Tuesday 2 May 2023

ஆரண்ய காண்டம் 75ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ பம்ʼச꞉ ஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉

Rama and Lakshmana at the banks of Pampa lake

தி³வம் து தஸ்யாம் யாதாயாம் ஷ²ப³ர்யாம் ஸ்வேந தேஜஸா |
லக்ஷ்மணேந ஸஹ ப்⁴ராத்ரா சிந்தயாமாஸ ராக⁴வ꞉ || 3-75-1

சிம்ʼதயித்வா து த⁴ர்மாத்மா ப்ரபா⁴வம் தம் மஹாத்மநாம் |
ஹித காரிணம் ஏக அக்³ரம் லக்ஷ்மணம் ராக⁴வோ அப்³ரவீத் || 3-75-2

த்³ருʼஷ்டோ மயா ஆஷ்²ரம꞉ ஸௌம்ய ப³ஹு ஆஷ்²சர்ய꞉ க்ருʼத ஆத்மநாம் |
விஷ்²வஸ்த ம்ருʼக³ ஷா²ர்தூ³ளோ நாநா விஹக³ ஸேவித꞉ || 3-75-3

ஸப்தாநாம் ச ஸமுத்³ராணாம் தேஷாம் தீர்தே²ஷு லக்ஷ்மண |
உபஸ்ப்ருʼஷ்டம் ச விதி⁴வத் பிதர꞉ ச அபி தர்பிதா꞉ || 3-75-4

ப்ரணஷ்டம் அஷு²ப⁴ம் யத் ந꞉ கல்யாணம் ஸமுபஸ்தி²தம் |
தேந து ஏதத் ப்ரஹ்ருʼஷ்டம் மே மநோ லக்ஷ்மண ஸம்ʼப்ரதி || 3-75-5

ஹ்ருʼத³யே ஹி நர வ்யாக்⁴ர ஷு²ப⁴ம் ஆவிர்ப⁴விஷ்யதி |
தத் ஆக³ச்ச² க³மிஷ்யாவ꞉ பம்ʼபாம் தாம் ப்ரிய த³ர்ஷ²நாம் || 3-75-6

ருʼஷ்யமூகோ கி³ரி꞉ யத்ர ந அதி தூ³ரே ப்ரகாஷ²தே |
யஸ்மின் வஸதி த⁴ர்மாத்மா ஸுக்³ரீவோ அம்ʼஷு²மத꞉ ஸுத꞉ || 3-75-7

நித்யம் வாலி ப⁴யாத் த்ரஸ்த꞉ சதுர்பி⁴꞉ ஸஹ வாநரை꞉ |
அஹம் த்வரே ச தம் த்³ரஷ்டும் ஸுக்³ரீவம் வாநரர்ஷப⁴ம் || 3-75-8

தத் அதீ⁴நம் ஹி மே கார்யம் ஸீதாயா꞉ பரிமார்க³ணம் |
இதி ப்³ருவாணம் தம் வீரம் ஸௌமித்ரி꞉ இத³ம் அப்³ரவீத் || 3-75-9

க³ச்சா²வ꞉ த்வரிதம் தத்ர மம அபி த்வரதே மந꞉ |
ஆஷ்²ரமாத் து தத꞉ தஸ்மாத் நிஷ்க்ரம்ய ஸ விஷா²ம் பதி꞉ || 3-75-10

ஆஜகா³ம தத꞉ பம்ʼபாம் லக்ஷ்மணேந ஸஹப்ரபு⁴꞉ |
ஸமீக்ஷமாண꞉ புஷ்ப ஆட்⁴யம் ஸர்வதோ விபுல த்³ருமம் || 3-75-11

கோயஷ்டிபி⁴꞉ ச அர்ஜுநகை꞉ ஷ²த பத்ரை꞉ ச கீரகை꞉ |
ஏதை꞉ ச அந்யை꞉ ச ப³ஹுபி⁴꞉ நாதி³தம் தத் வநம் மஹத் || 3-75-12

ஸ ராமோ விவிதா⁴ன் வ்ருʼக்ஷான் ஸராம்ʼஸி விவிதா⁴நி ச |
பஷ்²யன் காம அபி⁴ஸம்ʼதப்தோ ஜகா³ம பரமம் ஹ்ரத³ம் || 3-75-13

ஸ தாம் ஆஸாத்³ய வை ராமோ தூ³ராத் பாநீய வாஹிநீம் |
மதம்ʼக³ ஸரஸம் நாம ஹ்ரத³ம் ஸமவகா³ஹத || 3-75-14

தத்ர ஜக்³மது꞉ அவ்யக்³ரௌ ராக⁴வௌ ஹி ஸமாஹிதௌ |
ஸ து ஷோ²க ஸமாவிஷ்டோ ராமோ த³ஷ²ரதா²த்மஜ꞉ || 3-75-15

விவேஷ² ளிநீம் ரம்யாம் பம்ʼகஜை꞉ ச ஸமாவ்ருʼதாம் |
திலகாஷோ²கபும்ʼநாக³ப³குலோத்³தா³ளகாஷி²நீம் - யத்³வா -
திலக அஷோ²க புந்நாக³ ப³குல உத்³தா³ள காஷி²நீம் || 3-75-16

ரம்ய உபவந ஸம்ʼபா³தா⁴ம் பத்³ம ஸம்ʼபீடி³த உத³காம் |
ஸ்ப²டிக உபம தோய ஆட்⁴யாம் ஷ்²லக்ஷ்ண வாலுக ஸம்ʼததாம் || 3-75-17

மத்ஸ்ய கச்ச²ப ஸம்ʼபா³தா⁴ம் தீரஸ்த² த்³ரும ஷோ²பி⁴தாம் |
ஸகீ²பி⁴꞉ இவ ஸம்ʼயுக்தாம் லதாபி⁴꞉ அநுவேஷ்டிதாம் || 3-75-18

கிம்ʼநரோரக³க³ந்த⁴ர்வயக்ஷராக்ஷஸஸேவிதாம் -யத்³வா - |
கிந்நர உரக³ க³ந்த⁴ர்வ யக்ஷ ராக்ஷஸ ஸேவிதாம் |
நாநா த்³ரும லதா ஆகீர்ணாம் ஷீ²த வாரி நிதி⁴ம் ஷு²பா⁴ம் || 3-75-19

பத்³ம ஸௌக³ந்தி⁴கை꞉ தாம்ராம் ஷு²க்லாம் குமுத³ மண்ட³லை꞉ |
நீலாம் குவலய உத்³ கா⁴டை꞉ ப³ஹு வர்ணாம் குதா²ம் இவ || 3-75-20

அரவிந்த³ உத்பலவதீம் பத்³ம ஸௌக³ந்தி⁴க ஆயுதாம் |
புஷ்பித ஆம்ர வணோபேதாம் ப³ர்ஹிண உத்³ கு⁴ஷ்ட நாதி³தாம் || 3-75-21

ஸ தாம் த்³ருʼஷ்ட்வா தத꞉ பம்ʼபாம் ராம꞉ ஸௌமித்ரிணா ஸஹ |
விளலாப ச தேஜஸ்வீ காமாத் த³ஷ²ரதா²த்மஜ꞉ || 3-75-22

திலகை꞉ பீ³ஜ பூரை꞉ ச வடை꞉ ஷு²க்ல த்³ருமை꞉ ததா² |
புஷ்பிதை꞉ கரவீரை꞉ ச புந்நாகை³꞉ ச ஸு புஷ்பிதை꞉ || 3-75-23

மாலதீ கும்ʼத³ கு³ள்மை꞉ ச ப⁴ண்டீ³ரை꞉ நிசுலை꞉ ததா² |
அஷோ²கை꞉ ஸப்த பர்ணை꞉ ச கேதகை꞉ அதிமுக்தகை꞉ || 3-75-24

அந்யை꞉ ச விவிதை⁴꞉ வ்ருʼக்ஷை꞉ ப்ரமதா³ இவ உபஷோ²பி⁴தாம் |
அஸ்யா꞉ தீரே து பூர்வ உக்த꞉ பர்வதோ தா⁴து மண்டி³த꞉ || 3-75-25

ருʼஷ்²யமூக இதி க்²யாத꞉ சித்ர புஷ்பித பாத³ப꞉ |
ஹரே꞉ ருʼக்ஷரஜோ நாம்ந꞉ புத்ர꞉ தஸ்ய மஹாத்மந꞉ || 3-75-26

அத்⁴யாஸ்தே து மஹாவீர்ய꞉ ஸுக்³ரீவ இதி விஷ்²ருத꞉ |
ஸுக்³ரீவம் அபி⁴க³ச்ச² த்வம் வாநரேந்த்³ரம் நரர்ஷப⁴ || 3-75-27

இதி உவாச புந꞉ வாக்யம் லக்ஷ்மணம் ஸத்ய விக்ரமம் |
கத²ம் மயா விநா ஸீதாம் ஷ²க்யம் லக்ஷ்மண ஜீவிதும் || 3-75-28

இதி ஏவம் உக்த்வா மத³ந அபி⁴பீடி³த꞉
ஸ லக்ஷ்மணம் வாக்யம் அநந்ய சேதந꞉ |
விவேஷ² பம்ʼபாம் ளிநீ மநோ ரமாம்
தம் உத்தமம் ஷோ²கம் உதீ³ரயாண꞉ || 3-75-29

க்ரமேண க³த்வா ப்ரவிளோகயன் வநம்
த³த³ர்ஷ² பம்ʼபாம் ஷு²ப⁴ த³ர்ஷ² காநநாம் |
அநேக நாநா வித⁴ பக்ஷி ஸம்ʼகுலாம்
விவேஷ² ராம꞉ ஸஹ லக்ஷ்மணேந || 3-75-30

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ பம்ʼச꞉ ஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை