Sunday, 30 April 2023

ஆரண்ய காண்டம் 73ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ த்ரி ஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉

Kabandha in gandharva form speaking to Rama and Lakshmana

த³ர்ஷ²யித்வா ராமாய ஸீதாயா꞉ ப்ரைமார்க³நே |
வாக்யம் அந்வர்த²ம் அர்த²ஜ்ஞ꞉ கப³ம்ʼத⁴꞉ புந꞉ அப்³ரவீத் || 3-73-1

ஏஷ ராம ஷி²வ꞉ பம்ʼதா² யத்ர ஏதே புஷ்பிதா த்³ருமா꞉ |
ப்ரதீசீம் தி³ஷ²ம் ஆஷ்²ரித்ய ப்ரகாஷ²ந்தே மநோ ரமா꞉ || 3-73-2

ஜம்ʼபூ³ ப்ரியாள பநஸா꞉ ப்லக்ஷ ந்யக்³ரோத⁴ திம்ʼது³கா꞉ |
அஷ்²வத்தா²꞉ கர்ணிகாரா꞉ ச சூதா꞉ ச அந்யே ச பாத³பா꞉ || 3-73-3

த⁴ந்வநா நாக³ வ்ருʼக்ஷா திலகா நக்தமாலகா꞉ |
நீல அஷோ²க கத³ம்ʼபா³꞉ ச கரவீரா꞉ ச புஷ்பிதா꞉ || 3-73-4

அக்³நிமுகா² அஷோ²கா꞉ ச ஸுரக்தா꞉ பரிப⁴த்³ரகா꞉ |
தான் ஆருஹ்ய அத²வா பூ⁴மௌ பாதயித்வா ச தான் ப³லாத் || 3-73-5

ப²லாநி அம்ருʼத கல்பாநி ப⁴க்ஷயித்வா க³மிஷ்யத²꞉ |
தத் அதிக்ரம்ய காகுத்ஸ்த² வநம் புஷித பாத³பம் || 3-73-6

நம்ʼத³ந ப்ரதிமம் து அந்யத் குரவ꞉ உத்தரா இவ |
ஸர்வ கால ப²லா யத்ர பாத³பா மது⁴ர ஸ்ரவா꞉ || 3-73-7

ஸர்வே ச ருʼதவ꞉ தத்ர வநே சைத்ரரதே² யதா² |
ப²ல பா⁴ர நதா꞉ தத்ர மஹா விடப தா⁴ரிண꞉ || 3-73-8

ஷோ²ப³ந்தே ஸர்வத꞉ தத்ர மேக⁴ பர்வத ஸம்ʼநிபா⁴꞉ |
தான் ஆருஹ்ய அத²வா பூ⁴மௌ பாதைத்வா யதா² ஸுக²ம் || 3-73-9

ப²லாநி அம்ருʼத கல்பாநி லக்ஷமண꞉ தே ப்ரதா³ஸ்யதி |
சங்க்ரமம்ʼதௌ வரான் ஷை²லான் ஷை²லாத் ஷை²லம் வநாத் வநம் || 3-73-10

தத꞉ புஷ்கரிணீம் வீரௌ பம்ʼபாம் நாம க³மிஷ்யத²꞉ |
அஷ²ர்கராம் அவிப்⁴ரம்ʼஷா²ம் ஸம தீர்த²ம் அஷை²வலாம் || 3-73-11

ராம ஸம்ʼஜாத வாலூகாம் கமல உத்பல ஷோ²பி⁴தாம் |
தத்ர ஹம்ʼஸா꞉ ப்லவா꞉ க்ரௌங்சா꞉ குரரா꞉ சைவ ராக⁴வ || 3-73-12

வல்கு³ ஸ்வரா நிகூஜந்தி பம்ʼபா ஸலில கோ³சரா꞉ |
ந உத்³விஜந்தே நரான் த்³ருʼஷ்ட்வா வத⁴ஸ்ய அகோவிதா³꞉ ஷு²பா⁴꞉ || 3-73-13

க்⁴ருʼத பிண்ட³ உபமான் ஸ்தூ²லான் தான் த்³விஜான் ப⁴க்ஷயிஷ்யத²꞉ |
ரோஹிதான் வக்ர துண்டா³ன் ச ள மீநான் ச ராக⁴வ || 3-73-14

பம்ʼபாயாம் இஷுபி⁴꞉ மத்ஸ்யான் தத்ர ராம வரான் ஹதான் |
நிஸ்த்வக்பக்ஷாநயஸதப்தாநக்ருʼஷா²ந்நைககண்டகான் - யத்³வா -
நி꞉ த்வக் பக்ஷான் அயஸ தப்தான் அக்ருʼஷா²ன் ந அநேக கண்டகான் || 3-73-15

தவ ப⁴க்த்யா ஸமாயுக்தோ லக்ஷ்மண꞉ ஸம்ʼப்ரதா³ஸ்யதி |
ப்⁴ருʼஷ²ம் தான் கா²த³தோ மத்ஸ்யான் பம்ʼபாயா꞉ புஷ்ப ஸம்ʼசயே || 3-73-16

பத்³ம க³ந்தி⁴ ஷி²வம் வாரி ஸுக² ஷீ²தம் அநாமயம் |
உத்³த்⁴ருʼத்ய ஸ ததா³ அக்லிஷ்டம் ரூப்ய ஸ்ப²டிக ஸந்நிப⁴ம் || 3-73-17

அத² புஷ்கர பர்ணேந லக்ஷ்மண꞉ பாயயிஷ்யதி |
ஸ்தூ²லான் கி³ரி கு³ஹா ஷ²ய்யான் வாநரான் வந சாரிண꞉ || 3-73-18

ஸாய ஆஹ்நே விசரன் ராம த³ர்ஷ²யிஷ்யதி லக்ஷ்மண꞉ |
அபாம் லோபா⁴த உபாவ்ருʼத்தான் வ்ருʼஷபா⁴ன் இவ நர்த³த꞉ || 3-73-19

ரூப அந்விதான் ச பம்ʼபாயாம் த்³ரக்ஷ்யஸி த்வம் நரோத்தம |
ஸாய அஹ்நே விசரன் ராம விடபீன் மால்ய தா⁴ரிண꞉ || 3-73-20

ஷி²வ உத³கம் ச பம்ʼபாயாம் த்³ருʼஷ்ட்வா ஷோ²கம் விஹாஸ்யஸி |
ஸு மநோபி⁴꞉ சிதான் தத்ர திலகான் நக்த மாலகான் || 3-73-21

உத்பலாநி ச பு²ல்லாநி பம்ʼகஜாநி ச ராக⁴வ |
ந தாநி கஷ்²சித் மால்யாநி தத்ர ஆரோபயிதா நர꞉ || 3-73-22

ந ச வை ம்லாநதாம் யாந்தி ந ச ஷீ²ர்யந்தி ராக⁴வ |
மதம்ʼக³ ஷி²ஷ்யா꞉ தத்ர ஆஸன் ருʼஷய꞉ ஸுஸமாஹித꞉ || 3-73-23

தேஷாம் பா⁴ர அபி⁴தப்தாநாம் வந்யம் ஆஹரதாம் கு³ரோ꞉ |
யே ப்ரபேது꞉ மஹீம் தூர்ணம் ஷ²ரீராத் ஸ்வேத³ பி³ந்த³வ꞉ || 3-73-24

தாநி மால்யாநி ஜாதாநி முநீநாம் தபஸா ததா³ |
ஸ்வேத³ பி³ந்து³ ஸமுத்தா²நி ந விநஷ்²யந்தி ராக⁴வ || 3-73-25

தேஷாம் க³தாநாம் அத்³ய அபி த்³ருʼஷ்²யதே பரிசாரிணீ |
ஷ்²ரமணீ ஷ²ப³ரீ நாம காகுத்ஸ்த² சிர ஜீவிநீ || 3-73-26

த்வாம் து த⁴ர்மே ஸ்தி²தா நித்யம் ஸர்வ பூ⁴த நமஸ்க்ருʼதம் |
த்³ருʼஷ்ட்வா தே³வ உபமம் ராம ஸ்வர்க³ லோகம் க³மிஷ்யதி || 3-73-27

தத꞉ தத் ராம பம்ʼபாயா꞉ தீரம் ஆஷ்²ரித்ய பஷ்²சிமம் |
ஆஷ்²ரம ஸ்தா²நம் அதுலம் கு³ஹ்யம் காகுத்ஸ்த² பஷ்²யஸி || 3-73-28

ந தத்ர ஆக்ரமிதும் நாகா³꞉ ஷ²க்நுவந்தி தத்³ ஆஷ்²ரமே |
ருʼஷே꞉ தஸ்ய மதம்ʼக³ஸ்ய விதா⁴நாத் தத் ச காநநம் || 3-73-29

மாதம்ʼக³ வநம் இதி ஏவ விஷ்²ருதம் ரகு⁴நம்ʼத³ந |
தஸ்மின் நம்ʼத³ந ஸம்ʼகாஷே² தே³வ அரண்ய உபமே வநே || 3-73-30

நாநா விஹக³ ஸம்ʼகீர்ணே ரம்ʼஸ்யஸே ராம நிர்வ்ருʼத꞉ |
ருʼஷ்யமூக꞉ து பம்ʼபாயா꞉ புரஸ்தாத் புஷ்பித த்³ரும꞉ || 3-73-31

ஸு து³꞉க² ஆரோஹண꞉ ச ஏவ ஷி²ஷு² நாக³ அபி⁴ரக்ஷித꞉ |
உதா³ரோ ப்³ரஹ்மணா சைவ பூர்வ காலே விநிர்மித꞉ || 3-73-32

ஷ²யாந꞉ புருஷோ ராம தஸ்ய ஷை²லஸ்ய மூர்த⁴நி |
யத் ஸ்வப்நே லப⁴தே வித்தம் தத் ப்ரபு³த்³தோ⁴ அதி⁴க³ச்ச²தி || 3-73-33

ய꞉ து ஏநம் விஷம ஆசார꞉ பாப கர்மா அதி⁴ரோஹதி |
தத்ர ஏவ ப்ரஹரந்தி ஏநம் ஸுப்தம் ஆதா³ய ராக்ஷஸா꞉ || 3-73-34

தத்ர அபி ஷி²ஷு² நாகா³நாம் ஆக்ரம்ʼத³꞉ ஷ்²ரூயதே மஹான் |
க்ரீட³தாம் ராம பம்ʼபாயாம் மதம்ʼக³ ஆஷ்²ரம வாஸிநாம் || 3-73-35

ஸிக்தா ருதி⁴ர தா⁴ராபி⁴꞉ ஸம்ʼஹத்ய பரம த்³விபா꞉ |
ப்ரசரந்தி ப்ருʼத²க் கீர்ணா மேக⁴ வர்ணா꞉ தரஸ்விந꞉ || 3-73-36

தே தத்ர பீத்வா பாநீயம் விமலம் சாரு ஷோ²ப⁴நம் |
அத்யந்த ஸுக² ஸம்ʼஸ்பர்ஷ²ம் ஸர்வ க³ந்த⁴ ஸமந்விதம் || 3-73-37

நிவ்ருʼத்தா꞉ ஸம்விகா³ஹந்தே வநாநி வந கோ³சரா꞉ |
ருʼக்ஷாம் ச த்³விபிந꞉ சைவ நீல கோமளக ப்ரபா⁴ன் || 3-73-38

ருரூன் அபேதா அபஜயான் த்³ருʼஷ்ட்வா ஷோ²கம் ப்ரஹாஸ்யஸி |
ராம தஸ்ய து ஷை²லஸ்ய மஹதீ ஷோ²ப⁴தே கு³ஹா || 3-73-39

ஷி²லா பிதா⁴நா காகுத்ஸ்த² து³꞉க²ம் ச அஸ்யா꞉ ப்ரவேஷ²நம் |
தஸ்யா கு³ஹாயா꞉ ப்ராக் த்³வாரே மஹான் ஷீ²த உத³கோ ஹ்ரத³꞉ || 3-73-40

ப³ஹு மூல ப²லோ ரம்யோ நாநா நக³ ஸமாகுல꞉ |
தஸ்யாம் வஸதி ஸுக்³ரீவ꞉ சதுர்பி⁴꞉ ஸஹ வாநரை꞉ || 3-73-41

கதா³சித் ஷி²க²ரே தஸ்ய பர்வதஸ்ய அபி திஷ்ட²தே |
கப³ம்ʼத⁴꞉ து அநுஷா²ஸ்ய ஏவம் தௌ உபௌ⁴ ராம லக்ஷ்மணௌ || 3-73-42

ஸ்ரக்³வீ பா⁴ஸ்கர வர்ண ஆப⁴꞉ கே² வ்யரோசத வீர்யவான் |
தம் து க² ஸ்த²ம் மஹாபா⁴க³ம் கப³ம்ʼத⁴ம் ராம லக்ஷ்மணௌ || 3-73-43

ப்ரஸ்தி²தௌ த்வம் வ்ரஜஸ்வ இதி வாக்யம் ஊசது꞉ அந்திகே |
க³ம்யதாம் கார்ய ஸித்³தி⁴ அர்த²ம் இதி தௌ அப்³ரவீத் ச ஸ꞉ || 3-73-44

ஸுப்ரீதௌ தௌ அநுஜ்ஞாப்ய கப³ம்ʼத⁴꞉ ப்ரஸ்தி²த꞉ ததா³ || 3-73-45

ஸ தத் கப³ம்ʼத⁴꞉ ப்ரதிபத்³ய ரூபம்
வ்ருʼத꞉ ஷ்²ரியா பா⁴ஸ்கர ஸர்வ தே³ஹ꞉ |
நித³ர்ஷ²யன் ராமம் அவேக்ஷ்ய க² ஸ்த²꞉
ஸக்²யம் குருஷ்வ இதி ததா³ அப்⁴யுவாச || 3-73-46

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ த்ரி ஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.pcriot.com/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அசுவபதி அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அனசூயை அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இல்வலன் உமை கங்கை கசியபர் கபந்தன் கபிலர் கரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் குஹன் கேசினி கைகேயி கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபளை சரபங்கர் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திலீபன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிருகு மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாரீசன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாலி வால்மீகி விபாண்டகர் விராதன் விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஹனுமான் ஹிமவான்