Tuesday 23 May 2023

கிஷ்கிந்தா காண்டம் 04ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ சதுர்த²꞉ ஸர்க³꞉

Hanuman carries Rama and Lakshmana to Sugreeva

தத꞉ ப்ரஹ்ருʼஷ்டோ ஹனுமான் க்ருʼத்யவான் இதி தத் வச꞉ |
ஷ்²ருத்வா மது⁴ர பா⁴வம் ச ஸுக்³ரீவம் மனஸா க³த꞉ || 4-4-1

பா⁴வ்யோ ராஜ்யாக³ம꞉ தஸ்ய ஸுக்³ரீவஸ்ய மஹாத்மன꞉ |
யத் அயம் க்ருʼத்யவான் ப்ராப்த꞉ க்ருʼத்யம் ச ஏதத் உபாக³தம் || 4-4-2

தத꞉ பரம ஸம்ʼஹ்ருʼஷ்ட꞉ ஹனுமான் ப்லவகோ³த்தம꞉ |
ப்ரதி உவாச ததோ வாக்யம் ராமம் வாக்ய விஷா²ரத³꞉ || 4-4-3

கிம் அர்த²ம் த்வம் வனம் கோ⁴ரம் பம்பா கானன மண்டி³தம் |
ஆக³த꞉ ஸானுஜோ து³ர்க³ம் நானா வ்யாள ம்ருʼக³ ஆயுதம் || 4-4-4

தஸ்ய தத்³ வசனம் ஷ்²ருத்வா லக்ஷ்மணோ ராம சோதி³த꞉ |
ஆசசக்ஷே மஹாத்மானம் ராமம் த³ஷ²ரதா²த்மஜம் || 4-4-5

ராஜா த³ஷ²ரதோ² நாம த்³யுதிமான் த⁴ர்ம வத்ஸல꞉ |
சாதுர் வர்ண்யம் ஸ்வ த⁴ர்மேண நித்யம் ஏவ அபி⁴பாலயன் || 4-4-6

ந த்³வேஷ்டா வித்³யதே தஸ்ய ஸ து த்³வேஷ்டி ந கஞ்சன |
ஸ து ஸர்வேஷு பூ⁴தேஷு பிதாமஹ இவ அபர꞉ || 4-4-7

அக்³நிஷ்டோமாதி³பி⁴꞉ யஜ்ஞை꞉ இஷ்டவான் ஆப்த த³க்ஷிணை꞉ |
தஸ்ய அயம் பூர்வஜ꞉ புத்ரோ ராமோ நாம ஜனை꞉ ஷ்²ருத꞉ || 4-4-8

ஷ²ரண்ய꞉ ஸர்வ பூ⁴தானாம் பிது꞉ நிர்தே³ஷ² பாரக³꞉ |
ஜ்யேஷ்டோ த³ஷ²ரத²ஸ்ய அயம் புத்ராணாம் கு³ணவத்தர꞉ || 4-4-9

ராஜ லக்ஷண ஸம்ʼயுக்த꞉ ஸம்ʼயுக்தோ ராஜ்ய ஸம்பதா³ ||
ராஜாத் ப்⁴ரஷ்டோ மயா வஸ்தும் வனே ஸார்த⁴ம் இஹ ஆக³த꞉ || 4-4-10

பா⁴ர்யயா ச மஹாபா⁴க³ ஸீதயா அனுக³தோ வஷீ² |
தி³ன க்ஷயே மஹாதேஜா꞉ ப்ரப⁴ ஏவ தி³வாகர꞉ || 4-4-11

அஹம் அஸ்ய அவர꞉ ப்⁴ராதா கு³ணை꞉ தா³ஸ்யம் உபாக³த꞉ |
க்ருʼதஜ்ஞஸ்ய ப³ஹுஜ்ஞஸ்ய லக்ஷ்மணோ நாம நாமத꞉ || 4-40-12

ஸுகா²ர்ஹஸ்ய மஹார்ஹஸ்ய ஸர்வபூ⁴த ஹிதாத்மன꞉ |
ஐஷ்²வர்யேண விஹீனஸ்ய வனவாஸே ரதஸ்ய ச || 4-4-13

ரக்ஷஸ அபஹ்ருʼதா பா⁴ர்யா ரஹிதே காம ரூபிணா |
தத் ச ந ஜ்ஞாயதே ரக்ஷ꞉ பத்னீ யேன அஸ்ய வா ஹ்ருʼதா || 4-4-14

த³னு꞉ நாம தி³தே꞉ புத்ர꞉ ஷா²பாத் ராக்ஷஸதாம் க³த꞉ |
ஆக்²யாத꞉ தேன ஸுக்³ரீவ꞉ ஸமர்தோ² வானராதி⁴ப꞉ || 4-4-15

ஸ ஜ்ஞாஸ்யதி மஹாவீர்ய꞉ தவ பா⁴ர்யா அபஹாரிணம் |
ஏவம் உக்த்வா த³னு꞉ ஸ்வர்க³ம் ப்⁴ராஜமானோ தி³வம் க³த꞉ || 4-4-16

ஏதத் தே ஸர்வம் ஆக்²யாதம் யாதா²தத்²யேன ப்ருʼச்ச²த꞉ |
அஹம் சைவ ச ராம꞉ ச ஸுக்³ரீவம் ஷ²ரணம் க³தௌ || 4-4-17

ஏஷ த³த்த்வா ச வித்தானி ப்ராப்ய ச அனுத்தமம் யஷ²꞉ |
லோகநாத²꞉ புரா பூ⁴த்வா ஸுக்³ரீவம் நாத²ம் இச்ச²தி || 4-4-18

ஸீதா யஸ்ய ஸ்னுஷா ச ஆஸீத் ஷ²ரண்யோ த⁴ர்மவத்ஸல꞉ |
தஸ்ய புத்ர꞉ ஷ²ரண்யஸ்ய ஸுக்³ரீவம் ஷ²ரணம் க³த꞉ || 4-4-19

ஸர்வ லோகஸ்ய த⁴ர்மாத்மா ஷ²ரண்ய꞉ ஷ²ரணம் புரா |
கு³ருர் மே ராக⁴வ꞉ ஸோ(அ)யம் ஸுக்³ரீவம் ஷ²ரணம் க³த꞉ || 4-4-20

யஸ்ய ப்ரஸாதே³ ஸததம் ப்ரஸீதே³யு꞉ இமா꞉ ப்ரஜா꞉ |
ஸ ராம꞉ வானரேந்த்³ரஸ்ய ப்ரஸாத³ம் அபி⁴காங்க்ஷதே || 4-4-21

யேன ஸர்வ கு³ணோபேதா꞉ ப்ருʼதி²வ்யாம் ஸர்வ பார்தி²வா꞉ |
மானிதா꞉ ஸததம் ராஜ்ஞா ஸதா³ த³ஷ²ரதே²ன வை || 4-4-22

தஸ்ய அயம் பூர்வஜ꞉ புத்ர꞉ த்ரிஷு லோகேஷு விஷ்²ருத꞉ |
ஸுக்³ரீவம் வானரேந்த்³ரம் து ராம꞉ ஷ²ரணம் ஆக³த꞉ || 4-4-23

ஷோ²க அபி⁴பூ⁴தே ராமே து ஷோ²க ஆர்தே ஷ²ரணம் க³தே |
கர்தும் அர்ஹதி ஸுக்³ரீவ꞉ ப்ரஸாத³ம் ஸஹ யூத²பை꞉ || 4-4-24

ஏவம் ப்³ருவாணம் ஸௌமித்ரிம் கருணம் ஸ அஷ்²ரு பாதனம் |
ஹனுமான் ப்ரதி உவாச இத³ம் வாக்யம் வாக்ய விஷா²ரத³꞉ || 4-4-25

ஈத்³ருʼஷா² பு³த்³தி⁴ ஸம்பன்னா ஜிதக்ரோதா⁴ ஜிதேஇந்த்³ரியா꞉ |
த்³ரஷ்டவ்யா வானரேஇந்த்³ரேண தி³ஷ்ட்யா த³ர்ஷ²னம் ஆக³தா꞉ || 4-4-26

ஸ ஹி ராஜ்யாத் ச விப்⁴ரஷ்ட꞉ க்ருʼத வைர꞉ ச வாலினா |
ஹ்ருʼத தா³ரோ வனே த்ரஸ்த꞉ ப்⁴ராத்ரா வினிக்ருʼத꞉ ப்⁴ருʼஷ²ம் || 4-4-27

கரிஷ்யதி ஸ ஸாஹாய்யம் யுவயோ꞉ பா⁴ஸ்கராத்மஜ꞉ |
ஸுக்³ரீவ꞉ ஸஹ ச அஸ்மாபி⁴꞉ ஸீதாயா꞉ பரிமார்க³ணே || 4-4-28

இதி ஏவம் உக்த்வா ஹனுமான் ஷ்²லக்ஷ்ணம் மது⁴ரயா கி³ரா |
ப³பா⁴ஷே ஸாது⁴ க³ச்சா²ம꞉ ஸுக்³ரீவம் இதி ராக⁴வம் || 4-4-29

ஏவம் ப்³ருவந்தம் த⁴ர்மாத்மா ஹனூமந்தம் ஸ லக்ஷ்மண꞉ |
ப்ரதிபூஜ்ய யதா² ந்யாயம் இத³ம் ப்ரோவாச ராக⁴வம் || 4-4-30

கபி꞉ கத²யதே ஹ்ருʼஷ்டோ யதா² அயம் மாருதாத்மஜ꞉ |
க்ருʼத்யவான் ஸோ(அ)பி ஸம்ப்ராப்த꞉ க்ருʼத க்ருʼத்யோ(அ)ஸி ராக⁴வ || 4-4-31

ப்ரஸன்ன முக² வர்ண꞉ ச வ்யக்தம் ஹ்ருʼஷ்ட꞉ ச பா⁴ஷதே |
ந அந்ருʼதம் வக்ஷ்யதே வீரோ ஹனூமான் மாருதாத்மஜ꞉ || 4-4-32

தத꞉ ஸ ஸுமஹாப்ராஜ்ஞ꞉ ஹனுமான் மாருதாத்மஜ꞉ |
ஜகா³ம ஆதா³ய தௌ வீரௌ ஹரி ராஜாய ராக⁴வௌ || 4-4-33

பி⁴க்ஷு ரூபம் பரித்யஜ்ய வானரம் ரூபம் ஆஸ்தி²த꞉ |
ப்ருʼஷ்டம் ஆரோப்ய தௌ வீரௌ ஜகா³ம கபிகுங்ஜர꞉ || 4-4-34

ஸ து விபுல யஷா²꞉ கபி ப்ரவீர꞉ பவனஸுத꞉ க்ருʼத க்ருʼத்யவத் ப்ரஹ்ருʼஷ்ட꞉ |
கி³ரி வரம் உருவிக்ரம꞉ ப்ரயாத꞉ ஸ ஷு²ப⁴மதி꞉ ஸஹ ராம லக்ஷ்மணாப்⁴யாம் || 4-4-35

இதி வல்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ சதுர்த²꞉ ஸர்க³꞉ ||


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை