே ஜீவிதம் சைவ தத்³ விநாஷ² நிப³ந்த⁴னம் || 3-8-39

ஏஷ மே ராம ஷோ²காந்த꞉ ஷோ²க ஆர்தேன நிவேதி³த꞉ |
து³꞉கி²த꞉ ஸுகி²த꞉ வா அபி ஸக்²யு꞉ நித்யம் ஸகா² க³தி꞉ || 3-8-40

ஷ்²ருத்வா ஏதத் ச வச꞉ ராம꞉ ஸுக்³ரீவம் இத³ம் அப்³ரவீத் |
கிம் நிமித்தம் அபூ⁴த் வைரம் ஷ்²ரோதும் இச்சா²மி தத்த்வத꞉ || 3-8-41

ஸுக²ம் ஹி காரணம் ஷ்²ருத்வா வைரஸ்ய தவ வானர |
ஆனந்தர்யத்³ விதா⁴ஸ்யாமி ஸம்ப்ரதா⁴ர்ய ப³லாப³லம் || 3-8-42

ப³லவான் ஹி மம அமர்ஷ꞉ ஷ்²ருத்வா த்வாம் அவமானிதம் |
வர்த⁴தே ஹ்ருʼத³ய உத்கம்பீ ப்ராவ்ருʼட்³ வேக³ இவ அம்ப⁴ஸ꞉ || 3-8-43

ஹ்ருʼஷ்ட꞉ கத²ய விஸ்ரப்³தோ⁴ யாவத் ஆரோப்யதே த⁴னு꞉ |
ஸ்ருʼஷ்ட꞉ ச ஹி மயா பா³ணோ நிரஸ்த꞉ ச ரிபு꞉ தவ || 3-8-44

ஏவம் உக்த꞉ து ஸுக்³ரீவ꞉ காகுத்ஸ்தே²ன மஹாத்மனா |
ப்ரஹர்ஷம் அதுலம் லேபே⁴ சதுர்பி⁴꞉ ஸஹ வானரை꞉|| 3-8-45

தத꞉ ப்ரஹ்ருʼ^இஷ்ட வத³ன꞉ ஸுக்³ரீவ꞉ லக்ஷ்மணாக்³ரஜே |
வைரஸ்ய காரணம் தத்த்வம் ஆக்²யாதும் உபசக்ரமே || 3-8-46

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ அஷ்டம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை